مقاله نانوکاتالیست


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله نانوکاتالیست مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله نانوکاتالیست نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل ۱-کاتالیست و علم سطح۱
۱-۱-کاتالیست۲
۱-۲-انواع کاتالیزور۳
۱-۲-۱-کاتالیست هموژن۳
۱-۲-۲-کاتالیست های هتروژن یا ناهمگن۳
۱-۲-۳-کاتالیست های زیستی یا آنزیمها۳
۱-۳-کاتالیست های هتروژن (ناهمگن)۴
۱-۳-۱-کاتالیزورهای توده ای۵
۱-۳-۲-کاتالیزورهای پایه ای۵
۱-۴-فعالیت و گزینش۵
۱-۵-مراحل فعل و انفعال کاتالیستی۶
۱-۶-کاتالیزور ایده آل۷
۱-۷-سرعت ویژه کاتالیست۷
۱-۸-گزینش پذیری۸
۱-۹-پایداری۹
۱-۱۰-خصوصیات فیزیکی کاتالیست۱۰
۱-۱۱-خصوصیات مکانیکی کاتالیست۱۱
۱-۱۲-تهیه کاتالیست۱۲
۱-۱۳-موارد مورد استفاده در ساخت کاتالیست۱۳
۱-۱۴-پایه کاتالیست۱۳
۱-۱۵-روشهای ساخت کاتالیزورها۱۴
۱-۱۵-۱-روش رسوب گیری۱۵
۱-۱۵-۲-روش Copercipitation15
1-15-3-روش Raney16
1-16-کاتالیزورهائی که غیر فعال می شوند۱۶
۱-۱۷-مکانیسم غیرفعال شدن کاتالیزور۱۷
۱-۱۷-۱-واکنش های فساد۱۷
۱-۱۷-۲-نفوذ حفره ای۱۹
۱-۱۷-۳-انواع حمله سموم به سطح کاتالیزور۲۰
۱-۱۷-۴-دیگر عوامل موثر در فساد۲۱
۱-۱۸-جذب سطحی۲۲
۱-۱۹-سینیک جذب سطحی۲۴
۱-۲۰-جذب سطحی بر روی یک سطح عریان۲۷
فصل دوم: نانوکاتالیست۳۶
مقدمه۳۷
۲-۱-کاتالیست ناهمگن۳۸
۲-۲-واکنشهای ناهمگن کجا اهمیت پیدا می کنند؟۴۰
۲-۳-بررسی فرآیند با Fincher-tropsch از نظر شیمیایی۴۱
۲-۴-کاتالیست سه گانه۴۱
۲-۵-فراوری نیمه هادیها و نانوتکنولوژی ۴۲
۲-۶-دیگر زمینه های کاربرد دانش سطح۴۳
بخش اول:۴۴
۲-۷-ساختار سطح ۴۴
۲-۸-ساختار ایده آل صاف۴۴
۲-۹-ترازهای سطح بالا و ترازهای مجاور آن۴۷
۲-۱۰-سطوح مقابل۴۸
۲-۱۱-سطوح جفت فلزی۴۹
۲-۱۲-مفهوم ناهمگنی سطح بخاطر مواد جذبی۴۹
۲-۱۳-بازسازی سطوح تمیز۵۰
۲-۱۴-جزیره ها۵۰
۲-۱۵-وضعیت الکترونی توده۵۱
۲-۱۶-فلزات نیم رساناها و نارساناها۵۲
بخش دوم۵۷
۲-۱۷-تحقیقات و بررسی های آزمایشی از سطح و ساختار ماده جذب شده۵۷
۲-۱۸-تکنیکها و روشهای تحقیقی با توجه به مرور اجمالی۵۷
۲-۱۹-اسکن گیری یا نمایش میکروسکوپی حاصل از کاوش و ایجاد سوراخ ۵۹
۲-۲۰-نیروی اتمی میکروسکوپی۶۵
۲-۲۱-نمایش و اسکن میکروسکوپی حفاری یا سوراخ۶۵
۲-۲۲-مود یا روش تماس یا اتصال۶۷
۲-۲۳-روش نیروی اصطکاک۶۷
۲-۲۴-روش غیر تماسی۶۸
۲-۲۴-۱-نمایش میکروسکوپی در نزدیکی سطح۶۸
۲-۲۴-۲-پراکندگی الکترون یا انرژی پایین و کم۶۹
۲-۲۴-۳-طیف سنجی الکترونیک۷۰
۲-۲۵-ادسرپشن لانگ مویریان۷۰
۲-۲۶-ادسرپشن لانگ مویریان (ادسرپشن مجزا)۷۴
۲-۲۷-ادسرپشن مویریان مجزا با برهم کنش های جانبی۷۵
۲-۲۸-ایزوترم های ادسرپشن: فرآیند جنبش شناسی۷۹
۲-۲۹-ایزوترم لانگ مویر۷۹
۲-۳۰-دسرپشن برنامه ریزی شده با دما۸۰
۲-۳۱-بررسی و تجزیه و تحلیل کیفی طیف دسرپشن مبنی بر دما۸۲
۲-۳۲-بررسی کیفی طیف دسرپشن مبنی بر دما۸۴
خلاصه ای از مطالب مهم۸۷
بخش سوم۸۷
۲-۳۳-واکنش های سطح پیچیده (کاتالیزکردن و کندن)۸۷
۲-۳۴-اندازه گیری و سنجش سینتیک سطح و مکانیزم های واکنش۸۸
۲-۳۵-فرآیند هابر-بوش۹۱
۲-۳۶-از سنتیک های میکروسکوپی تا کاتالیز کردن ۹۶
فصل سوم: کاربرد نانوکاتالیست در صنعت۹۸
۳-۱-گوگرد زدایی از سوختهای فسیلی با نانوکاتالیست۹۹
۳-۲-نانوکاتالیست و اینده سوختهای فسیلی۱۰۰
۳-۳-پیشرفت های نانوکاتالیست دارای این قابلیت هاست۱۰۱
۳-۴-برخی از کاربردهای تجاری شده و یا در مرحله تجاری شدن فناوری نانو ۱۰۲
۳-۵-تصفیه گازهای خروجی از اگزوز با کاتالیزورهای نانوساختاری۱۰۴
۳-۵-۱-تصفیه پساب های صنعتی با استفاده از نانوفیلتراسیون۱۰۵
۳-۵-۲-تصفیه آبهای آلوده با استفاده از نانو مواد۱۰۵
۳-۶-کاهش آلایندگی حاصل از سوخت های دیزلی با کمک کاتایست های اکسیدی لرزان۱۰۷
۳-۷-کاتالیست ها و پیل های سوختی زیستی۱۰۸
۳-۸-افزایش فعالیت نانوکاتالیست ها توسط آب۱۰۹
۳-۹-کاتالیست های زیست محیطی۱۱۰
۳-۱۰-کاربرد نانوکاتالیست ها در هیدروکراکینگ فرآیندهای پالایش نفت۱۱۱
۳-۱۰-۱-مقدمه۱۱۱
۳-۱۰-۲-هیدروکراکینگ۱۱۲
۳-۱۰-۳-کاربردهای فناوری نانو در هیدروکراکینگ۱۱۳
۳-۱۱-کاربرد مواد نانو متخلخل در پلیمریزاسیون و ایزومریزاسیون فرآیندهای پالایش نفت۱۱۴
۳-۱۱-۱-مقدمه۱۱۴
۳-۱۱-۲-پلیمریزاسیون۱۱۵
۳-۱۱-۳-ایزومریزاسیون۱۱۶
۳-۱۱-۴-کاربردهای فناوری نانو در پلیمریزاسیون و ایزومریزاسیون ۱۱۶
۳-۱۱-۵-ایزومریزاسیون۱۱۶
۳-۱۲-طرح های کاتالیستی در حال بررسی۱۱۷
۳-۱۲-۱-بررسی ساخت پوشش های کاتدی جهت آزادسازی گاز هیدروژن در فرآیند ۱۱۷
۳-۱۲-۲-بررسی ساخت کمپلکس متالوسنی بیس زیرکو تیم دی کلرید برای پلیمر۱۱۸
۳-۱۲-۳-بررسی سنتز دی متیل اتراز گاز سنتز بر روی کاتالیست های دو عملگر۱۱۸
۳-۱۳-استفاده از تکنولوژی نانوکاتالیست برای تهدید کشورهای خاورمیانه۱۱۹
۳-۱۴-قابلیت های پیش بینی شده نانوکاتالیزورها۱۱۹
۳-۱۵-تحلیل۱۲۱
منابع و مأخذ۱۲۳

منابع و مأخذ:

SURFACE SCIENCE, FOUNDATIONS OF CATALIYSIS AND NANOSCIENCE KURT W.KALASINSKI
سینتیک واکنشهای کاتالیزی ناهمگن، میشل بودار، جی، ژگارماریاداسو، ترجمة محمد کاظمینی، ایرج ناصر
کاتالیز همگن، جرج دبلیو.پارشال، استیون دی.اتیل، ترجمه علی پور جوادی، منصور عابدینی

۱-۱-کاتالیست:

    ۱-۲-انواع کاتالیزور:

کاتالیزورها را  می توان به ۳ دسته بزرگ تقسیم کرد:

کاتالیست های هموژن
کاتالیست های هتروژن
آنزیم ها (بیوکاتالیست ها)

۱-۲-۱-کاتالیست هموژن:

هنگامیکه کاتالیست ها با واکنش دهنده ها در یک فاز باشند هموژن  نامیده می شوند.

این کاتالیست ها معمولاً بصورت مایع یا گاز می باشند بعنوان مثال در واکنش تهیه اتر از اتانول، اسید فسفریک یا اسید سولفوریک بکار گرفته می شود که با محیط واکنش دهنده ایجاد فاز نمی کند.

۱-۲-۲-کاتالیست های هتروژن یا ناهمگن:

هنگامیکه واکنش دهنده ها با کاتالیزور حداقل ایجاد دو فاز نمایند کاتالیزور را ناهمگن نامند. اکثر این کاتالیزور جامد بوده و واکنش روش فصل مشترک کاتالیزرورهای هموژن ارجحیت دارند زیرا در کاتالیزورهای هتروژن می توانند از سیستم Cointinus استفاده کرد. ولی برای جدا کردن کاتالیزورهای هموژن هزینة زیادی صرف می شود.

در کاتالیزورهای ناهمگن گزینش پذیری بیشتری وجود دارد و در جایی که بتوان از کاتالیزور هتروژن استفاده کرد از کاربرد کاتالیس هموژن اجتناب می شود.

۱-۲-۳-کاتالیست های زیستی یا آنزیمها:

آنزیمها پروتئین هایی با وزن ۱۲۰۰۰ تا ۰۰۰/۰۰۰/۱ می باشند که عمل کاتالیتیکی روی آنها به غایت مخصوص می باشد و در مکانهای فعال یا Site انجام می گیرد. اینگونه کاتالیزورها در واکنش های مربوط به موجودات زنده و نیز در سنتز بسیاری از فرآورده های دارویی و غذایی شرکت دارند و دارای اهمیت قابل توجهی می باشند نخستین بار لویی پاستور در دهه ۱۸۵۰ با تحقیق دربارة تخمیر این کاتالیست ها نتایج جالبی بدست آورد. وی نشان داد که اورگانیسم ذره بینی مخمر باعث تبدیل گلوکز به اتانول می گردد او نتیجه گرفت که تخمیر از فرایندهایی است که درون سلولهای زنده انجام می گیرد. ادوارد بوخنر در سال ۱۸۹۷ گفت که عمل تخمیر در مادة موجود در عصارة مخمر حاصل می شود و این ماده را آنزیم نامید. هنگامی که مواد دیگر کشف شدند و توانستند در فرایندهای زیستی عمل کنند به آنها نام عمومی آنزیم اطلاق گردردی واژة آنزیم از واژه یونانی آنزیموس گرفته شده است که به معنی مادة حاوی خمیر مایع است (واژة ZYME به معنی خیمر مایع) واکنش کاتالیستی در قسمتی خاص از آنزیم انجام می شود که به آن مکان فعال یا سایت گفته می شود. یکی از محققین به نام فیشر نظریقة قفل و کلید را در رابطه با واکنش‌های آنزیمی پیشنهاد کرد.

۱-۳-کاتالیست های هتروژن (ناهمگن) (Heterogeneous):

همانطور که قبلاً گفته شده اگر کاتالیزورها و مواد واکنش دهنده حداقل در دو فاز قرار گرفته باشند کاتالیزور را هتروژن یا ناهمگن می نامند.

کاتالیزورهای صنعتی معمولاً جامد می باشند و قسمت عمدة واکنش های صنعتی روی اینگونه کاتالیزورها انجام می گیرد.

کاتالیست های هتروژن به دو دستة بزرگ تقسیم می شوند:

کاتالیزورهای توده ای (۱)
کاتالیزورهای پایه ای (۲)

۱-۳-۱-کاتالیزورهای توده ای:

در صورتی که فاز فعال تشکیل دهندة کاتالیست تنها به صورت فلز یا پایة خالص باشد کاتالیزور را توده ای گویند مانند کاتالیزور نیکل.

۱-۳-۲-کاتالیزورهای پایه ای:

در این حالت معمولاً سایتهای فعال که عمدتاً عناصر واسطه می باشند روی یک پایه (معمولاً سیلیس، اکسید تیتان، اکسید منیزیم، کربن فعال، غیره) قرار می گیرد و پایه نقش نگه دارندة عناصر را دارد. بیشتر کاتالیست های صنعتی از این نوع می باشند به عنوان مثال کاتالیست های .

بطور کلی کاربرد کاتالیست ها بدین صورت باعث افزایش سطح به میزان قابل توجهی می‌شود که به علت وجود Rugosity یا ناهمواری و همچنین خلال و فرج و منافذ یا Poreهای درون جامدات می‌باشد.

نقش Pore بسیار با اهمیت است و این نقش نه تنها به دلیل ایجاد سطح بیشتر جهت افزایش سرعت واکنش است بلکه به علت ایجاد انتقال مواد می باشد.

۱-۴-فعالیت و گزینش Activity And Selectivity:

فعالیت کاتالیستی عبارت از میزان سرعت بخش فعل و انفعال است بنابراین این یک واکنش ممکن است با یک کاتالیست سرعت بیشتری داشته باشد تا با کاتالیست دیگر، یا ممکن است یک مادة دو گونه فرایند با دو نوع کاتالیست نشان دهد . Catalyist Selectivity

عبارت است از قدرت کاتالیست در مورد یک فرایند بخصوص در صورتی که امکان ایجاد فرایندهای دیگر نیز موجود باشد.

هر چه نوع کاتالیست مورد استفاده واکنشی را بیشتر در جهت تولید محصولات دلخواه سوق دهد به اصطلاح آن کاتالیست سلکتیوتر خواهد بود.

گزینش معمولاً با فشار، دما و ترکیبات شرکت کننده در فعل و انفعال و همچنین طبیعت کاتالیست بستگی دارد به طور مثال عمل کاتالیست را در تجزیة کاتالیستی اتانول آورده می شود. این واکنش بر روی مس به صورت زیر تولید فرمالدئید و بر روی آلومین تولید اتیلن و اتر می نماید.

 این مسئله را می توان چنین توجیه کرد که در مورد اول مس جاذب هیدروژن و در مورد دوم و سوم آلومین جاذب آب می باشد. یک کاتالیست ممکن است یا از لحاظ گزینش یا فعالیت و یا هر دو مناسب باشد فاکتور Selectivity از اهمیت بیشتری برخوردار است.

معمولاً افزایش دما عمر کاتالیست را کاهش می دهد ولی با وجود این فعالیت را افزایش می دهد در صورتی که واکنش گرمازا باشد افزایش دما درصد تبدیل را کاهش می دهد گزینش معمولاً تابعی از درجه تبدیل و شرایط فعل و انفعال است. در رابطه با گزینش پارامترهای دیگری از جمله تبدیل و بهره نیز عنوان می شود.

۱-۵-مراحل فعل و انفعال کاتالیستی:

در یک فعل و انفعال سرعت واکنش برحسب تغییر در مولهای یک ترکیب در واحد زمان برای واحد حجم مخلوط تعریف می شود. معمولاً مناسب خواهد بود که در رابطه سرعت جرم را به جای حجم مبنا قرار دهیم. بنابراین سرعت واکنش را می توان بصورت رابطة ریاضی چنین نوشت:

که V: حجم مخلوط ترکیب شونده ها، N: تعداد مولهای یکی از ترکیب شونده ها، F: تعداد مولهای شرکت کننده در واکنش در آغاز، W: وزن کاتالیست، X: تبدیل، t: زمان.

بین سرعت واکنش و غلظت ترکیب شونده ها رابطة سادة زیر وجود دارد:

که Ca و Cb به ترتیب غلظت ترکیب شونده های B, A و  اعداد ثابت و K سرعت است طبق معادله آرینوس  با دما تغییر می کند. بعنوان مثال دو واکنش فرضی شیمیایی یکی هموژن و بدون کاتالیست و دیگری همراه با کاتالیست را در نظر می‌گیریم معمولاً سرعت واکنش کاتالیستی از سرعت واکنش هموژن بدون کاتالیست بیشتر است.

۱-۶-کاتالیزور ایده آل:

کاتالیزوری ایده آل است که دارای مشخصات زیر باشد:

۱-فعالیت بالا، ۲-گزینش پذیری بالا، ۳-پایداری بالا، ۴-هزینه های تولید پایین.

۱-Activity یا فعالیت به طرق مختلف بیان می شود که در هر صورت با سرعت واکنش ارتباط دارد.

(۱-۱۳)

ساده ترین روش برای بررسی فعالیت محاسبه درصد تبدیل یا Conversion می باشد درصد تبدیل عبارت است از جمع جبریکل مواد تولید شده یا (مقدار اولیة باقیمانده ماده-۱۰۰)

۱-۷-سرعت ویژه کاتالیست: Specific Rate

عبارت است از تعداد مولهای ماده تبدیل شده بوسیله یک گرم فاز فعال (معمولاً فلز)

(۱-۱۴)                                       = سرعت ویژه

(۱-۱۵)                                                  Q= Flow Rate

Q: عبارت است از حجم در حالت مایع خوراک در واحد زمان که وارد راکتور می شود.

P: دانسیتة خوراک، M: جرم مولی خوراک و در صورتیکه چند جسم باشد جرم مولی متوسط.

Conversion: تعداد مولهای تبدیل شده

 تعداد مولها در ساعت که وارد راکتور می شوند.

%Metal: به ازاء  یک گرم فلز

MCetal: جرم کاتالیست، محاسبة فعالیت بر حسب واحد Site که به آن TNH-1=Turn Over Numb یا شماره چرخش گفته می شود.

 D:Dispersion

= تعداد مولهای فلز بکار گرفته شده.

۱-۸-گزینش پذیری:

پارامتر بسیار مهمی در مشخص کردن یک کاتالیزور ایده آل است. هنگامیکه یک واکنش انجام می‌شود. مادة بخصوصی برای تولید مورد نظر می باشد و معمولاً گزینش پذیری نسبت به ماده مورد نظر محاسبه می گردد ولی همزمان مواد دیگری نیز بطور ناخواسته تولید می شود. پس کاتالیزوری مناسب است که بتواند واکنش را در جهت مورد نیاز به سرعت بیشتر پیش ببرد چنین کاتالیزوری را در اصطلاح Selevtivity می گویند.

۱-۹-پایداری:

یکی از پارامترهای مهم برای ارزیابی کاتالیزورها می باشد یک کاتالیزور پایدار (Stable) باید دارای خصوصیات های زیر باشد:

۱-از نظر مکانیکی مقاوم باشد تا در راکتور فرسوده نشود و بتواند مدت زمان طولانی دوام داشته باشد در غیر اینصورت در اثر حرارت و جریان سایش پیدا کرده و به تدریج پودر شده و با جریان خوراک از راکتور خارج می گردد و مشکلاتی از قبیل: افت فشار در راکتور، بسته شدن شیرها و .. پدید می آورد مقاومت مکانیکی هنگامی مفهوم خود را داراست که کاتالیزور با دانه بندی خاص مشخص شود. طبیعتاً در کاتالیزورهای پودری که در راکتورهای همزمان دار استفاده می شود.

۱-مقاومت مکانیکی بی معنی است.

۲-مقاومت در مقابل حرارت یا شوک حرارتی

۳-مقاومت در مقابل سموم

یکی از مهمترین فاکتورها برای ارزیابی یک کاتالیزور تغییرات فعالیت آن نسبت به زمان می باشد اکثر کاتالیزورها در شروع واکنش دارای فعالیت نسبتاً بالایی هستند ولی بتدریج فعالیت خود را از دست می دهند.

هر چه شیب کاهش فعالیت کمتر باشد کاتالیزور مناسب تر است. دو دلیل اساسی دما پایین آمدن فعالیت کاتالیزور با گذشت زمان است.

۱-سمومی که همراه خوراک وارد راکتور می شود.

۲-سمومی که در راکتور تولید می شود.

۱-۱۰-خصوصیات فیزیکی کاتالیست:

افزایش سطح یک جامد اثر چشمگیری بر مقدار جذب گازهای مختلف بر روی آن داشته و فعالیت آن را بعنوان کاتالیست می افزاید برای استفاده های کاتالیستی خواه بطور مستقیم یا بعنوان پایه کاتالیست موادی با سطح حتی بیش از ۱۰۰ متر مربع ساخته شده است. خصوصیات دیگر کاتالیست (علاوه بر کمیت سطح) نیز می تواند نقش مهمی در تعیین فعالیت کاتالیست ایفا نماید.

بعنوان مثال در شرایط خاصی با اینکه سطح یک کاتالیست خیلی بالا است ولی به علت کوچک بودن منافذ مولکولهای مواد شرکت کننده در واکنش نمی توانند به سرعت در منافذ نفوذ نمایند و از مقاوم سطح موجود استفاده نمایند و در شرایط دیگری ممکن است نحوة توزیع منافذ اهمیت پیدا کند حال به پارامترهایی که علاوه بر سطح در بالا بردن و یا پایین آوردن فعالیت کاتالیست می توانند موثر باشند می پردازیم.

۱-دانسیته: برای یک جامد دارای منفذ دانسیته های مختلفی تعریف می شود.

الف) دانسیته توده ای و bulk density: عبارت است از وزن تقسیم بر حجم بستری که آن مقدار کاتالیست در آن جای داده شده است.

ب)دانسیتة ظاهری: عبارت است از وزن واحد حجم کاتالیست. برای کاتالیست های با شکل هندسی یکدست و یکنواخت، وزن نمونه ای از آن برای محاسبة دانسیته کفایت می کند برای محاسبة دانسیته ظاهری روشهای گوناگون وجود دارد ولی قابل اطمینان‌ترین روش، روش افت فشار است که در توده ای از کاتالیست در یک بستر به ارتفاع L می‌تواند بوجود آید.

ج)دانسیتة حقیقی: عبارت است از وزن واحد حجم جزء کاتالیست

۲-اندازة منافذ: با وجود اینکه سطح زیاد کاتالیست می تواند نشان دهندة فعالیت بالای آن باشد ولی نباید مقایسة کاتالیست ها فقط بر مبنای کم و زیاد بودن سطح انجام شود زیرا سطوح منافذ کاتالیست ممکن است کلاً در دسترس مواد شرکت کننده در واکنش نباشند از جمله دلایلی که برای این موضوع وجود دارد این است که اندازة منافذ داخل کاتالیست به قدری کوچک باشد که مواد شرکت کننده در واکنش نتوانند براحتی در آن وارد شوند بنابراین لازم است که متوسط شعاع منافذ- چگونگی توزیع منافذ و چگونگی ارتباط این منافذ نیز مشخص باشد.

۱-۱۱-خصوصیات مکانیکی کاتالیست:

۱-آزمایش مقاومت در مقابل فشار:

یکی از روشهای معمول این است که به آهستگی بر روی توده ای از کاتالیست که در سیلندر قرار دارد بوسیلة یک پیستون فشار وارد آوریم و جابجایی کاتالیست را بر حسب فشار وارد آمده اندازه گیری می نمائیم.

دانه های کاتالیست را می توان بطور مجزا نیز تحت فشار قرار داد در اندازه گیری مقاومت کاتالیست ها مقاومت شعاعی از مقاومت محوری دارای اهمیت بیشتری است.

 ۲-مقاومت در برابر سایش:

مقاومت در مقابل سائیدگی برای کاتالیست های با بستر ثابت به این دلیل اهمیت دارد که سایش را در موقع پر کردن راکتور به حد مینیمم برسانند یکی از روشها این است که تعداد از دانه های کاتالیست را در سیلندرهایی که در آن دانه های سرامیکی قرار داده شده‌اند ریخته و در مدت زمان معینی بر روی دستگاههای مخصوص بچرخانیم و میزان سایش را با وزن مقدار کاتالیست پودر شده مشخص نموده و درصد آن را تعیین نمائیم.

۳-آنالیز دانه ای کاتالیست ها:

برای اندازه گیری توزیع پراکندگی ذرات با اندازه های مختلف کاتالیست از الک هائی با اندازة سوراخهای مختلف و استاندارد استفاده می شود. برای این کار یک سری الک که به ترتیب از بالا به پایین اندازة منافذ صفحة الک کوچکتر می شود را بر روی دستگاهی که مرتب و بطور یکنواخت الک‌ها را تکان می دهد و بدین ترتیب وزن مشخصی از کاتالیت که بر روی اولین الک قرار دارد بسته به اندازة ذرات آن از الکهای متوالی رد می‌شود و بر روی هر الک مقداری از آن باقیمانده و بقیه رد شده و به الک بعدی وارد می‌شود و بدین ترتیب درصد اندازه ذرات و توزیع آن معلوم می شود.

۱-۱۲-تهیه کاتالیست:

120,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.