مقاله مونوگرافی شهر جدید گلبهار


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مونوگرافی شهر جدید گلبهار مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مونوگرافی شهر جدید گلبهار نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

۱- مقدمه :   ۱
۲-مروری بر روند توسعه مشهد و زمینه های شکل گیری شهر جدید گلبهار :   ۴
۳- شکل گیری شهر جدید گلبهار :   ۶
۴- اهداف ایجاد شهر :   ۸
۵- موقعیت و ویژگی های جغرافیایی :   ۱۰
۶- امکانات و خدمات موجود :   ۱۱
۷- عناصر تعیین کننده ساختار شهر در طرح تفصیلی :   ۱۲
طراحی کالبدی :   ۱۳
مطالعات تکمیلی :   ۱۳
سیستم های تأسیسات زیربنایی :   ۱۴
پساب بازیافتی :   ۱۴
نحوه جمع آوری و دفع فاضلاب :   ۱۴
حمل و نقل و ترافیک :   ۱۴
محیط زیست و اقلیم :   ۱۵
شکل مرکز شهر، موقعیت و نحوه دسترسی به آن :   ۱۵
مکان یابی و نحوه جایگزینی کاربری های اصلی شهری :   ۱۶
نحوه توزیع تراکم در شهر :   ۱۷
ارتباط صنایع با شهر :   ۱۷
محورهای خطی خدماتی و انعطاف در طراحی :   ۱۸
حفظ اراضی ذخیره برای استفاده در مراحل بعدی اراضی در الگوهای توسعه شهر جدید گلبهار :   ۱۸
هسته های اولیه توسعه و استخوان بندی اصلی شهر :   ۱۹
الگوهای توسعه :   ۲۰
۸- بررسی منطقه روستایی و حوزه نفوذ شهر جدید گلبهار :   ۲۰
بررسی منطقه روستایی شهر جدید گلبهار :   ۲۲
۹- تأثیر شهر جدید در روستاهای اطراف :   ۲۵
۱۰- بررسی و تحلیل وضعیت شهر گلبهار :   ۲۸
منابع و مآخذ :   ۳۲

منابع و مآخذ :

 ۱- اعتماد،گیتی، « شهرنشینی و مسائل آن»، مجموعه مقالات شهرهای جدید، فرهنگی جدید در شهرنشینی، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، ۱۳۶۸

۲- صرافی، مظفر، « ضرورت تدوین سیاست ملی شهرنشینی برای موفقیت شهرهای جدید در ایران »، مجموعه مقالات شهرهای جدید، فرهنگی جدید در شهرنشینی، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، ۱۳۶۸

۳- معصومی اشکوری، سید حسن، « توسعه شهری، شهرهای جدید و نظام شهری ملی و منطقه ای »، مجموعه مقالات شهرهای جدید، فرهنگی جدید در شهرنشینی، اصفهان، وزارت مسکن و شهرسازی، ۱۳۷۲

۴- منوری، سید مسعود، « کاربرد ملاحظات جغرافیایی و محیطی در مکانیابی شهرهای جدید »، مجموعه مقالات شهرهای جدید، فرهنگی جدید در شهرنشینی، اصفهان، وزارت مسکن و شهرسازی، ۱۳۷۲

۵- سلیمانی، محمد، « مقدمه ای بر شهرک ها و شهرهای جدید »، جزوه درسی، دانشگاه تربیت معلم، ۱۳۷۳

۶- سردار امیری، زهرا، « بررسی فرایند طرح و برنامه ریزی شهرهای جدید ( نمونه : شهر جدید گلبهار ) » ، پایان نامه کارشناسی ارشد، ۱۳۸۲ ، دانشگاه تبریز.

۷- غمامی، مجید، « توسعه های شهری و شهرهای جدید»، مجموعه مقالات شهرهای جدید، فرهنگی جدید در شهرنشینی، اصفهان، وزارت مسکن و شهرسازی، ۱۳۷۲

۸- زیاری، کرامت الله، برنامه ریزی شهرهای جدید، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲ .

۹- سایت اینترنتی شهر جدید گلبهار ، www. Golbahar. ORG

10- مطالعات طرح جامع شهر جدید گلبهار، مهندسین مشاور آرازان، ۱۳۷۱

۱۱- قدیری معصوم، مجتبی و مهدوی، مسعود و مطیعی لنگرودی، سید حسن « تحلیل رابطه نوشهر گلبهار با روستاهای پیرامونی » ، مجله جغرافیا و توسعه، پاییز و زمستان ۱۳۸۶٫

۱۲- طلاچیان، مرتضی، نگاهی به شهرهای جدید ایران، تهران، ۱۳۸۴٫

۱۳- مطالعات طرح تفصیلی شهر جدید گلبهار، مهندسین مشاور مهرآزان، ۱۳۷۴

۱۴- پیرایش شیرازی، پژمان، « نگرشی بر علت ساخت و نحوه اجرای شهر جدید گلبهار مشهد » پنجمین کنفرانس دانشجویی عمران، دانشگاه فردوشی مشهد.

۱۵- نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ و ۱۳۷۵ .

۱- مقدمه :

رشد شهرنشینی در جهان بویژه  در کشورهای جهان سوم رو به افزایش است و به صورت پدیده ای گسترده و فراگیر درآمده است. این پدیده هم به دلیل رشد جمعیت در چند دهه اخیر و هم به خاطر موج گسترده مهاجرت از روستا به شهر بوده است. آمارهای جهانی مربوط به میزان شهرنشینی که نسبت جمعیت شهرنشین به کل جمعیت را نشان می دهد، هر ساله افزایش آن را به وضوح بیان می دارد. شتاب این رشد در کشورهای در حال توسعه بسیار شدید است[۱].

در ایران نیز مانند سایر کشورهای در حال توسعه مشکل شهرنشینی اساساً جزئی از نظام عدم توسعه است که نمود بارز آن در رشد سریع جمعیت شهرنشینی آنچنان است که نه متناسب با آن قادر به تجهیز فضاهای شهری و گسترش زیرساخت ها هستیم و نه می توانیم به تناسب آن مشاغل مولد ایجاد کنیم بطوریکه مشکل مسکن شهری از حدود سی سال پیش با رشد سریع شهرنشینی در ایران به شکل فزاینده ای تا کنون ظاهر شده است[۲].

رشد شهرنشینی در همه شهرها به صورت متعادل صورت نگرفته است بلکه عمدتاً شامل شهرهای اصلی و بخصوص بزرگ شهر بوده است[۳].

افزایش سریع و بی رویه شهرنشینی در شرایط ویژه کشورهای در حال توسعه که به علت همپایی با تمرکز سرمایه گذاری ها، مهارت ها و امکانات در شهرهای بزرگ با پدیده بزرگ سری شهری همراه می باشد در کشور ما بوجود آورنده برخی تفکرات در مقام مواجهه و حل مشکلات ناشی از آن بوده است[۴].

کلان شهرها مرکز پرجنب و جوشی برای فعالیت های اقتصادی – اجتماعی می باشند، این تمرکز منشأ صرفه های اقتصادی بوده و همین پدیده موجب تمرکز هر چه بیشتر می باشد و این خود دلیل وجود کلان شهرهای بزرگ در کشورهای جهان سوم است.

اما این نیاز و واقعیت هر چه باشد کلان شهرهای جهان سوم در حال حاضر دچار مشکلات عدیده ای است که برای هر شهروند آن، هرچند دور از زمینه های حرفه ای برنامه ریزی و شهرسازی کاملاً ملموس است.

به دنبال یافتن راه حلی برای تمرکز فوق و مشکلات ناشی از آن، الگوها و برنامه های مختلفی اتخاذ و بعضاً اجرا شده است، از جمله سیاست تشویق شهرهای کوچک و متوسط از طریق سیاست عدم تمرکز اداری – مالی، تغییر پایتخت و … ، ایجاد شهرهای جدید نیز از جمله سیاست هایی بوده که در کشورهای مختلف جهان از دهه های قبل به کار رفته است[۵].

ایجاد شهرهای جدید به عنوان یکی از سیاستگزاری های اساسی، از نگرش های هدایت کننده ای است که در جهت کاهش مشکلات رشد جمعیتی و تورم شهرهای بزرگ مطرح گردیده است و این سیاست در ایران به شهرهای اقماری گرایش یافته و عمدتاً در مناطقی که دارای افزایش سربار جمعیتی است اختصاص یافته است[۶].

معمولاً شهرهای جدید اقماری به منظور جذب جمعیت اضافی شهرهای بزرگ و پرتراکم و عمدتاً با نگرش شهرهای خوابگاهی طراحی می شوند ولی اغلب نه تنها مسکن ساکنان خود را تأمین می کنند بلکه در اکثر موارد تا حدودی اشتغال ساکنان را نیز تأمین می کننند و امکان خرید و تفریح شهروندان را نیز فراهم می آورند و به این طریق شهرهای اقماری برخی از مشکلات مادر شهرهای خود را پذیرا می شوند با این وجود به رغم اینکه شهرهای جدید اقماری معمولاً از لحاظ سیاسی در اداره امور خود مستقل هستند نتوانسته اند چارچوب جامعی برای زندگی بوجود بیاورند و اغلب به عنوان بخشی از مادر شهر و توسعه ناپیوسته و مشروط آن تلقی شده اند[۷].

بر مبنای آنچه گذشت، در این قسمت از مقاله، نتایج مطالعاتی که در زمینه تدوین خط مشی توسعه فیزیکی آینده مشهد در چهارچوب طرح جامع با توجه به ویژگی های یاد شده در مورد شرایط کشور و مشهد انجام شده است و هم چنین نقش شهر جدید گلبهار به اختصار شرح داده می شود.

۲-مروری بر روند توسعه مشهد و زمینه های شکل گیری شهر جدید گلبهار :

شهر مشهد از نظر جمعیت و وسعت بزرگترین شهر کشور پس از تهران است و مهم ترین کانون جذب جمعیت در شهرستان مشهد و استان خراسان می باشد.

در عین حال با توجه به محدودیت های و امکانات توسعه شهر و عدم امکان استقرار تمامی جمعیت ناشی از افزایش جمعیت آینده شهر در داخل محدوده پیوسته آن از یک سو و رهسپار شدن سرریز جمعیت به دلایل متعدد به پیرامون این شهر و گسترش حاشیه نشینی در آن از سوی دیگر اینک طی دو دهه گذشته در راستای تمرکز زدایی از مادر شهر مشهد دو شهر جدید اقماری در منطقه شهری مشهد به منظور ساماندهی این منطقه شهری طراحی و وارد فرایند احداث شده اند[۸].

پدیده مهم دیگری که در شهرهای بزرگ کشور و از جمله مشهد به وقوع پیوسته است  ناشی از سرعت و شدت رشد و توسعه شهرنشینی می باشد، شکل گیری منطقه شهری است. اسکان جمعیت مهاجر در روستاهای اطراف مشهد، به دلیل فقدان امکانات کافی و گرانی زمین در محدوده شهر و نیز استقرار صنایع در حاشیه محورهای خروجی شهر به علت گرانی زمین و ممنوعیت ها و محدودیت های قانونی موجب شکل گیری تدریجی منطقه ای به وسعت تقریبی ۳۰۰۰ کیلومتر مربع در اطراف شهر مشهد شده است که این منطقه، هم از لحاظ میزان رشد جمعیت و هم از لحاظ انواع فعالیت ها و هم در مزینه ارتباطات متقابل با مشهد دارای خصیصه شهری می باشد[۹].

طبق پیش بینی طرح توسعه و عمران ؛ جمعیت شهر مشهد از حدود ۶۷/۱ میلیون نفر در سال ۱۳۶۷ ( سال انجام مطالعات وضع موجود شهر ) به حدود ۰۶/۳ میلیون نفر در سال ۱۳۸۰ و حدود ۸/۵ میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ افزایش می یابد.

بدین ترتیب ضروری بود که شهر مشهد برای پذیرش حدود ۵/۳ میلیون نفر جمعیت در طی دوره ۲۵ ساله ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۵ آماده می شد[۱۰].

مطالعات اولیه مربوط به بررسی امکانات توسعه پیوسته مشهد نشان داد که در سمت شمال شرق مشهد به دلیل وجود اراضی درجه یک کشاورزی امکان توسعه وجود ندارد. حاشیه جنوبی شهر نیز کوهستانی است و عملاً سدی برای توسعه شهر است. تنها اراضی قابل توسعه که متصل به شهر است واقع در غرب مشهد در حد جنوبی جاده قوچان قرار دارد که از نظر کشاورزی زمینی درجه ۴ می باشد. ولی چون شهر در این ناحیه فقط به صورت خطی می توانست رشد کند دیده شد که برای خدمات شهری باید هزینه های گزافی را متحمل شد.

با توجه به این مشکلات، طراحی و ساخت شهر جدید در نزدیکی مشهد ضروری به نظر می رسید[۱۱].

و جهت انجام این مهم، راه حل پیشنهادی طرح جامع جهت اسکان ۴/۱ میلیون نفر اضافه جمعیتی که باید در چهاچوب توسعه ناپیوسته شهر اسکان می یافتند، گزینه ایجاد سه شهر جدید هر یک با جمعیتی در حدود ۵۰۰ هزار نفر در فاصله ۶۰ – ۴۰ کیلومتری اطراف مشهد بوده است. و بر اساس مطالعات و برررسی های انجام شده جهت مکانیابی سه شهر جدید مناطق دو طرف محور قوچان (حد فاصل کوه های هزار مسجد و بینالود و منطبق بر حوضه آبریز کشف رود) به عنوان یکی از نواحی مناسب جهت احداث شهر جدید انتخاب گردید[۱۲].

۳- شکل گیری شهر جدید گلبهار :

این شهر هم چون تمامی شهرهای جدید کشور بر پایه مصوبات قانونی و برنامه ریزی و طراحی از پیش اندیشیده شده و نظام مند و منطبق بر آخرین استانداردها و ارزش های شهرسازی احداث شده است.

طرح جامع گلبهار برای جمعیت ۲۰۰ هزار نفر و قابل توسعه تا ۴۰۰ هزار نفر در تاریخ ۷/۴/۷۲ به عنوان اولین مصوبه طرح جامع شهرهای جدید به تصویب شورای عالی شهرسازی ایران رسید[۱۳].

در حال حاضر و بر اساس نتایج سرشماری ۱۳۸۵ جمعیت شهر جدید گلبهار ۷۰۳۹ نفر          می باشد[۱۴].

این شهر از نظر استقرار در فضا همانند شهر جدید بینالود در حوزه شهری مشهد جزو شهرهای جدید اقماری به شمار می رود. این گونه شهرها در خارج از محدوده طرح جامع ایجاد شده و بیشتر برای توسعه ناپیوسته مادر شهرها در نظر گرفته می شوند[۱۵].

مطالعات شهر جدید گلبها در اجرای سیاست ایجاد مرکز اقماری اسکان جمعیت برای شهرهای بزرگ کشور از سال ۱۳۶۶۶ در دستور کار قرار گرفت[۱۶].

ایجاد شهرهای جددی در مدار شهرهای بزرگ به منظور کنترل توسعه پیوسته این شهرها و هدایت اسکان جمعیت در محدوده اطراف آنها ( منطقه شهری) و جلوگیری از نابودی اراضی کشاورزی اطراف شهرها و اسکان بی رویه جمعیت یکی از سیایست های مهم وزارت مسکن به شمار می آید.

بر اساس مطالعات طرح توسعه و عمران شهر و حوزه نفوذ مشهد که الگوی توسعه آن در سال ۶۹ به تصویب رسیده، جمعیت این شهر در ۲۵ سال آینده به ۸/۵ میلیون نفر خواهد رسید که اسکان این جمعیت در محدوده بافت پیوسته این شهر مقدور نمی باشد لذا پیش بینی شده است که ۵/۱ میلیون نفر از این جمعیت در سه شهر اقماری در اطراف مشهد اسکان یابند. بر این اساس مطالعات مکانیابی در ۳ ناحیه در فاصله ۴۰ تا ۶۰ کیلومتری شهر مشهد جهت استقرار شهرهای جدید تعیین شد.

ناحیه اول : محور قوچان در شمال غربی شهر مشهد

ناحیه دوم : محور مشهد به نیشابور

ناحیه سوم : محور مشهد به سرخس.

که شهر جدید گلبهار به عنوان اولین شهر جدید تصویب و در محور مشهد به قوچان قرار گرفته است[۱۷].

۴- اهداف ایجاد شهر :


– اعتماد، گیتی، شهرنشینی و مسائل آن، ص ۵[۱]

– صرافی، مظفر، ضرورت تدوین سیاست ملی شهرنشینی برای موفقیت شهرهای جدید در ایران، ص ۳۸[۲]

[۳]– اعتماد، گیتی، شهرنشینی و مسائل آن، ص ۶

[۴]– معصومی اشکوری، سید حسن، « توسعه شهری، شهرهای جدید و نظام شهری ملی و منطقه ای » ، ص ۱۳۵

– اعتماد، گیتی، شهرنشینی و مسائل آن، ص ۶ [۵]

[۶] – منوری، سید مسعود، « کاربرد ملاحظات جغرافیایی و محیطی در مکانیابی شهرهای جدید»، ص ۱۵۰

[۷] – سلیمانی، محمد، « مقدمه ای بر شهرکها و شهرهای جدید» ، ص ۸۲

[۸] – سردار امیری، زهرا، «بررسی فرایند طرح و برنامه ریزی شهرهای جدید(نمونه : شهر جدید گلبهار) »، چکیده.

[۹] – غمامی، مجید، « توسعه های شهری و شهرهای جدید»، ص ۳۲۱

[۱۰] – همان منبع، ص ۳۳۹

[۱۱] – پیرایش شیرازی، پژمان، « نگرشی بر علت ساخت و نحوه اجرای شهر جدید گلبهار مشهد ».

[۱۲] – غمامی، مجید، « توسعه های شهری و شهرهای جدید(نمونه : مشهد)»، ص ۳۲۳

[۱۳] – سایت اینترنتی شهر جدید گلبهار

[۱۴] – نتایج سرشماری عمومی تفوس و مسکن سال ۱۳۸۵

[۱۵] – زیاری، کرامت الله، برنامه ریزی شهرهای جدید، ص ۱۵۱ – ۱۵۰

[۱۶] – سایت اینترنتی شهر جدید گلبهار

[۱۷] – سایت ایترنتی شهر جدید گلبهار

 

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.