مقاله موقعیت استراتژیکی حسابداری مدیریت


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله موقعیت استراتژیکی حسابداری مدیریت مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله موقعیت استراتژیکی حسابداری مدیریت نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده   ۱
۱- مقدمه   ۱
۲- بازنگری متن   ۴
۱-۲- رویکرد خارجی   ۷
۲-۲- رویکرد دراز مدت   ۱۲
۳-۲- رویکرد مشارکتی   ۱۴
۴-۲- رویکرد ترقی و پیشرفت   ۱۵
۵-۲- رویکرد انتخابی   ۱۸
۶-۲- چکیده بازنگری متن   ۲۰
۳- روش   ۲۲
۱-۳- ظهور مطالعه کیفی   ۲۴
۲-۳- شیوه تحقیق قیاسی استقرایی   ۲۵
۳-۳- روش مطالعه موردی   ۲۸
۴-۳- تعمیم پذیری مطالعه   ۳۰
۵-۳- تعیین حدود   ۳۲
۶-۳- جمع آوری و تحلیل داده   ۳۳
۴- توصیف موردی   ۳۷
۱-۴- آغاز ارزیابی   ۴۰
۲-۴- ارزیابی کاهش هزینه   ۴۲
۳-۴- ارزیابی اختیارات آتی   ۴۴
۴-۴- ارزیابی نهایی اختیار و حق محرومیت   ۴۹
۵-۴- خلاصه توصیف موردی   ۵۳
۵- یافته های موردی   ۵۶
۱-۵- رویکرد خارجی   ۵۷
۲-۵- رویکرد دراز مدت   ۵۸
۳-۵- رویکرد مشارکتی   ۵۹
۴-۵- نقش تحلیل حسابداری رسمی   ۶۰
۵-۵- استفاده نامشخص و نامشهود از حسابداری مدیریت   ۶۳
۶-۵- چکیده یافته های موردی   ۶۶
۶- نتیجه گیری و بحث   ۶۸
۱-۶- نتیجه گیری   ۶۹
۲-۶- محدودیت ها   ۷۰
۳-۶-پیشنهاداتی برای تحقیق آتی   ۷۲
پیوستها   ۷۴
پیوست A: لیست مصاحبه ها   ۷۴
پیوست B: لیست منابع مکتوب   ۷۴
پیوست C: چارت سازمانی   ۷۵
منابع   ۶۷

۲- بازنگری متن

در این بخش ،متون و نوشته های مربوط به کاربرد حسابداری مدیریت در زمینه استراتژیک مطرح  شده است. مبنای بازنگری متن ، رشته نظری SMA بوده و نهایتاً منجر به خلق چارچوبی نظری می گردد که رویکردهای به کار رفته در زمان کاربرد حسابداری مدیریت در جهت ارزیابی جنبه های استراتژیک را پوشش می دهد. بازنگری متن بر طبق پنج رویکرد شناسایی شده سازمان یافته است: رویکرد یا دیدگاه خارجی، دراز مدت، مشارکتی، ترقی و پیشرفت و انتخابی.

هدف این مقاله کسب اطلاعاتی راجع به کاربرد حسابداری مدیریت در زمینه استراتژیک می باشد. این کار از طریق مطالعه و بررسی کاربرد حسابداری مدیریت در جهت تاکید بر جنبه های استراتژیک فرایند ارزیابی انجام شده است.حسابداری مدیریت را می توان این گونه توصیف نمود” قرار دادن اطلاعات در اختیار افراد حاضر در سازمان برای کمک به آنها در خصوص تصمیم گیری بهتر و ارتقاء سطح راندمان و اثربخشی امور فعلی” (“دروری”،۲۰۰۸، صفحه ۷).در این پایان نامه ،جنبه های استراتژیک به عواملی اتلاق می شود که از ملاحظات استراتژیک ریشه گرفته یا رابطه مستقیمی با آنها دارند. از جمله نمونه های ملاحظات استراتژیک می توان به تعقیب سود رقابتی، تاکید بر توانش ها و قابلیت های اصلی و شناسایی نقاط قوت و ضعیف داخلی متناسب با فرصتها یا تهدیدهای بازار اشاره کرد(“آنتونی و گوینداراجان”، ۲۰۰۷؛” بارنی و هسترلی”، ۲۰۰۸؛ “همل و پراهالد”،۱۹۹۴).

ارتباط بین حسابداری مدیریت و زمینه استراتژیکی اش تقریباً در طول سی سال مورد توجه محققین بوده است. (“لانگمن – اسمیت”، ۲۰۰۸). در نتیجه، SMA که به کشف کاربرد حسابداری مدیریت در زمینه های استراتژیک می پردازد، نمو یافته است. تعریف توافق شده ای راجع به SMA مطرح نشده است(“دروری”، ۲۰۰۸؛ “لانگفیلد- اسمیت”، ۲۰۰۸؛ “لورد”،۱۹۹۶؛” روزلندر و هارت”،۲۰۰۳). با این حال؛” برومویچ” (۱۹۹۰) تعریفی نافذ مطرح نموده است:

تهیه و تحلیل اطلاعات مالی پیرامون بازار محصول شرکت و هزینه و ساختار هزینه رقبا و بازبینی استراتژیهای نهادهای اقتصادی و رقبا در این بازارها در دوره های مشخص (صفحه ۲۸).در ارتباط با حسابداری مدیریت، SMA را می توان ارائه اطلاعات به افراد درون سازمان برای تصمیم گیری استراتژیک بهتر و ارتقاء راندمان واثربخشی امور فعلی جهت نیل به اهداف استراتژیک نامید. این رشته با تاکید بر تحقیق هنجاری و سپس مطالعات تجربی پیرامون کاربرد عملی چارچوب هنجاری توصیف شده است (“لانگفیلد- اسمیت”، ۲۰۰۸؛ “تیلمن و گودارد”،۲۰۰۸). مطالعات تجربی کاربرد عملی محدود تکنیک های SMA را نشان داده است، مثلاً هزینه گذاری صفت، مدیریت استراتژیک هزینه و تحلیل زنجیره ارزش رسمی (“گولدینگ”، ۲۰۰۰؛” لانگمن- اسمیت” ، ۲۰۰۸). اما، عناصر اصول پایه SMA در عمل مشاهده شده است (“کار و تامکینز”، ۱۹۹۶؛” لرد”، ۱۹۹۶). با بهره گیری از عناصر SMA ، در این مقاله از پنج رویکرد استفاده شده است:

(۱) خارجی

(۲) دراز مدت

(۳) مشارکتی

(۴) ترقی

(۵) انتخابی

این رویکردهای براین اساس انتخاب شده اند که SMA بر چه اساس پیشنهاد می کند که از حسابداری مدیریت در طول ارزیابی جنبه های استراتژیک می توان استفاده نمود. تعدادی از محققین راجع به  رویکردهای SMA بحث کرده اند، عده ای ازآنها صریحاً و عده دیگر به صورت ضمنی  از آنها نام برده اند. منابع اصلی اشتیاق و علاقه به این شناسایی در شکل ۱ به طور خلاصه آورده شده است.

 

1-2- رویکرد خارجی

بر طبق تعریف “برومویچ” (۱۹۹۰) جمع آوری اطلاعات نسبت به رقبا عنصر اصلی SMA محسوب می شود. لحاظ نمودن اطلاعات مربوط به رقبا وقتی SMA برای اولین بار در سال ۱۹۸۱ معرفی شد، یکی از ایده های اصلی ” سیموندز” به شمار می رفت. (“لانگفیلد- اسمیت”، ۲۰۰۸). از آن پس، رویکرد خارجی دیگر بازیگران خارجی را نیز لحاظ نمود. “برومویچ” (۱۹۹۰) اهمیت تحلیل مشتری را روشن و “شانک” (۱۹۸۹) توصیه می کند که اطلاعات وابسته به زنجیره ارزش بایدلحاظ گردد. در نتیجه اطلاعات مربوط به رقبا ، مشتریان و تهیه کنندگان در رویکرد خارجی SMA لحاظ گردید.

SMA از تحلیل اطلاعات داخلی در ارتباط با اطلاعات خارجی برای حمایت از تدوین و تحقق استراتژی حمایت و طرفداری می کند(“گوینداراجان و شانک”، ۱۹۹۲؛ “لانگفیلد- اسمیت”، ۲۰۰۸). فرایند تدوین استراتژی (در شکل ۲ شرح داده شده است) به صورت تحلیل شرایط داخلی و خارجی ، شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای خارجی(SWOT) و تطبیق توانش های اصلی با فرصتهای محیطی جهت تصمیم گیری درست در مورد استراتژیها، توصیف شده است. (“آنتونی و گووینداراجان”، ۲۰۰۷). محققین تحلیل SWOT را به SMA ربط داده اند (“گیلدینگ” ، ۲۰۰۰). در این پایان نامه، از این چارچوب برای شناسایی جنبه های استراتژیک استفاده شده است.

 رویکردخارجی در SMA در سطح سنتی رقبا، مشتریان و تهیه کنندگان را شناسایی می کند. اما ، برای مطالعه فرایند تدوین استراتژی روشن می شود که جنبه های اجتماعی/ سیاسی (نهادی) نیز در ارزیابی استراتژیک اهمیت دارند. بدین وسیله اطلاعات خارجی به دست می آید که می توان آنها را در چارچوب SMA لحاظ نمود. “رزلندر و هارت” (۲۰۰۳) به جذب  هوش بازاری اشاره کرده و دیکسون” (۱۹۹۸) عوامل سیاسی و اقتصادی را عنوان می کند، اما تا به این تاریخ توجه خاصی به محیط نهادی شرکت نشده است.

در مطالعه عملی SMA ، “تیلمن و گودارد “(۲۰۰۸) به این نتیجه رسیدند که تطبیق یا انطباق اطلاعات داخلی و خارجی برای مهار این پدیده در زمینه فضایی به کار برده شده است، به عبارتی قرار گرفتن یک رقم واحد در زمینه وسیع تر. تحلیل سهام بازار از این جمله به شمار می رود. فرض کنید کمپانی ۵ درصد از سهام بازاری و رقبای آن سهام کمی ، مثلاً ۶-۲ درصد در اختیار دارند.

اگر بازار فقط از یک بازیگر دارنده ۹۵ درصد سهم بازار تشکیل شده باشد، در این صورت شرایطی که شرکت با آن مواجه می شود، متفاوت خواهد بود. “تیلمن و گودارد” (۲۰۰۸) ادعا می کنند که هدف از کاربرد حسابداری مدیریت در فرایندهای استراتژیک مفهومی کردن اطلاعات در فرصت معین و مشخص می باشد.

“تیلمن و گودارد” (۲۰۰۸) برای نظیر کردن اطلاعات خارجی و داخلی، فرایند سازمان دهی و هماهنگی اطلاعات را نیز شناسایی کردند. آنها این گونه استنباط کردند که هرچه پیچیدگی زمینه استراتژیک بالاتر باشد، نیاز به سازماندهی اطلاعات بیشتر می شود. سیموندز پا فراتر نهاده و توصیه           می کند که کاربرد SMA نه تنها حاکی از سازمان دهی اطلاعات به طریقه ای قابل قیاس خواهد بود، در عین حال به تغییرات و ضمایم حسابداری مدیریت سنتی نیاز دارد. وی ادعا می کند که مثلاً سنجش سهام بازار را می توان در حساب مدیریت و بودجه ثبت کرده و بدین طریق توسعه کمپانی با رقبا را باهم مقایسه کرد (“لرد”، ۱۹۹۶).

جمع آوری اطلاعات خارجی ممکن است مسئله ساز شود، زیرا طرفین خارجی احتمالاً به خاطر اینکه احساس می کنند، جایگاه رقابتی آنها با این کار تهدید می شود، اطلاعات را باهم تقسیم نمی کنند (“کارلسون- وال”، ۲۰۰۹؛ “لرد”، ۱۹۹۶). متعاقباً، اطلاعات خارجی تخمین و در محاسبات با وکالت نامه مطرح می شود(“لرد”، ۱۹۹۶). حساسیت اطلاعات رقابتی ، باعث بالا رفتن هزینه جمع آوری اطلاعات می گردد(“دیکسون”، ۱۹۹۸؛ “لرد”، ۱۹۹۶). “لرد”(۱۹۹۶) کاربردی بودن SMA به خاطر ناکافی بودن اطلاعات خارجی را مورد بررسی قرار می دهد.او این گونه استدلال می کند که تهیه و آماده کردن اطلاعات مالی غیر احتکاری سخت و دشوار بوده و در نتیجه قیاس پذیری ارقام داخلی با ارقام رقبا پائین می باشد. کاربرد رویکرد خارجی SMA را از حسابداری مدیریت سنتی ، که عموماً با اتفاقات روی داده در حد شرکت سرو کار دارد، متمایز می کند (“لرد”، ۱۹۹۶؛ “دروری”، ۲۰۰۸). بهترین رویکرد خارجی اطلاعات مربوط به رقبا، مشتریان و عرضه کنندگان را شامل می شود.از رویکرد خارجی در حسابداری مدیریت می توان برای تاکید بر اهمیت جنبه های استراتژیک در فرایند ارزیابی استفاده نمود.

۲-۲- رویکرد دراز مدت

تعریف “بروویچ” (۱۹۹۰) در مورد SMA بر جمع آوری اطلاعات در دوره های مختلف تاکید می‌کند. این موضوع حاکی از رویکرد زمانی بسط داده شده در مقایسه با حسابداری مدیریت سنتی می باشد.”گیلدینگ” (۲۰۰۰) روشن می کند که مرز بین  ارزیابی تاکتیکی (عملیاتی) و ارزیابی استراتژیک همیشه مشخص نیست. به ویژه زمانی که “تصمیم تاکتیکی امروز اتخاذ شده ، به سود استراتژیکی فردا تبدیل شده باشد ” (صفحه ۱۱۵). در روند ارزیابی استراتژیک لازم است دوره زمانی وابسته به مصارف استراتژیک نیزلحاظ گردد، به عبارتی “برای ثمره دادن  و باروری طرح های استراتژیک ، مدت زمان مذکور به اندازه کافی طولانی باشد” (“برومویچ” ، ۱۹۹۰، صفحه ۲۸). گویند”اراجان و شانک” (۱۹۹۲) رویکرد دراز مدت را با این فرض به سه تا پنج سال تقسیم کردند که این افق زمانی معمولاً برای برنامه ریزی استراتژیک به کار گرفته شده است.

“تیلمن و گودارد” (۲۰۰۸) به این نتیجه رسیدند که رویکرد دراز مدت کاربردی همانند رویکرد خارجی داشته است، به عبارتی برای مهار پدیده در زمینه وابسته، یعنی متن و چارچوب زمانی به کار می رود. این فرایند پلبندی اطلاعات درواحد زمان نامیده می شود.آنها این موضوع را روشن می کنند که آینده فقط در ارتباط با گذشته و حال قابل طرح ریزی می باشد. با قرار دادن اطلاعات در چارچوب زمان، از حسابداری مدیریت و از طریق پیش بینی و تحلیل تاریخی، می توان برای ارزیابی جنبه های استراتژیکی استفاده نمود. اما ، شبیه به نامعلومی اطلاعات مربوط به رقبا، نامعلومیهای ذاتی دراطلاعات مربوط به آینده وجود دارد.”لرد” (۱۹۹۶) روشن میکند که تعیین جنبه نامعلوم با ریسک روبرو می باشد زیرا ممکن است ارقام درست به صورت غلط برداشت گردد. این ریسک در تخمین های آتی آشکار می باشد. با این وجود ،” وان کوونبرگ” (۱۹۹۶)  این چنین استنباط نمود که در ارتباط با تحلیل سرمایه گذاری، در صورت بالا بودن میزان ابهام و نامعلومی، نقش تحلیل رسمی افزایش یافت. در SMA راجع به تکنیک های رسیدگی به این وضعیت بحث نشده است. با این حال، رشته مدیریت تلفیقی ریسک کاربرد این سناریوها به عنوان ابزاری برای رسیدگی به نامعلومی ها و ریسک استراتژیک را مشخص می کند(“میلر و والر”،۲۰۰۳).

از آنجایی که تصمیمات استراتژیک بر رقابت پذیری آتی کمپانی اثرمی گذارد، در نتیجه می توان رویکرد دراز مدت را یکی از عناصر مشخص و متمایز SMA قلمداد نمود.از طرف دیگر، حسابداری مدیریت سنتی ، اغلب با ارزیابی گذشته سرو کار دارد.رویکرد دراز مدت به کار رفته در SMA راهی برای استفاده از حسابداری مدیریت در جهت ارزیابی جنبه های استراتژیک به شمار می رود.

۳-۲- رویکرد مشارکتی

افرادی همچون سیموندز، برومویچ و شانک این گونه استدلال کرده اند که حسابداری مدیریت در کاربرد SMA باید نقش اصلی را ایفا کند(“لانگفیلد- اسمیت”، ۲۰۰۸). با این حال، مطالعات عملی (مثلاً “لرد”،۱۹۹۶) نشان داده است که نقش و میزان دخالت حسابداران مدیریتی در عمل محدود بوده است.”لرد” (۱۹۹۶) حتی این گونه استنباط نمود که فعالیتهای توصیه شده از سوی SMA قبلاً بخشی از برنامه مدیریت عملیاتی شرکت ها بوده است، به همین خاطر توصیه می شود که SMA ” اختراع تصور آکادمیک” میباشد (صفحه ۳۶۴). “رزلندر و هارت” (۲۰۰۳) به نفع رویکرد مشارکتی در SMA این گونه استدلال می کنند که ” پیگیری و تعقیب SMA مستلزم آن است که دو طرف مربوط ، مرزها و حدود کاری سنتی را رها کرده و در فعالیتهای مشارکتی شرکت نمایند” (صفحه ۲۵۹). منظورآنها آن است که افراد دارای بینش بازاریابی و بینش حسابداری مدیریت باید باهم مشارکت داشته باشند و این گونه استدلال میشود که رویکرد مشارکتی در SMA باعث بهبود محتوای استراتژیک در حسابداری مدیریت می گردد. بنابراین، جمع آوری و تحلیل اطلاعات یکی از عناصر مهم و اصلی SMA محسوب می شود.این موضوع حاکی از آن است که اگرچه نقش حسابدار مدیریت در فرایند استراتژیک مورد سئوال بوده است، اما تحقیق انجام شده نشان می دهد که حسابدار مدیریت در این فرایند نقش مهمی ایفا می کند.

به علاوه، با اقتباس رویکرد شبکه ، پیشنهاد شده از سوی “کارلسون – وال” (۲۰۰۹) ، بسط رویکرد مشارکتی و بهره گیری از بازیگران شبکه شرکت بدیهی و مشهود می باشد. “شانک” (۱۹۸۹) که مشارکت و همکاری در زنجیره ارزش کمپانی را توصیه می کند، بیشتر بر این موضوع تاکید کرده است. دانش مربوط به جنبه های استراتژیکی دینامیکی در محیط شرکت نیاز به توجه به جنبه های متعدد دارد، و ازاین طریق است که می توان به نقش و اهمیت رویکرد مشارکتی پی برد.در نتیجه نیاز به متخصصین احساس می شود. این قبیل متخصصین در شرکت و شبکه شرکت کارهای مختلفی انجام می دهند.بنابراین از مشارکت و همکاری در امور حسابداری مدیریت می توان برای تاکید بر دینامیک یا پویایی جنبه های استراتژیک در یک ارزیابی استفاده نمود.

۴-۲- رویکرد ترقی و پیشرفت

یکی دیگر از عناصر یا اصول اصلی SMA تعقیب و پیگیری رشد و ترقی مستمر و پیوسته می باشد (“لرد”، ۱۹۹۶). بنا به اظهارات “کارلسون- وال” (۲۰۰۹) ، SMA همواره تلاش می کند تا درآمد و هزینه فعالیتهای موسسه اقتصادی را ارتقاء ببخشد. در SMA از این رویکرد به عنوان ابزاری برای نیل به سود و مزیت رقابتی ، به عبارتی کاهش هزینه ها/ یا بهبود تفکیک محصولات شرکت نام برده شده است (“دیکسون”، ۱۹۹۸؛ “دروری”،۲۰۰۸). بااستفاده از چارچوب تدوین استراتژی ، و تطبیق قابلیت های کلیدی با فرصتهای خارجی می توان به این مهم نائل گردید (به شکل ۲ مراجعه کنید).

“برومویچ” (۱۹۹۰) این گونه استدلال می کند که تکنیک SMA به افزایش درآمد شرکت کمک می‌کند.دراین شیوه، کمپانی برای صفات محصولش در ارتباط با محصولات رقیب و دیدگاه مشتری ارزش قائل می شود. با این کار، کمپانی می توانند محصولاتش را از لحاظ استراتژیکی قیمت گذاری کرده و صفات ارزش گذاری شده از سوی مشتریان را توسعه و بدین وسیله درآمد را افزایش دهد.

اگرچه ارتقاء درآمد و هزینه در این رویکرد لحاظ شده است، اما افزایش هزینه بر متن SMA غالب بوده است. در مفهوم مدیریت استراتژیک هزینه (SCM) که توسط شانک توسعه یافته ، این مطلب مطرح شده است (“لانگفیلد- اسمیت”، ۲۰۰۸). “شانک” (۱۹۸۹) توصیه می کند برای بهبود هزینه از تحلیل زنجیره ارزش (بهره برداری از روابط درون زنجیره ارزش) و تحلیل محرک هزینه (بهینه سازی محرک های هزینه) استفاده شود. همچنین این گونه استدلال شده است که تکنیک هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) زیر چتر تکنیک های SMA قراردارد که همواره تلاش می کنند ساختار هزینه کمپانی را بهبود بخشند (“لانگفیلد- اسمیت”، ۲۰۰۸). با این حال چیزی که در SMA روشن اما در ABC روشن نیست، رویکرد خارجی نیل به ترقی و بهبود با مفهومی سازی ساختار هزینه داخلی در ارتباط با ساختار هزینه رقبا می باشد. محققین نیاز به فرایند رسمی جهت شناسایی فرصتهای ترقی و بهبود را مورد تحقیق قرار داده اند.”لرد”(۱۹۹۶) و “کار و تامکینز” (۱۹۹۶) در مطالعات عملی خود مشاهده کردند که مثلاً از طریق بهره برداری از روابط موجود در زنجیره ارزش، بدون انجام تحلیل مالی رسمی ، پیشرفت هایی صورت گرفت. “کار و تامکینز” (۱۹۹۶) کاربرد SMA و تحلیل جریان نقدی تنزیل شده (DCF) در تصمیمات استراتژیک مربوط به سرمایه گذاری را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که لازم است تحلیل NPV مورد حمایت تکنیک های تحلیل استراتژیکی قرار گرفته (صفحه ۲۰۵) و اینکه بسیاری از جنبه های استراتژیک در DCF لحاظ نگردید. در عین حال به این نکته اشاره می کنند که هیچ مدیر مالی خواهان پذیرش طرح های جریان نقدی پیش بینی نشده بر مبنای منطق تجاری درست نمی باشد (صفحه ۲۰۰) یعنی جنبه های استراتژیک تا حدی باید در پیش بینی جریانات نقدی لحاظ گردد. در این بحث، “کار و تامکینز” (۱۹۹۶) به استفاده از شم و بینش به عنوان مکملی برای تحلیل مالی رسمی اشاره نمودند. مطالب مذکور شبیه به یافته های “تیلمن و گودارد” (۲۰۰۸) می باشد، ایشان این گونه استنباط نمودند که احساس بازی و فن حرفه ای جزء فعالیتهای کمکی در کاربرد حسابداری مدیریت در زمینه های استراتژیک محسوب می شد. در نتیجه این گونه استنباط شده است که به کار گیری رویکرد بهبود و ترقی بدون درج صریح در تحلیل مالی رسمی ، میسر و امکان پذیر می باشد.

علی رغم یافته های تجربی محدود با توجه به نیاز به ارزیابی رشد و ترقی رسمی، چارچوب هنجاری SMA مقرر می دارد که رویکرد رشد و ترقی در گردآوری، تحلیل و استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت درفرایند استراتژیکی شرکت یکی از موارد الزامی به شمار می رود. بنابراین ، SMA توصیه می کند که از روش حسابداری مدیریت با به کار گیری رویکرد رشد و ترقی ، می توان برای ارزیابی جنبه های استراتژیکی استفاده کرد.

۵-۲- رویکرد انتخابی

90,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.