مقاله مهندسی ارزش


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مهندسی ارزش مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۷صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مهندسی ارزش نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مهندسی ارزش   ۱
مقدمه :   ۴
برنامه کاری مهندسی ارزش :   ۹
۱ . فاز مبدأ :   ۹
۱ _۱ : سازماندهی در طول فاز ۱ :   ۹
۱ _ ۲ : انتخاب پروژه :   ۹
۱ _ ۳ : تعیین تیم V.E. :   ۱۰
۱ _ ۴ : تعیین مأموریت تیم و مستند سازی محصول :   ۱۱
۲ . فاز اطلاعات :   ۱۱
۲ _ ۱ : تحلیل کارکرد ( تحلیل کیفی ارزشها ) :   ۱۱
۲ _ ۲ : تحلیل سیستم بر مبنای وظیفه :   ۱۲
۲ _ ۳ : آنالیز اجبار :   ۱۳
۲ _ ۴ : اندازه گیری ارزش ( تحلیل کمی ارزش ) :   ۱۳
۳ . فاز تغییر، خلاقیت، ارتقای ارزش :   ۱۶
۴ . فاز ارزیابی :   ۱۸
۴ _ ۱ : تحلیل کیفی ارزش گزینه های جایگزین :   ۱۸
۴ _ ۲ : تحلیل کمی ارزش گزینه های جایگزین :   ۱۸
۵ . فاز بررسی و توسعه :   ۱۹
۶ . فاز اجرا :   ۲۱
۷ . فازممیزی :   ۲۲
اهداف ممیزی :   ۲۲
نتیجه گیری :   ۲۳
منابع :   ۲۴

منابع :

مجموعه مقالات نخستین سمینار ملی مهندسی ارزش، شهریور ۱۳۸۰، دانشگاه صنعتی امیر کبیر.

محمد سعید جبل عاملی، علیرضا میرمحمد صادقی، مهندسی ارزش، انتشارات فرات، خرداد ۱۳۸۰

فصلنامه مهندسی صنایع و سیستم، مصاف، سال هفتم شماره ۲۳، زمستان ۱۳۸۰

مهندسی ارزش در اجرا و بهره برداری، مهاب قدس

فیلم مهندسی ارزش ( سازمان بهره وری ملی ایران )

مجله روش، سال هفتم، شماره ۴۵، مقاله مهندسی ارزش

میترا تیموری، زهرا ملک محمدی، تجزیه و تحلیل مهندسی ارزش، پایان نامه تحصیلی، ۸۰٫

مهندسی ارزش

 

مهندسی ارزش عبارتست از یک روش گروهی ساختار یافته بر اساس عملکرد پروژه که سعی در حل مسائل و کاهش هزینه های زمان سیکل دارد. گروه مهندسی ارزش از طریق اعمال فنون و تکنیکهایی به یک طرح رسمی و فرمان برای کار دست می یابد. با استفاده از این تکنیکها تیم مهندسی ارزش، گروهی عملکردهای پروژه ، محصولات یا فرآیندها را مشخص کرده و مدلسازی می کند. تیم مهندسی ارزش بخشهای مربوط به بهبود ارزش و زمینه های مناسب برای بهبود را در پروژه شناسایی کرده و با استفاده از تفکر خلاق، آلترناتیوهای ارائه شده توسط اعضا، گزینه های مساعد برای بهبود ارائه می شوند.

اجرای سیستماتیک تکنیکهای شناخته شده که عملکرد محصول یا خدمات را شناسایی می کند، به تعیین ارزش این عملکردها منتهی شده و سپس، مناسب ترین راه حل را در راستای کارکردهای لازم برای برآوردن عملکردهای مورد نیاز در پایین ترین سطح هزینه های کلی زمان سیکل را ارائه می دهد. به طور کلی در مهندسی ارزش تغییر از ارزش سازنده گرا به مشتری گرا به عنوان پیش فرض قرار گرفته است.

فرآیند مهندسی ارزش که شامل تکنیکهای مهندسی ارزش می باشد و هدف از اجرای مهندسی ارزش در این مقاله شرح داده شده است.

 

 

واژه نامه :

هزینه کاربرد یا مصرف محصول                                                  Application ( or use ) cost

طوفان فکری                                                                                                   Brain storming

کاهش هزینه ها                                                                                                       Cost down

مشتری مدار                                                                                Customer oriented

فاز خلاقیت ، نوآوری                                                                                    Creative phase

تکنیک دلفی                                                                                                Delphy method

مطلوبیت                                                                                                              Desirability

فاز پیشنهاد یا توسعه                          Development or recommendation phase

فاز ارزیابی                                                                                                 Valuation phase

کارکرد

کار گروهی با دیدگاه کارکرد محوری

فاز اجرا

فاز اطلاعات

هزینه های اولیه

برنامه کار

هزینه های دوره عمر

عملکرد

کارکرد اصلی

کیفیت

رتبه بندی مشخصه ها

کارکرد ثانویه یا پشتیبان

حل گروهی مسأله

مجموع هزینه ها

آنالیز ارزش

اندازه گیری ارزش

ارزش ، بها

 

مقدمه :

افزایش قیمت انرژی و رقابت شدیدی که در بازار بین محصولات وجود دارد و از طرفی پیچیده تر شدن نگرش مشتری ها به محصول و انتظارات مختلف آنها، مدیریت طرح و محصول را با معضلی اساسی و حساس روبرو ساخته است. استراتژی های کاهش هزینه برای رسیدن با بازار رقابت، در مقابل حفظ و افزایش کیفیت محصول، معضل بزرگتر و پیچیده تری را مطرح می سازد. همچنانکه تکنولوژی پیچیده می شود، مسائل انسانی و مدیریت نیز دچار پیچیدگی خاص می گردد؛ بنابراین توجه به رویارویی با چالشهای واقعی، خلاقیت و نوآوری را در طراحی محصول, فرآیند و ارزیابی ها ایجاد می کند.

مهندسی ارزش ابزاری است که تصمیم گیرنده می تواند برای قسمتی از این چالشها پاسخی درخور و مناسب تهیه کند، با کاربرد مهندسی ارزش می توان با حفظ کیفیت هزینه ها را کاهش داد.

V.E. و مفاهیم اولیه آن نخستین بار در سالهای دهه چهل در دنیای غرب به ویژه آمریکا در بخشهای تولید و بازاریابی پایه گذاری شد، در این سالها مفهوم V.E. در شناخت و کاربرد تکنیکهای خلاق در کاهش هزینه های کالا، پروژه و خدمات بدون کاهش سطح کیفیت، عملکرد یا جذابیت محصول در بازار است و قابلیت رقابت آن را بهبود می بخشد.

واژة مهندسی ارزش نخستین بار از سوی ” مایلز ” برای توضیح تکنیکی که وی در شرکت ” جنرال الکتریک ”  در طی جنگ جهانی دوم به کار برده بود، استفاده شد. تکنیک یاد شده در شرایطی پدید آمد که کمبودهایناشی از جنگ، جستجوی مصالح جایگزین در محصولات را الزام می نمود؛ اما به سبب جنگ این مصالح بت همان مشخصات یاد شده مشابه یافت نمی شد. از این رو به جای مصالح جایگزین، روش جایگزین برای تأمین کارکرد اجزا، مورد توجه قرار گرفت. بعدها معلوم شد که فرآیند تحلیل کارکرد به تولید محصولات ارزان تر، بدون کاهش کیفیت می انجامد. هستة اصلی کار ” مایلز ” تعریف کارکردهایی بود که خریدار از تولیدات انتظار داشت. این کارکردها در عباراتی با یک فعل و یک اسم تعریف می شوند. سپس کارکردهای تعریف شده با کمترین هزیه ممکن برای دستیابی به آنها و این ارزیابی برای یافتن جایگزین هایی که همان کارکرد را تأمین می کنند، نیز به کار می رفت.

حال با مثالی درباره جدار موتور الکتریکی موضوع را بررسی می کنیم :

 

جدول ۱ : تعریف کارکرد

ردیف فعل اسم
۱ جدا کردن اشیاء
۲ امکان پذیر کردن تهویه
۳ آسان کردن تعمیر
۴ راضی کردن خریدار

 

این کارکردها با انتخاب ارزان ترین حالت ممکن، به صورت زیر سنجیده شدند :

کارکرد جداکردن با هزینه ورقه آهنی که برای پوشش موتور به کار می رفت، ارزیابی شد.

کارکرد انکان پذیر کردن تهویه بر اساس هزینه اضافی برای ایجاد سوراخهایی بر روی ورقه آهنی ارزیابی شد.

آسان کردن تعمیر با افزودن هزینه گره فلزی برای باز کردن جدار فلزی ارزشیابی شد.

هزینه رنگ کردن فلز به عنوان عامل رضایت مشتری ارزیابی شد.

 

جدول ۲ : انتساب هزینه به کارکرد

ردیف فعل اسم ارزان ترین روش دستیابی به کارکرد کمترین هزینه دستیابی به کارکرد
۱ جدا کردن اشیاء جدار فلزی ۰٫۱۵$
۲ امکانپذیر کردن تهویه سوراخ روی فلز ۰٫۵$
۳ آسان کردن تعمیر گیره فلزی ۰٫۱۰$
۴ راضی کردن خریدار رنگ کردن ۰٫۲۰$
جمع هزینه دستیابی به همه کارکردها  :                                              ۰٫۵۰$

 

در ادامه این فرآیند، ” مایلز ” کمترین هزینه ممکن برای ارزشیابی کارکردها را در این نمونه معادل ۰٫۵ دلار برآورد کرد و آن را با کمترین هزینة واقعی برای درست کردن این قطعه که ۴٫۷۵ دلار بود، مقایسه کرد. به روشنی آشکار شد که بسیاری از هزینه های یاد شده عملاً کارکردی را برآورد نمی کردند.

تعریف کارکرد، ارزیابی کارکرد و جایگزین یابی در مجموع، ” تحلیل کارکرد” نامیده می شوند و این همان تکنیک اساسی است که بر پایة آن مهندسی ارزش شکل گرفته است.


برنامه کاری مهندسی ارزش :

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت مهندسی ارزش
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۷ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.