مقاله مهاجرت روستائيان به شهر و اثرات آن در كاهش فقر روستايي


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مهاجرت روستائيان به شهر و اثرات آن در كاهش فقر روستايي مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 21  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مهاجرت روستائيان به شهر و اثرات آن در كاهش فقر روستايي نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه   1
مهاجرت و فقر روستايي   3
مهاجرت و انتقال فقر روستايي به مناطق شهري   6
تركيب جنسي مهاجران و فقر   8
مهاجرت، سياست و فقر   12
منابع انگليسي:   15

منابع انگليسي:

1)      De Soto, H. (1989). The other Path : The Invisible Revolution in the Third    World (New York: Harper and Row).

2)       Hondagneu-Sotelo, P. (1994) Gendered Transitions : Mexican Experiences of Immigration (Berkeley : University of California Press).

3)       McGee, T.G. (1994). “The future of urbanizaion in developing countries”, Third World Planning Review 16:iii-xii.

4)       Nair, P.R.G. (1989), Impact and implications of migration to the Middle East from Kerala (India)”, In: R. Amjad (ed.) To the Gulf and Back: Studies of the Economic Impact if Asian Labour Migration (New Delhi: International Labour Organization), PP. 344-364.

5)       Oberai, A.S. and H.K.M. Singh (1983). Causes and Conseqences of Internal Migration: A Study in the Indian Punjab (New Delhi: Oxford University Press).

6)       Skeldon, R. (1986). “Migration and the Population census in Asia and the Pacific: issues, questions and debate”, International Migration Review 21:1074-1100.

7)       ————— (1990). Population Mobility in Developing Countries: A Reinterpretation (London: Belhaven).

8)       United Nations (1996). World Population Monitoring 1993 (New York).

9)       UNDP (1991). Human Development Report 1991 (New York: Oxford University Press).

10)   World Bank (1990). World Development Reprot 1990 (New York: Oxford University Press).

11)  Arlacchi, P. (1983). Mafia, Peasants and Great Estates: Society in Traditional                Calabria (Cambridgr University Press).

12)   A rmstrong, W. R. and T.G. McGee (1968). “Revolutionary change and the third world city”. A stuctural analysis, Civilisations 18:353 –378.

13)  Banerjee, B. (1983). “Role of the informal sector in the migration process: a test of probabilistic migration models and labour market segmentation for India”, Oxford Economic Papers 35:399-422.

14)  Brown, R. P.C. and J. Connell (1993). “The global flea market: migration, reittances and the informal economy in Tonga”, Development and Change 24:611-647.

15)  Chamratrithirong. A. and others (1995). National Migation Survey of Thailand (Bangkok: Institute for Population and social Research, Mahidol University).

16)  Chan, K.W. (1994). “Urbanization and rural – urban migration in China since 1982”, Modem China 20:243-281.

17)  Chickering, A.L. and M. Salahdine (1991a). “The informal sector’s search for self-govemance”, In: Chickering and Salahdine (eds.) 1991b:185-211.

Chickering, A.L. and M. Salahdine (eds.) (1991b). The Silent Revolution: The Informal Sector in Five Asian and Near Eastem Countries (San Francisco: International Center for Economic Growth).

1 –  Ronald Skeldon. The author of this article is Visiting  Professor, Institute for Population and Social Research  Mahidol University, Salaya, Nakornpathom 73170, Thailand.

 

– كارشناس ارشد مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام جهاد كشاورزي استان همدان

3- ESCAP

4 – World bank: 1990

1- Skeldon, R. 1986

– Floating population

– Chan, 1994: 267

–  Chamratrithirong and others, 1995

– Mc. Gee, 1994: iii, emphasis in the original

– See Alacchi, 1983

– Kerala State

– Nair, 1989: 353

– Oberai and Singh, 1983

– Banerjee. 1983

– Chichering and Salahdine, 1991 a: 188

– Marginal productivity

– See Soto 1989

– Chichering and Salahdine (1991 b)

– NIES: newly industrialized economics

– Hondagneu – Sotelo, 1994

– Felda land Development Authority – FELDA

مقدمه

«سياستهايي كه امكان تحرك بيشتري را براي جمعيت مي پذيرند، احتمالاً با سياست ارتقاء زندگي توده مردم هماهنگي بيشتري دارند.»

بيش از 71 درصد از فقراي جهان در اواسط دهه 1980 در ناحية اسكاپ‌ زندگي مي كرده اند كه اكثريت عظيمي از آن در مناطق روستايي اين ناحيه ساكن بوده اند (به نقل از گزارش بانك جهاني 1990 ). در مقايسه پديدة فقر در مناطق شهري و روستايي، در روستاها هم از نظر ديد كلي و هم ازنظر تعداد، فقر بيشتري مشاهده مي شود. به اين ترتيب ممكن است چنين نتيجه گيري شود كه برنامه هاي ريشه كني فقر مي يابد در بخش روستايي متمركز شوند. اين مقاله درصدد بحث عمومي پديده فقر نيست بلكه سعي دارد ارتباطات معني داري كه بين شهر روستا وجود دارد را مشخص نمايد و ايـــــن مطلـب را خاطر نشان مي سازد كه هر برنامه ايكه منحصراً بر روي مناطق روستايي (يا مناطق شهري) متمركز شود، بسياري از نيروهاي واقعي كه مي تواند در كاهش فقر مؤثر باشد، ناديده انگاشته است؛ نگرش به مناطق شهري و يا روستايي بصورت جداگانه كار خطائي است.ناحية اسكاپ همچون ديگر نواحي دنيا در حال شهري تر شدن است. در سال 1970 حدود 20 درصد جمعيت آسيا (بدون ژاپن) شهري بوده اند كه در سال 1990 اين عدد به 29 درصد رسيده و اين تنها ناحية بزرگ جهان بوده كه بين سالهاي 70-1965 و سالهاي 90-1985 افزايشي را در نرخ رشد جمعيت شهري اش نشان مي دهد. (به نقل از گزارش سازمان ملل 1996). مهاجرت به تنهايي مهمترين يا اصلي ترين عامل افزايش جمعيت شهرها نيست؛ افزايش طبيعي جمعيت و تبديل برخي روستاها به شهر نيز در فزوني جمعيت شهري مؤثر بوده اند.ما مي دانيم كه هنوز ضعف هاي بزرگي در خيلي از داده هاي مربوط به جمعيت شهري وجود دارد، اين مشكلات هم براي محاسبة جمعيت شهرها، كه معمولاً با كم شماري همراه است و هم جهت محاسبة نرخ رشد جمعيت آنها وجود دارد. در بعضي موارد مهاجراني كه بصورت دوره اي در شهر به سر مي برند بعنوان جمعيت شهري محاسبه نمي شوند؛ ممكن است چنين تصور شود كه مهاجران دوره اي كه ساكنان دائم شهرها نيستند لازم نيست جمعيت شهر محسوب شوند، اگرچه اين مهاجران ممكن است بعنوان ساكنان دائمي نباشند، بهرحال اين گروه جمعيتي را تشكيل مي دهد كه نيازمند خدمات اساسي شهري است، تفكيك مهاجراني كه بصورت دوره هاي طولاني تر در شهر اقامت دارند از مهاجراني كه دوره هاي كوتاه تري در شهر هستند و مهاجران چرخشي عملاً غيرممكن است، مثل مهاجراني كه ممكن است فقط چند هفته اي را براي كار در شهر بمانند و كساني كه ممكن است يك يا دو سال را در شهر بگذارنند و براي هميشه به روستايشان برگردند. براي اطلاع بيشتر از بحث مهاجرت در كشورهاي در حال توسعه به مطالب نوشته شده  توسط اسكلدون  (1986) مراجعه نمائيد.

حجم مهاجرتهاي كوتاه مدت دوره اي مي تواند با اهميت باشد، بعنوان مثال در چين، «جمعيت شناور» كه همان مهاجران دوره اي كوتاه مدت هستند در حدود 70 ميليون نفر را شامل مي شده كه در زمرة جمعيت شهري هم به حساب نمي آيند (چان 1964) . مورد چين نمونة خوبي از اهميت مهاجرتهاي كوتاه مدت دوره اي است كه مي توان از آن نام برد. نكتة اساسي در اينجا اين است كه در بحث مهاجرتهاي روستا به شهر غالباً رقم واقعي مهاجران دست كم گرفته مي شود. يكي از گوياترين موارد كم شماري صحيح مهاجران در آسيا مورد مهاجرتهاي  تايلند است. بررسي هاي انجام شده برمبناي اطلاعات اخذ شده از سرشماري براساس روش هايي كه در آن انواع مهاجرتهاي كوتاه مدت يكجا در نظر گرفته مي شوند، مي تواند تعداد مهاجران را دو يا حتي سه برابر نشان دهد. (چامراتريترونگ و ديگران 1995) با توجه به موارد مطرح شده در خصوص مهاجرت از روستا به شهر سئوالات كليدي زير مي تواند مطرح شود.

1ـ آيا مهاجرت روستائيان به شهر باعث بهبود وضعيت در نواحي روستايي مي شود يا اينكه اين مناطق باز هم فقيرتر مي شوند؟

2ـ آيا كساني كه از روستا به شهر مهاجرت مي كنند وضعيت بهتري پيدا مي كنند يا اينكه عملاً فقيرتر مي شوند؟

3ـ آيا فقر روستايي به سادگي به بخش شهري منتقل مي شود؟

4ـ جنسيت مهاجران چه تأثيري دارد؟ اثر مهاجرت زنان يا ماندن آنها در روستا چيست؟

 هريك از اين سؤالات بحث هاي مختلفي را برمي انگيزد كه هنوز مدارك و شواهد كافي جهت استنتاج و اعلام نظر قطعي در مورد آنها وجود ندارد. با اين حال شايد طي چندين سال اخير بيش از پيش به سمت توافق در پاسخ به اين موضوعات و سؤال ها پيش رفته ايم. يكي از مهمترين تغييراتي كه در تفكر پيرامون فرآيند مهاجرت و توسعه طي سالـهاي اخيـر روي داده، پذيـرش پديـدة شهرگرائي و شهري شدن به عنوان يك موضوع، گريزناپذير بوده است. (مك جي 1994) سالهاي اخير روي داده، پذيرش پديدة شهرگرائي و شهري شدن به عنوان يك موضوع، گريزناپذير، بوده است.

مهاجرت و فقر روستايي

جز در مورد مهاجرتهاي اجباري كه در اثر مسائل سياسي و يا حوادث طبيعي صورت مي گيرد، تمامي شواهد و مدارك حاكي از آن است كه اين فقيرترين افراد نيستند كه مهاجرت مي كنند. به نظر مي رسد سطح و دامنه اي از فقر وجود دارد كه پايين تر از آن مهاجرت مقدور نيست (مراجعه كنيد به آلاكچي 1983) . خود مهاجرت نياز به امكاناتي دارد نه تنها براي هزينه هاي سفر بلكه جهت حمايت مهاجران در مقصد تا زماني كه كار تمام وقت يا پاره وقتي پيدا كنند. عوامل ديگري نيز در مهاجرت دخيل اند، كسانيكه مهاجرت مي كنند معمولاً از بين افراد تحصيل كرده تر جامعه هستند، يعني از خانوار هائي كه توان صرفنظر كردن از نيروي كار خانوادگي فرزند خود را داشته و آنها را به مدرسه مي فرستند. به اين ترتيب ثروتمندترين ها در هر جامعه فرزندان خود را به دنبال تحصيل و آموزش مي فرستند و دقيقاً هم آنها از جملة اولين كساني هستند كه مهاجرت مي كنند. افراد باسوادتر موقعيتهاي شغلي را كه در ديگر مناطق وجود دارد بهتر شناسايي مي كنند و با موقعيتهاي جديد بهتر برخورد مي كنند. اولين مهاجران از هر جامعه اي به نحو تقريباً تغييرناپذيري از نخبگان آن محل هستند، به هر حال به اين موضوع مي بايد نسبي نگريسته شود، براي مثال نخبه ايكه در يك روستاي دورافتادة شمال پاكستان زندگي مي كند با نخبة ديگر كه در يكي از روستاهاي ايالت سند زندگي مي كند هم از نظر ثروت و هم ا ز نظر موقعيت كاملاً تفاوت دارد.بنابراين فقيرترين ها احتمالاً بايد در بين كساني باشند كه مهاجرت نمي كنند و در روستا باقي مي مانند، با اين حساب  با رفتن افراد فعال تر و پرانرژي تر روستا، مهاجرت بيش از آنـكه باعـث كاهـش فقـر شود باعث تشديد فقر در روستا مي شود. اين بحث ممكن است مورد مهمي در برنامه هاي كاهش فقر باشد، به اين ترتيب كه با تأكيد بر روي ارتقاء وضعيت روستا، مردم ديگر قصد رفتن از آنجا را نكنند و يا اينكه به فكر بهبود وضعيت زندگي مردمي كه در روستا باقي مانده اند باشد. اين يك پيشنهاد منطقي و سياستي قابل فهم است، هرچند ممكن است منجر به غفلت از جنبه هاي قابل طرح و مهمي از فرآيند توسعه گردد. يكي از موارد نادري كه در مورد مهاجرت در سطح جهان خيلي كم مي توان تعميم داد اينست كه احتمالاً جوانان بيش از ديگر گروه هاي سني تن به مهاجرت مي دهند، و در طولاني مدت با مهاجرت آنان ممكن است توليد نسل در جامعه كاهش يابد؛ هرچند اين نظريه توجهي به موضوع جريان بازگشت به روستا، يا پولهايي كه بصورت حواله به روستا فرستاده مي شوند، ندارد. معمولاً در مهاجرتهاي خارجي و بين المللي است كه حواله پول مهم فرض مي شود، امّا پول نقد و اجناس از هر نوع و به هر اندازه كه براي خانواده هاي مهاجران فرستاده مي شود، در مهاجرتهاي داخلي هم مهم است. در سطح كلان واقعاً فرق مي كند كه منبع پول حوالجاتي كه مي آيد از داخل خود كشور است يا از خارج. وقتي كه حوالجات پول از خارج فرستاده مي شود بر روي موازنة ارزي تأثير     مي گذارد و لذا براي دولتهاي كشورهاي در حال توسعه داراي اهميت است. وقتي كه منبع پول حوالجات از داخل باشد چنين ارتباط مستقيمي با مسائل كلان كشور ايجاد نمي كند بلكه بيشتر اين موضوع مطرح مي شود كه پول رسيده در روستا به چه مصرفي مي رسد؟ چنانچه اين پول ها صرف خريد كالاهاي توليد خارج شود مي تواند در موازنة ارزي كشور تأثير نامطلوب برجاي گذارد.كسب اطلاعات دقيق از حوالجات بي نهايت دشوار است بخصوص آنجا كه نوع حوالجات با ارزهاي مختلف ارسال مي گردد. معهذا حوالجاتي كه وارد مي شود صرفنظر از اينكه در مصرف يا در سرمايه گذاري بكار افتند، اتفاق نظر هست كه اثر مثبتي بر شكوفايي اقتصادي دارند. براي مثال صرف پول جهت ساخت و تعمير ساختمانهاي مسكوني كه يكي از مصارف متداول پول حوالجات است، موجب تحرك در صنعت ساختمــــان مـــي شـود و نه تنها ايجاد اشتغال مي كند بلكه به توسعة سرمايه گذاري درصنايع مرتبط كمك مي كند. مـورد جـالبـي در اين زمينه در جنوب هند، در ايالت  كرالا  ديده مي شود، در آنجا افزايش حوالجات منجر به مهاجرت كارگران ماهر از ايالت همسايه براي فعاليت در صنعت ساختمان شده (ناير 1989)  حتي مواردي از صرف پول حوالجات كه مصرفي تر محسوب مي شوند، از قبيل مصرف آنها در مهمان هاي عروسي و جشنواره هاي مذهبي مي تواند اثرات مثبت اقتصادي بر روي توليدات كشاورزي يا اشتغال افرادي كه در زمينة موسيقي فعاليت مي كنند، داشته باشد، همينطور اثرات ناآشكاري بر حفاظت و ارتقاء زندگي فرهنگي مردم به جاي مي گذارد.حوالجاتي كه براي خانوادة مهاجران فرستاده مي شود پشتوانة مالي آنها را تقويت مي كند و از سوي ديگر منجر به افزايش شكاف درآمدي در جامعة روستايي       مي شود. خانواده هائي كه مهاجري ندارد كه پولي براي آنها بفرستد از دستيابي مستقيم به اين ثروت جديد محرومند و در اين حالت، مهاجرت افراد در سنوات قبل براي چنين خانوارهائي مي تواند محروميت نسبي بيشتري را به همراه داشته باشد. از سوي ديگر گفته مي شود كه بهر حال تعدادي از كساني كه مهاجرت نكرده اند مي توانند از طريق خدمات رساني به خانوارهايي كه مهاجر دارند، تا حدي قادر به ارتقاء وضعيت زندگي خود باشند.مهاجراني كه از شهرهاي كوچك و بزرگ برمي گردند جزء كساني هستند كه     مي توانند افكار جديد را به ديگران و به جامعة محافظه كار انتقال دهند، روشهاي جديدي را در كشاورزي ترويج دهند، فعاليتهاي جديدي تأسيس كنند و حتي مي توانند گرايشاتي را در خصوص تنظيم خانواده با خود بياورند كه منجر به كوچك شدن ابعاد خانوار و كاهش بار تكفل گردد.اگرچه مهاجرت به مناطق شهري براي جوامع مهاجرفرست مي تواند پيامدهاي واقعاً منفي داشته باشد، اما در مجموع مي توان آنرا مثبت ديد. بخش شهري نيروي انساني بيشتري را جذب مي كند و نقصاني در اقتصاد خانوارهاي روستا ايجاد مي كند اما        يـك نـظام ارتباطي شهري كه بر اصول منظمي استوار شده، مي تواند عرصة عمل منابع را امتداد دهد و خانواده ها را در برابر ناامني حمايت كند، بخش شهري در اين حالت بعنوانپشتيبان روستاها عمل مي كند و در زمان تغيير و تحولات شديد آنها را استوار مي دارد. بنابراين، حداقل در آغاز، مهاجرتهاي روستا به شهر مي تواند به كاهش فقر در مناطق روستايي كمك كند و سياستهايي كه درصدد محدود كردن مهاجرت هستند ممكن است ضدتوليدي باشند و نتايج خيلي جالبي براي مسئله فقر روستايي نداشته باشند.سياستهايي كه سعي در متحد كردن غيرمهاجران در تشكل هايي دارند كه مي توانند خدماتي را براي خانوارهاي ثروتمندتري كه مهاجر دارند ارائه دهند. ممكن است به اندازه حمايت از برنامه هاي مهاجران بازگشته در كاهش فقر روستايي مؤثر باشد.  (براي مرور مباحث مهاجرت كه بسياري از مطالب ذكر شده در فوق بر پاية آنها عنوان شد، به مطالب نوشته شده توسط اسكلدون (1990) مراجعه كنيد).

مهاجرت و انتقال فقر روستايي به مناطق شهري

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله كاهش فقر در ايران چالش‌ها و افق‌ها
 • تحقیق جامعه شناسی فقر و غنا از دیدگاه قرآن
 • مقاله تعريف روستا
 • مقاله نگاهي به فقر از منظر جرم شناسي
 • مقاله فقر با تأكيد بر فقر در روستا
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی