مقاله منوگرافی و برای عملکرد اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی شرکت تعاونی تولیدی چینی بهداشتی ایساتیس


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله منوگرافی و برای عملکرد اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی شرکت تعاونی تولیدی چینی بهداشتی ایساتیس مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله منوگرافی و برای عملکرد اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی شرکت تعاونی تولیدی چینی بهداشتی ایساتیس نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

عملکرد اجتماعی تعاون   ۱
ارزش های اساسی تعاونی ها   ۱
احترام به رأی و نظر دیگران   ۲
نقش اجتماعی تعاون :   ۲
ذخیره قانونی :   ۳
عدالت اجتماعی   ۳
آزادی و برابری :   ۴
عملکرد اجتماعی شرکت   ۴
عدالت اجتماعی در شرکت :   ۵
اصل بی طرفی :   ۶
تساوی حق رأی و تساوی زن و مرد   ۷
اصل قانون گرایی و رشد سیاسی :   ۷
ارزش و مفاهیم سیاسی تعاون :   ۸
عضویت آزاد و اختیاری :   ۹
نقش سیاسی تعاون :   ۱۰
قدرت سیاسی اعضا :   ۱۱
عملکرد فرهنگی شرکت تعاونی   ۱۱
کارکردهای فرهنگی تعاونی ها :   ۱۲
موانع و مسائل فرهنگی – اجتماعی تعاونی ها :   ۱۷
سوابق تجربی تحقیق :   ۱۸
نتیجه گیری :   ۲۲
روش تجزیه و تحلیل :   ۲۳
نتایج و یافته های تحقیق :   ۲۳
منابع   ۲۸

منابع

۱- طالب، مهدی، اصول و اندیشه های تعاونی،‌تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۶

۲- حسنی، حسن، حقوق تعاونی یزد، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، ۱۳۸۱

۳- رفیح پور، فرامرز، کندو کاوها و پنداشته ها، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ پانزدهم ۱۳۸۴

۴- ساروخانی، باقر، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی اصول و مبانی ، جلد اول، تهران، موسسه مکاتب و تحقیقها ۱۳۸۵

۵- مقیمی، سید محمد، سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی، تهران، انتشارات ؟؟ ۱۳۸۵

۶- شیم،سیگل، حسابرسی مدیریت، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۷۹

۷- نازی، حسین، نظام های اقتصادی، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴

۸- سجادی، سید جعفر، اصول حسابداری صنعتی (‌برای مهندسین صنایع) تهران، انتشارات دانشگاه، علم و صنعت ۱۳۸۲

۹- تهرانی، رضا، مدیریت مالی، تهران، انتشارات نگاه دانش، ۱۳۸۴

۱۰- صادقی فر، ناصر، مدیریت مشارکتی در تعاونی ها، جلد اول، تهران، انتشارات وزارت تعاون، ۱۳۸۵

۱۱- سیستانی، ایرج انتشار، پژوهش در نام شهرهای ایران، تهران، انتشارات روز به ۱۳۷۸

۱۲- زنده دل حسین، دستیاران، استان یزد،‌تهران، انتشارات سازمان جغرافیایی، ۱۳۷۸

۱۳- شکیبا مقدم، محمد، مدیریت تعاونیها برای دانشجویان رشتة مدیریت دولتی، تهران، انتشارات یزد، ۱۳۸۰

۱۴- مهرانفر، صفر، خرده کارکرد تعاونی ها، دانشگاه یزد، دانشکده علوم اجتماعی، یزد،۱۳۷۶

۱۵- حسین محمد، فرهنگ ولغت فارسی، تهران، ۱۳۷۶

۱۶- افشانی، علیرضا، آموزش کاربردی SPSS در علوم اجتماعی و رفتاری، یزد، انتشارات دانشگاه یزد ۱۳۸۷

۱۷- مهرانفر، صفر، آموزش و ترویج تعاونی ها، دانشگاه یزد، دانشکده علوم اجتماعی، ۱۳۸۳

پایان نامه  ها :

پرورش یزد، دانشگاه یزد، دانشکدة علوم اجتماعی، ۱۳۸۵

۱- نصیری، مجید، مونوگرافی و بررسی عملکرد اجتماعی، اقتصادی شرکت تعاونی مصرف بازنشستگان آموزش

۲- ترکان، رحمت الله ، مونوگرافی، و بررسی عملکرد اجتماعی و اقتصادی شرکت تعاونی کشاورزی دامداران شهرستان

دانشکده یزد، دانشکدة علوم اجتماعی، ۱۳۷۸

مجله :

۱- همیار، فصلنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، شماره ۲۴، پاییز ۱۳۸۳

۲- همیار، فصلنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، شماره ۳۱، پاییز ۱۳۸۷

 

عملکرد اجتماعی تعاون

ارزش های اساسی تعاونی ها

کرایک استاد دانشگاه کانادا که مطالعات زیاد در باب تعاون ها دارد ارزش ها اساسی تعاونی را به صورت زیر دسته بندی کرده است :

۱-  کمک متقابل : الف) تعاون یا یکپارچگی    ب) اقتصاد        ج) مسئولیت اجتماعی

۲-  برابری : انصاف، حقوق و آزادگی : الف) مشارکت           ب) دموکراسی

ج) آزادگی

۳- عدالت اقتصادی : الف) برابری        ب) مشارکت اقتصادی             ج) تأمین کیفیت زندگی (طالب ۱۳۸۲‌: ۱۱۸)

کی ون سو پس از ارائه دلایل چندی برای طرح ارزش های تعاونی در کشورهای آسیایی تحت عنوان ارزش های اسیایی به مقولات زیر اشاره دارد :

الف ) ارزشهای اقتصادی :

۱- ارتباط منافع

۲- پیشرفت اقتصاد زندگی

۳- تدارک خدمت واحد

۴- توسعه اقتصادی منطقه

ب) ارزش های اجتماعی :

۱-اجرای اصل انسانگرایی

۲- یاری متقابل

۳- همبستگی اعضا

۴- نوع دوستی اعضا

۵- خود باوری در زندگی ( طالبی ۱۳۸۲: ۱۲۰-۱۱۹)

احترام به رأی و نظر دیگران

این امر زیر بنای دموکراسی است وتعاونی پرچمدار آن است زیرا در جلسات مجمع عممی و هیأت مدیره رأی اکثریت ملاک است. اقلیت باید به نظر اکثریت احترام بگذارند و هرگاه این امر در جامعه نهادینه شود زمینه برقراری دموکراسی در جامعه برقرار می شود.(مهرانفره :‌۱۵۹)

نقش اجتماعی تعاون :

تعاونی از تعدادی انسان به عنوان عضو تشکیل می گردد.سپس تعاوی ماهیتی اجتماعی دارد و نتایج حاصله از کار دسته جمعی اعضا به جامعه باز می گردد به عبارت دیگر اساس کار تعاونی همیاری، همفکری، همکاری، وحدت عملی و اتحاد است و اگر از طریق آموزش این مفاهیم به نحو شایسته به اعضا منتقل گردد، مسلماً اعضا با توان بیشتری در امور تعاونی همکاری خواهند نمود و تعاوی شکوفا می گردد. اصول و مفاهیمی مانند مسئولیت پذیری اجتماعی، خودیاری، همبستگی فلسفه ذخیر قانونی و مازاد برگشتی در تعاونی و عدالت اجتماعی دارای اهمیت زیادی می باشند. اگر این مفاهیم در اعضای تعاونی نهادینه گردد اثرات مبتنی در رشد و شکوفای تعاونی خواهند داشت . ( مهرانفر  : ۵۸)

ذخیره قانونی :

اصلی است که در تعاونی برای امور اجتماعی و عالم المنفعه در نظر گرفته شده است، و پول آن قابل تقسیم بین افراد نیست از این اصل اقتصادی در جامعه، تأثیرات زیادی خواهد داشت و یکی از آثار اجتماعی تعاون است. ( همان : ۶۰)

عدالت اجتماعی

از آنجا مالکیت در تعاونی مختلط است و صرفاً مالکیت خصوصی حاکم نیست و مالیکتی تعاونی و اجتماعی در تعاونی حاکم است و درآمد تعاونی به مقدار محدودی به عنوان سود به سهم تعلق می گیرد و بیشتر درآمد تعاونی به عنوان مازاد برگشتی، ذخیره قانونی و ذخیره آموزش بین اعضاء فعالیت های اجتماعی و  فعالیت های خیریه و  فعالیت های آموزش تقسیم می شود. لذا عدالت اجتماعی از طریق تعاونی در جامعه برقرار خواهد شد، زیرا قانون شرکت های تعاونی میزان سهام قابل خریداری در شرکت های تعاونی را برای اعضا مساوی تعیین نموده است این محدودیت موجبات تعادل نسبی را در میزان سرمایه و سهام عادی اعضا تضمین می کند و عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار می نماید. (همان : ۶۶)


آزادی و برابری :

آزادی در جامعه موقعی برقرار می شود که اقتصاد پشتوانه آن باشد و مردم از لحاظ اقتصادی زیاد اختلاف نداشته باشند و این نظام تعاونی است که از ماندن ثروت دردست عده ای خاص جلوگیری می کند و اعضای تعاونی عادلانه ازفواید تعاونی بهره مند می شوند و برابری نسبی اقتصادی در جامعه برقرار می شود تا بتواند به صورت نسبتاً مساوی از آزادی بهره مند شوند و جامعه ای با همبستگی اجتماعی بوجود آید. ( همان : ۶۱)

عملکرد اجتماعی شرکت

را در موضوعات زیر بررسی کرده ایم :

۱- اشتغال زایی در شرکت :

درزمینه اشتغال از زمان تأسیست تاکنون فقط یک نفر حسابدار، آن هم در سال جاری استخدام کرده و به جز آن فرصت شغلی نداشته است.

۲- رابطه شرکت با محیط زیست :

با توجه به اینکه شرکت پروانه بهره برداری دارد محیط زیست منطقه را تأکید کرده است و از راه صنایع و معادن مجوز تهیه کرده است. رفت و آمد زیاد کامیون به علاوه مجاور بودن در کنار پایانه بار باعث شده که این مکان در داخل شهر نباشد تهیه و در انتخاب این زمین خود اعضا اختیاری نداشته اند بلکه اداره صنایع و معادن و سازمان مسکن این زمین را به این شرکت واگذار کرده اند

۳- نقش معلولین در شرکت :

در این شرکت معلولین حضوری ندارند.

۴- نقش زنان در اشتغال :

حضور زنان یکی از شاخص های توسعه اجتماعی است. اما در این شرکت شاهدان هستین که زنان حضوری نداشته و همه اعضا و کارکنان شرکت مرد هستند.

عدالت اجتماعی در شرکت :

این در شرکت برقرار می شود. به طوری که سود سهام و بازار برگشتی به نسبت سهام به هر کس تعلق می گیرد.

احترام به رأی و نظر دیگران در شرکت : در مجمع عمومی حدود ۵۰۰ تا ۸۰۰ نفر از اعضا حضور پیدا می کنند. و می توان گفت این ۸۰۰ نفر نماینده این ۲۰۰۰ نفر می باشند در اینجا ما به لحاظ تئویک می توانیم بگوییم اعضا در مواقع برگزاری مجامع عمومی هیأت مدیره را از طریق حضور بیشتر خودشان انتخاب کرده اند. همچنین به نظر می رسد که مدیریت شرکت یک مدیریت موفق بوده است. سود سهام شرکت معادل اوراق قرضه دولتی یعنی ۵/۱۷ درصد می باشد.

مازاد برگشتی به نسبت خرید اعضا است با توجه به اینکه اعضا به نسبت سهام خود از شرکت خریداری می کنند مازاد برگشتی به نسبت بین آنها تقسیم می شود.

فصل هشتم : عملکرد سیاسی تعاون

اصل بی طرفی :

پاره ای از نمایندگان در کنگره اتحادیده بین المللی تعاون در ۱۹۰۷ علناً اظهار کردند که تعاونی ها را باید به عنوان حربه ای برای مبارزه طبقاتی به شمار آورد. به نظر می رسد که اتحادیه بین المللی تعاون، در سراشیب از دست دادن خصوصیت و کیفیت خود به عنوان نماینده وحدت و جهان شمولی و استقلال لباس نهضت تعاون افتاده است. دکتر «هانس مولر» نماینده سویس که بعداً دبیر کل اتحادیه تعاونی نیز شد در گزارش که در ۱۹۱۰ به کنگره اتحادیه بین المللی تعاون عرضه داشت، اهمیت اصل بی طرفی را بریا نهضت تعاونی تأکید کرد و اظهار داشت که بی طرفی بی معنی این است که تصمیمات در درون تعاونی ها باید اختصاصاً از طرف خود تعاونی ها به موجب اصول تعاون اتخاذ شود و از خارج و از جانب مقامات حزبی دیکته نشود علاوه بر این دکترت «مولر» متذکر شده که افراد تعاونی دارای علایق سیاسی  نیز می باشند و ما نمی توانیم امتناع سیاسی را به عنوان یکمی از اصول تعاون اشاعه دهیم . بی طرفی در معنی و مفهوم نسبت آن، معادل استقلال است. استقلال در مقابل هر نوع فشار و اعمال نفوذی که از خارج وارد می شود. در این معنی نه تنها بی طرفی موجب سستی و بی تفاوتی اعضای تعاونی نمی شود بلکه هرچه بیشتر آنها را فعال می کند.(واتکینز، ۱۳۷۲ : ۱۷۱ – ۱۶۹) سازمان تعاون باید افراد دارای عقاید مختلف و مذاهب گوناگون را به توافق او دارد. این اصل از انتشار عقاید سیاسی افراد جلوگیری نمی کند ولی شرکت تعاونی به عنوان یک سازمان، در صف یک حزب سیاسی یا گروه مذهبی قرار نمی گیرد و اعضا نیز مجبور به پذیرفتن مذهب خاص یا دکترین سیاسی معینی نیستند(همان: ۱۷۶)

تساوی حق رأی و تساوی زن و مرد

در تعاونی هر فرد یک رأی دارد و حق رأی با انسان است نه سرمایه  و مقدار سرمایه در آراء نقشی ندارد بلکه هر عضو با سهم کم یا زیاد فقط یک رأی دارد. مفهوم آن این است که قوی و ضعیف و غنی و فقیر در تعاونی از حق رأی مساوی برخور دارند. بخش دیگر این اصل این است که در تعاونی جنسیت ملاک نیست و زن و مرد فرقی ندارند، و اصل شایستگی و لیاقت افراد مورد توجه است و جنسیت، نژاد، قوم فرقی ندارد و همه برابرند و این همان چیزی است که دموکراسی آن را ترویج می کند. ( همان : ۵۵)

اصل قانون گرایی و رشد سیاسی :

در تعاونی باید همه براساس قوانین و مقررات  و اساسنامه تعاونی و تصمیمات مجمع عمومی عمل نمایند و خارج از این ها هیچ کس نمی تواند کاری انجام دهد. تا کلیه اعضا هیأت مدیره و مسئولین تعاونی کم کم به رعایت قانون عادت کنند و پیرو قانون باشند و بدین ترتیب تعاونی فرهنگ قانونگرایی را در جامعه آموزش می دهد و رشد سیاسی جامعه افزایش می یابد . ( همان : ۵۶)


ارزش و مفاهیم سیاسی تعاون :

 

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.