مقاله مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

–    چکیده: ۱

–    تعریف عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات: ۱

–    مقدمه : ۲

–    فرضیه : ۵

–    اهمیت تحقیق: ۶

–    هدف تحقیق: ۷

–    فرضیه های تحقیق: ۸

–    تعریف عملیاتی اصطلاحات: ۸

–    تعریف نظری استرس : ۸

–    تعریف استرس: ۹

–    مدل تحریک بیش از حد. ۱۴

–    ارزیابی شناختی.. ۱۵

–    برانگیختگی استرسورها ۱۶

–    ۲) پاسخ استرسی: ۱۷

–    منابع استرس: ۱۷

–    الف) حوادث ضربه زننده: ۱۸

–    ب) حوادث زندگی.. ۱۸

–    ج) تعارض یا کشمکش… ۱۹

–    د) ناکامی.. ۲۰

–    ۱- د) کمبودها ۲۰

–    ۲- د) از دست دادن.. ۲۱

–    ۳-د) شکست.. ۲۱

–    ۴-د) بی معنایی در زندگی.. ۲۲

–    ه) فشارهای مربوط به زندگی مدرن.. ۲۲

–    مدل های استرس… ۲۳

–    مدل مبتنی بر محرک… ۲۴

–    مدل مبتنی بر محرک: ۲۵

–    ۲) مدل مبتنی بر تاثیر متقابل.. ۲۵

–    ۳) الگوی جنبه پردازی.. ۲۸

–    انواع استرس: ۳۰

–    روشهای پیشگیری از ایجاد استرس: ۳۲

–    گامهایی که در واکنشهای استرس وجود دارد: ۳۹

–    ارزیابی وضعیت چگونگی استرس… ۳۹

–    بررسی و تصمیم گیری برای رفع استرس… ۴۱

–    الگوهای سازشی.. ۴۱

–    واکنش های دفاعی جهت دار. ۴۲

–    سازگاری با استرس: ۴۳

–    موقعیتهای استرس زای روانی: ۴۴

–    فشارهای روانی زودگذر را می توان بدین ترتیب خلاصه کرد: ۴۵

–    اصول کلی واکنشهای استرسی.. ۴۶

–    فصل سوم. ۴۸

–    تعیین روش تحقیق.. ۴۸

–    جامعه مورد مطالعه: ۴۹

–    حجم نمونه: ۴۹

–    روش نمونه گیری: ۵۰

–    ابزار اندازه گیری تحقیق: ۵۱

–    روش تحقیق: ۵۱

–    روش آماری مربوط به فرضیه : ۵۲

–    فصل چهارم. ۵۳

–    یافته ها و تجزیه و تحلیل دادها ۵۳

–    تجزیه و تحلیل داده ها: ۵۵

–    فصل پنجم. ۵۹

–    بحث و نتیجه گیری.. ۵۹

–    پیشنهادات : ۶۱

–    محدودیت ها: ۶۱

فهرست منابع: ۶۳

فهرست منابع:

۱-   اخوت- ولی الله- (۱۳۶۲)- تشخیص اختلالات روانی – انتشارات رز.

۲-   بلورچی –پروین-(۱۳۶۷)- فشار روانی و ماهیت پیشگیری و سازگاری – انتشارات پازنگ.

۳-   حاتمی- حمید رضا- (۱۳۷۷)- بررسی تاثیر استرس بر جنبه های عاطفی و هیجانی و شخصیت در بیماران روانی شهر تهران- کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی.

۴-   فلسفی- فاطمه- (۱۳۷۵)- ماهنامه پرورشی تربیت.

۵-   گنجی- حمزه- (۱۳۷۹)- بهداشت روانی- انتشارات ارسباران- چاپ سوم- فصل چهار.

۶-   یزدی- سیروس-(۱۳۶۵)- استرس های ناگهانی و پیامدهای آن.

۷-   پرسشنامه کودرون.

–        تعریف استرس:

اصطلاح استرس از زبان انگلیسی گرفته شده است و معادل دقیق آن در فارسی کلمه فشار است که البته تضادی وسیع و طیف گسترده آن را نمی رساند.

این اصطلاح حداقل از قرن پانزدهم در زبان انگلیسی مورد استفاده قرار گرفته است در این زبان کلمه استرس را به معنای فشار یا کشش فیزیکی بکار مکی بردند. تا قرن هفدهم کاربرد آن در حوزه های مهندسی و معماری تعیم یافته و از آن پس این کلمه در مفهوم سختی و فلاکت در مورد انسان نیز مورد استفاده قرار گرفت. به عبارت دیگر فشار وارده بر فرد جایگزین فشار وارده بر شی شده بود در اوایل قرن بیستم سلیه و بعضی دیگر استرس را در ارتباط با اختلال روان تنی و بعنوان یک عامل بیماریهای جسمی و روانی مطرح نمودند(بلورچی،۱۳۶۷)

بعدا در سال ۱۹۳۰ هانس سلیه تمایز بین علت اختلالات بدنی و اثرات آن را مطرح نموده و علل یا محرک های خارجی را تحت عنوان عامل استرس و حالت عدم تعادل بدن را تحت عنوان استرس معرفی کرد( بلورچی، ۱۳۶۷) برای شناسائی بیشتر واژه استرس باید به تاریخچه آن برگردیم. یعنی زمانیکه این واژه برای رسانیدن مفهوم فشار فیزیکی بکار برده می شد فیزیکدانان طبق فرمول  ثابت می کنند هر چه نیروی وارده بر سطح بیشتر فشار حاصله بیشتر خواهد بود. P یا فشار و واحد آن پاسکالF یا نیرو و واحد آن نیوتن و A یا سطح واحد آن متر می باشد. حال اگر یک نیوتن نیرو بر روی یک متر مربع سطح وارد کنیم یک پاسکال فشار خواهیم داشت. هر چه نیرو افزایش یابد در صورتیکه سطح ثابت باشد فشار به همان نسبت افزایش می یابد. با توجه به این مسئله کلودبرنارد فیزیولوژیست قرن ۱۹ خاطر نشان می سازد که قسمت های مختلف بدن موجودات زنده بوسیله محیطی مایع مانند خون احاطه شده که برای ادامه زندگی باید بطور مستمر وجود ثبات داشته باشد به نظر او هدف تمام ساختارهای فیزیولوژیک تنها حفظ این ثبات اسن.( فونتانو۱۹۹۰)

این نظرات بوسیله والتر کانون گسترش یافت و او برای اولین بار اصطلاح فیزیکی فشار را در فیزیولوژی بکار برد. او معتقد است یک دسته شبکه عصبی اکثر اعضای بدن را به هم مرتبط می کند که هنگام فشار، واکنش موجود زنده مجموعه کوششی است برای تضمین بقای بدن با توجه به اصل جنگ و گریز( دیوید فونتانو،۱۹۹۰)

هانس سلیه ۱۹۳۰ تعریفی نوین و کاملا متفاوت برای فشار ارائه داد. سلیه با تاکید بر سیستم آندورکینی بر این نظر است که تحت تاثیر هر عامل و یا محرکی تغییرات حفاظتی و سازگار کننده ائی در ارگانیسم روی می دهد. به نظر وی هر محرک فشار را اگر فشار کافی داشته باشد ممکن است منجر به ایجاد واکنش که او آنرا سندرم سازگاری عمومی نامیده است بشود. ( دیوید فونتانو،۱۹۹۰)

خصوصیات این سندرم عبارتست از ازدیاد ترشحات هورمونهای بخش قشری فوق کلیه بر اثر تحریکات غده هیپوفیز مغز که موجب واکنشهای فیزیولوژیکی می شود. سلیه به هنگام طرح تاریخی این موضوع چنین می گوید: استرس عبارتست از مجموعه واکنش غیر اختصاصی که تحت تاثیر محرکهای گوناگون در ارگانیسم ایجاد می شود.( دیوید فونتانو،۱۹۹۰)

بر خلاف تصورات ایجاد شده بود و باید گفت که سلیه نیز ابتدا چنین تصور می گردد استرس تنها تحت تاثیر عوامل زیان آور روی ارگانیسم ایجاد نمی شود.

سلیه می گوید: هر چیز خوشایند یا ناخوشایند باعث استرس می شود یک ضربه درد آور به همان میزان می تواند علت یک استرس گردد که یک بوسه صمیمانه ( دیوید فونتانو،۱۹۹۰)

سلیه (۱۹۹۰) معتقد است که استرس از نظر ماهیت اختصاصی اما منشا غیر اختصاصی دارد . اختصاصی بودن ماهیت آن یعنی اینکه دارای تغییرات قالبی و کلیشه ائی یکسان و ویژه ائی است که مهمترین آن عبارتند از واکنش غذه قشری فوق کلیوی، بخش پیشین هیپوفیز، کاهش میزان ائوزینومیل در خون و رشد فرایندهای زخمی در دستگاه گوارش، اما غیز اختصاصی بودن ان از ان نشر است که استرس بر اثر محرک های گوناگون بوجود می آید. تظاهر بالینی وضعیت استرس را سندرم سازگاری عمومی نام گذاری شده دارای سه مرحله است( دیوید فونتانو،۱۹۹۰)

الف) واکنش هشدار دهنده

ب) مرحله مقاومت

ج) مرحله تحلیل و واماندگی

مرحله هشدار یا بحرانی شامل دو بخش است:

–       بخش شوک

–       بخش ضد شوک

در صورت ارائه استرسور بسیار قوی ممکن است ارگانیسم در مرحله هشدار یا بحرانی دچار مرگ شود اگر این حالت اتفاق نیفتد تحت تاثیر محرک فوق فعالیت بخش پیشین هیپوفیز افزایش پیدا کرده و در نتیجه آن فعالیت بخش قشری غده فوق کلیه شدت می یابد هورمون گلوکور کورتیکوئید آزاد می شود این هورمونها در واقع ضد حساسیت و ضد هیجانی هستند.

سلیه این موارد را عوامل سازگار کننده می داند زیرا وجود شان به ارگانیسم امکان می دهد تا تاثیر مخرب مرگهای گوناگون داخلی و خارجی را خنثی کند واکنش هورمون هیپوفیز و غدد فوق کلیه این امکان را به ارگانیسم می دهد که به مرحله افزایش مقاومت منتقل شود در این مرحله اگر سازگاری ایجاد شد تاثیر محرک وارده خنثی می شود و اگر شدت محرک مانع از ایجاد سازگاری شود مرحله دیگری که نشان بارز آن تحلیل رفتن نیروهای دفاعی ارگانیسم و حتی مرگ است در این مرحله بینش حساسیت متقابل نیز ایجاد می شود که در آن حساسیت ارگانیسم نسبت به تاثیر محرک دیگر زیاد می شود.( دیوید فونتانو،۱۹۹۰)

نظرگاه دیگری که راجع به استرس ارائه شده است این است که برای تعریف استرس سه مدل طراحی شده را ارائه می نماید. در اولین استرس به عنوان یک محرکبا حادثه محیطی تعریف می شود. که رفتار و بیش از حدی را برای ارگانیسم بوجود می آورد. در دومین مدل استرس زا به عنوان یک پاسخ فیزیکی و بدنی نسبت به حوادثی که تعادل و آرامش ما را بر هم می زند تعرف می کند در سومین مدل استرس را به عنوان ارزیابی شناختی تعریف شده است که منجر به درک این موضوع می شود که تقاضا و توقعات محیطی بیشتر از توانایی ما برای مواجهه با آنها نیست( دیوید فونتانو،۱۹۹۰)

بر مبنای این تعاریف است که دو مدل استرس ارائه شده است که هر کدام سعی می کنند چگونگی بوجود آمدن اثرات استرس را تبیین کند این مدل ها مکمل یکدیگرن و ما را در یکدتصویر کامل از چگونگی جریان استرس کمک می کند.

–       مدل تحریک بیش از حد

وقتی که ما می گوییم فشار زیاد، سرو صدا، شلوغی و… استرس زا هستند در واقع معتقدیم که استرس ذاتاً یک محرک و یا تحریک است گاهی اوقات این عوامل به عنوان استرسور مطرح می شوند که باز هم منظور این است که این محرکات بطور ذاتی و خودکار بیش از توانائی و استعداد ما برای مواجهه با آنها هستند. انسان در دریافت اطلاعات و محرکات محیطی محدودیت خاصی دارد یعنی مقدار اطلاعاتی را که در زمان کوتاهی می توانیم آنرا به جریان بیاندازیم محدود است ما در برخورد با تهدیدهای محیطی تعبیر و تفسیر اطلاعات جدید و مقاومت در برابر پریشانی و آشفتگی و تصمیم گیری درباره چگونگی دعمل تمام انرژی ذهنی و شناختی خود را صرف می کنیم حال اگر نیازها و تقاضاهای ادامه یابد خستگی جای آن را می گیرد و خستگی به نوبه خود توانایی ما را در عمل نسبت به اطلاعات جدید کاهش می دهد و اگر نیازها همچنان ادامه یابند دقیقاً استرس زا خواهند شد و در آن صورت نسبت به محرکات حساس شده و نمی توانیم بطور واضح و آشکار فکر کنیم البته در انسان محرکهای بیش از حد توان بطور خودکار و اتوماتیک منجر به پاسخ می شود بنابراین استرس به عنوان محرک مطرح می شود( لئومکه برگ. ۱۹۸۲).

–       ارزیابی شناختی

مدل دومی که راجع به تعریف استرس ارائه شده است چنین فرض می کند که یک موقعیت استرس زا به تنهایی نمی تواند برانگیزاننده باشد مگر اینکه ما را به عنوان یک محرک نامناسب ادراک کنیم یعنی اینکه معتقد شویم که نیازهای محیط بیش از منابع و توانایی برای مواجهه با آنها هستند گر چه محیط تعیین کننده پاسخ استرس ما است اما به تنهایی کافی نیست بلکه استرسهای محیطی از یک فیلتر با دید شناختی عبور می کنند بطوریکه تفکرات ما درباره خودمان در واقع تعیین کننده پاسخ اصلی ماست عوامل زیادی در ادراک یک حادثه بعنوان استرس زا موثر که دو تا از مهمترین آنها توانایی در پیش بینی و کنترل آنچه اتفاق می افتد می باشد عدم توانایی در پیش بینی و یا فقدان کنترل دو عامل مهمی هستند که ما را به تجزیه و تحلیل یک حادثه به عنوان ایتری زا راهنمایی می کند.(لئومکه برگ)

–       برانگیختگی استرسورها

از طریق تاثیری که دقیقاً در بدن می گذارند و یا از طریق تفکر. پاسخ استرس را فعال می کند و منجر به برانگیختگی فیزیولوژیکی می شوند.

استرس . سیستم عصبی خود مختار . سیستم اند و گزین. سیستم ایمنی و مغز را تحت تاثیر قرار می دهد و روان شناسان فیزیولوژیک استرس زا به عنوان یک پاسخ بدن به حادثه ای که آرامش و تعادل حیاتی را به هم می زند توصیف می کنند.

خیلی ها معتقدند که حالت ناراحتی و حتی بسیاری وقتی رخ می دهد که بدن از حالت آرامش و تعادل خود توسط برانگیختگی خارج شود.

۲) نکته اساسی را باید در مورد استرسورها در نظر گرفت:

– استرسورهای مثبت به همان اندازه استرسورهای منفی می تواند منجر به پاسخ استرس می شود. یعنی استرسورها تنها منفی نیستند.

– استرسورها بیشتر جنبه فردی و شخصی دارند یعنی محرک های استرس را یا استرسورها توانائی برانگیختگی پاسخ استرس را در همه افراد ندارند.

البته نتایج تحقیقات تجربی نشان داده است که گروهی از استرسورها وجود دارند که در بین افراد جامعه جنبه کلی و عمومی دارند. مطالعاتی که در سال ۱۹۶۷ توسط هلمز و راهه انجام گرفته بعضی از این استرسورها را مشخص کرده است.( بلورچی ۱۳۶۷)

–       ۲) پاسخ استرسی:

پاسخ استرسی که رد اثر اعمال استرسورها به وجود می آید بصورت مجموعه ائی از واکنش های فیزیولوژیکی،ذهنی، شناختی و رفتاری است. واکنش شناختی و ذهنی شامل تغییرات در حالت خلق و خو، تغییرات سر خودی تا تنش و افسردگی، مشکلات، در تمرکز خستگی و… فرد است. واکنش رفتاری شامل پاسخهای آشکار و واضح به استرسورها یعنی پاسخها هم می توانند بصورت خشونت زیاد و پرخاشگری آشکار و هم بصورت اجتناب و دوری کردن از برخورد با استرسورها باشند.”ناشکیبائی، اختلال در عملکرد جنسی و…”(بلورچی،۱۳۶۷)

–       منابع استرس:

عوامل متعددی در بروز استرس موثر هستند و برخی مربوط به تقاضاهای محیطی و یا محرومتهای خارجی هستند و برخی مربوط به عوامل درونی و محرومیت داخلی می باشند در این قسمت به بعضی از منابع که همان استرسورها هستند اشاره می شود:

–       الف) حوادث ضربه زننده:

این دسته از استرسورها بیشتر از سایر موارد مورد بررسی قرار گرفته اند این حوادث ضربه زننده موقعیتهائی هستند که از خطرات استثنائی که معمولا خارج از تجربه های معمولی هستند حاصل می شوند موارد زیر را می توان جز حوادث ضربه زننده نامید.

۱-مصیبت های طبیعی مانند زلزله،سیل، طوفانهای شدید و غیره

۲-مصیبت هائی که توسط انسان ایجاد می شود مانند جنگ، حملات هوائی، اسارت و غیره.

۳-مصیبت هائی که ناشی از حوادث است مثل تصادف با اتومبیل، سقوط هواپیما و…

۴-تجاوزهای جنسی، قتل، شکنجه و…( کوتاش، ۱۹۸۵)

–       ب) حوادث زندگی

در تعریف حادثه زندگی باید گفت که منظور فقط حوادث و فعالیتهایی هستند که تعادل روانی فرد را به هم ریخته و یا آن را می کند یا موجب از هم گسیختگی فرد می شود یا به عبارت دیگر وحدت روانی فرد را به هم می زنند. گرچه برخی از حوادث غیر منتظره زندگی مثل طلاق، بیماری و آسیب دیدگیهای شدید، ترفیع شغلی، تغییر در خط و مشی زندگی ترک یکی از اعضای خانواده، از دست دادن شغل از برجستگی و اهمیت خاصی برخوردارند اما حوادثی دیگر وجود دارد که جز تحولات طبیعی زندگی بوده و هنگامی برای فرد جز حوادث خوبو مفید ارزیابی می شوند مثل ورود به دانشگاه، فراغت از تحصیل، ازدواج، تولد اولین فرزند، بازنشستگی و غیره جز حوادث زندگی هستند به هر حال کلیه وادث زندگی اعم از مثبت و منفی نیاز به سازگاری مجدد و اساسی فرد دار که این سازگاری مجدد به نوبه خود می تواند استرس زا باشند(کوتاش،۱۹۸۵)

–       ج) تعارض یا کشمکش

تعارض منبع مهمی برای استرس بشمار می رود. تعارض هنگامی ایجاد می شود که فرد بایستی از میان اهداف و یا روشهای متناقض و متفاوت یکی را انتخاب کند. به عبارت دیگر با نوعی ناکامی روبرو هستیم که در اثر درگیری دو انگیزه متفاوت ولی همزمان بوود می اید و منجر به فشارهای شدید در ارگانیسم می شود تعارض به چهار دسته تقسیم می شود:

۱-              تعارض جاذب- جاذب

۲-              تعارض جاذب- دافع

۳-              تعارض دافع- دافع

۴-              تعارض دافع- جاذب مضاعف ها

تعارضات فوق نقش مهمی در ایجاد استرس برای آنان دارد با توجه به اینکه انواع تعارات در زندگی روزمره بسیار زیاد است، لذا شناخت تعارض ها در فهم بهتر اختلالات رفتای در عصر حاضر کمک بسیار می کند( کوتاش،۱۹۸۵).

–       د) ناکامی

ناکامی هم نتیجه یک تعارض و هم منشا یک استرس هنگامیکه فرد در رسیدن به هدفهای خودش متوقف می شود با یک موقعیت ناکام کننده مواجه شده است که مشخصات آن اخساس تنش و فشار خون اس. کالمن و هامن در سال ۱۹۷۴پنج منبع اصلی را برای ناکامی معرفی کرده اند که بعضی از آنها نتیجه پیشرفت جوامع طبیعی امروز است(کوتاش ،۱۹۸۵).

–       ۱- د) کمبودها

در جوامع امروزی که افراد بطور مداوم زیر بمباران آگهی های تبلیغاتی کالاهای جدید قرار دارند و تبلیغات بدنبال خود نیازهایی را برای افراد بوجود می آورند و افراد برای آنها ارزش قائل می شود اما چون نمی توانند همه آنها را بدست آورد دچار کمبودهائی دائمی می شود و در نتیجه دچار ناکامی می شود( کوتاش،۱۹۸۵).

–       ۲- د) از دست دادن

از دست دادن ممکن است مرگ یک عزیز و دوست باشد یا جدا شدن از یک دوست و همدم به اشکال مختلف گرچه در اغلب موارد از دست دادن موحب اندوه می شود و در عین حال یک ناکامی نیز محسوب می گردد بخصوص هنگامی که در برابر چنین واقعه ای فرد احساس تنها بودن یا ناکامی یا ناتوانی کند و کنترل خود را بر محیط اطرافش از دست بدند(کوتاش،۱۹۸۵).

–       ۳-د) شکست

از آنجا که جوامع امروزی براساس رقابت بنا شده است تقریباً انسان در همه زمانها با یک سری از تجربیات شکست روبه رو است هنگامی که هدفهای انتخابی یک فرد بسیار بزرگ و با دور از حقیقت باشد بطوریکه باوجود پیشرفتهای قابل ملاحظه در زندگی باز هم دست یافتن بر آنها مشکل و یا غیر ممکن باشد احساس شکست مشکل خاصی بخود می گیرد یکی از جنبه های ناکام کننده شکست این احساس است که فرد به طریقی خود را مسئول آن می داند که اگر به جای آن عمل این را انجام می دادم چنین اتفاقی نمی افتاد صرف نظر از اینکه این احساس واقع گرایانه بوده یا خیر (کوتاش،۱۹۸۵).

–       ۴-د) بی معنایی در زندگی

داشتن یک زندگی با معنا و باهدف به اسانی در جوامع امروزی بدست نمی آید. اگر چه این یکی از اهداف ایده آل هر جامعه دست و به قول روان شناسان انسان گرا جز نیازهای اساسی انسان می باشد و به عنوان مثال به بسیاری از افراد احساس می کنند که شغل معنی دار و رضایت بخش ندارند و چه بسا افرادی که در ارضا این نیاز ناتوان هستند. در این نوع ناکامی جامعه مقصر است زیرا کاری برای افراد انجام نمی دهد.

–       ه) فشارهای مربوط به زندگی مدرن

 اگر چه فردی در طول زندگی با الگوهای منحصر به فردی از فشارها روبروست اما از یک جنبه کلی برخی از استرسها که خواص زندگی در جوامع کنونی است و عمومیت دارند تقریباً همه افراد کم و بیش در زندگی با انها مواجه می شوند در این میان می توان از استرسورهایی مثل تقاضای تحصیلی و شغلی، تقاضاهای مربوط به ازدواج رقابت با دیگران، ترافیک و شلوغی، صنعتی شدن شهر و… را نام برد.

علاوه بر اینها اوضاع و احوال فرهنگی و اجتماعی جوامع کنونی عرصه را برای فشارها و استرسها زیادی فراهم کرده است. جنگهای فرقه ای و ملی، تهدید به مرگ و جنگ ، ترس استفاده از سلاحهای هسته ای، شیمیایی تعصبات گروهی، تبعیض های اجتماعی، نادی، قومی و عقیدتی، فقر اقتصادی، مشکلات شغلی، بیکاری، متزلزل بودن خانواده، از بین رفتن عاطفه انسانی و غیره( کوتاش، ۱۹۸۵).

–       مدل های استرس

۱)مدل مبتنی بر پاسخ این مدل اساساً تاکید بر روی پاسخ خاص ارگانیسم دارد و به عبارت دیگر پاسخهای خاص هستند که انعکاس یک موقعیت را روی فردی که تحت تاثیر فشار و استرس قرار دارد تعیین می کند یعنی استرس را یک پاسخ خاص ارگانیسمی می دانند.

تحقیقاتی که براساس این مدل انجام گرفته است استرس را فقط یک متغیر وابسته ای قلمداد می کند که تحت تاثیر متغیر مستقل قرار دارد سندرم تطابق عددی که بوسیله هانی سلیه مطرح شده است مثالی از این مفهوم اساساً پاسخ استرسی است در این مدل استرس به عنوان یک پاسخ غیر مشخصی فیزیولوژیک تعریف شده که ارگانیسم به همه محرکات طبیعی پاسخ می دهد سلیه تاکید می کند پاسخ استرس غیر مشخص است یعنی به سویله استرسوری برانگیخته و می تواند به عنوان یک الگوی عمومی تصور شود که به نگهداری و محافظت و وحدت بیولوژیک فرد کمک می کند.

نکته دیگر در این مدل این است که جریان پاسخ استرس در یک فرد که در یک در معرض یک استرسور مداوم قرار گرفته است طی ۳ مرحله مشخص و قابل تعریف صورت می گیرد اولین مرحله مواجه با استرسوره، واکنش هشدار دهنده با خطر است که سبب کاهش سطح مقاومت شده و اگر استرسور به اندازه کافی و شدید باشد ممکن است منجر به مرگ شودو اگر شدید نباشد فرد وارد مرحله دوم می شود که فرد آهسته آهسته با استرسور سازگاری می کند و طی این مرحله خصوصیات پاسخ واکنش مرحله اول از بین می رود و مقاومت بالاتر از حد نرمال می شود و در مرحله سوم که نوعی تخلیه می باشد نیز احتمال مرگ وجود دارد زیرا ممکن است انرژی بدن برای سازگاری و مقابله با استرسور ادامه دار از بین برود.(مایکل،۱۹۸۶)

–       مدل مبتنی بر محرک

این مدل بیان کننده این مسئله است که همه موقعیتها و محرکات محیطی استرس زا هستند اگر چه ممکن است در بعضی از افراد منجر به بروز پاسخ استرس شوند.

–       مدل مبتنی بر محرک:

در این مدل استرس اصطلاحا به محرکات معینی که از محیط بر فرد وارد می شود و او را تحت فشار قرار می دهد اطلاق می شود. به عبارت دیگر استرس از محیط بر فرد برانگیخته می شود و در واقع واکنش به استرسورها خارجی است که فشار نام داد که برابر با مفهومی است که از استرس در فیزیک و الکتریست بکار می رود. هلمز و راهه تلاش کردند که موقعیتهای استرس زا را حوادث زندگی و نحوه برخورد تملس فرد با این حوادث مشخص کند و مرگ یکی از اقدام ها می باشد.

این دو مدل هر کدام فقط به جنبه هائی از تجربه استرس اشاره می کند.  (کایکل ،۱۹۸۶)

–       ۲) مدل مبتنی بر تاثیر متقابل

این مدل هم جنبه های محرک و هم جنبه های پاسخ استرس را در نظر می گیرد. طبق این مدل از طریق یک ارتباط ویژه جنبه های پاسخ بین شخص و محیط حاصل می شود . در این مدل فرد یک عامل فال! در جریان استرس متصور شده است و همچنین فرض می شود که خود تنظیمی در استراتژیهای مقابله ائی شناختی… رفتاری و هیجانی نحوه برخورد با استرسور را تحت تاثیر قرار می دهد، این مدل دارای چندین مرحله است.

اولین مرحله وجود برخی از نیازها و خواسته ها را در فرد نشان می دهد در این زمینه باید گفت که معمولاً دو نوع خواسته وجود دارد: نیازهای داخلی و نیازهای خارجی، نیاز های داخلی که منابع قدرتمند استرسی هستند که نتیجه عملکرد عوامل محیطی است. کار بیش ازحد که بوسیله کارفرما برای کارگر فراهم می شود. ناراحت فیزکی ناشی از فضای کاری یا نیاز به کمک داشتن دائمی عضوی از اعضای خانواده یا فامیل، مرحله دوم شامل ادراک مشخص از خواسته های درونی و بیرونی است و توانائیش برای برخورد و تملس با این نیاز مهم استرس وقتی رخ می دهد که به یک عدم تعادل و یا عدم موازنه بین ادراک نیازها و خواسته هائی از یک طرف و ادراک توانائی مواجهه با آنها از طرف دیگر وجود داشته باشد بعضی از متغییرهای ارگانیسم مثل شخصیت، قدرت، EGO و هوش اختلافات فردی در ارزیابی شناختی استرس به حساب می آیند اگر در یک موقعیت استرسور بیش از توانائی فرد باشد و شناختی هم از آن استرسور وجود نداشته باشد فردبه کارش ادامه می دهد، تا وقتیکه عدم توانائی طولانی در مقابله با موجه شدن با ان آشکار می شود. این عدم موازنه منبع راه تجزیه استرس می شود. مرحله سوم مدل، پاسخ استرسی است که روشهای مواجه با استرسور است. تجربه هیجان – ذهنی استرس با تغییرات شناختی- رفتاری و فیزیولوژیکی که تلاش در کاهش تقاضا و نیازها با استرسور دارند همراه می شوند برخلاف سایر مدلها که پاسخ به استرس آخرین مرحله به شمار می آید. ککس و مک لی مرحله چهارمی نیز به مدل خوداضافه می نمایند. این مرحله در ارتباط با نتایج حقیقی و نتایج ادرا شده پاسخ مواجه و مقابله با استرسور است. در صورتیکه فرد در برخورد با نیازها و تقاضاها شکست بخورد یا وقتیکه اثرات منفی ناشی از شکست را پیش بینی بکند ممکن است ادامه یابد. مرحله چهارم شامل بازخورد است که در سرتاسر این سیستم رخ می دهد و ممکن است حوادثی را در قسمتی از این سیستم ایجاد کند. بازخود داری دو اثر متفاوت است می تواند بعنوان پاسخ مناسبی باشد که توانائی فرد را برای سازگاری بالا بر دو هم بعنوان پاسخ نامناسببی باشد که ممکن است پاسخ استرسی را شدید کند و سبب افزایش ضرر و زیان شود یا ممکن است فرد را در دادن پاسخ هشیار کند و بالاخره در بیماری فرد مداخله کند فیزیک ممکن است در سطوح مختلف فیزیولوژیک روانشناسی و اجتماعی اتفاق بیافتد.

بنابراین مدل تاثیر متقابل فرد و محیط استرس را نتیجه عملکرد ارتباط فرد با محیط می داند یا پاسخ معین و یا یک محرک مشخص ضرورتاً نمی تواند بدون ارزیابی ارتباط فرد با محیط به عنوان استرس زا یا بدون استرس زا در نظر گرفته شود.( مایکل، ۱۹۸۶)

–       ۳) الگوی جنبه پردازی

 

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • استرس در محیط کار و زندگی
 • استرس شغلی
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه سیاهه استرس هری
 • پرسشنامه ی راهبردهای مقابله با استرس(CISS)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.