مقاله نقش زن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای مسلمان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله نقش زن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای مسلمان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۰۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله نقش زن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای مسلمان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده ۵
مقدمه ۸
تاریخچه توسعه ۹
بحث اهمیت و تاریخچه توسعه ۱۲
ضرورت تحقیق ۱۵
رویکرد مطالعاتی ۱۸
چارچوب مفهومی ۱۹
چارچوب نظری تحقیق ۲۲
قلمرو مطالعاتی ۲۴
روش مطالعه ۲۵
پیشینه مطالعاتی ۲۵
موانع و تنگناها ۲۶
تعریف توانمندسازی ۲۷
معیارهای توانمند سازی زنان ۲۷
انسان کیست؟ ۳۰
رابطه زن و توسعه ۳۰
محور توسعه چیست؟ ۳۳
وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران ۳۷
زن، هویت ملی، سیاست گذاریهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۳۹
گزارش تحول وضعیت زنان طی سال های ۱۳۸۳-۱۳۷۶ ۴۴
توانمندسازی جنسیتی ۴۶
مشارکت اقتصادی و اجتماعی ۴۷
چالش های فرا روی زنان ۵۴
مساله زنان در کشورهای اسلامی ۵۷
گام اول، سمینار نقش زن در توسعه جامعه اسلامی ۶۰
گام دوم شرکت فعال در کنفرانس جهانی زن ۶۳
بررسی جایگاه زن در کشورهای اسلامی ۶۷
مالزی و موقعیت زنان ۹۲
ساختار جمعیتی مالزی ۹۳
الگوهای سکونت شهری در مالزی غربی و شرقی ۹۵
گویش و خط در مالزی ۹۷
اهمیت استراتژیک مالزی ۹۷
ادیان و مذاهب در مالزی ۹۸
بافت فرهنگی در مالزی ۱۰۱
حکومت در مالزی ۱۰۲
خصوصیات ویژه اجتماعی مالزی ۱۰۳
نقش زنان در جامعه مالزی ۱۰۴
ویژگیهای سیستم اقتصادی مالزی و نقش زنان در این سیستم ۱۰۵
زنان مالزیایی و امر قضاوت و حقوق ۱۰۷
زنان و آموزش و پرورش در مالزی ۱۰۸
نقش حجاب در جامعه مالزی ۱۰۹
استراتژی اجرای سیایت ملی زن ۱۱۲
خاورمیانه کجاست؟ ۱۱۶
اهمیت خاورمیانه ۱۱۸
زنان در طرح خاورمیانه بزرگ ۱۲۲
توسعه فرهنگی اجتماعی ۱۲۶
زنان و بازخوانی هویت ۱۳۰
وضعیت زنان در کشورهای عربی – اسلامی خاورمیانه ۱۳۲
آرمان زنان و زن غربی از سراب تا واقعیت ۱۳۵
زنان مسلمان خاورمیانه ۱۳۹
سیمای زن در جهان (مصر) ۱۴۴
اقتصاد ۱۴۷
فعالیت زنان در بخش غیر رسمی اقتصاد ۱۴۸
نگاهی به وضعیت زندگی زنان عربستان سعودی ۱۵۱
وضعیت زن در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ۱۶۳
قطر ۱۶۶
کویت ۱۶۷
نگاهی به وضعیت زنان در کشور اندونزی ۱۷۰
خشونت علیه زنان ۱۷۳
قوانین و نهادهای حمایت از زنان ۱۸۰
حقوق زنان در ازدواج ۱۸۳
راهکارها ۱۹۸
منابع ۲۰۱

 

منابع

۱- الوانی، سید محمد، مژگان، ضرغامی فرد، «نقش زنان در توسعه»، ماهنامه تدبیر، شماره ۱۱۳٫
۲- جزنی، نسرین، نگرشی بر تحلیل جنسیتی در ایران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۰٫
۳- سازمان برنامه و بودجه، اولین گزارش ملی توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران و همکاری سازمان ملل متحد، تهران، سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی و انتشارات، ۱۳۷۸٫
۴- شاهسون، پریچهره، بررسی مقایسه ای مشارکت زنان در امور مدنی و سیاسی کشورهای مختلف، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره ۱۶۴-۱۶۳، سال پانزدهم، شماره ۷ و ۸، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۰٫
۵- صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، گزارش کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه، قاهره، سپتامبر ۱۹۹۴٫
۶- صندوق کودکان سازمان ملل متحد، مجموعه آموزشی سلامت و ایمنی مادران.
۷- مرکز امور مشارکت زنان، سند اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل، پکن +۵٫
۸- مرکز امور مشارکت زنان، مجموعه مقالات دومین همایش توانمندسازی زنان، جایگاه اشتغال زنان در توسعه انسانی، اسفند ۱۳۸۰٫
۹- هیلز، دایان، رهنمودهای سلامت زیستن، ترجمه الهه میرزایی، تهران، جلد اول، ۱۳۷۶٫
۱۰- “Econonic & Social Commissions for Asia and the Pacific and United Nations Population Fund”, Fifth Asian & Population Conference>Senior Officials, Segment>11-14 December 2002, Bangkok.
11- Johnson, Bruce; E, Johnson, Jane Murray,. Women’s Health Care Hand Book, 2 nd Edition, 2000, Hanley & Belfus Inc./Philadelphia.
12- Park K., Preventive & Social Medicine, 16th Ed., Bahanot Publisher, 2000.
13- Thoraya Ahmed Obaid> Executive Director of UNFPA, Saving Women’s Lives, Smith College Lecture, file://A:\umfpa news save mother’s life.htm.

 

چکیده

جهان آن گونه که هست نشان از بحران های درهم پیچیده بسیار دارد که عمدتا برآمده از روند توسعه ای ناپاپدار است. درک عمیق این بحران که آینده حیات بشر و زیست کره را به صورت گسترده ای به مخاطره افکنده نیازمند پژوهشی همه جانبه است تا ابعاد اسفبار آن روشن شود. تردید نباید داشت تداوم این روند بیمار، فاجعه به بار خواهد آورد.

توسعه پایدار که به دلیل جامعیه مباحث و اقبال گسترده در آخرین سال های قرن بیستم به بالنده ترین مناظره جهانی تبدیل شد. بر مبنای بسیاری از تحلیل ها و نظریه ها چالش محوری قرن بیست و یکم خواهد بود.

در این میان انسان مرکز توجه قرار گرفته است و هر آنچه حیات بقا و آزادی او را مورد تهدید قرار دهد مردود شناخته شده است. به بیان دیگر تحقق آرمان ها و نیز به کارگیری انرژی های بالقوه نهفته در توسعه پایدار تنها در پرتو به رسمیت شناختن نقش محوری انسان فارغ از رنگ، نژاد، جنسیت، ملیت و دین متصور خواهد بود.

در این میان مسئله لزوم مشارکت زن در توسعه، کشف جدیدی نیست، دیر زمانی است که لزوم استفاده از نیروی تمام انسانها در جامعه صحبت می شود و بر این اساس در قوانین و مقررات موجود در بیانیه های رسمی از برابری زن و مرد به کرات سخن رفته است.

اما عملا طبق گزارشات سازمان ملل در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و مدیریتی سیاسی و سطح جهان شکاف عمیقی بین زنان و مردان وجود دارد و گستره این تبعیض در کل جهان است. چنانچه طبق آمارهای جهانی سهم بزرگی از مسئولیت تولید در جهان به زنان تعلق دارد و ۳/۲ کل ساعات کار به عهده آنهاست و این در حالی است که فقط ۳/۱ نیروی  انسانی رسمی کار را تشکیل می دهند و البته در میزان دستمزد آنها تبعیض وجود دارد.

اقدام در جهت تواناسازی اقتصادی زنان مستلزم دسترسی آنها به منابع، کنترل روش های منابع اقتصادی، درآمدها، موقعیت ها و مزایای مبتنی بر پایه های درازمدت و مداوم می باشد.

این برنامه، زندگی معیشتی زنان را حمایت کرده و روابط و ظرفیت آنها را برای بهره گیری از منافع، موقعیت های اقتصادی جدید را ایجاد می کند. جهت تواناسازی اقتصادی – اجتماعی ضرورت دارد که زنان بر زندگی خودشان در درون و بیرون خانه تسلط داشته و قدرت تاثیرگذاری جهت تغییر اجتماع به سمتی پایدار و عادلانه در سطح ملی و بین المللی را داشته باشند.

زنان جوامع جهان سوم که در دوران استعمار با مخدوش شرق مشارکت های سنتی شان در جوامع بیشتر به کنج خانه ها روانه شده بودند، در دوران توسعه نیز با تبعیض های بیشتری مواجه شدند.

توسعه فرایندی است که اشکال مختلف خود را به صورت های گوناگون بروز می دهد. که در این نوشته به توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با تکیه بر نقش زنان در کشورهای مسلمان به آن پرداخته می شود و عوامل موثر در تحقق توسعه را بررسی خواهیم کرد.

مقدمه

توسعه فراگردی پیچیده و صورتی از دگرگونی اجتماعی است که در سطح جهانی، ملی، منطقه ای و ناحیه ای و در ابعاد فردی و جمعی در اشکال اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قابل تحقق است؛ فراگردی که در پی تبدیل وضعیت موجود به وضعیتی مطلوب و بهینه است. وضعیتی که در آن اعضای جامعه به منابع ارزشمند، قدرت، ثمرات و ثروت دسترسی بیشتری پیدا می کنند و بهبود و ارتقای سطح زندگی اجتماعی، انسانی و تعالی انسان را به دنبال دارد.

در زمان حساسی از تاریخ که نابرابری بین کشورهای مختلف و درون هر کشور بیداد می کند، فقر، گرسنگی، فقدان بهداشت، کم سوادی و تبعضاتی از این دست می روند که جاودانه شوند و آنچه را که حیات بشر به آنها وابسته است را رو به زوال هدایت کنند.

ما معتقدیم که: نیروی انسانی یکی از مهم ترین منابع توسعه پایدار است که شامل مجموعه افکار، عقاید، باورها و فرهنگ و دانش، مهارت خلاقه می باشد.

در این میان دانش و ظرفیت علمی نیروی انسانی هر جامعه مهمترین و مؤثرترین عامل در بهره برداری بهینه از منابع مادی و معنوی و اساسا توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن می باشد و توجه به نقش زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی، نه تنها از اهداف اساسی توسعه اقتصادی و اجتماعی در هر کشور به شمار می رود، بلکه ابزاری مؤثر در تحقیق دیگر اهداف توسعه نیز محسوب می شود. از این رو، یکی از شاخص های درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان مشارکت و نقشی است که زنان در آن کشور دارا هستند.

به رغم اهمیت نقش زنان در فرآیند در توسعه در اغلب کشورهای توسعه یافته و بعضی از کشورهای در حال توسعه، کشور ایران با شرایط مطلوب، اختلاف قابل توجهی دارد.

تاریخچه توسعه

سازمان ملل متحد دهه ۷۵ الی ۸۵ میلادی را «دهه زن» نامید. نتیجه این نام گذاری آن بود که توجه بیشتر به وضعیت زنان طی یک دهه، منجر به آن شد که دولت ها و جوامع بین المللی به این واقعیت پی ببرند که بدون مشارکت زنان در برنامه های توسعه، کیفیت عمومی زندگی ارتقا نخواهد یافت. تعداد زنان جهان در سال ۱۹۸۵ میلادی، ۴۱/۲ میلیارد نفر بود که بر اساس پیش بینی های سازمان ملل تا پایان قرن بیستم به سه میلیارد نفر افزایش خواهد یافت.

«دهه زن» فرصتی را پیش آورد تا موقعیت زنان – که حدود نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند مورد توجه قرار گیرد و اقداماتی برای بالا بردن وضعیت بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آنان صورت گیرد.

در سال ۱۹۸۰، زنان ۶۰% جمعیت ۸۲۴ میلیون نفری بی سوادان را در جهان تشکیل می دادند و این تعداد همچنان رو به افزایش است. آمار مشارکت زنان در نیروی کار با آمار مربوط به مشارکت مردان تفاوت فاحش دارد.

برآورد سازمان ملل نشان می دهد که در سال ۱۹۷۵، ۲۹% از کل جمعیت زنان به کار اشتغال داشته اند، در حالی که این رقم برای مردان ۸/۵۳% بوده است.

آمار فوق البته مربوط به کل جمعیت جهان است. وقتی کشورهای توسعه یافته با هم مقایسه می شوند دو نکته مشخص می گردد؛ اول این که در کشورهای توسعه یافته، جمعیت فعال فزونی دارد و دیگر این که مشارکت وسیع زنان در بازار کار به خوبی قابل مشاهده است.

در همه جوامع جهانی، نسبت زنان شاغل به مردان کمتر بوده و این امر در کشورهای در حال توسعه بسیار آشکارتر است. به طوری که در ایران، جمعت فعال مردان، حدودا ده برابر زنان است.

نتیجه این که بیشترین تعداد زنان ایرانی به امر خانه داری و پرورش فرزندان مشغول اند.

 

بحث اهمیت و تاریخچه توسعه

حرکت به سمت توسعه در اروپا تقریبا از سالهای پایانی قرن نوزدهم میلادی آغاز شد.

بعد از جنگهای جهانی اول و دوم، بسیاری از کشورها تلاش خود را در قالب برنامه ریزی برای رسیدن به یک نظام توسعه یافته شروع کردند. در آن زمان مفهومی که در ابتدا از توسعه به ذهن متبادر می شد، همان توسعه اقتصادی کشورها بود. توجه به انسان و منابع انسانی و پرداختن به مسایلی همچون توسعه فرهنگی و سیاسی در مسیر برنامه ریزی ها معمول نبود ولیکن امروزه که ما انسان را محور توسعه قرار می دهیم و میزان توسعه یافتگی کشورها را با نیروهای انسانی می سنجیم، در می یابیم که توسعه زمانی پایدار و همه جانبه خواهد بود که در آن فرایند انسان در مرکز قرار گیرد و احترام به انسان، ارزشهای والای انسانی و کرامت و موجودیت او به همراه فراهم نمودن زمینه های لازم جهت بهره مند شدن از رأی و فهم و اندیشه انسانی باید در توسعه به  عنوان پایه و محور قلمداد گردد.

بیان مسأله

توسعه در دید ملی

الف- مبانی نظری (توسعه به معنای عام آن مورد نظر است.)

۱- توسعه پایدار،

۲- باورها و نگرش ها و نظریه هایی که با توسعه ارتباط دارند،

۳- نقش منابع انسانی در توسعه پایدار

۴- نقش منابع ملی

ب- حوزه های مهم چالش های توسعه جمهوری اسلامی ایران و زنان و کشورهای مسلمان.

ج- چالش های فراروی نقش واقعی زنان در توسعه پایدار،

د- چارچوب سند راهبردی نظام توسعه مشارکت زنان،

ذ- عرصه های چالش تحقق رسالت زن مسلمان.

بحث نقش زن در توسعه اقتصادی – اجتماعی کشورهای مسلمان و چگونگی بهره برداری از منابع نیروی انسانی است. میزان افراد فعال و جویای کار در کشورهای توسعه یافته تفاوت چشمگیری در مقایسه با کشورهای توسعه نیافته از دلایل پایین بودن آمار جمعیت فعال این کشورها و مشارکت پایین زنان می توان دانست.

مطالعه درباره زنان مسلمان و جوامع اسلامی کار دشواری است که با در نظر گرفتن واقعیت های متفاوت و گوناگون وضعیت زنان در اسلام و جوامع مسلمان در قرون متمادی صورت گیرد.

برای بررسی «موقعیت زنان در جوامع مسلمان» به شرایط واقعی زنان مسلمان در دوره های زمانی و بافت های اجتماعی – تاریخی گوناگون نظر داشت.

بسیاری از زنان مسلمان می خواهند هویت خود را به گونه ای باز تعریف کنند که سازگاری واقعی تری میان مدرنیته با مذهب و فرهنگشان به وجود آید.

صورت مسأله

جامعه شناسان امروزی مفهوم تقسیم کار را گسترش داده و آن را به طور مثال شامل تقسیم کار جنسیتی یعنی تقسیم فعالیت ها و نقش ها مابین مرد و زن دانسته اند.

اما این تقسیم بندی نه فقط موجب تقلیل دلالت این فرایند شاخص توسعه، بر پدیده نابرابری های اجتماعی نشده است، بلکه حتی در جهت تقویت پیوند میان تقسیم کار و نابرابری عمل کرده است. مثلا جنبش طرفداری از حقوق زنان (فمنیسم) با ناشی دانستن تقسیم کار جنسیتی از مرد سالاری عملا در جهت برقراری ارتباط میان نابرابری از سویی و قدرت از سوی دیگر گام برداشته است.

از همین رو شروع حرکت های دفاع از حقوق زنان در سطح ملی و منطقه ای و بین المللی همواره یکی از موضوعات کشورهای مسلمان که جمعیت زیادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته را تشکیل می دهند.

 

ضرورت تحقیق

اسلام برای زن و مرد تکالیف مشخصی قایل است، در خانواده نیز زن و شوهر را مکمل هم می داند و به مشارکت آنها تأکید دارد. هم چنین در تعالیم اسلامی منعی برای اشتغال زن نیست. اسلام حقوق زن و مرد را در کار یکی می داند و تفاوتی بین ایشان قایل نیست.

زن مسلمان با حفظ هویت اسلامی خود هیچ گونه منعی از نظر اسلام برای اشتغال ندارد و برخی مسایل مطرح شده برگرفته از تعابیر نادرست و سنت های گذشته است که با شرایط جامعه و نیاز جوامع اسلامی به توسعه می بایست تجدید نظر قرار بگیرد.

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی
 • مقاله بررسی موانع حضور زنان در تصمیم گیریها و مشارکت های مدیریتی شهر تهران
 • تحقیق مشارکت سیاسی زنان
 • بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل
 • مقاله مدرنیته و زن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.