مقاله نقش دانشگاهها در جهان در حال تحول ( چالشها و فرصتها )


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله نقش دانشگاهها در جهان در حال تحول  ( چالشها و فرصتها )  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله نقش دانشگاهها در جهان در حال تحول  ( چالشها و فرصتها )  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده ۴
مقدمه ۵
۱- تغییرات ساختاری در آموزش عالی ۵
۱-۱- تقاضا برای آموزش عالی ۶
۱-۲- زنانه شدن کلاسهای دانشگاهی ۷
۱-۳- توده ای شدن آموزش عالی ۷
۱-۴- تغییر محصولات دانشگاهها و کاربردی ترشدن آنها ۷
۱-۵- تغییر و تنوع در منابع مالی دانشگاهها ۸
۱-۶- منطقه ای و محلی شدن تولیدات آموزش عالی ۸
۲- سیستم ابداعات ملی و نقش دانشگاهها در تولید و گسترش آن ۸
۳ – تشکیل سرمایه انسانی و نقش محوری دانشگاهها در توسعه آن ۱۰
۳-۱- تولید سرمایه انسانی سطح بالاتر و بیشتر ۱۰
۳-۲- آموزش و تربیت مادام العمر ۱۱
۳-۳- اخذ گواهینامه ها و درجات کیفی بین المللی ۱۱
۴- دانشگاهها، یکپارچگی جهانی و دموکراسی ۱۱
۵- تغییر چشم انداز دانشگاهها و تحول در شکل و محتوا ۱۲
۶ – چالشهای فراروی آموزش عالی در قرن بیست و یکم ۱۳
۶-۱- کنترل کیفیت ۱۴
۶-۲- عدالت آموزشی و توزیع فرصتهای ارتقاء ۱۴
۶-۳- انقلاب مدیریتی ۱۴
۶-۴- انقلاب اطلاعاتی ۱۵
۶-۵- آموزش عالی و نظام پرداختها ۱۵
۶-۶- دانشگاهها و بیکاری ۱۵
۶-۷- دانشگاهها و بازار کار ۱۶
۷- جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۶
منابع و مآخذ ۱۸

 

 

منابع و مآخذ :

–         عمادزاده، مصطفی(۱۳۸۲)؛ اقتصاد آموزش و پرورش، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان، چاپ نوزدهم (اول ویرایش جدید)، اصفهان.

–         شاه ولی، منصور و حسین آزادی(۱۳۸۰)؛ بهبود بهره وری در آموزش عالی، چاپ نشده، بخش ترویج و. آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.

–         فراستخواه، مقصود و احمد کبریایی(۱۳۷۷)؛ ” آموزش عالی در آستانه قرن بیست و یکم ( گزارشی از کنفرانس جهانی آموزش عالی در سال ۱۹۹۸، پاریس)” فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره ۱۷٫

–         هینچلیف، کی(    )؛ ” آموزش و پرورش و بازار کار ” مترجم                         ، مقاله بر گرفته از دانشنامه جهانی ” آموزش و پرورش”.

–          لوین، اچ. ام.(    )؛ ” کار و آموزش و پرورش ” مترجم                         ، مقاله بر گرفته از دانشنامه جهانی ” آموزش و پرورش”.

–         لاماس، آی(    )؛ ” آموزش و پرورش و بازار کار در کشورهای در حال توسعه” مترجم                         ، مقاله بر گرفته از دانشنامه جهانی ” آموزش و پرورش”.

–         فریمن، آر. بی.(    )؛ ” کشش های تقاضا و عرضه برای نیروی کار تحصیل کرده ” مترجم                         ، مقاله بر گرفته از دانشنامه جهانی ” آموزش و پرورش”.

–         هوپرز، دبلیو(    )؛ ” آموزش و پرورش و کار تولیدی ” مترجم                         ، مقاله بر گرفته از دانشنامه جهانی ” آموزش و پرورش”.

–         کارنوی، ام(    )؛ ” آموزش و پرورش و تقسیم جهانی جدید نیروی کار ” مترجم                         ، مقاله بر گرفته از دانشنامه جهانی ” آموزش و پرورش”.

–    The World Bank(2002); Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education, Washington, D.C.

–    Barros, R., and L. Ramos. 1996. “Temporal Evolution of the Relationship between Wages and Education of Brazilian Men.” In Nancy Birdsall and Richard H. Sabot, eds. Opportunity Foregone: Education in Brazil. Inter-American Development Bank. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press.

–    Foley, M. 1997. “Labor Market Dynamics in Russia.” Discussion Paper 870. Eco-nomic Growth Center, Yale University, New Haven, Conn.

–    Lachler, U. 1997. “Education and Earnings Inequality in Mexico.” World Bank, Washington, D.C. Processed.

–    Pessino, C. 1995. “Returns to Education in Greater Buenos Aires 1986–۱۹۹۳: From Hyperinflation to Stabilization.” Working Paper 104 (June). Centro de Estudios Macroeconَmicos de Argentina, Buenos Aires.

–    ILO(2002); Learning and training for work in the knowledge society, Report IV(1), Geneva. International Labor Loffice.

چکیده :

سوال محوری مقاله این است که دانشگاهها و نظام آموزش عالی در تحولات اقتصادی و اجتماعی جهانی چه نقشی را ایفا نموده و اساسا” در ورود جهان به قرن بیست و یکم دانشگاهها با چه چالشهایی مواجه خواهند بود. روش مطالعه به صورت مطالعه اسنادی با بهره گیری از اصول تحلیل محتوا بوده و با بحث در خصوص موضوعات تغییرات ساختاری در آموزش عالی، سیستم ابداعات ملی و نقش دانشگاهها در تولید و گسترش آن، نقش محوری دانشگاهها در تولید و گسترش سرمایه انسانی، یکپارچگی جامعه جهانی و دموکراسی، تغییر در چشم انداز دانشگاهها و تحول در شکل و محتوا، و نیز چالشهای فراروی آموزش عالی در قرن بیست و یکم در محورهای کنترل کیفیت، عدالت آموزشی و توزیع فرصتهای ارتقا، انقلاب مدیریتی، دانشگاهها، دانشگاهها و بیکاری، آموزش عالی و نظام پرداختهای اجتماعی و دانشگاهها و کلید طلایی بازار کار، مقاله جمع بندی میگردد. در پایان نیز براساس مطالب عنوان شده در متن پیشنهاداتی اراعه گردیده است.

عبارات کلیدی:

سرمایه انسانی، سیستم ابداعات ملی، یکپارچگی اجتماعی، کنترل کیفیت، عدالت آموزشی، توزیع برابر فرصتهای ارتقا، کارایی داخلی، کارایی خارجی، انقلاب مدیریتی، نظام پرداختهای اجتماعی.

مقدمه :

تحولات شگرف انتهای قرن بیستم و پیش بینی انقلابات علمی، اطلاعاتی و مدیریتی در قرن بیست و یکم، مبین ابهام اساسی فراروی بشریت در مواجهه با آینده است.نقش محوری دانشگاهها و نظام آموزش عالی در شکل گیری و رهبری این تحولات انکار ناپذیر است و برای تدوین و دسترسی صحیح به آینده ای در خور، چشم جهانیان مجددا” به دانشگاهها دوخته شده است. آنچه در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته، نقش دانشگاهها در تحول آفرینی و مدیریت تحولات اجتماعی است. دانشگاهها و تغییرات ساختاری در نوع تقاضا، توزیع جنسی، جغرافیایی و طبقه ای، توده ای شدن آموزش عالی، تغییر و تنوع منابع مالی دانشگاهها و بومی شدن بیشتر محصولات دانشگاهها در بخش اول است که فضای تحول یافته آموزش عالی را به نمایش میگذارد. در بخش دوم نقش دانشگاهها در تولید و توسعه سیستم ابداعات ملی مورد بررسی قرار گرفته است. بخش سوم مقاله به تجزیه و تحلیل چگونگی تولید و توسعه سرمایه انسانی میپردازد. در بخش چهارم یکپارچگی جامعه جهانی و نهادینه کردن دموکراسی مورد بحث واقع شده است. در بخش پنجم تغییر چشم انداز دانشگاهها و تحول در شکل و محتوای آنها عنوان گردیده و در  بخش ششم چالشهای فراروی نظام آموزشی و دانشگاهها در قرن بیست و یکم مورد کنکاش قرار گرفته است. در پایان نیز جمع بندی و پیشنهاداتی مبتنی بر بهبود فرایند منطقه ای شدن تصمیم گیری در دانشگاهها، تشکیل و توسعه بنگاههای نوآور، تجهیز دانشگاهها به تکنولوژیهای ارتباطی جدید، تسریع در آهنگ تحقیقات علوم اجتماعی، تسهیل ارتباط بین انجمنهای بین المللی و دانشگاهها، نهاینه نمودن مفهوم یادگیری مادام العمر برای همه، بازنگری قوانین در راستای امکان تولید و توسعه نهادهای جدیدآموزش عالی و تخصیص بودجه مناسب تحقیقاتی در راستای دست یافتن به پاسخهای مناسب برای چالشهای فراروی آموزش عالی در ابتدای قرن بیست و یکم عنوان گردیده است. در ادامه به بیان مباحث این مطالعه میپردازیم.

۱- تغییرات ساختاری در آموزش عالی :

در آستانه قرن بیست و یکم تحولات بنیادینی در فرایندها و محصولات آموزش عالی در جهان صورت گرفته است. انفجار اطلاعات، توسعه ارتباطات، تحولات در نظامهای اداره حکومت، تحولات فرهنگی و بهم پیوستگی جوامع جهانی، نگاه و نیاز به آموزش عالی را دستخوش تحول و تغییر اساسی نموده است. جدول زیر برخی تغییرات اساسی و ساختاری را در فرایندها و محصولات آموزش عالی طی چند دهه گذشته نشان میدهد:

به نظر میرسد فرایند تحول در جهان هم از دانشگاهها شروع میشود و هم به دانشگاهها ختم میگردد. دانشگاهها در یک سو با تولید دانش و اطلاعات، امکان تولید تجهیزات و امکانات جدید را بوجود می آورند و محصولات متنوع تولیدی جهان نتیجه عملی فرایند تولید دانش و تجهیزات تخصصی هستند، و از سوی دیگر با تغییر فضای فرهنگ و اقتصاد اجتماعی و ایجاد تحولات بعدی که در اثر افزایش ذخیره دانش بشر صورت میگیرد، مجددا” این دانشگاهها هستند که تغییرات بوجود آمده را به عنوان سوال اساسی مورد نقد و بررسی و دست مایه تولید دانش جدید مینمایند. با این حال همواره این سوال محوری مطرح است که آیا دانشگاهها در فرایند تغییر و تحول اجتماعی و اقتصادی، توانایی و انعطاف پذیری لازم را برای تطبیق خویش با شرایط بوجود آمده دارند، و در مرحله عالی تر آیا دانشگاهها توان و امکان برنامه ریزی و ساختن آینده را دارند؟

روند تغییرات ساختاری در آموزش عالی طی چند دهه گذشته

ردیف
از
به
۱

تعداد دانشجویان (در سال ۱۹۶۰ ، ۱۳ میلیون نفر)

افزایش تقاضا برای آموزش عالی ( در سال ۱۹۹۵ ، ۸۲ میلیون نفر )

۲

غلبه دانشجویان پسر

گسترش حضور دانشجویان دختر

۳

آموزش ادبیات، علوم انسانی، علوم محض و حرفه های آزاد مثل حقوق و پزشکی

گسترش آموزشهای فنی، حرفه ای و کاربردی مثل علوم ارتباطی، زیست محیطی، تنوع رشته ای، میان رشته ای و فرا رشته ای

۴

دانشگاه نخبه پرور

توده ای شدن آموزش عالی

۵

نقش و کارکرد محدود آموزشهای رسمی

تنوع نقش و کارکرد،آموزشهای پاره وقت، کوتاه مدت، آموزش از راه دور

۶

ثبات برنامه های درسی

انعطاف پذیری و فرایندی شدن برنامه های آموزشی و پژوهشی ( فرایندهای فرا رشته ای و میان رشته ای )

۷

دانشگاه دولتی

نقش موسسات غیر دولتی در سرمایه گذاری و تولید آموزش عالی

۸

تامین هزینه های دانشگاه توسط دولت

تنوع منابع مالی و خودگردانی دانشگاهها از طریق ارائه خدمات و تحقیقات به موسسات دولتی و خصوصی

۹

برنامه های درسی موضوع محور

محلی و منطقه ای شدن برنامه ریزی درسی و عدم تمرکز آن

۱۰

برنامه ریزی متمرکز و غیر قابل انعطاف آموزشی

فرایندهای آموزشی و پژوهشی مسساله نگر

۱۱

فعالیتهای علمی بسته، محدود و جداگانه

ارتباطات علمی با استفاده از فناوری های ارتباطی جدید و نظام نوین دانش رسانی، مشارکت لحظه به لحظه در شبکه تعاملی پژوهشهای جهانی 

۱۲

دانشگاه درونگرا و در خود

دانشگاه برونگرا و پاسخگو به محیط ( ارتباط با صنعت، خدمات، رسانه ها و … )

۱۳

آموزش مستقیم و حضوری

آموزش از راه دور، نقش رایانه و فناوری چند رسانه ای در آموزش عالی

۱۴

برجستگی اخلاقی و فرهنگی دانشگاه

اهمیت نقش دانشگاه در تولید دانش و انباشت مهارتهای فکری، حرفه ای و خدمات تخصصی

۱۵

بی تفاوت بسبت به سیستم ابداعات

عامل موثر و توسعه دهنده سیستم ابداعات ملی

ماخذ: گزارش کنفرانس جهانی آموزش عالی در سال ۱۹۹۸

۱-۱- تقاضا برای آموزش عالی :

آنچه از بررسی روند تحول تقاضا برای آموزش عالی بدست می آید روند رو به افزایشی است که در کلیه کشورهای جهان مشاهده میگردد. آموزش عالی کم کم از ماهیت وجودی کالای لوکس و مخصوص خانواده های مرفه بیرون رفته و به صورت یک کالای ضروری خودنمایی می نماید.

    پیچیدگی فرایندهای تکنولوژیک نیازمند کارگران متخصص است. امروزه حتی ساده ترین فعالیتهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی نیازمند مهارت و تخصص خاص هستند. بدست آوردن هرنوع شغلی در جهان قرن بیست و یکم نیازمند دارا بودن سطح مناسبی از مهارت حرفه ای است که ضرورتا” از طریق دانشگاهها تولید خواهد شد. از طرفی نیز شرایط رقابت اجتماعی، فرهنگ، ارتباطات گسترش یافته امروزی، و رقابت خانواده ها در یک فضای رقابتی فرهنگی مناسب، الزام تحصیل فرزندان را تا سطوح عالی آموزش ایجاب مینماید. خانواده ها از محدوده خانواده گسترده گذشته، با کاهش تعداد فرزندان، کیفیت فرزندان جای کمیت آنها را گرفته است. ضرورتا” افزایش تقاضا برای آموزش عالی حتی در شرایطی که این آموزش منجر به تولید شغل نیز نگردد، گریبان گیر جهان قرن بیست ویکم شده است.

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    چهارشنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.