مقاله نظریه تولمن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله نظریه تولمن مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله نظریه تولمن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه    ۴
ارتباط نظریه یادگیری تولمن و سایر نظریات یادگیری    ۶
رفتار گرایی هدفمند    ۱۲
یادگیری چیست؟    ۱۴
اصل یادگیری از دیدگاه تولمن    ۱۵
انگیزش    ۱۶
تائید در مقایسه با تقویت    ۱۶
کوشش و خطای نمادی    ۱۸
یادگیری در مقایسه با عملکرد    ۱۸
یادگیری نهفته    ۱۹
خاموشی نهفته    ۲۲
یادگیری مکان در مقایسه با یادگیری پاسخ    ۲۳
انتظار تقویت    ۲۴
نقاط مثبت و موفقی تهای نظریه تولمن    ۲۷
انتقادات بر نظریه تولمن    ۲۸
منابع    ۳۱

منابع

زارع ، دکتر حسین، روان شناسی یادگیری ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، چاپ سوم ۱۳۸۷

هر گنان، بی  و آلسون، مقدمه ای بر نظریه های یادگیری ، ترجمه علی اکبر سیف، تهران، دانا، ۱۳۷۴

شکرشکن، حسین و دیگران، مکتب های روان شناسی، تهران، پژوهشکده حوزه و دانشگاه۱۳۸۴، چاپ چهارم، جلد دوم

پارسا،محمد، روان شناسی یادگیری ، بنیاد نظریه ها، تهران ،بعثت، ۱۳۷۳، چاپ دوم

جی آرلو فرانسوا، سید محمدی، یحیی،نظریه های یادگیری انسان و شهریور ۱۳۹۱

مقدمه

ادوارد چیس تولمن با(۱۹۵۹-۱۸۸۹) با تلفیق نظریه گشتالت رفتار گرایی نظریه جدیدی را بنیانگذاری کرده است که نام های مختلفی دارد که از آن جمله یادگیری علامتی است. او مهمترین کتاب نظام دار خود به نام هدف نگر در حیوانات و انسانها(۱۹۳۲) دیدگاه خود را نظریه «رفتار گرایی هدف نگر» نامیده است. بعدها خود او و دیگران از این نظریه تحت عنوان «نظریه علامت-گشتالت» نظریه«علامت-مدلول» و نظریه«انتظار» یادکرده اند. اصطلاحات اخیر همه بر ماهیت شناختی این نظریه تاکید دارند و آن را از نظریات محرک-پاسخ ثرندایک، گاتری، هال و اسکینر متمایز می سازند. اصطلاح «یاد گیری علامتی» نام کوتاه مناسبی به نظر می رسد که فشرده عبارت«علامت-گشتالت) را نیز در بر دارد.

تولمن نیز رفتار گرا بوده است، اما در قالبی کاملاً متفاوت با الگوی واتسون پاولف یاگاتری. مسئله عمده از نظر تولمن این بود که چگونه می توان بین نظریه رفتار و مفاهیمی از قبیل معرفت، اندیشیدن، نقشه چینی، استنباط، هدف و قصد ارتباط برقرار کرد. تولمن یک «رفتار گرای عامی»بود و مثل یک عامی باهوش که بخواهد رفتار شخص دیگری را توصیف کند، او هم رفتار حیوان را به اعتبار انگیزه ها، شناخت ها، انتظارها، قصدها و هدف های آن توصیف می کرد. بیشترین نفوذ تولمن در این زمینه بود که با برخی از مبانی محدود کننده پیشینیان و معصران رفتار گرای چدی تر از خود  به مخالفت بر خاست و تا حدودی به تعدیل آنها همت گذاشت. تولمن نه یک «نظام ساز» بلکه یک مشاهده گر تیزبین رفتار حیوان و منتقد« نظریه محرک- پاسخ تقویت) بود که نظریه غالب روزگار او بود. موفقیت او را باید بر این اساس ارزیابی کرد که تا چه اندازه مخالفان وی به ویژه هال وادار شوند پدیده ها و تمایزات  نظری را که او پیش کشیده بود، بپذیرد و مورد توجه قرار دهند.

نظریه یادگیری تولمن مخلوطی از نظریه گشتالن و رفتار گرایی است. وی زمانی که هنوز دانشجوی دکتری در دانشگاه هاروارد بود به آلمان رفت و مدت کوتاهی با کافکا کار کرد. تاثیر نگرش مثبت نظریه گشتالت بر نظریه پردازی تولمن آثار عمیقی بر جای نهاد. با این خحال نگرش مثبت او به نظریه گشتالت مانع  از نظریه مثبت او به رفتار گرایی نشد. تولمن نیز مانند رفتار گرایان برای رویکرد درون نگری ارزش زیادی قائل نبود و فکر می کرد که روا نشناسی می بایست کاملا عینی باشد. علیرغم اتفاق روش با رفتار گرایان با آنها اختلاف داشت. اختلاف عمده او با رفتار گرایان بر سر واحد رفتار که باید مورد بررسی قرارگیرد بود. به اعتقاد تولمن رفتار گرایانی چون پاولف، گاتری، هال، واتسون و اسکینر معروف روانشناسی انقباض ماهیچه ای بودند زیرا فکر می کردند که رفتار های پیچیده را می توان به رفتار های ساده، مانند باز تاب ها تجزیه کرد و به تحلیل آنها پرداخت. تولمن می گفت رفتار گرایان با انتخاب دیدگاه ذره نگری به اصطلاح بچه را با آب لگن به دور می ریزند. او باور داشت که می توان رفتارهای یکپارچه را به طور عینی مطالعه کرد. منظور او از رفتارهای یکپارچه الگوهای رفتاری بزرگ و معنی دار بود. بر خلاف سایر رفتار گرایان تولمن به مطالعه نظامدار رفتار یکپارچه پرداخت بنابر این می توان گفت که تولمن از لحاظ روش شناختی یک رفتار گرا  بود اما از نظر موضوع مورد مطالعه یک نظریه پرداز شناختی به حساب می امد. به عبارت دیگر او رفتار را به منظور کشف فرایند های شناختی مورد مطالعه قرار می داد.(دکتر حسین زارع،ص۱۰۶-۱۰۷)


ارتباط نظریه یادگیری تولمن و سایر نظریات یادگیری

کسانی که در مکتب های روان شناسی تحقیق کرده اند، تولمن را در ردیف رفتار گرایان متاخر به حساب آورده اند. البته روشن است که او از رفتار گراهایی است که در مساله یادگیری، انتقادات مهمی به رفتار گرایان داشته است. نسبت دادن هدف به یک موجود زنده، سبب شده است به ذهن برخی چنین خطور کند که این اصطلاح «رفتار هدفمند» نوعی تناقض است چون رفتار گرایی هدفمند آمیزه ای از دو اصطلاح متناقض هدف و رفتار است. زیرا نسبت دادن هدف به یک موجود زنده حکایت از آگاهی و شعور دارد و چنین مفهوم ذهن گرایی نمی تواند در یک نظام رفتار گرایی جا داشته باشد. با وجود این تولمن در تحقیقات خود روشن کرده است چنین مفهوم ذهن گرایانه ای نمی تواند در یک نظام رفتار گرایی جایی داشته باشد. با این وجود، تولمن در تحقیقات خود روشن کرده است که هم در موضوع و هم در روش یک رفتار گرا است.

تولمن مانند واتسون علاقه ای به تجارب درونی فرضی که با مشاهده عینی قابل دستیابی نیستند، ندارد. البته مسلم است که تولمن یک رفتار گرای واتسونی نبود زیرا آن دو دست کم در دو مسئله مهم با هم اختلاف نظر داشتند. نخست اینکه تولمن به مطاللعه رفتار در سطح ریز مولکولی یعنی بر حسب پدیده های محرک- پاسخ علاقه ای نداشت. بدین سان بر خلاف واتسون واحدهای عنصری رفتار یعنی فعالی تهای اعصاب، عضلات و غدد مورد علاقه او نبود. توجه وی به رفتار کلی متمرکز بود یعنی مجموع اعمال پاسخی کل موجود زنده از این لحاظ نظام فکری وی مفاهیم رفتار گرایی و گشتالتی را با هم در می آمیزد. مساله رفتار گرایان واتسونی از نسبت دادن هدف به رفتار انتقاد کردند.(همان منبعص۹۲)

به هر حال تولمن یک رفتار گرا است که در تمام عمر به صورت یک رفتار گرای کاملاً عینی باقی ماند اما نوع رفتار گرایی او تفاوت هایی با رفتار گرایی مرسوم داشت که به همین جهت او خود، رفتار گرایی مورد نظرش را رفتار گرایی هدفمند نام نهاد. او درباره هدفمند یک رفتار گرایی یکپارچه است نه جزء نگر. اما در هر صورت نوعی رفتار گرایی است که محرک ها و پاسخ ها و تعیین کننده های رفتاری پاسخ تمام چیزی است که این رفتار گرایی به مطالعه آن می پردازد. (هرگنان، علی اکبر سیف،ص۳۹۲)

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه یادگیری درس علوم
 • پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی
 • پاورپوینت اصول آموزش و یادگیری
 • تحقیق بررسی رابطه اضطراب امتحان در دانش آموزان حساب نارسا و عادی پایه
 • تحقیق بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.