مقاله نقش خود احترامی در پیشرفت تحصیلی و کمک خواهی دانش آموزان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله نقش خود احترامی در پیشرفت تحصیلی و کمک خواهی دانش آموزان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله نقش خود احترامی در پیشرفت تحصیلی و کمک خواهی دانش آموزان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه : ۱

بیان مسأله : ۲

اهمیت و ضرورت پژوهش : ۶

اهداف و سؤال های پژوهش : ۷

معـرفی متغـیرها : ۷

تعـریف عـملیاتی متغـیرها : ۸

پیشینه پژوهش… ۹

ــ رفتار کمک خواهی: ۹

ــ یادگیری خود نظم داده شده : ۹

ــ رفتار کمک خواهی تحصیلی : ۱۱

ــ نظریه های کمک خواهی تحصیلی : ۱۲

ــ نظریه حرمت خود در کمک خواهی : ۱۳

ــ نظریه اسنادی در کمک خواهی : ۱۳

ــ نظریه ارزش خود در کمک خواهی : ۱۴

مدل های فرآیند کمک خواهی : ۱۴

ــ مدل دارلی و لاتـانه : ۱۵

ــ مدل اسنادی کمک خواهی : ۱۵

ــ مدل تصمیم به کمک خواهی : ۱۶

ــ مدل ارزش ـ باور در کمک خواهی : ۱۷

شیوه های کمک خواهی : ۱۸

ــ شیوه کمک خواهی پنهانی ـ اجتنابی : ۱۸

ــ شیوه کمک خواهی خود مختار : ۱۸

ــ شیوه اجرایی کمک خواهی : ۱۹

تغـییرات تحولی در رفتار کمک خواهی : ۲۰

تفاوت های جنسیتی در رفتار کمک خواهی : ۲۰

تعریف و اهمییت حرمت خود : ۲۱

مؤلفه های اساسی حرمت خود : ۲۴

دیدگاه های نظری درباره ی حرمت خود : ۲۵

نقش حرمت خود در رفتار کمک خواهی : ۲۷

فعالیت های مرتبط با پیشرفت تحصیلی : ۳۱

چارچوب تجربی: ۳۲

رفتار کمک خواهی: ۳۲

حرمت خود: ۳۶

ارتباط بین حرمت خود و رفتار کمک خواهی: ۳۸

برخی از پژوهش های انجام شده در ایران: ۴۰

طرح پژوهش: ۴۱

نمونه آماری پژوهش: ۴۱

ابزار گردآوری داده ها: ۴۲

پرسشنامه رفتار کمک خواهی: ۴۳

پرسشنامه نگرش به کمک خواهی: ۴۳

مقیاس حرمت خود روزنبرگ: ۴۴

پرسشنامه فعالیت های مرتبط با پیشرفت تحصیلی: ۴۴

روش اجرای پژوهش: ۴۵

روش های آماری پژوهش: ۴۵

نتایج پژوهش… ۴۶

اطلاعات توصیفی: ۴۶

رابطه بین حرمت خود و کمک خواهی: ۴۸

حرمت خود و اجتناب از کمک خواهی: ۴۹

در گام اول تحلیل رگرسیون، ۵۱

بحث و نتیجه گیری: ۵۵

رابطه بین حرمت خود و کمک خواهی: ۵۶

کاربردهای عـلمی پژوهـش: ۵۹

محدودیت های پژوهش: ۶۱

پیشنهادات: ۶۲

جمع بندی: ۶۳

منابع فارسی: ۶۴

منابع انگلیسی: ۶۶

منابع فارسی:

       ـ بهرامی پور، منصوره. (۱۳۷۷). مقایسه حرمت خود دانش آموزان نابینا و ناشنوای مقطع راهنمایی تحصیلی   شهر مشهد. پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی.

       ـ سـرمـد، زهـره. بازرگان، عـباس و حجازی، الهـه. (۱۳۷۶). روش های تحـقیـق در عـلوم رفتاری.

       تهران: انتشارات آگاه.

       ـ عرفانی، نصرالله. (۱۳۷۴). بررسی رابطه ی تجارب موفق و ناموفق تحصیلی با عـزت نفس دانش آموزان.  پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

       ـ فـتحی آشـتیانی، علی. (۱۳۷۴). بررسی تحولی تصور از خود، حرمت خود، اضطراب و افسردگی در نوجوانان تیز هوش و عادی. پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.

       ـ قدم پور، عـزت الله. (۱۳۷۷). نقـش باورهای انگـیزشی در رفتار کمک طلبی و پـیشـرفـت تحصیلی

       دانـش آمـوزان پسـر پایه ی سـوم راهـنمایی. پایان نامه ی کارشـناسی ارشـد، دانشگاه تهران،          دانـشـکـده ی

       روانشناسی و علوم تربیتی.

       ـ محسنی، نیکچهره. (۱۳۷۵). ادراک خود از کودکی تا بزرگسالی. تهران: انتشارات بعثت.

       ـ معتمدی، زهرا. (۱۳۷۷). رفتار با نوجوان. تهران: انتشارات لک لک.

       ـ مهـدویان، عـلیرضا. (۱۳۷۴). بررسی ارتباط پیشـرفت تحصیلی با مرکز کـنترل و عـزت نفـس در

       دانش آموزان سال سوم دبـیرسـتان های مشهـد. پایان نامه ی کارشـناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده ی

       روانشناسی و علوم تربیتی.

       ـ کریمی، یوسف. (۱۳۷۳). روانشناسی اجتماعی. تهران دانشگاه پیام نور.

منابع انگلیسی:

 – Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood cliffs. NJ: Prentice – Hall.

– Ames,  R.(1983).  Help – seekhng and achievement orientation : Perspective from attribution theory.  In B.M. De Paulo,  A. Nadler, & J.D.  Fisher (Eds),  New directions in helping :  Vol 2. Help – seeking . (PP. 165 – ۱۸۶).  San  Diago, CA: Academic Press.

رفتار کمک خواهی تحصیلی :

پدیده کمک خـواهی دارای نمـودهای بسـیاری است. دانـش آموزی که در حل مسأله خاصی مشکـل دارد، ممکن است از معلم یا همکلاسی خود، یک سرنخ بخواهد. راننده ای که راه را گم کرده ممکن اسـت مسیـرها را بپرسد. شخصی که درد دارد، ممکـن اسـت از پزشک کمک بخواهـد. اینهـا نمـونه های اصلـی کمک خواهی هستند. در این مورد ۱) فرد مشکل یا نیازی دارد. ۲) مشکل او طوری است که ممکن است اگر دیگران وقت بگذارند و تلاش و کمک کنند، کاهش یابد یا حل شود. ۳) فرد نیازمند به طریق مستقیم ازشخص دیگری کمک می گیرد.

به آسانی می توان به دلایل کمک خواهی یک شخص نیازمند پی برد. آشکار است که کمک گرفتن  می تواند احتمال حل مشکل فرد را افزایش دهـد. همچـنین می تواند فایده دیگـری نیز داشته باشد. به عنوان مثال، در فرآیند کمک خواهی، فرد ممکن است با اشخاص جالـب و خویشـاوند دیدار و تعـامل داشـته باشد.

علیرغم نمونه های اصلی کمک خواهی، بسیاری از کمک خواهی ها بین فردی نیستند. به عنوان مثال، در آیـنده اشخاص بیشـتر از رایـانـه های خود کمک خواهند گرفت. همچنین بسیاری از کمک خواهی ها غیرمستقیم هستند تا مستقیم. ( دیپالا و همکاران، ۱۹۸۳، ص ۳ و۴ ).

به نظرمی رسد که افراد نیازمند اغلب کمک نمی خواهند، اغلب آن نوع کمکی را ترجیح می دهند که بتوانند خودشان کارهای خود را اداره کنند.حتّی هنگامی که ازاشخاص دیگری تقاضای کمک می شود،

این درخواست به صورت غیرمستقیم صورت می گیرد. بنابراین علاوه بر فواید قابل ملاحظه ای که ممکن است برای درخواسـت کننده کمک داشته باشد، زیان های مهـمی نیز ممکن است دربر داشته باشد از جمله احساس خجالـت، ترس از رد کردن و نپذیـرفتن، عدم تمایـل فـرد برای آشکار کردن ناکارآمدی های خود، احساس تحمیل از سوی کمک کننده و تمایل فرد جهت رسیدن به موفقیت به صورت کاملاً مستقل (دیپالا و همکاران، ۱۹۸۳، ص ۴ ).

نگرش فرد نسبت به کمک خواهی همواره می تواند به صورت یک نگرش دوسوگرایانه تلقی شود.

دو سوگرایی می تواند روان شناخـتی یا جامعه شناسـی باشـد. دوسوگـرایی روان شناختی به ناهمسایی های  احساسات، باورها وتمایلات رفتاری افراد اشاره می کند. برعکس، دوسوگرایی جامعه شناسی به ناهمسانی در ساختار مربوط است. (دیپالا و همکاران، ۱۹۸۳، ص ۵ ).

با توجه به حالـت ها و بافت هایی که کمک خواهی در آن صورت می گیرد، می توان این پدیده را از دیدگاه های مختلف بررسی کرد. بر این اساس رشـته های مختـلف، کمک خواهی را از چشـم اندازهای متفاوتی بررسی می کنند. به عـنوان مثال، در حوزه ی روانشناسی تحولی، کمک خواهی اغـلب به عـنوان یکی از مجمـوعه ی رفتارهای دلبسـتگی بررسـی می شـود و از ایـن دیدگاه رفـتار کمک خواهی تابعی از وابستگی یا رفتار انطباقی است. ( دیپالا و همکاران، ۱۹۸۳، ص ۶ ).

ــ نظریه های کمک خواهی تحصیلی :

درباره ی کمک خواهی تحصیلی چندین نظریه وجود دارد که در اینجا به آنها اشاره می شود.

ــ نظریه حرمت خود در کمک خواهی :

بررسی های متعددی نشان داده اند که شکست، خود دانش آموزان را کاهش داده، برعکس موفقیت آن را افزایـش می دهـد. مطابـق نظریه حرمـت خود جونز(۱۹۷۳) دانـش آموزانـی کـه بـه خاطـر شکسـت تحصیلی برداشت ضعیفی از حرمت خود دارند، به منظور کسب موفقیت و افزایش حرمت خود جستجوی کمک می کنند. به عبارت دیگر، دانش آموزان دارای عـملکرد ضعـیف تمایل زیادی به بهـبود تصور خود دارند. با وجود این سایـر نظریه های حرمت خود بیان می کنند که عـمل کمک خواهی نشان دهنده حقارت بوده و بنابراین حرمت خود را تهـدید می کـند ( فیشر، ندلر، ویتچرـ الگنا، ۱۹۸۲؛ گولدنر، ۱۹۶۰؛ نقل از ایفر، ۱۹۸۳، ص ۱۶۶ ).

تسلروشوارتز(۱۹۷۲)،«فرضیه ثبات» را مطرح کردند. برطبق این فرضیه افرادی که کمک می خواهند، درحقیقت حقارت خود را می پذیرند و بنابراین برداشت آنان از حرمت خودشان در معرض خطرقرار می گیرد. فرضیه آسیب پذیری نیز بیانگر آن است که افراد دارای حرمت خود بالا، تمایل بیشتری به اجتناب از کمک خواهی دارند. بطور خلاصه، یک دیدگاه بیانگر این است کـه کمک خواهی، حرمت خودرا افزایش می دهد، برعکس دیدگاه دیگر بیان می کند که کمک خواهی برداشت فرد از حرمت خودش را کاهش می دهد.

ــ نظریه اسنادی در کمک خواهی :

نظریه اسنادی بیانگر این است که افراد تحلیل دقیقی از علل عملکرد خود به عمل می آورند تـا بـه راهبردهای پیشـرفـت موجود در این زمینه دسترسـی یابنـد. مطابق نظریه اسـنادی پیشـرفت ونیر(۱۹۷۹)،

افراد عـلل اعـمال خود را در چهار بعد اساسی منبع عـلیت، ثبات، کـنترل پذیری و کلـیت جستجو می کنند.

پیامدهای پیشرفت به عوامل ویژه ای ازقبیل توانایی، تلاش، دشواری تکالیف و شانس نسبت داده می شوند( ایفر، ۱۹۸۳، ص ۱۶۷ ).

ونیر(۱۹۷۹؛ نقل از ایمز، ۱۹۸۳) پژوهـش های متعـددی را بازنگـری کرده و به این نتـیجه دست یافته است که این اسنادها مربوط به رفتارهای پیشرفت خاصی هستند. به عنوان مثال، فردی که معتقد است به خاطر توانایی کم شکست خورده است، درمقایسه با فردی که شکست خود را به تلاش کم نسبت می دهداحتمالاً در موقعیت های بعدی احساس اطمینان کمتری خواهد داشت. همچنین فردی که شکست خود را به فـقدان تلاش نسـبت می دهد، در آینده ممکـن است جهـت رسیدن به موفقـیت به اِعمال وسیله ای متعددی از قبیل کمک خواهی روی آورد.

ــ نظریه ارزش خود در کمک خواهی :

نظریه ارزش خود، تا حدودی ترکیبی از نظریه های اسنادی و حرمت خود است وممکن است راه حلی بـرای مـباحثه موجود بین دیدگاه های ارائه شده از سوی جونز، وتسلر و شوارتز عـرضه کند. نظریه ارزش خود رفتارپیشرفت مبتنی براین فرضیه است که بطورکلی توانایی درموقعیت های پیشرفت باارزش است وافراد موفقیت وشکست خود را به عواملی نسبت می دهند که مفهوم خودتوانایی مثبت آنها حفظ شود.

وقتی فرض می شود تکـلیف مهارت هایی را می سنجد که برای تصور خود مهم هستند، نسـبت به موقعی که فرض می شود، تکلیف بی اهمیتی است، افراد ممکن است تمایل بیشتری به حفظ برداشتت خود داشته باشد( نیکولز، ۱۹۷۵؛ نقل از ایفر، ۱۹۸۳). در حقـیقـت تسلـر و شوارتز(۱۹۷۲) نشان دادندافرادیکه میزان کمک خواهی آنها کمتـر بـود، حرمـت خود بالایی داشـتند. این امر منجر به این باور شده بود که کمک خواهی نشان دهنده فقدان هوش طبیعی و سلامت روانی کلی پایین است.

مدل های فرآیند کمک خواهی :

رفتار کمک خواهی ازچشم اندازهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی این پدیده از این چشم اندازها باعث ارائه مدل های مختلفی از کمک خواهی توسط نظریه پردازان مختلف گردیده است.

مدل های کمک خواهی به تبیین فرآیندهایی می پردازند که ممکن است دریک تعامل کمک خواهی ، کمک دهی وجود داشـته باشند. بسـیاری از ایـن مدل ها از نظریا ت موجود در کمک خواهی گرفـته شـده اند کـه فرآیند کمک خواهی را با توجه به آنها تبیین می کنند. در زیر به طور اختیار به این مدل ها اشاره می شود.

ــ مدل دارلی و لاتـانه :

دارلی و لاتانه (۱۹۷۰؛ نقل از گروس و مدک مالن، ۱۹۸۳)، براساس یافته های تحقیقی که در آن  دخالت تماشاگران در موقعـیت های ویژه مورد بررسی قرار می گرفـت، مدل ساده ای را ارائه کردند. این مدل فرآیند تصمیم گیری درباره ی ارائه یا عدم ارائه کمک از سوی کمک کننده را به صورتی که در ذهن او ممکن است باشد و همچنین فرآیند ذهنی کمک گیرنده قبل از کمک خواهی را بررسی می کند.

ــ مدل اسنادی کمک خواهی :

در این مدل، کمک خواهی به عنوان یک رفتار پیشرفت تلقی می شود که نیازمند جستجو و استفاده از راهبردی جهت کسب موفقیت است. در این زمینه کمک خواهی به عنوان یک راهبر حل مسأله در نظر گرفته می شود که از سوی فردی که هدف وی رسیدن به برخی اهداف است، بکار می رود.

مطابق نظر ونیر (۱۹۷۹)، تلاش جهت درک و فهم به عنوان یک (منبع عمل) درنظرگرفته می شود که رفتار کمک خواهی را تحت تأثیر قرار می دهد. این تلاش منجر می شود که دانش آموزان ازخود بپرسند « چرا در امتحان قبول یا مردود شدم؟ » در درون ساختار شناختی انگیزشی مدل ایمز، تصمـیم به کمک خواهی تابعی از مجموعه باورها و ادراکات به هم پیوسته زیر است:

۱) ادراک ناکافی بودن عملکرد در گذشته یا احتمالاً در آینده ناکافی خواهد بود.

۲) تبیین یا اسناد علّی برای کاهش عملکرد.

۳) باور به اینکه عمل کمک خواهی احتمال موقیت را افزایش خواهد داد.(ایمز، ۱۹۸۳).

در این مدل افـراد در زمـینه پیشـرفـت پردازشگران منطقی اطلاعات هستند. لازم به ذکر است این مدل ازنظریه های حرمت خود، اسنادی و خود ارزشی مشتق شده است.

ــ مدل تصمیم به کمک خواهی :

مدل تصمیم به کمک خواهی، اقتباس و بسط یافته از مدل زنجیره ای خطی خود سودمندی پیلیاوین (۱۹۷۲) بوده وهمچنین شامل برخی از جنبه های مدل شالمن، روزن و گروس(۱۹۷۶) می باشد. این مدل از فعالیت ها و نقاط تصمیم گیری تشکیل شده و دارای دو شکل کلی ومختصر است. فعالیت های گوناگون و نقاط تصمیم گیری موجود در شکل مختصر را می توان در سه مرحله کلی قرار داد. این مراحل عبارتند

از : درک مشکل، تصمیم به کمک خواهی و عملی کردن راهبردها. این مراحل کاملاً مشابه مدل دارلی لانته است.(گروس، ۱۹۸۲).

ــ مدل ارزش ـ باور در کمک خواهی :

مدل ارزش ـ باور، در واقع دیدگاه یکپارچه شده کمک خواهی از چشم انداز اسنادی و ارزش خود است. این مدل برنقش اولویت های ارزشی که مرتبط با پیشرفت هستند،به عنوان تعیین کننده های تفکرات و رفتارهای مرتبط با پیشرفت آتی تأکید می کند.( ایمز، ۱۹۸۳، ص ۱۶۸).

مدل اسنادی ارزش ـ باور که در شکل ۲-۲ ارائه شده، نشان می دهد که افراد و عـوامل موقعیـتی،هردو درتعیین اینکه چه ارزشی دریک زمینه خاص پیشرفت مناسب است، سهیم هستند، ارزش فراخوانده شده بر ادراک نتیجه پیشـرفت، واکنش های شناختی و عاطفی به این اسـنادها و تصمـیم گیری نهایی جهت انتخاب کمک خواهی از میان چندین عمل وسیله ای موجود، تأثیر می گذارد.

شیوه های کمک خواهی :

دانش آموزان جهت دستیابی به اهداف با استفاده از کمک خواهی، از شیوه های مختلفی بهره می گیرند. این شیـوه ها از یکدیگر متمایز بوده وبا دلایل مختلف افراد، بـرای اجـتناب از کمک خواهی رابطه دارند. بطور کلی سه شیوه مختلف در کمک خواهی وجود دارد که عبارتند از:

ــ شیوه کمک خواهی پنهانی ـ اجتنابی :

دانش آموزانی که اجتناب از کمک گرفـتن را مانعی برای پوشاندن عـدم لیاقت ادراک می کنند، به هنگام مواجهه بامشکلات تحصیلی درواقع ازکمک خواهی اجتناب خواهند کرد،زیرا آنها چنین درخواست هایی را به عنوان دلیلی بر کمبود توانایی فرض می کنند. باوجود این، عدم جستجوی کمک نیز مسأله ساز است، زیرا عـدم موفقیت در تکالیف درسی نیز نشانگـر توانایی پایین است. می توان گفـت که چنین دانش آموزانی به هنگام رویارویی با این وضعـیت دشوار، با آشکار کردن نابسـندگی از طریق عـدم موفـقـیت و آشکار کردن ناکارآمدی یا اقدام به کمک خواهی، با پذیرفتن یک شیوه پنهانی ـ اجتنابی دچار وسوسه می شوند. بنابراین آنها ممکن است پنهانی کمک بخواهند. به عنوان مثال با نوشتن جواب ها ازروی همکلاسی یا از کتاب درسی(باتلر، ۱۹۹۸).

ــ شیوه کمک خواهی خود مختار :

باتلر(۱۹۹۸)، کمک خواهی خود مختار را برای اشاره به آن نوع رفتار کمک خواهی بکار مـی برد که الف)هنگامی شروع می شود که دانش آموز زمانی را برای تلاش جهت حل مسأله به تنهایی سپری کرده باشد. ب) بر تقاضای سرنخ ها که راهبردها را روشن می سازد دلالت کند نه بر درخواست پاسخ ها.

ج) منجر به بهـبود توانایی فرد برای حـل مسائل بعـدی بطور مستقـل می شود. بنابراین دانش آموزانی کـه اجتناب از کمک خواهی را برحسب کوشش برای تبحر یابی مستقل تعبیر و تفسیر می کنند، وقتی خودشان نتوانند مسأله ای را حل کنند، از چنین کمک خواهی استفاده خواهند کرد.

این تحلیل نشان می دهد که میزان پاسخ دهی دانش آموزان بـه مشکـل از طریق اجـتناب آشکار از کمک خواستن وتقلب پنهانی یا با کمک خواهی مستقل به میزان تعبیروتفسیر آنان ازکمک خواهی برحسب علاقه آنان به پوشاندن کمبود توانایی از یک سو یا علاقه به مستقل باقی ماندن ازسوی دیگر بستگی خواهد داشت ( باتلر، ۱۹۹۸).

ــ شیوه اجرایی کمک خواهی :

برخی ازافراد اغلب حتّی هنگامی که نیازندارند کمک می خواهند وبه جای تقاضای سرنخ، جوابهارا می خواهند و بطور کلی به جای اینکه تلاش کنند بـه تنهایی مسأله را حل کنند، ترجیح می دهند دیگران مسأله را برای آنها حل کنند. این شیوه بیشتر در بررسی های تجربی ظاهـر می شود که در آن بررسی ها، به کودکان روش صریح بـرای درخواست پاسخ ها داده می شود، امـّّا این امـر بندرت در کلاس های درس صورت می گیرد. معلمان ممکن است درخواست های کمک را نادیده بگیرند یا بـه آنها جواب ندهند و اگر به این درخواست هاهم توجه کنند، بندرت پاسخ را برای آنهاارائه می کنند(به عنوان مثال، نلسون ـ لی گالو گ لور ـ اسکیب، ۱۹۸۵)( باتلر، ۱۹۹۸).

این شـیوه مـشابه شیوه ای است که ندلر(۱۹۹۷) آن را به عـنوان « بـیش کاربرد وابـسـته کـمک » توصیف کرده است که براساس آن افراد ترجیح می دهند دیگران مسأله رابرای آنها حل کنند(باتلر،۱۹۹۸).

تغـییرات تحولی در رفتار کمک خواهی :

در طی دوره ابتدایی، کودکان بزرگـتر در مقایسه با کودکان کوچکـتر به طور فعالانه در یادگـیری خودشان درگـیرند. درحقـیقـت بسـیاری از بررسی ها، افزایـش تحولی در فراوانی کمک خواهی تحـصیلی کودکان از معلمان، والدین و همسالان گزارش کرده اند. ( نیومن و گلدین، ۱۹۹۰).

در مورد افـزایش تحولی در رفتار کمک خواهی تبیینات متعـددی وجود دارد. به عـنوان مـثا ل، بـا افزایش سن، کودکان آگاهی زیادی ازنیاز به کمک در موقعیت های حل مسأله(مارکمن، ۱۹۸۷)، علاقه به ارزشیابی عملکرد     ( فری و روبل، ۱۹۸۵)، آگاهی زیادی از قواعد و شیوه های سخنرانی کلاسی (موریندرشیمر،۱۹۹۰)،آگاهی زیادی ازویژگی های کمک کنندگان مؤثر(بارنه وهمکاران،۱۹۸۲؛ نلسون لیگال و گامرمن، ۱۹۸۴) و استفاده از راهبردها برای جلب کمک( لادوادن، ۱۹۷۹) از خودشان میدهند(نیومن و گلدین، ۱۹۹۰)

الگوهای تـفاوت های فـردی مربوط به کمک خواهی در طی دوره ابتدایی تا دوره متوسطه تـفاوت پیدا مـی کنند. اثر واسطه ای نگرش ها بر تمایلات کودکان به کمک خواهی ممکن است به ویژه درکودکان بزرگتر شدیدتر باشد و اثر واسطه ای نگرش منفی در مقایسه با نگرش مثبت، ممکن است به خاطر مقایسه گروه همسالان و انطباق با همسالان و افزایش در نگرش های منفی به یادگیری و پیشرفـت در مدرسه، بـه خصوص در دوره راهنمایی و متوسطه شدید باشد ( نیومن، ۱۹۹۰).

تفاوت های جنسیتی در رفتار کمک خواهی :

به نظر می رسد، تفاوت های جنسیتی درکمک خواهی در زمینه های مختلفی دربین بزرگسالان ازتصورات قالبی نقـش های جـنـسـیـتی مردان و زنان ( یعنی به ترتیب، پیشرفت به صورت مستقل در مقابل وابستگی و مشارکت ) تبعیت می کنند. بدین معنی که به طور کلی زنان بیشتر از مردان کمک می خواهند.( گروس  مک مالن، ۱۹۸۳). با وجود این تفاوت های جـنـسـیـتی در محیط مدرسه در بین کودکان آشکار نیست. برخی از پژوهش ها نشان داده اند که پـسـران بیـشـتر از دخـتران در کودکستان و کلاس اوّل سؤال می پرسند که این تفاوت درآخر دوره راهنمایی از بین می رود ( گود و همکاران؛ نقل از نیمومن و گلدین، ۱۹۹۰). اکسلز و بلومنفلد (۱۹۸۵)، دریافتند که دخـتران بیـشـتر از پـسران در کلاس های ریاضیات دوره متوسط سؤال می پرسند.سایرپژوهشگران اشاره کرده اند که تفاوت های جنسیتی درفراوانی سؤال پرسیدن،به نوع کمک مورد درخواسـت بـسـتگی دارد ( نلسـون ـ لی گال و لگوراسکـیب، ۱۹۸۵؛ وب وکندرسکی، ۱۹۸۵) ( نقل از نیومن و گلدین، ۱۹۹۰).

تعریف و اهمییت حرمت خود :

حرمت خود درلغت به معنی آبرواست یعنی آنچه شکستن آن روا نباشد و آنچه که حفظ ونگه داری و محترم داشتن آن واجب اسـت. حرمت خود، درجه ارزشـیابی اسـت که فرد از خود دارد و بازخوردی از مورد قبول نبودن است. گستره ای است که فرد خودش را در آن پهنه توانا، مهم، موفق و باارزش می داند.

حرمت خود یک قضاوت شخصی از ارزشمندی فردی است که به صورت یک تجربه فاعلی وجود دارد و به وسیله رفتار کلامی به دیگران منتقل می گردد. ( کوپر اسمیت، ۱۹۶۷).

روزنبرگ(۱۹۷۲)، حرمت خود را بدین صورت تعریف می کند: « حرمت خود نگرش مثـبـت یـا منفی نسبت به خود است». در واقع حرمت «حرمت خود، جنبه ی مثبت یا منفی نگاه کودک نسبت به خود است و اینکه او چگونه خود را ادراک یا توصیف می کند، کمتر مورد علاقه است.» (محسنی، ۱۳۷۸،ص۱۹۳).

اگر چه واژه «حرمت» دلالت برارزش یا ارزیابی بالا دارد ولی شکل ترکیب یافته «حرمت خود»اصطلاحی کلی است و معمولاً میزان حرمت خود را باید مشخص کرد (ربر، ۱۹۸۵).

همچنین حرمت خود یک ارزشیابی ازاطلاعات موجود در تصوراز خود است واز همه احساسات فرد درارتباط با آنچه است، مشتق شده است.حرمت خود یک فرد براساس ترکیب اطلاعات عینی دررابطه با خودش و ارزشیابی ذهنی درباره ی این اطلاعات بوجود می آید (پوپ و مک ها ل، ۱۹۸۸).

از طرف دیگر خود آرمانی، تصوری از فردی است که مایلیم باشیم. وقتی خود ادراک شده وخود ـ آرمانی با هم منطبق باشند حرمت خود بالاست. به طور مثال دانش آموزی که آرمانی های تحصیلی بالای دارد و دانـش آموز موفـقی نیز هـست، احـساس خوبی درارتباط با خودش دارد و ارزشـیابی مـثبتی نـیز ازخصوصیات خود خواهد داشـت، بر عکس دانش آموزی که خود آرمانی اجتماعی دارد، امّا در عالم واقع ، دوستان کمی دارد، حرمت خود ضعیفی دارد و بیانگر تفاوت بین خود ادراک شده و خود آرمانی  است که در نهایت منجر به مشکلاتی در ارتباط با حرمت خود می گردد. (پوپ مک هال، ۱۹۸۸).

«حرمت خود» به مـنزله مجمـوعه بازخوردها و عـقایدی اسـت که افراد در روابط خویش با دنیای بیرونی ابراز می کـنند. باور نسبت به موفـقـیت شخصی، بسیج خویشتن با توجه به هدف تعـیین شده، تأثیر پذیری کم و بیش عـمیق از یک شکـسـت، بهبود بخشیدن به کار آمدی خود با استفاده از تجربیات گذشته به منزله ی بازخوردهایی هستند که با حرمت خود رابطه مستقلی دارند. به عبارت دیگر، حرمت خود شامـل یک حالت روانی است که فرد را آماده می سازد تا نسبت به انتظار موفقیتف پذیرش آن و تعـیین کننده های شخصی واکنش نشان دهند. درنتیجه می توان گفت حرمت خود به منزله بیان تأیید یا عدم تأیید فرد نیبت به خویش است و نشان می دهد که تا چه اندازه فرد خود را توانا، ارزنده و بااهمیت می داند. به عبارت دیگرحرمت خود یک تجربه شخصی و فاعلی است که نمود آن را می توان در سطح گـفتار و همچنین در سطح رفتارهای معنادار مشاهده کرد ( کوپر اسمیت، ۱۹۶۷).

حرمت خود دو دلالت ضمنی دارد، یکی ازدلالت های ضمنی حرمت خود بالا این است که شخص فکر می کند که «بسیار خوب» است و دلالت ضمنی دیگر آن، این است که فکر می کند که او «بـه انـدازه کافی خوب» است. همچنین ممکن است شخص خود را برتر از بسیاری از افراد دیگر در نظر بگیرد، امّا طبق معیارهای خاصی که اوبرای خودش تعیین می کند، احساس ناکارآمدی کند. برعکس، نوجوانی ممکن است خود را به عنوان یک شخص متوسط درنظربگیرد، امّا به خودی که مشاهده می کند کاملاً قانع باشـد.

حرمت خود شخص به یک معـنا ممکن است بالا باشد و در معـنای دیگر ممکن است متوسط یا پایین باشـد

(روزنبرگ، ۱۹۷۲).

حرمت خود بالا، احساسی را که شخص «به اندازه کافی خوب» است، نشان می دهـد. فرد صـرفـاً احساس     می کند که یک شخص ِارزشمندی است. او به خودش به خاطر اینکه هـسـت، احترام می گذارد، و انتظار ندارد که دیگران به او احترام بگذارند و ضرورتاً خودش را بـرتـر از دیگـران در نظر نمی گـیرد.

دانش آموزان دارای حرمت خود بالاصرفاً خودشان آنچه را که هستند نمی پذیرند، آنها همچنین می خواهند رشد کنند، بهبود پیدا کنند و بر کمبودهای خودشان غلبه کنند. آنها به خودی که مشاهده می کنند احترام قائل هـستند امّا آنها معایب و ناکارآمدی ها را تعبیر و تفسیر می کنند و امیدوارند که با پیشایند موفقیت، بر آنهـا غلبه کنند (روزنبرگ، ۱۹۷۲).

پژوهش های آزمایشگاهی و میدانی متعـددی، عـقیده متخصصان بالینی را در مورد اهمیت حرمت خـود در زنـدگی شخـصی و روابـط اجـتماعی تأیید کرده اند. بررسی هایی که در قـلمرو مسائل انگـیـزشی صورت گرفـته، نشان می دهند که اراده دستیابی به منزلت اجتماعی برتر یا به دست آوردن تأیید اجتماعی درحد وسیعی ازمیل به حفظ یک تصویر مثبت از خود، ناشی می شود. بررسی های تجربی نشان می دهند که وقتی شخص ارزش کمی برای خود قائل است کمتر می تواند دربرابر فشارعـقیده دیگران مقاومت کنند

و کوشش دیگران برای تأثیر گذاری خود کمتر درک می کند. برعکس کسانی که ارزش زیادی برای خود قائل هـستند، تصور خدشه ناپذیری از ظرفیت ها و فردیت خود دارند. همچنین ثابت شده است که اشخاص خلاق، ارزش زیادی برای خود قائل هستند. درواقع اعتقاد به این امرکه انسان می تواند الگوی خاص خود را تحـمـیل کـند حتی اگر این تحـمـیل کردن فـقط بخشی از جهان را دربرگیرد، احتمالاً یک عـنصر بنیادی خلاقـیت محسـوب می شود. هـمچنین افرادی که حرمت زیادی برای خود قائل هـسـتند، می توانند بـیـش از دیگران نقش فعال را درگروه های اجتماعی برعهده گیرند وبه صورتی آزاد ومؤثرآنچه را که می خواهند، بیان کنند. همچنین فردی که ازلحاظ حرمت خود در سطح برتری قرار دارد، ازبند تردیدها و دوسوگرایی ها آزادتر، در برابر تهدید مقاوم تر و در برابر اختلافات زودگذر شخصیتی، مصون تر است و به سهولت می تواند به اهدافی که برای خود تعیین کرده است، دست یابد. (کوپر اسمیت، ۱۹۹۷).

مؤلفه های اساسی حرمت خود :

خود پنداره و به تبع آن حرمت خود از اجزای بسیاری هـمچون چـیـزهایی که در زندگی برای مااهمیت دارند، ساخته شده است. به عنوان مثال،فردی ممکن است خود را درزمینه های تحصیلی، ورزشی، دوستی، خانوادگی و… مورد ارزشیابی قرار دهد. هر یک از جنبه های مورد نظر به تنهایی . مجموع آنها برای فرد به عنوان یک کل می توانند جنبه ای از حرمت خود یا حرمت کلی خود فرد را مشخص کنند. که در این زمینه به نظرات پوپ و مک هال (۱۹۸۸) اشاره می شود. آنها معـتقـدند حرمت خود کلی به میزان اهمیتی بستگی دارد که فرد برای هریک ازاجزای فوق قائل است.اساساً اگرفردی برای زمینه هایی ارزش قائل باشد که در مورد آنها احساس خوبی دارد، حرمت خود کلی او مثبت خواهد شد. درحالیکه بـی ارزش دانستن آن زمینه ها باعث می شود که خود را درکل به صورت منفی درک کند. برخی ازکودکان هیچ یک از خصوصیات و توانایی های مثبت خود را قـبول نداشته و درعـوض برای تمام مواردی که در آنها موفق نیستند، ارزش بالایی قائل هستند. واضح است که این کودکان در زمینه حرمت خود کلی بیشتر از کودکانی که نسبت به نقاط ضعف خود آگاهند با مشکل مواجه می شوند. نکته دیگر دررابطه با حرمت خود کلی این اسـت که هرکـس خصوصیات مختـلف خویـش را به طرقی ارزیابی می کـند. بنابراین احـساس ارزشـمندی شخصی در هر فرد وابسته به چیزهایی است که برای او مهـم هـستند امّا مهـمترین آنها را می توان در پنج زمینه ی اجتماعی، تحصیلی، خانوادگی، تصور بدنی و حرمت خود کلی مورد بررسی قرار داد.

حرمت خود اجتماعی: مشتمل بر عـقاید کودک در مورد خودش به عـنوان دوست دیگران است. آیا سایر بچه ها او را دوست دارند، به عقاید او احترام می گذارند واو را در فعالیت هایشان شرکت می دهند؟آیا اواز روابطش با هـمـسالان احسا س رضا یت می کند. بطور کلی نیازهای اجتماعی اش بخوبی برآورده می شود.حرمت خود تحصیلی: مبتنی بر مقدار ارزشی است که کودک نوجوان برای حرمت خود به عنوان یک دانش آموز قائل است. ارزیابی پیشرفت وتوانایی تحصیلی آسان نیست، امّا به طورکلی می توان گـفـت که اگـر یـک کـودک پیـشـرفـت تحـصـیلی خوبی با توجه به معـیارهای مورد قـبول داشته باشد حرمت خود تحصیلی بالایی دارد.

حرمت خود خانوادگی: احـساسات کودک را نسـبت به خود به عـنوان عـضوی ازخانـواده منعکـس می سازد. کودکی که احساس می کند عضو باارزشی از خانواده ی خود است و از محبت واحترام ویژه ی سایر اعضای خانواده برخوردار است، حرمت خود بالایی در این زمینه خواهد داشت.حرمت خود جسمانی: ترکیبی ازویژگی های جسمانی و توانایی های بدن است. حرمت خود در این زمینه براساس رضایت از وضعیت جسمانی و ویژگی های ظاهری قرار دارد. نوعاً دختران بیشتر نگران ظاهر و پسران نگـران توانایی جسمی خود هـسـتند. الـبته این امر ضرورتاً درمورد هـمه ی کودکان صدق نمی کند و امروزه نقش های سنتی کودکان درحال تغییر است.

حرمت خود کلی: ارزیابی جامعتری ازخود است وبرپایه ارزیابی کودک ازخودش وخصوصیاتش اسـتوار اسـت. حرمت خود کلی در احـساساتی از قـبیل ایـنکه «من فرد خوبی هـسـتم» یا ایـنکه «من اکـثر خصوصیات خود را دوسـت دارم» جلوه گر می شود (پوپ و مک هال،۱۹۸۸). بنابراین حرمت خود کلی فرد تنها از یک جنبه متأثر نبوده و حاکی از مجموع نظرات فرد راجع به جوانب مختلف وجودی اش میباشد. به عبارت دیگر، ممکن است فردی در یک جنبه حرمت خود پایینی داشته باشد امّا حرمت خود کلی او بالا باشد.

دیدگاه های نظری درباره ی حرمت خود :

 

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق بررسی تأثیر رشد اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر ۸ تا ۱۱ ساله
 • تحقیق بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان
 • تحقیق تأثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی
 • پایان نامه مقایسه اختلالات رفتاری ،سبکهای دلبستگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ۱۲-۱۷ ساله ی عادی و ساکن در خوابگاه
 • تحقیق مشخص کردن وجود یا عدم وجود رابطه بین سبک‌های تفکر و رویکرد‌های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.