مقاله نقش دولت در اقتصاد ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله نقش دولت در اقتصاد ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله نقش دولت در اقتصاد ایران  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول – طرح تحقیق

۱-۱ مقدمه ۱
۲-۱ سوالات تحقیق ۲
۳-۱ بیان مسنله ۲
۴-۱ اهداف و اهمیت تحقیق ۲
۵-۱ فرضیه تحقیق۲
۶-۱ متغیرهای تحقیق ۳
۷-۱ قلمرو مکانی – زمانی تحقیق ۳
۸-۱ پیشینه تحقیق ۳
۹-۱ روش تحقیق ۳
۱۰-۱ نوع تحقیق ۴
۱۱-۱ تعریف عملیاتی واژه ها ۴

فصل دوم – ادبیات تحقیق
۱-۲ نقش دولت در قانون اساسی ایران ۵
۲-۲ مبانی نظری نقش دولت ها در توسعه اقتصادی۶
۱-۲-۲ دولت رفاه ۹
۳-۲ مفهوم حجم دولت ۱۰
۱-۳-۲ بررسی سابقه نقش دولت در اقتصاد ایران ۱۱
۲-۳-۲ بررسی حجم دولت در ایران ۱۴
۴-۲ نظریه حکمرانی خوب و سیاست گذاریهای توسعه ۱۷

فصل سوم – نتیجه گیری و پیشنهاد ۲۱

فهرست منابع ۲۲

 

فهرست منابع:‌ 

 ۱- خوش‌چهره، محمد: مقاله بررسی قلمرو مداخلات دولت در فرآیند توسعه

۲- زمانی، هادی: موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی

۳- قنبری، علی: اقتصاد ایران

۴- ابنشتاین، ویلیام- فاگلمان، ادوین : مکاتب سیاسی معاصر، ترجمه حسینعلی نوذری

۵- عالم، عبدالرحمن: تاریخ فلسفه سیاسی غرب

۶- سامتی، مرتضی: پایان‌نامه دکترا دولت بهینه

۷- دهقانی، محمد: نظام‌های اقتصادی

۸- پایگاه اینترنتی توسعه و حکمرانی خوب

۹- پایگاه اینترنتی ادوارنیوز (سازمان دانش‌آموختگان ایران اسلامی)

۱۰- خبرگزاری فارس

۱-۱ مقدمه

امروزه نقش دولتها در دستیابی به توسعه‌های مطلوب و تحقق اهداف استراتژیک آن بسیار تعیین‌کننده و اساسی است. مطالعات تجربی و بررسی تاریخی مخصوصاً در نیم‌قرن گذشته یعنی بعد از جنگ دوم جهانی در مورد فرایند توسعه و مخصوصاً عملکرد دولتها را در دستیابی به سطوح بالاتر توسعه و همچنین فواید و مضرات حوزه‌های اثرگذاری و دخالت دولتها نشان داده که وظایف و تعهدات مخصوصاً اجتماعی دولتها و میزان تلاش دولتها در دستیابی به سطوح بالاتر آموزش، بهداشت، ارتقای اخلاقیات و کاهش نابرابریهای اجتماعی می‌تواند مبنای قضاوت عملکرد دولتها باشد.

بسیاری از مطالعات علی‌رغم تجربه‌های متفاوت، عامل اساسی در توسعه را کارآمد بودن دولت می‌داند. یکی از معیارهای اساسی ارزیابی و سنجش کارآمدی دولت میزان ارائه کالاهای عمومی که در یک مجموعه منسجم می‌تواند به ارتقای سطح رفاه و بهبود سطح زندگی و تسریع رشد اقتصادی و حرکت جامعه به سوی زندگی سعادتمندتر منجر شود.

بی‌گمان بدون وجود دولتی کارآمد حرکت در جهت توسعه پایدار و توفیق در تحقق اهداف زیربنای اقتصادی اجتماعی غیرممکن است.

تجربه توسعه‌یافتگی نشان داده که دولت در فرایند توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نقش محوری را دارا است به طوری که بسیاری از علمای توسعه معتقدند که توسعه اصولاً باید دولتمدار باشد.

لذا در این تحقیق با توجه به ابعاد مختلف فعالیتهای اقتصادی دولت در ایران سعی شده است جنبه‌های مثبت و منفی دخالت دولت در اقتصاد مورد ارزیابی قرار گیرد.

۲-۱ سؤالات تحقیق:

در عصر حاضر نقش دولتها در رسیدن به توسعه مطلوب بسیار حائز اهمیت و اساسی است با توجه به این نقش پرسش‌هایی مطرح می‌شود:

۱- نقش دولت چگونه باید باشد؟

۲- دولت چه کارهایی می‌تواند انجام دهد و در چه قلمروهایی نباید دخالت نکند؟

۳- اندازه مطلوب دولت و ارتباط آن با توسعه چگونه می‌تواند باشد؟

۴- دولت رفاه تا چه حدی می‌تواندکشورها را به مفهوم توسعه‌یافتگی نزدیک نماید؟

۳-۱ بیان مسئله:

طی صدوپنجاه سال گذشته جهان شاهد تلاشهای مستمر، جانکاه و غرورآفرین ایرانیان برای ایجاد دولت کارآمد و توسعه اقتصادی بوده است. اما این تلاشها با ناکامی‌های متعددی مواجه شده‌اند. در این روند تحولات و تراژدیهای سترگی صورت گرفته و ایرانیان بهای سنگینی را با جان و مال خود هزینه کرده‌اند. شکست اصلاحات امیرکبیر، ناکامی انقلاب مشروطه، تاسیس سلسله پهلوی، شکست نهضت ملی دکتر محمد مصدق و انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، تنها چند نمونه از تلاشها و ناکامی‌های بزرگ ایران در راه مبارزه برای توسعه اقتصادی و سیاسی است.

بی‌شک دلایل این ناکامیها متعدد و بسیار پیچیده‌اند. اما شناخت نهاد دولت کارآمد و حدود نقش آن در اقتصاد و درک رابطه آن با روند توسعه اقتصادی و بررسی موانع تکوین دولت بهینه و توسعه اقتصادی در ایران، میتواند به دریافت علل این ناکامی‌ها کمک کند و راه توسعه اقتصادی و سیاسی ایران را هموار سازد.

 

۴-۱  اهداف و اهمیت تحقیق:

هدف از طرح حاضر تحلیل و تبیین رابطه و میزان تأثیر دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی در روند موفقیت یا ناکامی توسعه در ایران می‌باشد.

۵-۱  فرضیه تحقیق:

در ارتباط با عوامل توسعه نیافتگی ایران دلایل متعددی در رابطه با ساختارهای سیاسی- اقتصادی فرهنگی و اجتماعی وجود دارد. در این میان به یکی از دلایل مهمی که می‌توان اشاره نمود ضعف ساختار سیاسی و عدم هماهنگی آن با ساختارهای اقتصادی در ایران است. بدین معنا که چون در ایران بیش از ۸۰% درآمدها حاصل از صادرات و فروش نفت است و به این دلیل در ایران ذخایر نفتی جزء اموال عمومی محسوب می‌شود، به تبع آن ۸۰% اقتصاد نیز دولتی است، در این تحقیق فرض بر این است که دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد و نیز عدم تطابق فعالیتهای دولت با معیارهای حکمرانی خوب، یکی از دلایل اصلی ناکامی ما در توسعه اقتصادی می‌باشد.

۶-۱  متغیرهای تحقیق:

فرضیه فوق متشکل از سه متغیر اصلی می‌باشد که دولت و حکمرانی خوب دو متغیر مستقل و توسعه متغیر وابسته است. عوامل صنعت، نفت، خدمات و کشاورزی به عنوان متغیرهای توصیفی بخش دولت/ اصول خدمات دولتی، پاسخگو بودن دولت، مشارکت شهروندان به عنوان متغیرهای توصیفی بخش حکمرانی خوب و نهایتاً عوامل تولید ناخالص ملی، صنعتی شدن، درآمد سرانه به عنوان متغیرهای توصیفی بخش توسعه در نظر گرفته شده است.

۷-۱  قلمرو مکانی- زمانی تحقیق:

نقطه تمرکز از نظر مکانی ایران و از لحاظ زمانی دوره پس از انقلاب را در بر می‌گیرد.

۸-۱  پیشینه تحقیق:

درباره مبحث دولت، وجود و حدود و اختیارات آن در ایران، آثار بسیاری توسط پژوهشگران و صاحب‌نظران به نگارش در آمده است. هر کدام از این محققان سعی کرده‌اند از دیدگاهی خاص و با تکیه بر یک یا چند متغیر، به ایضاح و تبیین مقوله دولت و نقش آن در اقتصاد بپردازند.

در میان کتب فارسی می‌توان به این موارد اشاره نمود: «دولت پهلوی و توسعه اقتصادی» نوشته ابراهیم عباسی با تکیه بر ساختار دولتهای اول و دوم پهلوی در قالب الگوی نئوپاتریمونیالیسم، «دولت، نفت و توسعه اقتصادی» نوشته امیرمحمد حاجی‌یوسفی به تبیین ماهیت دولت رانتی در ایران و ارتباط آن با توسعه نیافتگی می‌پردازد «نظریه دولت تحصیلدار و انقلاب اسلامی» نوشته عبدالقیوم شکاری، «اقتصاد و انقلاب اسلامی ایران» نوشته مهدی رهبری، «بازار، دولت، کامیابی‌ها و ناکامی‌ها» نوشته احمد توکلی.

۹-۱ – روش تحقیق:

با عنایت به موضوع مورد بحث روش توصیفی که دارای اشارات تاریخی- تحلیلی براساس مبانی تئوریک و شاخص‌هاست بعنوان روش تحقیق انتخاب شده است. براین اساس با بهره‌گیری از داده‌های تاریخی و آماری در جهت آزمون و اثبات فرضیه اصلی خواهیم کوشید. همچنین رویکرد مطالعاتی این پژوهش جامعه‌شناسی سیاسی و اقتصادی سیاسی می‌باشد.

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله نقش دولت در اقتصاد
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.