مقاله نقش تحصیل کردگان بومی در توسعه شهری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله نقش تحصیل کردگان بومی در توسعه شهری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله نقش تحصیل کردگان بومی در توسعه شهری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه   ۱
بیان مسئله   ۲
اهمیت مسئله و ضرورت مسئله   ۳
اهداف تحقیق   ۴
فرضیات تحقیق   ۵
تعریف علمی اصطلاحات   ۶
روش تحقیق   ۷
ادبیات و پیشینة تحقیق   ۸
۱- سابقة و پیشینه تحقیق   ۸
۲-۱ مشکلات تحقیق   ۸
ترکیب سنی جمعیت   ۹
وضعیت فعالیت و اشتغال   ۱۰
جمعیت فعال   ۱۰
جمعیت بیکار   ۱۰
جمعیت غیرفعال   ۱۱
نیاز مسکن در وضع موجود و پیش بینی نیاز مسکن تا ده سال آینده   ۱۱
خدمات تجاری و ویژگی های آن   ۱۳
برآورد کمبود خدمات آموزشی   ۱۴
برآورد خدمات اداری   ۱۴
تعیین عملکرد و نقش غالب اقتصادی شهر در وضع موجود   ۱۵
صنعت   ۱۶
خصوصیات اقتصادی شهر   ۱۷
راهبردهای توسعه سیاسی و اجتماعی   ۱۸
مدیریت شهری   ۱۹
فرهنگ   ۱۹
تاریخچة جامعة آماری   ۲۱
جامعه آماری   ۲۱
نمونه آماری   ۲۱
شیوة نمونه گیری   ۲۲
ابزار نمونه گیری   ۲۲
محدودیت های تحقیق   ۲۳
خلاصه و نتیجه گیری   ۲۴
منابع   ۲۵

منابع

۱- آمیه – پیر ، ترجمه شیرین بیانی ، تهران ، دانشگاه تهران ، سال ۱۳۴۹ .

۲- آمیر – پل ، ترجمه ذبیح الله منصوری ، نشر جاویدان ، سال ۱۳۶۶ .

۳- فرید – یدالله ، جغرافیا و شهرشناسی ، دانشگاه تبریز ، سال ۱۳۶۸ .

۴- طرح جامعه شهرستان ایذه ، مشاورین در سال های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۴ .

۵- نتایج سرشماری عمومی نفوس مسکن در سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ .

۶- از کیا – مصطفی ، روش تحقیق نظری .

مقدمه

یکی از اصلی ترین ویژگی های تحصیل کرده مان ، احساس ایفای نقش در فرآیندهای زندگی اجتماعی و سیاسی است . نگاه توده جامعه به قشر تحصیل کرده ، نگاهی متفاوت بوده چرا که آنها گروه مرجع محسوب می شوند و بسیاری از مردم الگوی نقش خود را از میان تحصیل کردگان بر می گزینند . هر جامعه ای برای توسعه و پیشرفت خود نیازمند قشر تحصیل کرده است و در این چه آنها مؤثرند از سایر اقشار جامعه ایفای نقش می کنند ، اما در تاریخ ایران تحصیل کردگان نقش های متفاوتی داشته اند ، دسته ای از آنها در پی آن بودند تا جامعه ای ایرانی را به سمت توسعه حرکت دهند و در نقش یک فعال اجتماعی قرار گیرند ، در این بین پاره ای از این دسته ، با بومی کردن آموخته های خود ، در مسیر توسعة ایران گام برداشتند و عده ای نیز می خواستند آنچه را که آموخته اند همان را در جامعه ایران پیاده نمایند اما دسته ای دیگر راهی متفاوت در پیش گرفتند ، آنها که بیشتر تحصیل کردگانی بودند که سابقه ایلیاتی داشتند رهبری حرکت های سیاسی ، اجتماعی را بر عهده گرفتند و با تشکیل گروه های فعال مخالف بودند و به حرکت های سیاسی مخالف رژیم پیوستند . رهبری حرکت های سیاسی در بسیاری از نقاط از جمله آذربایجان ، کردستان ، بلوچستان و … با همین تحصیل کردگان اصلی بود . جرقة بروز گرایش به سمت مرکز گریزی پس از سقوط رضاشاه از سوی تحصیل کردگانی بود که هنوز از وابستگی های اصلی دل نکنده بودند در همه ی این حرکت های سیاسی ، نخبگان طایفه ای ، منابع مالی و رفاهی را فراهم می کردند و تحصیل کردگان نیز پایه های فکری گرایش های قومی را تشکیل می دادند .

بیان مسئله

توسعه چیست و چه چیزی در توسعه و پیشرفت یک جامعه نقش دارد .

آیا تحصیل کردگان خصوصاً تحصیل کردگان بومی در توسعه و پیشرفت شهرستان خود نقش دارد و تأثیر گذارند .

« نقش تحصیل کردگان بومی در توسعه شهر ایذه چیست ؟ »

اهمیت مسئله و ضرورت مسئله

اهمیت بررسی این موضوع از آن جهت است که آیا تحصیل کردگان یک شهرستان در توسعه و پیشرفت آن شهرستان تأثیرگذار است و یا اینکه نیاز به تحصیل کردگان غیربومی است آیا یک جامعه می تواند با تحصیل کردگان خود به ایفای نقش بپردازد و به حیات خود ادامه دهد یا اینکه نیاز به عوامل دیگری نیز دارد و فقط تحصیل کردگان کافی نیستند و … .

اهداف تحقیق

– بررسی نقش تحصیل کردگان بومی و تأثیر آن در توسعه و پیشرفت شهری ( کلی ) .

– بررسی نقش تحصیل کردگان بومی و تأثیر آن در فرآیندهای زندگی اجتماعی و سیاسی ( جزئی )

– بررسی نقش تحصیل کردگان بومی و تأثیر آن در فرآیندهای زندگی معنوی و مذهبی ( جزئی )

– بررسی نقش تحصیل کردگان بومی در زندگی ایلیاتی و قومی

– بررسی نقش تحصیل کردگان بومی هر جامعه در پیشرفت اقتصادی آن جامعه

فرضیات تحقیق

– آیا بین تحصیل کردگان بومی و نقش آنها در توسعه شهری رابطه وجود دارد .

– آیا بین نقش تحصیل کردگان بومی و تاثیر آنها در فرآیندهای زندگی اجتماعی و سیاسی رابطه وجود دارد .

– به نظر شما هر شهری و استانی از تحصیل کردگان بومی استفاده کند بهتر است یا از تحصیل کردگان غیربومی در مسئولیت های شهری و استانی .

– آیا بین تحصیل کردگان هر جامعه ای و پیشرفت آن جامعه رابطه معناداری وجود دارد .

– آیا بین تحصیل کردگان بومی و زندگی ایلیاتی و قومی هر جامعه رابطه وجود دارد .

– آیا بین تحصیل کردگان بومی و پیشرفت فرهنگی یک جامعه ارتباطی وجود دارد .

– آیا بین تحصیل کردگان بومی و تربیت نسل بعدی رابطه وجود دارد .

– آیا تحصیل کردگان بومی در پیشرفت اقتصادی یک جامعه تأثیر گذارند .

تعریف علمی اصطلاحات

– سرشماری f عبارت است از بدست آوردن اطلاعات – داده های کمی مورد نیاز از جمعیت یک سرزمین مشخص .

– تحصیل کردگانf  شامل افرادی که دارای سواد بالا و مدرک دانشگاهی معتبر می باشند .

– – بومی بودن f کسانی که در همان شهر یا روستاهای وابسته به آن زندگی می کنند را گویند .

– توسعه f یعنی پیشرفت و رشد در تمامی زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و … در یک جامعه یا کشور .

– نخبگان طایفه ای f افرادی که در بین هر طایفه دارای ضریب هوشی بالا می باشند .

روش تحقیق

روش استفاده در این تحقیق ، عمدتاً اسنادی است . یعنی بیش از همه از اسناد و مدارک موجود در این زمینه استفاده گردیده است :

 الف) کمیت مرجع

ب) نشریات ادواری عمومی ، استان و شهرستان

ج) پایان نامه و پروژه های تحقیقی که به نحوی با موضوع مورد بررسی ارتباط داشته اند ولی در کنار استفاده از اسناد و مدارک از مصاحبه و گرفتن اطلاعات به صورت شفاهی از مصلحین ، مسئولین و افراد کهنسال نیزه بهره جستیم . همچنین باید به مشاهداتی که طی سالیان متمادی سکونت در این شهرستان داشته ایم اشاره کنیم مخصوصاً در بحث فرهنگ عامیانه ، مشاهدات نگارنده مرجع اصلی بوده است ولی بدون شک استفاده از اسناد و مدارک بیشترین و مهمترین سهم را به خود اختصاص دارد .

ادبیات و پیشینة تحقیق

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مدیریت شهری
 • تحقیق شهر و شهرنشینی
 • مقاله بررسی نحوه حسابداری در شهرداری ها
 • مقاله جایگاه شورای اسلامی شهر از نگاه مدیریت شهری
 • مقاله پدیده شهرنشینی و مدیریت آن
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.