مقاله نقش فرهنگ در حسابداری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله نقش فرهنگ در حسابداری  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 23  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله نقش فرهنگ در حسابداری  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه    4
فرهنگ‌سازمانی‌    7
رویكرد استقرایی و رویكرد قیاسی    9
مذهب وحسابداری    9
تاثیر فرهنگ بر حسابداری    10
فردگرایی در برابر جمع گرایی    13
فاصله قدرت    15
اجتناب از بی اطمینانی به آینده و بلاتكلیفی    16
مرد منشی در برابر زن منشی    17
افق دید دراز مدت در برابر كوتاه مدت    17
معیار های زیر فرهنگ حسابداری    18
تاثیر فرهنگ بر ارزشهای حسابداری در ایران    19
بررسی تاثیر فاصله قدرت بر ارزشهای حسابداری     21
بررسی تاثیر فرد گرایی بر ارزشهای حسابداری    21
منـابع    23

منـابع

1. دكتر فرجادي، منوچهر، اصول و مفاهيم بيمه‌هاي بازرگاني، چاپ اول، انتشارات بيمه البرز، سال 75، تهران

2. مصوبات شوراي‌عالي بيمه، انتشارات بيمه مركزي ايران

1.H.RAMLAU-HANSEN, D.SC, PHD, LIFE INSURANCE ACCOUNTING AT CURRENT VALUES, A DANISH VIEW, 2000

2. PAUL. J. M. KLUMPES & CHRIS O’BRIEN, INTERNATIONAL DIVERSITY IN   MEASURING THE VALUE OF LIFE INSURANCE CONTRACTS: FAIR OR UN FAIR? 9 MAY 2002

3. SWISS RE, SEGMA NO 5/2006, WORLD INSURANCE IN 2005 UPDATED DEC 2006.

مقدمه

نفوذ فرهنگ در سيستم هاي حسابداري در کشورهاي مختلف بيش از سه دهه است که مورد تحقيق قرار مي گيرد. ارزش هاي متفاوت فرهنگي از نحوه ي عمل حسابداري يکسان در سطح جهاني جلوگيري مي نمايد.[1]

مطالعات زيادي وجود دارند، که اظهار مي دارند فرهنگ يک کشور عامل مهمي است که بر سيستم حسابداري اثرگذار است و فرهنگ عاملي است که نياز به بررسي دارد. تمرکز بر نقش فرهنگ در حسابداري براي اولين بار در ادبيات تجارت بين الملل مطرح گرديد و از سال 1980 بخش مهمي از تحقيقات اساسي حسابداري بين المللي شد. براي مثال مک- کينون در پژوهشي در مورد توسعه تاريخي سيستم حسابداري در ژاپن، اهميت فرهنگ بر توسعه و عمليات سيستم حسابداري را شناسايي نمود و بيان داشت که توسعه ي حسابداري، مانند هر جريان اجتماعي ديگر، از فرهنگ ملي و محيط سازماني تاثير مي پذيرد.[2] براي تشخيص نفوذ فرهنگ بر سيستم حسابداري، بلوم و نصيري، تجزيه و تحليلي از شباهت ها و تفاوت ها در فرايند تدوين استانداردهاي حسابداري کشورهاي انتخاب شده را ارائه نمودند واظهار داشتند که تفاوتهاي خردمندانه برحسب فرهنگ کشورها مي باشد و تدوين استاندارد در هر کشوري تابعي از اقتصاد، سياست و محيط اجتماعي (فرهنگ) آن کشور مي باشد. [3]

اجماع عمومي بر عوامل محيطي موثر بر محيط حسابداري، شامل فرهنگ، توسعه ي اقتصادي، توسعه ي سياسي، توسعه ي بازار سرمايه، سطح تورم، قوانين مالياتي، سيستم حقوقي و سطح آموزش است].[4],[5],[6][ از ميان اين عوامل، فرهنگ يکي از مهمترين عوامل تاثيرگذار بر روي توسعه ي حسابداري است و تاکنون بيشترين تاکيد در مطالعات بر روي آن بوده است. اين مطالعات از متغيرهاي ارائه شده توسط هوفستد در مورد ابعاد فرهنگ در توضيح تفاوت بين نحوه گزارشگري و افشا در کشورهاي مختلف استفاده کرده اند.[7] به عنوان مثال گري با تلفيق ارزش هاي فرهنگي مطرح شده توسط هوفستد و تعيين چهار بعد ارزشي حسابداري، مدلي را براي بررسي تاثير فرهنگ بر سيستم هاي حسابداري ارائه داد که شديدا مورد استقبال محققان قرار گرفت.[8]

در واقع، رابطه ي بين فرهنگ و توسعه ي حسابداري توسط محققان حسابداري پيچيده شده است. لذا ارائه ي الگويي ساده و قابل درک جهت تبيين ارتباط ميان فرهنگ و توسعه ي حسابداري لازم به نظر مي رسد. لذا بر آن شديم تا پاره اي از مفاهيم فرهنگي را وارد حسابداري نماييم تا گامي هرچند بسيار کوچک، در راه توسعه ي حسابداري برداريم. توسعه ي حسابداري فرايندي است که طي آن مباني علمي و فني از وضعيت سنتي به وضعيت مدرن متحول مي شود. توسعه ي حسابداري در گرو انجام کارهاي کوچک در زمان طولاني است و نه کارهاي بزرگ نمايان در زمان هاي کوتاه.

تلفيق مباحث نظري و نتايج حاصل از پرسشنامه ها نشان مي دهد که ايران، راه درازي تا رسيدن به توسعه ي حسابداري در پيش دارد و براي پيمودن اين مسير بايد از پشتوانه ي فرهنگي بسيار قوي برخوردار گردد. فرهنگ موجود در جامعه ي ايراني موجب گرديده تا نسبت به رشته هاي تحصيلي شناخت و درک کافي صورت نگيرد. شايد در ايران ديگر کودکي باقي نمانده که مورد پرسش اين سوال قرار گيرد «مي خواهي دکتر شوي يا مهندس؟!» بنابراين بايد ديد جامعه، نسبت به مسائل علمي گردد و با تفکر و مطالعه گام برداشت. براي رسيدن به چنين ديدي بايد فرهنگ جامعه متحول گردد  و اين نکته را بايد مدنظر داشت که فرهنگ در بستر زمان و در بطن جامعه شکل مي گيرد. بنابراين توجه به خانواده به عنوان کوچکترين بخش جامعه ضروري است. تا زماني که فرهنگ موجود اصلاح نشود با استاندارد گذاري، قانون و … وضع موجود ساماني به خود نمي گيرد و تا ابد درخت توسعه ي حسابداري ايران مانند درختي بي ريشه، باقي مي ماند که سازمان ها و نهادها با قوانين و استانداردهاي گوناگون در ظاهر آن را به شکل درخت سالم در مي آورند.

زمانی‌ كه‌ درمورد فرهنگ‌ ملی‌ صحبت‌ می‌شود، از اصطلاحی‌ به‌ نام‌ فرهنگ‌ منطقه‌ نام‌ برده‌ می‌شود كه‌ دارای‌ دو بعد است: درون‌ مرزهای‌ ملی‌ (یك‌ كشور با حاكمیت‌ سیاسی‌ شخصی) و برون‌ مرزهای‌ ملی‌ (یعنی‌ آن‌ مناطقی‌ كه‌ خارج‌ از مرزهای‌ ملی‌ یك‌ كشور حاضر است‌ اما دارای‌ شباهتهای‌ فرهنگی‌ با فرهنگ‌ داخل‌ مرزهاست‌ مثالهای‌ متعددی‌ نیز در این‌ باره‌ ارائه‌ شده‌ است). شنایه‌ روبارسودر كتاب‌ مدیریت‌ بر پهنه‌ فرهنگها در این‌باره‌ می‌گویند: فرهنگهای‌ منطقه‌ای‌ به‌ تفاوت‌ وجود درون‌ كشورها و شباهتهای‌ موجود بین‌ كشورها اشاره‌ می‌كنند. در حوزه‌ درون‌ مرزهای‌ ملی‌ شامل‌ عوامل‌ جغرافیایی، تاریخی، سیاسی‌ و اقتصادی، زبان‌ و مذهب‌ موجب‌ رشد و تكامل‌ فرهنگهای‌ منطقه‌ای‌ شده‌اند درهرحال‌ فرهنگهای‌ منطقه‌ای‌ یا به‌ عبارتی‌ مجموعه‌های‌ فرهنگی، برخاسته‌ از پیوندهای‌ قومی‌ جغرافیایی، مذهبی، زبانی‌ یا تاریخی‌ هستند كه‌ درنتیجه‌ حوزه‌ نفوذ آنها را فراتر از مرزهای‌ جغرافیایی‌ قرار داده‌ است.

فرهنگ‌سازمانی‌

‌درمورد فرهنگ‌ سازمانی‌ تعاریف‌ متعددی‌ ارائه‌ شده‌ است‌ كه‌ به‌ مواردی‌ از آنها اشاره‌ می‌شود: استیفن‌ رابینز می‌گوید: افراد از نظر شخصیت‌ دارای‌ نوعی‌ ثبات‌ رویه‌ هستند كه‌ می‌توان‌ براساس‌ آن‌ نوع‌ نگرش‌ و رفتار آنها را پیش‌بینی‌ كرد. سازمان‌ هم‌ مانند انسان‌ دارای‌ ویژگیهایی‌ است‌ كه‌ این‌ ویژگیها می‌توانند به‌ صورت‌ صمیمی، خلاق، نوآور یا محافظه‌ كار باشند. براساس‌ همین‌ ویژگیها می‌توان‌ نگرشها و رفتارهای‌ كسانی‌ را كه‌ درون‌ این‌ سازمانها هستند، پیش‌بینی‌ كرد. مقصود این‌ است‌ كه‌ می‌خواهیم‌ بگوییم‌ در سازمان‌ یك‌ متغیر سیستمی‌ وجود دارد و آن‌ پدیده‌ را نمی‌توان‌ به‌ راحتی‌ تعریف‌ كرد ولی‌ به‌طور حتم‌ وجود دارد و افراد برای‌ معرفی‌ سازمان‌ از اصطلاحات، عبارات‌ و كلمه‌های‌ مشابه‌ استفاده‌ می‌كنند، ما این‌ متغیر را فرهنگ‌ سازمانی‌ می‌نامیم. همانگونه‌ كه‌ در فرهنگهای‌ قبیله‌ای‌ با بیان‌ عبارتها یا اصطلاحات‌ خاص، نوع‌ كنش‌ یا واكنش‌ اعضای‌ قبیله‌ نسبت‌ به‌ یكدیگر و به‌ خارجیان‌ مشخص‌ می‌شود، سازمانها هم‌ فرهنگهایی‌ دارند كه‌ بر نوع‌ رفتار اعضا اثر می‌گذارد یا نوع‌ رفتار آنان‌ را تعیین‌ می‌كند (رابینز، 1379، ص‌ 2-371) رابینز در یك‌ تعریف‌ دیگر، فرهنگ‌ سازمانی‌ را نظام‌ معانی‌ مشتركی‌ می‌داند كه‌ به‌وسیله‌ اعضای‌ سازمان‌ حفظ‌ و به‌ تمایز سازمان‌ از سازمانهای‌ دیگر منجر می‌شود (اكبر ریحانیان، پایان‌نامه‌ كارشناسی‌ ارشد، 1378) «جرج‌ گردن» نیز فرهنگ‌ سازمانی‌ را نظام‌ فرضیات‌ و ارزشهای‌ مشتركی‌ می‌خواند كه‌ به‌طور گسترده‌ رعایت‌ می‌شود و به‌ الگوی‌ رفتار خاصی‌ منجر می‌شود (ریحانیان، 1378) استانلی‌ دیویس‌ فرهنگ‌ سازمانی‌ را الگوی‌ ارزشها و باورهای‌ مشتركی‌ می‌شمارد كه‌ به‌ اعضای‌ یك‌ نهاد معنی‌ و مفهوم‌ می‌بخشد (محمدعلی‌ طوسی، 1376، ص‌ 156)

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پروژه مالی فرهنگ در حسابداری
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی