مقاله مونوگرافی و بررسی عملکرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکتریکی یزد


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مونوگرافی و بررسی عملکرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکتریکی یزد  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله مونوگرافی و بررسی عملکرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکتریکی یزد نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۳
فرضیات تحقیق ۸
اهداف تحقیق ۱۰
تعریف مفاهیم و واژه های مهم تحقیق ۱۴
بیان مشکلات و تنگناهای تحقیق ۱۸
عملکرد تعاونیها ۱۸
کارکردهای فرهنگی تعاونی ها ۲۴
تاریخچه تحولات شرکت تعاونی تهیه و توزیع فروشندگان لوازم الکتریکی ۳۳
عملکرد اقتصادی تعاون ۴۷
ارائه راهکار و پیشنهادات ۷۱
مسائل و مشکلا زنان در مشارکت در تعاونی و اداره امور آنها ۷۳
مشکلات ساختاری تعاونی ها ۷۴
دیدگاههای اندیشمندان مختلف در مورد تعاونی ۷۵
بررسی عملکرد اجتماعی شرکتهای تعاونی ۸۸
منابع و مأخذ ۱۰۳

منابع و مأخذ

۱- طالب، مهدی، اصول و اندیشه های تعاونی، انتشارات دانشگاه تهران، زمستان ۱۳۷۶
۲- حسنی، حسن، حقوق تعاون ، انتشارات دانشگاه تهران، زمستان ۱۳۷۴
۳- شکیبا مقدم، محمد، مدیریت تعاونی ها برای دانشجویان رشته دولتی، انتشارات میر، ۱۳۸۰
۴- مهرانفر، صفر، انواع و کارکرد تعاونی ها، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، خرداد ۸۳
۵- مهرانفر، صفر، آموزش و ترویج تعاونی ها، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، خرداد ۸۳
۶- لعل و نهر، جواهر، به سوی دنیای تعاون، ناشر سازمان مرکزی تعاون کشور، تهران، تیرماه ۱۳۴۷، چاپ دوم بهار ۱۳۸۰
۷- سخنرانی ها و مقالات همایش « تعاون، تولید و اشتغال، وزارت تعاون، اداره کل تعاون استان یزد، آبان ۱۳۷۹
۸- تعلیمات تعاونی، نشریه شماره ۳، سازمان مرکزی تعاون کشور، تهران، دی ماه ۱۳۴۶
۹- ماهنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وزارت تعاون، شماره ۱۶۸، پیایی ۲۵۷، شهریور ۱۳۸۴
۱۰- همیار، فصلنامه فرهنگی- اجتماعی – اقتصادی، شماره ۳۱، پاییز ۱۳۸۵
۱۱- همیار، فصلنامه فرهنگی- اجتماعی – اقتصادی، شماره ۲۴، پاییز ۱۳۸۳
۱۳- حسینی، خصه السادات، مونوگرافی و بررسی عملکرد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی شرکت تعاونی تولیدی تنگ چنار در طی سالهای ( ۱۳۸۴-۱۳۸۲)، سمینار و مسائل تعاونی ها، زمستان ۱۳۸۵
۱۴- همیار، فصلنامه فرهنگی- اجتماعی – اقتصادی، سال پنجم، شماره۱۷و۱۸، بهار و تابستان ۱۳۸۲
۱۵- امینی. علی اکبر، تعاونی راهی به جامعه سالم، وزارت تعاون، ۱۳۷۲
۱۶-ساروخانی، باقر، روش تحقیق در علوم اجتماعی، جلد اول،‌پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۸۰
۱۷ – دیمون کیون، نیک گهر عبدالحسین، روش تحقیق در علوم اجتماعی، تهران، نشر توتیا،۱۳۸۴
۱۸- معین ، محمد، فرهنگ ولغت فارسی، ۱۳۷۶
۱۹- بیژن ملکی و علی ابراهیم زاده، شرکت تعاونی از تعمیم تا تشکیل، تهران، انتشارات رویکر، ۱۳۸۴
۲۰- حاتمی، مختار، بررسی عملکرد اقتصادی، اجتماعی شرکت تعاونی تولید ظروف یکبار مصرف دانشگاه یزد، ۱۳۷۹
۲۱- انصاری، حمید، اصول و مبانی تعاونی
۲۲- مراحل نظور و قوانین و مقررات تعاونی درایران، وزارت تعاون و امور روستاها، سازمان مرکزی تعاون، نشریه شماره ۶۸، تهران، دی ماه ۱۳۵۰
۲۳-اکبری، فضل الله، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی تهران، سازمان حسابرسی، ۱۳۷۶، چاپ چهارم نشریه شماره ۱۲۹

 

مقدمه :

تعاون و همکاری به دلیل اینکه انسان موجودی بالطبع اجتماعی بوده، از آغاز پیدایش بشر تاکنون در بین افراد وجود داشته است و به عبارت دیگر تعاون پایه و اساس زندگی اجتماعی بشر بوده است. در اصطلا  لغوی تعاون به معنای همکاری و تشریک مساعی افراد برای رفع نیازهای همگانی و مشترک خود می باشد « بنابرین ما تعاون و تعاونی را هم در کشورهای سوسیالیستی و هم در کشورهای سرمایه داری ملاحظه میکنیم. هر چند که در کشورهای سرمایه داری تعاونیها نسبت به کشورهای سوسیالیستی و کشور ما ایران گسترش قابل توجهی یافته اند. و ما شاهد این هستیم که در کشورهای سرمایه داری فکر تعاون از اعضای تشکیل دهنده و شرکتهای تعاونی الهام گرفته و دولت فقط نقش نظارت و هدایت کنندگی را برای تعاونی ها ایفا می کند و این شرکتها نشئت گرفته از احتیاجات آزاد و منافع مشترک و کمک متقابل انسانها با یکدیگر می باشد.

اما در کشورهای سوسیالیستی کسانی که در رأس حکومت قرار دارند افراد را وادار به کارهای اشتراکی می کنند و در این کشورها به دلیل مساعد نبودن شرایط لازم نیروی قابل ملاحظه ای از طرف دستگا حاکم اجتماع باید صرف به کار انداختن چرخ های تعاون گردد و این کار آنقدر ادامه می یابد که افراد به مرور زمان خودشان تعاون را درک کنند و پاسداری از آن را به عهده بگیرند.

در کشور ما که اصول سرمایه داری نظام اقتصادی را تشکیل می دهد نمیتوانیم که تعاون مانند کشورهای پیشرفته از خود مردم شروع شود و از طرف دیگر نمی توانیم آنها را از طریق زور و اجبار به تعاون وادار کنیم و این است که در قانون جمهوری اسلامی ایران دو اصل ۴۳ و ۴۴ به مسائل و قوانین تعاونی ها پرداخته و اقتصاد ایران را به سه بخش تعاونی، دوستی، خصوصی تقسیم کرده است و در کشور ما باید روش مناسبی اتخاذ شود تا از طریق اصول و مفاهیم تعاون در بین مردم ترویج شود و مردم از آثار اقتصادی و اجتماعی تعاون آگاهی یابند» و کم کم براثر آشنایی اعضاء با تعاونی و تعاونی مردم از همکاری خود یاری و مشارکت در امور مربوطه به خودشان را درک میکنند و در کشور ما یکسری ازعوامل به عدم توسعه تعاونیها در ایران منجر شدند که می توانیم از امدلاحات ارضی، جنگ تحمیی عراق علیه ایران و تحریم اقتصادی کشورهایی نظیر آمریکا و تورم و گرانی به این مسائل و مشکلات توسعه تعاونی دست زده اند.

تحقیق حاضر در ۱۴ فصل می باشد که فصل اول در مورد کلیات تحقیق و فصل دوم در مورد معرفی مکان مورد مطالعه از ابعاد مختلف می باشد و فصل سوم معرفی شرکت تعاونی مورد بررسی از لحاظ نیروی انسانی، ایمنی و کار و فصل چهارم در مورد تاریخچه تعاون در ایران و جهان و استان مورد بررسی در فصل پنجم نیز به دیدگاههای اندیشمندان تعاون پرداخته شد. و در فصول ششم و هفتم و هشتم و نهم عملکردهای شرکت از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است و در فصول آخر به توصیف و تحلیل داده های تحقیق پرداخته شده است

منبع ( تعلیمات تعاونی، نشریه شماره ۳، سازمان مرکزی تعاون کشور، تهران، دی ماه ۱۳۴۶)

طرح مسأله : درمورد تعاون باید گفت که این اندیشه از دیروباز به شکل سنتی در میان مردم رواج داشته است و می توان گفت که یکی از بزرگترین و مهمترین انگیزه های بشری برای همکاری  با یکدیگر وجود نیاز و منافع مشترک بوده است و وجود این دو عامل یعنی وجود نیاز و منافع مشترک باعث شده که افراد برای رفع این نیاز های مشترک به صورت گروهی و تعاونی اقدام نمایند. و به دلیل دیگر که اقتصاد ایران به سه بخش تقسیم شده است که عبارتند از  دولتی و خصوصی و تعاونی که در این میان بخش تعاون نسبت به دو بخش دیگر رشد کمتری را داشته است هر چند که سیاستهای در جهت افزایش سهم بخش تعاون در کشور صورت گرفته است اما این تلاشها اگر بی نتیجه نبوده ولی نتوانسته مثمر ثمر واقع شود.

امروزه اگر چه ما می بینیم که تعاونی ها در حال گسترش هستند ولی رشد و گسترش تعاونی ها کمی می باشد نه کیفی. با توجه به اینکه تعاونیها می توانند در جهت اشتغال افراد جامعه و از بین بردن بیکاری و سایر معضلاتی که از بیکاری ناشی می شود فعالیت کنند ولی عملاً ما می بینیم که این تعاونی ها به دلایل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و وجود افراد ذینفع و همچنین عدم نیروی متخصص در تعاونی ها و مدیریت انفرادی این تعاونیها خودشان در جامعه مشکلاتی را ایجاد می کنند که بیشتر آنها جنبه قانونی و حقوقی دارد. هدف شکرت تعاونی در حال حاضر جلب رضایت کامل اعضاء از لحاظ اقتصادی است و اعضاء در صورتیکه تعاونی جوابگوی نیاز هایشان باشد از آن احساس رضایت می کنند.

شاید بتوانیم یکی از دلایلی که سبب شده تعاونها از رشد کافی  برخوردار نباشند را بدانیم که در جامعه ما فقط به جنبه های اقتصادی تعاون توجه می شود و به سایر جنبه ها توجهی نمی شود. پژوهش حاضر مونوگرافی عملکرد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الکترونیکی یزد می باشد امیدوارم که این پژوهش بتواند ضمن شناسایی و مشکلات تعاونی ها بتواند راهکارهای مفیدی را برای آنها ارائه دهد.

اهمیت و ضرورت تحقیق: در دنیایی که زیرلوای تکنولوژی قرار گرفته و هر روز با پیشرفت سریع آن بر تعداد بیکاران افزوده می شود و فقر یکی از مهمترین معضلات جوامع امروزی است، سیاستهای اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی کشور میتواند ایجاد تعاونی های تولید و توزیعی را هدف قرار داده از این طریق با ایجاد اشتغال، موجبات افزایش درآمد، توسعه رفاه و ارتقاء سطح زندگی افراد جامعه را فراهم سازد. یکی دیگر از فواید و کارکردهای تعاون مخصوصاً در جوامع امروزی این است که می تواند مدرنیته را بائین به طرز ظریف و دلپذیری تلفیق کند و باعث شود که انسانها با صفا و صمیمیت و همبستگی بیشتر دنبال منابع اقتصادی خود باشند بدون اینکه در تقابل خصمانه ورود روی هم قرار گیرند. همچنین تعاون، دموکراسی و آزادی را برای فرد انسان به ارمغان می آورد و همین قابلیت که تعاونیها را قادر می سازد هم در اقتصاد جوامع مدرن امروزی و هم در اقتصاد جوامع سنتی رسوخ نماید، موقعیت خاصی را برای موسسات مزبور بوجود آورده است.

شیوه اقتصاد سرمایه داری و نظرات و افکار و حتی منش و رفتار ناشی از آن، موجب بوجود آمدن نوعی سردرگمی در جوامع سنتی می شود که نتیجه آن، گسستگی پیوندهای اجتماعی است. ولی تعاون می تواند این امر را به خوبی از بین ببرد و جوامع مدرن و سنتی را به طور خوشایندی به هم وصل کند و جلوی بسیاری از نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی را می گیرد. از طرف دیگر در کشورهایی همچون ایران، که عدالت اجتماعی و چپاول کردن آن در سرلوحه برنامه های حکومت قرار دارد. کمتر برنامه ای برای برقراری عدالت اجتماعی می تواند رساتر از تعاون باشد چرا که رسالت تعاون و تعاونی ها، همواره توجه به افراد کم درآمد، و قشرهای آسیب پذیر جامعه براساس آرمانهای دینی و اخلاقی و انسانی بوده است. تحت  لوای تعاون، طبقات کم درآمد جامعه که اداره کننده تشکیلات اقتصادی خود می باشند، استقلال، اعتماد به نفس و خود اتکایی را تجربه می کنند. (همیار،۱۳۸۳، ۱۰۲)

منبع ( همیار، فصلنامه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سال ششم، شماره ۲۴، زمستان ۱۳۸۳، ص ۱۰۲)


فرضیات تحقیق

الف- فرضیات اجتماعی تحقیق

۱- بین جنسیت ورضایت از عملکرد شرکت تعاونی رابطه وجود دارد.

۲- بین میزان تحصیلات و رضایت از عملکرد شرکت تعاونی رابهط وجود دارد.

۳- بین آگاهی اعضاء از حقوق و تکالیف خود و رضایت از عملکرد شرکت همبستگی وجود دارد

۴- بین درآمد و رضایت از عملکرد شرکت رابطه وجود دارد.

۵- بین سابقه عضویت و رضایت از عملکرد شرکت رابطه وجود دارد.

۶- بین تعداد سهام و رضایت اعضاء از شرکت همبستگی وجود دارد

۷- بین کیفیت و مرغوبیت  کالاهای ارائه شده و رضایت اعضاء از شرکت رابطه وجود دارد

۸- بین سن و رضایت اعضاء از عملکرد شرکت همبستگی وجود دارد.

۹- بین میانگین رضایت مردان و زنان تفاوت وجود دارد

۱۰- بین میانگین رضایت و میزان تحصیلات تفاوت وجود دارد.

ب  : فرضیات اقتصادی تحقیق

۱- شرکت از لحاظ نقدینگی توانسته حد نصاب صاحبنظران امور مالی را بدست آورد

۲-شرکت از لحاظ نسبت سرمایه گذاری توانسته حد نصاب صاحبنظران امور مالی را بدست آورد

۳- شرکت  از لحاظ سود آوری توانسته حد نصاب صاحبنظران امور مالی را بدست آورد

۴-شرکت از لحاظ   فعالیت توانسته حد نصاب صاحبنظران امور مالی را بدست آورد


اهداف تحقیق:

 ۱- بدست آوردن شناخت علمی ومعتبر درباره شرکت تعاونی توزیعی لوازم الکتریکی یزد

۲- بدست آوردن این شناخت که وضعیت شرکت تعاوی مورد بررسی با جه عواملی در ارتباط است؟

۲- بررسی و آشنا شدن با مشکلات شرکتهای تعاونی و ارائه راهکارهایی برای ارتقای آنها

۳- پیدا کردن نقاط قوت و ضعف شهرک شرکت تعاونی لوازم الکتریکی یزد

۴- شناخت رضایت اعضاء از عملکرد شرکت تعاونی لوازم الکتریکی

۵- بررسی و شناخت نقش فنآوری ارتباطات در شرکتهای تعاونی

۶- میزان شباهت رضایت اعضاء از شرکت تعاونی

متدولوژی تحقیق : تحقیق حاضر در مورد مونوگرافی از یک شرکت تعاونی می باشد که در آغاز لازم است تعریفی از مونوگرافی داشته باشیم و بعد به روشهایی از تحقیق که در این کار (اثر) استفاده شده است اشاره کنیم.

۱- مونوگرافی : تک نگاری توصیفی است ژرف و دقیق از یک شخص یا یک واحد اجتماعی مانند خانواده، قبیله، قشر اجتماعی یا یک ره که جنبه های مختلف آن را در بر می گیرد. مونوگرافی براساس مشاهده مستقیم استوار است.

مونوگرافی تشریح هم جانبه یک پدیده، یا مجموعه ای از پدیده هاست. در تک نگاری ابتدا از وضع عینی، ظاهر، سطح خارجی پدیده که قابل مشاهده است، آغاز می شود، سپس ابعاد ذهنی و روانی و پیچیده آن به نگارش در می آید. در این مفهوم هم کلیت و هم فردیت دیده می شود چون در خلال آن همه اضلاع یک کل شناخته می شوند. فردی است چوی یک پدیده نظیر ده یا واحد اجتماعی در همه ابعادش شناخته می شود. ( ساروخانی، ۱۳۸۵، ۳۱۸)

منبع ( ساروخانی ، باقر، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، جلد اول اصول و مبانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران ، ۱۳۸۰)

۲- روش مصاحبه : مصاحبه به معنای گفتگو کردن درباره یک پدیده و تبادل اطلاعات در مورد آن با مخاطب است. در مصاحبه پژوهشگر سوالاتی را به صورت شفاهی یا کتبی از مخاطب می نماید و پاسخگو اطلاعات خود را ارائه می نماید. سوال ها و پاسخ ها می توانند شفاهی یا کتبی باشد. روش مصاحبه دارای مزایا و معایبی است مزیت این روش آن است که اطلاعات صحیح تر است و بیشتر قابل اعتماد است و پاسخ ها  ابهام کمتری دارد عیب مصاحبه با پاسخ گویان این است که تجمع افراد صاحب نر در زمان و مکان مصاحبه کار مشکلی است و زمان وقت زیادی نیاز دارد.            ( مهرانفر، ۱۳۸۴، ۷۱)

منبع( مهرانفر، صفر، جزوه درسی اصول آموزش و ترویج در تعاونی ها، دانشگاه یزد، مجتمع علوم انسانی، دانشکده علوم اجتماعی، شهریور ۱۳۸۴)

۳-  روش اسنادی: در مورد این روش باید گفت که هیچ تحقیقی نمیتواند فارغ از این روش باشد اما در روشهای تاریخی کاربرد این روش و ابزارهای آن اهمیت بیشتری دارد. روشهای اسنادی در زمره روشها یا سنج های غیر مزاحم ( منظور این است که این تحقیقات واکنش طرف مقابل رابر نمی انگیزد و از بسیاری انحرافات ناشی از آن مبری است) و غیر واکنشی به شمار می آید. تفاوت این روش با سایر روشهای این است که در این روش بر خلاف سایر روشهای که باید به جمع آوری اطلاعات بپردازیم در این روش اطلاعات موجودند.[۱] مزایای این روش این است که کم هزینه است و در مدت محدودی می توانیم مقدار زیادی از اطلاعات را جمع آوری کنیم و یکی از دیگر مزیت ها تنوع منابع است. و عیب آن این است که بیشتر منابع مورد استفاده اول نیستند و این اطلاعات تعبیر ها و تفسیرهای افرادی است که با نظر مشخصی نوشته اند و ممکن است این اطلاعات با مطالب اصلی تفاوت داشته باشند.[۲]             ( ساروخانی، ۱۳۸۰، ۲۵۴)

۴- بررسی پرسشنامه ای: این روش عبارتست از مطرح کردن یک سری پرسش برای مجموعه ای از پاسخ گویان که غالباً معرف یک جمعیت وسیع ترند، درباره وضعیت اجتماعی، شغلی و خانوادگی شان، درباره عقاید و ایثارهایشان راجع به مسائل انسانی، دنیوی و معنوی، درباره انتظاراتشان، سطح معرفت یا آگاهی شان در مورد یک حادثه یا یک مسئله و یا کلاً درباره هر نکته ای که اطلاع از آن برای محقق جالب است. زیاد بودن تعداد پاسخ گویان در بیشتر بررسی های پرسشنامه ای و پردازش کمی اطلاعاتی که از پرسشنامه ها استخراج خواهد شد، ایجاب می کند که پاسخ های بیشتر پرسش ها از قبل پیش بینی شود و پاسخگویان پاسخ هایشان را اجباراً از میان پاسخهایی که صریحاً به آنها پیشنهاد شده است انتخاب کنند. و پرسشنامه دارای انواع گوناگونی است ۱- پرسشنامه غیر مستقیم: پرسشنامه وقتی غیر مستقیم گفته می شود که پرسشگر آن را بر مبنای پاسخ هایی که پاسخگویی می دهد تکمیل کند ۲- پرسشنامه مستقیم : پرسشنامه وقتی مستقیم گفته می شود که پاسخگو شخصاً آن را پر کند ( نیک گهر، ۱۳۸۵،۹)[۱] – ساروخانی، باقر، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، جلد اول، پژوهشگاه علوم انسانی و معادلات فرهنگی ،تهران، ۱۳۸۰

[۲] – مهرانفر، صفر، جزوه درسی اصول آموزش و ترویج در تعاونی ها، دانشگاه یزد، مجتمع علوم انسانی، دانشکده علوم احتماعی، شهریور ۱۳۸۴

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • کارآموزی شرکت تعاونی
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۸ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.