مقاله نانو تکنولوژی و الکترونیک بیومولکولی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله نانو تکنولوژی و الکترونیک بیومولکولی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله نانو تکنولوژی و الکترونیک بیومولکولی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
نانوالکترونیک [۱۶]   ۸
الکترونیک مولکولی   ۱۰
الکترونیک بیومولکولی   ۱۵
میتوکندری [۲۸ – ۲۵]   ۲۰
میتوکندری به عنوان مدل   ۲۳
خودسامانی و مواد سامان‌ده بیومولکولی   ۲۴
خودسامانی   ۳۰
تک لایه‌های خودسامان‌ده   ۳۴
منابع و مراجع:   ۳۹

منابع و مراجع:

۱٫    David S Goodsell, Biomolecules and Nanotechnology, American Scientist, Nay/ Jun (2000), 230-237.
2.    James K. Gimzewski, Nanoscale Science of Single Molecules Using Local Probes, Science, Vol 283,12 March (1999), 1683-1689.
3.    Metals Park, Nanotechnology Overveiw, Advanced Materials and Processes, May (2000), 157, 48.
4.    Gregory Timp, Nonotechnology (1998), NewYork, U.S.A, Chap 1, 8.
5.    Gary Stix, Waiting for Breakkthroughs, Scientific American, April (1996), 94-100.
6.    Service RF., Is nanotechnology dangerous?, Science, Nov 24 (2000); 290(5469): 1526-7
7.    Ball P. Nanotechnology, Molecular movers and shakers; Nature, Dec 21-28 (2000); 408 (6815); 904.
8.    May M., Nanotechnology: thinking Small, Environ Health Perspect, Sep (1999); 107 (9): A450-1.
9.    Nanotechnology: basic concepts and definitions, Clin Chem, Sep (1994); 40(9): 1797-9.
Freedam DH., Exploiting the nanotechnology of life, Science, Nov 29 (1991); 254 (5036): 1308-10.
Christopher R Lowe, Nanobiotechnology, Current Opinion in Structural Biology, 10 (2000): 425-434.
Jennifer L Ewst, Applications of nanotechnology to biotechnology, Current Opinion in Structural Biology 11 (2000), 215-217.
Jean- Marc Laval, Nanobiotechnology and its role in the development of new analytical devices, Analyst (2000); 125, 29-33.
Martin U Kopp, Development in technology and application of microsystems, Current Opinion in Structural Biology (1997): 1: 410-419.
Allen J. Bard, Integrated Chemical Systems (1994), Chap.1
Ralph C. Merkle, Biotechnology as a route to nanotechnology, Trends in Biotechnology, July (1991), Vol 17 No 7, 271-274.
David Goldhaber-Gordon, Overview of Nanoelectronics Devices, Proceedings of the IEEE, April (1997), Vol 85, No.4.
Nina Hall, (2000), The New Chemistry, Cambridge, United Kingdom, Chap. 12.
Reed, M.A, Molecular- Scale Electronics, Proceedings of the IEEE. (1999), 87,4, 277-283.
Tour, J. et al., Are Molecular Wires Conducting?, Science (1996), 271, 1705-1707.
Nikolai Vsevolodov, Biomolecular Electronic, (1998), Birkhauser, Boston, Chap.1.
Wolf gang Gopel, Bioelectronics and Nanotechnologies, Biosensors and Bioelectronics, 13 (1998), 723-728.
Tien HT, Salamon Z, Lipid bilayer based sensors and biomolecular electronics, Crit Rev Biomed Eng. (1991): 18(5): 232-40.
Zieglerc, Gopel W, Biosensor development, Curr Opin Chem Biol. Oct (1998): 2(5): 585-91.
Perham RN., Structural aspects of biomolecular recognition and self-assembly, Biosens Bioelectron. (1994)., 9(9-10): 753-60.
Lodish, Molecular Cell Biology, (2000) U.S.A, PP: 635, 637, 632.
P.VOET, Biochemistry (1995), John Wiley & Sons, U.S.A, PP: 563-593.
P. Graber, Bioenergetics, Brik hauser, Boston, PP: 212-274.
J. David Rown, Biochemistry, (1989), Neil Patterson Pub., U.S.A, PP: 359-383
Sadeghi. S.J. et al. Engineering non-physiological electrontransfer, Biochemical Society Transactions, (1999), Vol 27,P.A58.
Meharenna Y.T., et al, Re-designing a catalitically self – sufficient cytochrome P 450, Italian Biochemical Society Transactions (1998), Vol 10, P. 146.
Faver, O, et al, Structure function Correlation of intramolecular electron Transfer in wild type and Single. Site mutated azoarins, Chemical Physics, Vol: 204, PP: 271-277.
Kurth DG,A route to hierachical materials based on complexes of metallosuperamolecular Polyelectrolytes and amphiphiles, Proc Natl Acad Sci, USA, May (2000) 23: 97 (11): 5704-7.
Hubbard JB., Self assembly driven by hydrophobic interactions at alkanethiol monolayers: mechanisms of formation of hybrid bilayer membranes, Biophys Chem, Dec 14 (1998), 75 (3): 163-76.
Rudolph AS., Biomaterial biotechnology Using self-assembled Lipid micro structures, J Cell Biochem, Oct (1994): 56 (2): 183-7.
R. R. Brige, Protein-Based Computers, Scientific American 272, Marck (1995): 90-95.
J.S. Schultz, Biosensors, Scientific American: 265 August (1991): 64-69.
L. H. Dubois and R.G. Nuzzo: Synthesis, Structure, and Properties of Model Organic Surfaces: Annu. Rev. Phys. Chem 60: 437(1992).
Mc Murry, Organic Chemistry (1998), Brooks/ Cole Pub. PP: 746, 992.
Seyhaan Ege, Organic Chemistry (1994), PP. 615, 983, 1222.

چکیده

تجربه پیشرفت‌های سریع در دو دهه اخیردر بیو تکنولوژی, الکترونیک و سیستم‌های کامپیوتری فرصت‌های جدیدی را در اختیار بشر قرار داده است تا با به اشتراک گذاشتن آنها پیشرفت‌های تکنولوژیکی جدیدی را فراهم سازد. نانوتکنولوژی از تلاقی این حرکت‌ها حاصل آمده است یکی از موضوعات اصلی در نانوتکنولوژی نانوالکترونیک است که به دو بخش الکترونیک مولکولی والکترونیک بیومولکولی تقسیم می‌شود. در الکترونیک بیومولکولی هدف بر این اصل استوار است که امکان ایجاد سیستم‌ها و کامپیوترهای مختلف در اثر اختلاف مبانی فیزیک و ریاضی با دانستنی‌های زیست شناسی به‌وجود آید.

مقدمه

هرچیزی که درپیرامون ما قرار دارد از اتم‌ها ساخته شده است یعنی می‌توانیم اتم‌ها را به نوعی کوچکترین واحد سازنده مواد بنامیم.ازعصر حجر گرفته تا اعصار بعد از آن(مس، برنزوآهن)که پشت سرهم در زمانهای مختلف پدید آمده‌اند و در حال حاضر هم که عصر سیلیکون‌ها در جریان است بشر را همواره متوجه این مسأله کرده است که چگونه و با چه اصولی میلیاردها اتم در کنارهمدیگر قرارمی‌گیرند و بطورهم زمان‌‌‌، یک شکل ومدل خاصی را ایجاد می‌کنند تا شی‌ ماکروسکوپیک به‌وجود آید.حتی در حال حاضر در دنیای پیشرفته میکروالکترونیک یک تراشه کامپیوتر با بالاترین تکنولوژی وکوچکترین حجم وقتی با یک اتم مقایسه می‌شود مثل یک کوهستان در مقابل یک خرده سنگ است. تکنولوژی حاصل از قرن بیستم شاید درحال حاضر خیالی باشد ولی حالت واقعی به خود می‌گیرد وقتی که تصور کنیم در قرن بیست ویکم بشر قادر خواهد بود اجسامی در بالاترین سطح از نظر کیفیت کنترلی تولید کند که حدحسایست آنها هم اتمی باشد. طبیعت برای میلیون‌ها سال است که این نقش را با ظرافت کامل انجام می‌دهد ومصالح ساختمانی را با دقت اتمی در کنار هم قرار می‌دهد. هر موجود زنده‌ای از سلول‌هایی ساخته شده است که مملو از نانو ماشین‌هایی[۱] همچون پروتئین‌ها، DNA، RNAوغیره می‌باشند. و هر کدام از این نانوماشین‌ها مجموعه‌ای از مولکولها و اتم‌ها هستند که تغییر در جایگاه هر کدام از آنها می‌تواند باعث خسارت واختلال در عملکردشان شوند. نانوتکنولوژی، علم ساختن مجموعه‌هایی همانند ماشینها، غذاها، خانه‌ها وسفینه‌های فضایی می‌باشد که با تجمع وجای گیری مناسب اتم‌ها ومولکولها به وجود می‌آیند. با اتحاد فرآورده‌ها و معلومات شیمی وتوانایی‌های مهندسی و ماشین‌های خود سامان ده خودساز،امکان تولید کالاهای مورد نیاز در زندگی روزمره از مواد خام ارزان قیمت فراهم می‌شود.

نانوتکنولوژی، علم دستکاری مولکولی واتمی می‌باشد. به عبارت‌ساده‌تر، اجزای ساختاری یک مجموعه را از حد اتم یا مولکول برنامه‌ریزی می‌کند.یک نانو متر ۹-۱۰ متر است (عرض ۳ یا ۴ اتم) واگر بخواهیم آ‎ن را خوب تجسم کنیم می‌توانیم یک توپ فوتبال را در اندازةجهان تصور کنیم. در این صورت، اتم‌های آن قابل رویت خواهند بود و هر کدام از اتم‌ها در اندازه یک حبه انگور مشخص و نمایان خواهند شد.

نانو‌تکنولوژی را می‌توان یک اتقلاب بزرگ در ساختن مجموعه‌ها نامید که بشر را می‌تواند در نیمه اول قرن بیست و یک به خود مشغول سازد. نانو‌تکنولوژی با به کارگیری اطلاعات فیزیک،شیمی ومهندسی، اشیا را اتم به اتم ومولکول به مولکول خواهد ساخت وفراگیری فوت‌وفن آن باعث خواهد شد که شما با مهارت و بدون نقض هیچ کدام از قوانین جاری در فیزیک، مکانیک مولکولی و مکانیک کوانتوم اتم‌ها را هر جا که نیاز دارید قرار بدهید.نانوتکنولوژی به خوبی خصوصیات فیزیکی شناخته شده اتم‌ها و مولکولها را برای ساختن دستگاههای جدید با خصوصیات خارق‌العاده به‌کار می‌برد.

همانطور که اشاره شد، زمینه‌‌های فعالیتی نانوتکنولوژی وسیع بوده و می‌تواند حوزه‌های مختلف عملی را زیر پوشش قرار دهد و اگر بخواهیم یک جمع بندی کلی از حوزه فعالیتهای نانوتکنولوژی داشته باشیم می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

۱٫ نانوالکترونیک[۲] و تکنولوژی اطلاعات.

۲٫ مدیریت وسرپرستی مدل‌سازی[۳] وشبیه‌سازی[۴] ساختارها و فرایندهایی در اندازه نانو.

۳٫ توسعه روش‌ها ودستگاههای آزمایشگاهی برای اندازه‌گیری خصوصیات کمّی‌ و کیفی در حد نانومتری.

۴٫ ارتباط بازیسـت‌شناسی (ســاختارهای زیســتی‌وسیسـتمهایی با الگوهای زیسـتی) –نانوبیوتکنولوژی[۵]

۵٫ سنتز، سامان دهی و توسعه مواد نانوساختاری[۶] با طراحی.

۶٫ معماری وطراحی دستگاه ها وسیستم ها.

نانوالکترونیک [۱۶]


۱- Nanomachine

2- Nonoelectronic

3- Modeling

4- Simulation

5- Nanobiotechnology

6- Nanostructures

 

45,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت نانو تکنولوژی
 • مقاله سلول
 • مقاله نقش دولت‌ها در نانو تکنولوژی
 • مقاله نانو تکنولوژی
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.