مقاله نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۰۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

طرح تحقیق ۱
مقدمه ۷
بخش اول : ریشه ها و زمینه های تاریخی نفوذ فرهنگ غرب بر جوامع عربی ۱۰
پیشگفتار ۱۱
فصل اول : عوامل نهضت ادبی ۱۵
پیشگامی مصر ۱۶
وضع شام ۱۸
۱-مدارس ۲۴
۱-۱-لبنان ۲۴
۱-۲-مصر ۲۵
۱-۳-سایر بلاد عربی ۲۵
۲-روزنامه و مجلات ۲۵
۲-۱-مصر ۲۵
۲-۲- لبنان ۲۶
۳-چاپ و چاپخانه ۲۶
۴- کتابخانه ۲۷
۵- انجمن های علمی و ادبی ۲۷
۶- ارتباط و تماس مستقیم با غرب ۲۷
۷- ترجمه داستان های غربی ۳۲
۷-۱- سیر تحول داستان نویسی در مصر تا جنگ جهانی دوم ۳۹
۷-۲- نقد و بررسی سیر تاریخی داستان نویسی در ادبیات نوین ۵۳
۸- نمایشنامه ۵۹
۹- سینما ۶۰
فصل دوم : شرق شناسی ۶۱
۱-مفهوم شرق شناسی ۶۲
۱-۱-معنای لغوی استشراق ۶۲
۱-۲-معنای اصلاحی استشراق۶۳
۲-پدیده مشرق شناسی ۶۴
۳-شرق شناسی ۶۶
۴-شرق به عنوان «غیر»۶۷
۵-نمونه های بارز صورت نمایشی شرق ۶۹
۶-سیاست و شرق شناسی ۷۰
۷-یونان گرایی و مسیحیت به عنوان اجزای بنیادین میراث شرقی ها ۷۰
۸-شرق شناسی وارونه ۷۱
۹-بومی گرایی ۷۲
نقد و نظر۷۳
بخش دوم : مکاتب ادبی معاصر ۷۷
فصل اول : مکاتب ادبی غرب ۷۸
۱-سیر تحول تاریخی مکاتب ادبی غرب ۷۹
۲-مکاتب ادبی مغرب زمین ۸۳
۲-۱- کلاسیک ۸۵
۲-۲- کلاسیک جدید ۸۸
۲-۳- رومانتیسم ۹۱
۲-۴- پارناسیسم ۹۶
۲-۵- رئالیسم ۱۰۰
۲-۶- رئالیسم سوسیالیستی ۱۰۲
۲-۷- سوررئالیسم ۱۰۲
۲-۸- سمبولیسم ۱۰۳
۲-۹- اگزیستانسیالیسم ۱۰۶
۲-۱۰- دادائیسم ۱۱۰
فصل دوم شعرعربی و مکاتب ادبی غرب ۱۱۲
۱-شعر عربی قدیم ۱۱۳
۱-۱-مکتب «عمود الشعر»۱۱۴
۱-۲-مکتب نوپردازان ۱۱۵
۱-۳-مکاتب عربی قدیم ۱۱۶
۱-۳-۱ – مکتب صنعت ۱۱۶
۱-۳-۲- مکتب تصنیع ۱۱۷
۱-۳-۳- مکتب تصنع ۱۱۷
۲-شعر عربی معاصر۱۱۸
۲-۱-کلاسیک نوین در شعر عربی معاصر ۱۱۹
۲-۲-رومانتیسم در شعر عربی معاصر۱۲۱
۲-۳-رئالیسم در شعر عربی معاصر۱۲۵
۲-۴-سوررئالیسم در شعر عربی معاصر۱۲۶
۲-۵-سمبولیسم در شعر عربی معاصر۱۲۷
۲-۶-اگزیستانسیالیسم در شعر عربی معاصر۱۳۲
۲-۷-پارناسیسم در شعر عربی معاصر۱۳۴
۲-۸-دادائیسم در شعر عربی معاصر۱۳۵
فصل سوم : گرایش به تامل در ادبیات عرب ۱۳۶
۱-ریشه های گرایش به تامل در دوره معاصر ۱۳۷
۱-۱-احساس حقارت ۱۳۷
۱-۲-بحران ها ۱۳۹
۱-۳-تهاجم فرهنگی ۱۴۱
۱-۴-حس نوگرایی ۱۴۲
۱-۴-۱- نزاع قدیم و جدید ۱۴۲
نقد و نظر ۱۴۴
۱-۵- مهاجرتها۱۴۴
۲-شعر تاملی و مکاتب ادبی غرب ۱۴۷
نقد و نظر ۱۴۹
۲-۱-آیا تامل به معنی قطع رابطه با مسایل بیرونی است ؟۱۵۰
بخش سوم : گرایش های نوین ادبیات عربی ۱۵۲
فصل اول : گرایش های نوین شعر عربی معاصر ۱۵۳
۱-گرایش های نوین موضوعی ۱۵۵
۱-۱-حماسه ۱۵۶
۱-۲-نمایشنامه منظوم ۱۵۸
۱-۳-قصه ۱۶۲
۱-۴-اسطوره ۱۶۳
۲-تحولات موسیقی و ساختار شعر عربی ۱۶۷
۲-۱-شعر منثور ۱۶۸
۲-۲-شعر آزاد۱۶۹
۲-۳-شعر مدور۱۷۰
۲-۴-قصیده کلی ۱۷۲
۲-۵-شعر درامی (نمایشی)۱۷۳
فصل دوم :‌گرایش های نوین نثر عربی معاصر۱۷۴
۱-قصه در ادب عربی معاصر ۱۷۸
۲-سیره نویسی ۱۸۰
۳-نمایشنامه نویسی ۱۸۱
بخش چهارم : سیری در اندیشه مسیحی عرب ۱۸۳
فصل اول: اندیشه ادبای مسیحی عرب ۱۸۴
۱-ادبای مهجر۱۸۵
۱-۱-جبران خلیل جبران ۱۸۵
۱-۱-۱-اسلوب ادبی جبران ۱۸۵
۱-۱-۲-شرق و غرب از نظر جبران ۱۹۱
۱-۱-۳-واقع گرایی جبران ۱۹۵
۱-۲-میخائیل و نعیمه ۱۹۶
۱-۲-۱-اسلوب ادبی نعیمه ۱۹۶
۱-۲-۲-عوامل موثر بر افکار نعیمه ۱۹۸
۱-۲-۳-شرق و غرب از نظر نعیمه ۲۰۱
۱-۳-ایلیا ابوماضی ۲۰۴
۱-۳-۱-شرق و غرب از نظر ابوماضی ۲۰۴
۱-۴-دیانت و رجال مذهبی در ادب مهجر۲۰۵
۱-۵-مقایسه باورهای دینی مهجر ۲۰۷
۱-۶-زن در ادب مهجر ۲۰۸
۱-۷-عرف و سنت تحمیلی ،‌ازدواج اجباری ۲۰۸
۲-سایر ادبا ۲۱۱
۲-۱- نجیب عازوری ۲۱۱
۲-۲- شبلی شمیل ۲۱۳
۲-۲-۱- شعر شمیل در ستایش حضرت محمد (ص) و قرآن۲۱۵
۲-۲-۲-سخن شبلی شمیل درباره امام علی بن ابی طالب (ع)۲۱۶
۲-۳-نسیب عریضه و سبک شعری تازه ۲۱۶
فصل دوم :‌تاثیر ادبای مسیحی عرب بر جهان عرب ۲۱۷
۱-اندیشه ها و جنبش های نوین سیاسی – اجتماعی ۲۱۸
۱-۱-راههای نفوذ فلسفه روشنگری فرانسه و اندیشه های انقلاب فرانسه
در خاور عربی ۲۲۲
۱-۲-کوشش عملی ادبا ۲۳۲
۱-۳-کشورهای عربی ۲۳۵
۱-۴-انجمن های روشنگری فرهنگی در سوریه ۲۳۷
۲-داستان ۲۴۲
۲-۱-انگیزش منفی به دین وتمسخر مظاهر آن و طرح ارزش های ضد دینی ۲۴۵
۲-۱-۱- خودکشی ۲۵۰
۲-۱-۲- اعتراف ۲۵۴
۲-۲-اهتمام به غریزه ممنوعه جنسی و توصیف صحنه های تحریک آمیز۲۵۵
۲-۳-استعمال گویش محلی و تضعیف زبان فصیح عربی ۲۶۶
۲-۴-واقع گرایی در داستان ۲۶۸
۳-تاریخ ۲۸۰
نقدو نظر ۲۸۰
۴-زبان شناسی ۲۸۳
فصل سوم : اندیشه ادیب مسلمان ۲۸۶
۱-طه حسین ۲۸۸
۱-۱-آثار ادبی طه حسین ۲۸۸
نقد و نظر ۲۹۹
چکیده ۳۰۱
خلاصه البحث ۳۰۳
منابع ۳۰۵

 

فهرست منابع

منابع عربی:
۱- آل نوح، کاظم: محمد و قرآن، المطبعه العربیه، بغداد، ۱۳۵۴ هـ.ق.
۲- آلن، روجر: الروایه العربیه، حصه منیف، الموسسه للدراسات و النشر، بیروت، الطبعه الاولی، ۱۹۸۲ م.
۳- ابن قتیبه، الشعر و الشعراء، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۰۵ ق، ۱۹۸۵ م.
۴- ابوحاقه، احمد، الالتزام فی الشعر العربی، دارالعلم للملایین، بیروت الطبعه الاولی، ۱۹۷۹ م.
۵- ابوحمدان، سمیر: النص المرصود، الموسسه الجامعیه للدراسات و النشر، بیروت، الطبعه الاولی، ۱۹۹۰ م.
۶- ابوماضی، ایلیا: دیوان الجداول، دارالعلم للملایین، بیروت، الطبعه السابعه عشره، ۱۹۸۶ م.
۷- ادونیس، علی احمد سعید: الاعمال الکامله، دارالعوده، بیروت، الطبعه الثانیه، ۱۹۷۱م.
۸- الایوبی، یاسین: مذاهب الادب معالم و انعکاسات، دارالعلم للملایین، بیروت، الطبعه الثانیه، ۱۹۸۴ م.
۹- بدوی، مصطفی: مختارات من الشعر العربی الحدیث، دارالفکر، بیروت، ۱۹۶۹م.
۱۰- برهومی، خلیل: ایلیا ابو ماضی شاعر السوال و الجمال، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۹۹۳ م.
۱۱- البعلبکی، منیر: المورد، معجم الاعلام، دارالعلم للملایین، بیروت، ط ۳۵، ۲۰۰۱٫
۱۲- بکار، یوسف: فی النقد الادبی، دارالمناهل، بیروت، الطبعه الاولی، ۱۴۱۶هـ- ۱۹۹۵م.
۱۳- بیضون، حیدر توفیق: بدر شاکر السیاب، دارالکتب العلمیه، بیروت، الطبعه الاولی، ۱۹۹۱ م.
۱۴- تیمور، محمود: محاضرات فی القصص فی ادب العرب ماضیه و حاضره، معهد الدراسات العربیه العالمیه، قاهره، الطبعه الاولی، ۱۹۵۸٫
۱۵- جاسم محمد، حیاه: الدراما التجربیه فی مصر و التاثیر العربی علیها، دار الاداب، بیروت، الطبعه الاولی، ۱۹۸۳ م.
۱۶- جب، هاملتون: دراسات فی الادب العربی الحدیث، المرکز العربی للکتاب، بیروت، بی تا.
۱۷- جبران، جبران خلیل: البدائع و الطرائف، دراسه و تحلیل: نازک سابایارد، طلاس، دمشق، الطبعه الثانیه، ۱۹۸۷م.
۱۸- جرداق، جرج: الامام علی صوت العداله الانسانیه، بیروت دارالفکر العربی، بی‌تا.
۱۹- جندی، انعام: الرائد فی الادب العربی، دار الرائد العربی، بیروت، الطبعه الاولی، ۱۹۸۶ م.
۲۰- الجندی، انور: خصائص الادب العربی، دارالکتب اللبنانی، بیروت، الطبعه الثانیه، ۱۹۸۵ م.
۲۱- الحاوی، ایلیا: نماذج فی النقد الادبی، دار الکتب العلمیه، بیروت، ۱۹۹۱ م.
۲۲- الحبال، امامه محمد سالم: موقف المستشرقین من السنه، دار الفیحاء، دمشق، الطبعه الاولی، ۱۴۲۱ هـ- ۲۰۰۰ م.
۲۳- حسین، طه: حدیث الاربعاء، دارالعلم للملایین، بیروت، الطبعه الرابعه، ۱۹۸۰م.
۲۴- حسین، طه: من حدیث الشعر و النثر، دارالمعارف بمصر، القاهره، الطبعه العاشره.
۲۵- حسین، طه: فی الشعر الجاهلی، دار الکتب المصریه، القاهره، الطبعه الاولی، ۱۳۴۴ هـ- ۱۹۲۶ م.
۲۶- خالص، ولید محمود: اوراق مطویه من تاریخ الادب المقارن فی الوطن العربی، الموسسه العربیه للدراسات و النشر، بیروت، الطبعه الاولی، ۱۹۹۷م.
۲۷- الخطیب، حسام: آفاق الادب المقارن عربیاً و عالمیاً، دارالفکر، دمشق، الطبعه الثانیه، ۱۴۲۰ هـ- ۱۹۹۹م.
۲۸- خضر، عباس: الواقعیه فی الادب، دارالجمهوریه، بغداد، الطبعه الاولی، ۱۹۶۷م.
۲۹- خیربک، کمال: حرکه الحداثه فی الشعر العربی المعاصر، دارالفکر، بیروت، لبنان، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۶ هـ- ۱۹۸۶م.
۳۰- الدسوقی، عمر: فی الادب الحدیث، دارالفکر، قاهره، الطبعه الاولی، ۱۹۵۱م.
۳۱- الدسوقی، عمر: محمد سامی البارودی، دارالمعارف، قاهره، الطبعه الثالثه، ۱۹۷۰م.
۳۲- الدهان، سامی: الامیر شکیب ارسلان حیاته و آثاره، دارالمعارف، قاهره، الطبعه الاولی، ۱۹۶۰م.
۳۳- رضا، احمد: معجم متن اللغه، دار مکتبه الحیاه، بیروت، الطبعه الاولی، ۱۳۷۸هـ- ۱۹۵۹ م.
۳۴- زیتون، علی مهدی: السیاب شاعراً، حرکه الریف الثقافیه، الطبعه الاولی، ۱۹۹۶م.
۳۵- زیدان، جرجی: تاریخ آداب اللغه العربیه، دارالمکتبه للاحیاء، بیروت، الطبعه الاولی، ۱۹۶۷م.
۳۶- الزین، محمد فاروق فارس: المسیحیه و الاسلام و الاستشراق، المطبعه العلمیه، دمشق، الطبعه الاولی، ۱۴۲۱ هـ- ۲۰۰۰م.
۳۷- سراج، نادره جمیل: شعراء الرابطه القلمیه، دارالمعارف، مصر، ۱۹۵۵م.
۳۸- سلوم، داود: اثر الفکر الغربی فی الشاعر جمیل صدقی الزهاوی، کلیه الاداب- جامعه بغداد، ۱۴۰۴ هـ- ۱۹۸۴م.
۳۹- سمایلو فیتش، احمد: فلسفه الاستشراق و اثرها فی الادب العربی المعاصر، دارالمعارف، القاهره، الطبعه الاولی، ۱۹۸۰م.
۴۰- السیاب، بدرشاکر: دیوان السیاب، دارالطلیعه، بیروت، ۱۹۶۷م.
۴۱- الشاذلی، عبدالسلام: شخصیه المثقف فی العربیه الحدیثه، دارالحداثه، بیروت، الطبعه الاولی، ۱۹۸۵م.
۴۲-الشدیاق، احمد فارس: الساق علی الساق فی ماهو الفاریاق، مکتبه العرب بمصر، قاهره، الطبعه الاولی، ۱۹۱۹م.
۴۳- شراره، عبداللطیف: معارک ادبیه، دار بیروت للطباعه و النشر، بیروت، ۱۹۸۲م.
۴۴- الصاوی الجوینی، مصطفی: ابعاد فی النقد الادبی الحدیث، منشاه المعارف بالاسکندریه، بی تا.
۴۵- صلیبا، جمیل: محاضرات فی الاتجاهات الفکریه فی البلاد الشامیه، القاهره، ۱۹۵۸٫
۴۶- ضیف، شوقی: تاریخ الادب العربی المعاصر فی مصر، دارالمعارف، قاهره، الطبعه الثانیه، ۱۹۶۱م.
۴۷- ضیف، شوقی: الفن و مذاهبه فی الشعر العربی، دارالمعارف، مصر، الطبعه الساوسه، ]بی‌تا[.
۴۸- طالبی، محمدعلی: عباس محمود العقاد مناهجه آراءه معارکه النقدیه، حروفیه، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۲٫
۴۹- الطرزی، فیلیب: تاریخ الصحافه العربیه، بیروت، ۱۹۱۴٫
۵۰- الطهطاوی، رفاعه: تخلیص الابریز، دراسه و تحقیق: محمود حجازی، الهیئه المصریه العامه للکتاب، قاهره، الطبعه الاولی، ۱۹۷۴ م.
۵۱- عباس، احسان: فی الشعر، دارصادر، بیروت، الطبعه الثانیه، ۱۹۶۷م.
۵۲- عبود. شلتاغ: حدائق الشعر الاسلامی المعاصر، دارالملاک، بیروت، الطبعه الاولی، ۱۴۲۲ هـ- ۲۰۰۲م.
۵۳- العشماوی، محمد زکی: دراسات فی النقد المسرحی و الادب المقارن، دارالشروق الطبعه الاولی، ۱۴۱۴ هـ- ۱۹۹۴ م.
۵۴- عید، یوسف: المدارس الادبیه ومذاهبها، دارالفکر اللبنانی، بیروت، ۱۹۹۴م.
۵۵- غنیمی هلال، محمد: المدخل الی النقد الادبی، دارالثقافه- دارالعوده، لبنان، بیروت، الطبعه الثانیه، ۱۹۷۳م.
۵۶- الفاخوری، حنا: تاریخ ادبیات عربی، توس، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫
۵۷- الفاخوری، حنا: الجامع فی تاریخ الادب العربی، دارالجیل، بیروت الطبعه الاولی، ۱۹۸۶٫
۵۸- فضل، صلاح: منهج الواقعیه فی الابلاغ الادبی، دارالافاق الجدیده، بیروت، چاپ دوم، ۱۹۸۶٫
۵۹- القبانچی، صدرالدین: علم السیاسه، الشرکه العالمیه للکتاب، لبنان، الطبعه الاولی، ۱۴۱۰ هـ.
۶۰- محمد عریضه، محمد: ابراهیم ناجی شاعر الاطلال، دارالکتب العلمیه، الطبعه الاولی، بیروت، ۱۹۹۳ م.
۶۱- محمد، محمدحسین: مقالات فی الادب و اللغه، موسسه الرساله، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۹٫
۶۲- محفوظ، نجیب: بدایه و نهایه، مکتبه مصر، قاهره، چاپ سیزدهم، ۱۹۸۲ م.
۶۳- محفوظ، نجیب: اللص و الکلاب، دارالقلم، بیروت، چاپ اول، ۱۹۷۲٫
۶۴- محمود، علی عبدالحلیم: مصطفی صادق الرافعی و الاتجاهات الاسلامیه فی ادبه، دارالناشر للطباعه و النشر، بیروت، الطبعه الاولی.
۶۵- المرزوقی، احمدبن محمد: شرح دیوان الحماسه لابی‌تمام، عالم الکتب، بیروت، بی‌تا.
۶۶- معلوف، لویس: المنجد فی اللغه و الآداب و العلوم، المطبعه الکاثو لیکیه، بیروت، الطبعه ۱۵، ۱۹۵۶م.
۶۷- المقداد، محمود: تاریخ الدراسات العربیه فی فرنسا، عالم المعرفه، الکویت، جمادی الاولی ۱۴۱۳ هـ، نوفمبر/ تشرین الثانی ۱۹۹۲م.
۶۸- المقدسی، انیس: الفنون الادبیه و اعلامها فی النهضه العربیه الحدیثه، دارالعلم للملایین، بیروت، لبنان، اعاده طبع ۵، تموز/ یولیو ۱۹۹۰٫
۶۹- مندور، محمد: الادب و مذاهبه، دارصادر، بیروت، ۱۹۷۶م.
۷۰- الموسوی، محسن جاسم: الروایه العربیه، انشاه و التحول، دارالاداب، بیروت، الطبعه الاولی، ۱۹۸۸ م.
۷۱- نجیب عطوی، علی: تطور فن القصه اللبنانیه العربیه، دارالافاق الجدیده، بیروت، الطبعه الاولی، ۱۹۸۲ م.
۷۲- نخله، امین: الشعر العربی المعاصر، دارالجیل، بیروت، ۱۹۸۶ م.
۷۳- نعیمه، میخائیل: احادیث مع الصحافه، موسسه نوفل، بیروت، لبنان، الطبعه الثانیه، ۱۹۸۹م.
۷۴- هداره، محمد مصطفی: بحوث فی الادب العربی الحدیث، دارالنهضه العربیه، بیروت، ۱۹۹۴ م.
۷۵- هیکل، محمدحسین: زینب مناظر و اخلاق ریفیه، دارالمعارف، ۱۹۷۴م.
۷۶- الیافی، عبدالکریم: دراسات فنیه فی الادب العربی، مکتبه لبنان ناشرون، بیروت، الطبعه الاولی، ۱۴۱۶هـ- ۱۹۹۶م.
۷۷- یاغی، عبدالرحمن: الجهود الروائیه، دارالثقافه، بیروت، الطبعه الاولی، ۱۹۷۲م.
۷۸- الیفاعی، شفق: الانواع الادبیه و المذاهب و المدارس فی الادب المقارن، موسسه عزالدین، الطبعه الاولی، ۱۹۸۵م.
۷۹- یوسف نجم، محمد: القصه فی الادب العربی الحدیث، دارالثقافه، بیروت، الطبعه الاولی، ۱۹۶۶م.

مجله عربی:
۸۰- ابن نبی، مالک: انتاج المستشرقین واثره فی الفکر الاسلامی الحدیث، مجله الفکر العربی، بیروت، السنه الخامسه، العدد ۳۲، حزیران.
۸۱- حسن، عبدالرحیم: ضروره القصه فی عالم قلق، مجله العالم، شماره ۳۳۳ چاپ لندن، ۱۹۹۰ م.
۸۲- عریضه، نسیب: الارواح المتمرده، نیویورک، جریده الاخلاق، ۱۹۶۴م.

منابع فارسی:
۸۳- آذر، مهدی: دایره المعارف فارسی، فرانکلین، تهران، ۱۳۴۵ هـ.ش.
۸۴- آذینفر، م.: دایره المعارف، زرین، تهران، ۱۳۵۸٫
۸۵- براون، کالین: فلسفه و ایمان مسیحی، ترجمه طاطه و س میکائیلیان، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۵٫
۸۶- بهار، ملک الشعراء: سبک شناسی، توس، تهران، ۱۳۵۱ هـ.ش.
۸۷- پرهام، سیروس: رئالیسم و ضد رئالیسم در ادبیات، آگاه، تهران، چاپ ششم، ۱۳۶۰ هـ.ش.
۸۸- پریستلی، جی.بی: سیری در ادبیات غرب، ترجمه ابراهیم تونسی، امیرکبیر، چاپ دوم، ۱۳۷۲ هـ.ش.
۸۹- حسینی، صالح/ خاموش، نیلوفر: نظری به شعر سهراب سپهری، نیلوفر، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۳ هـ.ش.
۹۰- زرین کوب، عبدالحسین: نقد ادبی، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۸٫
۹۱- سعید، ادوارد: شرق شناسی، ترجمه د. عبدالرحیم گواهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۱٫
۹۲- سیدحسینی، رضا: مکتبهای ادبی، نیل و نگاه، تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۶ هـ.ش.
۹۳- عمید، حسن: فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۳٫
۹۴- غنیمی هلال، محمد: ادبیات تطبیقی، ترجمه مرتضی آیت اله زاده، امیر کبیر، تهران، ۱۳۷۳ هـ.ش.
۹۵- فورست، لیلیان: رمانتیسم، ترجمه: مسعود جعفری، نشر مرکز، چاپ اول، ۱۳۷۵ هـ.ش.
۹۶- قبانی، نزار: شعر، زن و انقلاب، ترجمه عبدالحسین فرزاد، امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۴ هـ.ش.
۹۷- کدکنی، محمدرضا: شعر معاصر عرب، توس، تهران، ۱۳۵۹ هـ.ش.
۹۸- الکیلانی، نجیب: اسلام و مکاتب ادبی، ترجمه نوید کاکاوند، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، ۱۳۷۶ هـ.ش.
۹۹- گیپ، هاملتون: ادبیات نوین عرب، ترجمه: یعقوب آژند، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۷۱ هـ.ش.
۱۰۰- لوین، ز.ا.: اندیشه ها و جنبشهای نوین سیاسی اجتماعی در جهان عرب، ترجمه یوسف عزیزی بنی طرف، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۸٫
۱۰۱- مندور، محمد: درنقد و ادب، ترجمه: علی شریعتی، امیرکبیر، مشهد، چاپ اول، ۱۳۴۶ هـ.ش.

نشریات فارسی:
۱۰۲- بروجردی، مهرزاد: شرق شناسی وارونه، ترجمه محمد جواد کاشی، ماهنامه کیان، سال ششم، اسفند ۷۵، شماره ۳۵٫
۱۰۳- پاینده، حسن: ریشه های تاریخی و اجتماعی رمانتیسم، مجله ارغنون، شماره۲، سال اول، تابستان ۱۳۷۲٫
۱۰۴- سالار، محمد: شرق شناسی در بوته نقد، (گفتگو با دکتر احمد برقاوی)، نامه فرهنگ، سال هفتم، شماره اول، شماره مسلسل ۲۵، بهار ۱۳۷۶٫
۱۰۵- سه‌یر، رابرت/ لووی، میشل: رمانتیسم و تفکر اجتماعی، ترجمه: یوسف اباذری، ارغنون، شماره ۲، سال اول، تابستان ۱۳۷۳٫

 

چکیده

در دوره معاصر جهان عرب بویژه مقطع زمانی سالهای ۱۸۰۰ تا ۱۹۵۰ میلادی یکی از واقعیتهای غیر قابل انکار، نقش ادبا و فرهنگ سازان مسیحی عرب در تولید، توزیع مفاهیم ومضامین و رواج برخی مکاتب ادبی و نیز انتقال فرهنگ غربی از این راهها به جهان عرب است. کاوش در سه سطح عرصه ها و زمینه های فرهنگی از جمله نهادهای فرهنگی، مجامع ادبی و نیز شناخت قالب ها و ساختارهای ادبی نشان می‌دهد: پدیده سلطه گرایی غرب نسبت به شرق و بویژه کشورهای عربی که اولین حوزه نفوذ و مداخله غرب به شرق بوده، واقعیتی انکار ناپذیر است چنانچه از چالشهای عمیقی بویژه در جریان جنگهای صلیبی میان کشورهای اروپایی و مسلمانان حوزه مدیترانه جریان داشته است. اما از آغاز دوره رنسانس و پس از انقلاب صنعتی این رویارویی به جای آنکه شکل دینی و ایدئولوژیک داشته باشد حیثیتی توسعه طلبانه و سلطه خواهانه داشته است از آن پس زوال امپراتوری عثمانی به عنوان بهترین ساختار سیاسی اجتماعی در میان جوامع اسلامی- عربی که در اثر دو عامل ضعف و سستی درونی ساختار این امپراتوری و اقتدار اروپاییان حاصل آمد، ما حصل سالهای طولانی مبارزه فرهنگی، نظامی و سیاسی دول استعمارگر بوده است که در حوزه فرهنگی، شناخت قالبهای ادبی همچون شعر، نثر، داستان، نمایشنامه، موسیقی و سرانجام پی جویی مضامین و مقاصد نهفته در این قالب ها بر پایه درک مکاتب و اسلوب ها و سبکهای تبلیغ شده از سوی غربیان یا حامیان داخلی آنها در کشورهای عربی در دو قرن پایانی هزاره دوم میلادی می تواند در شناخت حوزه وسیع، عمق تاثیر و نقش بسیار موثر عوامل واسط در انتقال، ترویج و یا اشاعه آموزه ها و ارزشهای غربی در مجامع عربی سودمند باشد. در این میان هرچند در تاریخ معاصر عرب کم نیستند ادبا و نویسندگان مسیحی مسلک که در رویارویی با فرهنگ غربی بر هویت عربی خود تاکید کرده و به گونه ای وانمود کرده اند که عرب مسیحی هستند و نه مسیحی عرب اما حتی در میان این عده نیز به هر حال مسیحیت بعد اساسی هویت آنان بوده است و بی تفاوتی و بی‌توجهی آنان را نسبت به هجوم فرهنگ غرب به ارزشهای اسلامی که عنصر غالب در فرهنگ و ادب عربی می باشد، موجب شده است که حتی اگر فرض کنیم رویکرد آنها نسبت به فرهنگ اسلامی خصمانه و معارضانه نبوده است باز در گسترش اباحه‌گری بی تاثیر نبوده اند. با این همه این سخن بدین معنا نیست که در میان ادبای مسیحی عرب افرادی که با تلاش و کوشش خود به رشد و غنای فرهنگ جوامع عربی کمک کرده اند نادرند و باز این سخن بدین معنا نیست که ادبای مسلمان در انتقال فرهنگ غربی یا ترویج مکاتب، اسلوبها مضامین قالبها و ارزشهای غربی در آثار ادبی خود هیچگونه نقشی نداشته اند و باز این سخن منکر جنبه های مثبت و ارزشهای تمدنی و پیشرفتها و نوآوریها و دستاوردهای ارزشمند فرهنگ غربی نیست. در هر حال ادبای مسیحی عرب با بهره گیری از موسسات فرهنگی آموزشی و رسانه ای در دوره معاصر که عوامل نهضت ادبی قلمداد شده اند در گسترش فرهنگ غرب به جوامع عربی از طریق اشاعه ادبیات عربی موثر بوده اند.

توزیع و گستره مکاتب و نحله های ادبی غربی در جوامع عربی از جمله عوامل موثر در ایجاد گفتمان های ادبی و فضا سازی برای تولید آثار ادبی در چارچوبه وارد شده از دنیای غرب بوده است. در این پژوهش نشان داده شده است که نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب قابل توجه و بسیار گسترده بوده و اگرچه در موارد بسیاری به عنوان تقویت کننده و ترویج دهنده و تسریع کننده انتقال فرهنگ غرب به دنیای عرب بوده اند اما از آن رو که اولاً همه جنبه های فرهنگ غرب منفی نیست و ثانیاً برخی از آنها بر هویت عربی خود تاکید داشته اند نقش مثبت و منفی مسیحیان عرب را در ادبیات معاصر عربی در پی داشته است به علاوه مسیحیان عرب از آن رو که شعر و داستان رواج و نفوذ فراوانی در میان خوانندگان و علاقه‌مندان جوامع عربی داشته است به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه توجهی ویژه به این دو قالب داشته و مطالعه اثر مسیحیان عرب در بهره گیری از این دو قالب ادبی نشان دهنده تاثیر بارزتر و با حوزه و گستره وسیع تر شعر و داستان در چارچوب مورد پژوهش از سوی ادبای مسیحی عرب می باشد.

خلاصه البحث:

دورالادباء النصاری فی ادب العصر الحدیث دور هام یبهر الابصار. معظم رواد الادب هم الادباء النصاری الذین فی آثارهم المفاهیم و المضامین الجدیده فی الادب العربی و بعض المکاتب الادبیة الغربیة و الثقافة الغربیة.

تبادل الافکار و التشاوربین الثقافات هوامر تاریخی. الحضاره الانسانیة هی نتیجة مساعی جمیع العلماء و الادباء و الخطباء الذین حاولوا لغناء التراث الثقافی الانسانی علی قدر شانهم و دورهم فی المجتمع.

کان یونان مهداً للفلسفه و الفن و له اثر کبیر علی الحضارة الشرقیة. فاخذ المسلمون الفلسفة الیونانیة و ترجموا الکتب الیونانیة ثم اضافوا علیه تعالیم الشریعة الاسلامیة. فاخذ علماء الغرب الفلسفة الاسلامیة من العلماء المسلمین و اکتسبوا کثیراً من العلوم و الصناعات الشرقیة و المعارف الاسلامیة.

لاشک هذه التبادلات العلمیة و الفنیة لها نزعات فکریة و الثقافیة و الادبیة التی شارک فیها الادباء و العلماء من الغرب و الشرق.

لکن الغرب حاول الاستیلاء علی الشرق و البلاد العربیة خاصة کمانری الحروب الصلیبیة و الاصطدام العنیف بین الدول الغربیة و بین المسلمین ضواحی البحر الابیض المتوسط.

بعدالثورة الصناعیة اصبحت الدول الغربیة ذات قدرة علمیة عسکریة و سیاسیة. فحاولت الاستیلاء السیاسی العسکری و اخیراً الثقافی علی الدول الشرقیة.

فتغلغل الاستعمار فی الدول الشرقیة و اغار التراث الشرقی فی جمیع مجالات الاقتصادی و الثقافی و الادبی. فلانری التعایش السلمی السابق بین الغرب و الشرق فی هذا الطور. بل نستطیع ان نسمیه السیطرة السیاسیة و الاستیلاء العسکری و الهجمة الثقافیة.

فی هذا المجال دور النصاری دور عظیم و لهم اثر کبیر لاشاعة الافکار الغربیة و تبشیر الآراء المسیحیة و العقائد العلمانیة. فاستفاد العلماء و الادباء النصاری من الادب العربی و مهدوا الارضیة لسیطرة الثقافة الغربیة و لیس هذا الامر من باب الصدفة.

فی بدایه الامر ارسلت الدول الاروبیة الی البلاد الشرقیة المستشرقین الذین حاولوا کثیرا لاحیاء التراث الشرقی ثم کتبوا آثارا متعددة و کتبا متوفرة فی مجال التاریخ و الادب و لهم آراء نقدیة تنظر الی التراث الشرقی نظرة دقیقة.

لکن نری بعض المستشرقین الذین لهم آراء تخالف عقائد الادباء العرب و القیم الشرقیة و الموازین الاسلامیة. فیشکون فی صحة بعض التراث العربی و یهاجمون علی العقائد الاسلامیة و الروایات التاریخیة المقدسة لدی المسلمین. ویؤرخون الکتب التاریخیة من منظر مسیحی یری اثر الغرب و العلوم الیونانیة علی العلوم الشرقیة فقط.

و نشاهد بعض المستشرقین یحرضون علی استعمال اللهجات العامیة بدلاً من اللغة العربیة الفصحی التی هی العامل الهام لوحدة الدول العربیة. فهکذا یخدم للدول الاستعماریة الغربیة التی تسرها التفرقة فی البلاد الشرقیة و البلاد الاسلامیة خاصة.

لعب الادباء النصاری دورا اساسیا فی اشاعة آراء هولاء و الثقافة الغربیة فی البلاد العربیة. یری الادیب المسیحی نفسه قریبا من الغرب و الآراء الغربیة بواسطة دینه و ایضا یری نفسه قریبا من المسلمین بما انه العرب. فیقوم بدور الوسیط بین الثقافة الغربیة و الثقافة الاسلامیة و افضل امکانیاته هو الادب العربی فینقل الثقافة الغربیة من خلال المکاتب الادبیة الجدیده، المفاهیم و المضامین البدیعة، الشعر، النثر، النصوص الادبیة، القصة، المسرحیة، النقد الادبی، القوامیس، الصحافة، المعاهد الاهلیة العلیاء فی ارجاء القطر، الجمعیات العلمیة، الترجمة، الکتب التعلیمیة للمدارس فی مجال الصرف و النحو و العروض و الانشاء و… فیتاثر البلاد الغربیة الاسلامیة من آراء ادبائها النصاری اثرا هاما و یحتذی حذوهم الادباء المسلمون فی آثارهم الادبیة و آرائهم النقدیة. فنری بعض الادباء المسلمین الذین لهم دورهام فی المجتمع العربی و هم یرون الثقافة العربیة عامة و الثقافة المصریة خاصة اقرب الی الثقافة الغربیة الیونانیة بالنسبة الی الثقافة الفارسیة و الثقافات الاسلامیة الاخری.

فی هذا المجال نری بعض الادباء النصاری المتاکدین علی کونهم عربا مسیحیا و لا مسیحیا عربا. فلیس فی افکارهم و آثارهم عناد بالنسبة الی الاسلام. لکن نری فی آثار هولاء ایضا الجوهرة المسیحیة هی الغالبة. فعلی الاقل لایهمهم زوال العقائد الاسلامیة التی هی اساس الادب العربی.

وکلا منا هذا لیس بمعنی عدم وجود ادیب مسیحی عرب یحاول لنمو الثقافة العربیة و یساعد غنائها. و ایضا لیس بمعنی نفی وجود ادیب مسلم یحاول لاشاعة الثقافة الغربیة فی البلاد العربیة من خلال آثاره الادبیة و المفاهیم و المضامین الغربیة التی یطرحها فی الشعر و النثر و المقالة و القصة و المسرحیة و الکتب النقدیة و التاریخیة و ایضا نحن لا ننکر جمیع القیم الحضاریة للغرب و تطوره العلمی و تقدمه الصناعی و خصائصه الایجابی.

مقدمه

این تحقیق از یک مقدمه و چهار بخش تشکیل شده است که هر یک از بخش ها نیز به فصول مختلف و فصول نیز به مباحث متعدد تقسیم شده است.

در بخش اول زمینه ها و عرصه های نفوذ فرهنگ غرب را بیان نموده ، نفوذ فرهنگ غرب را بر جوامع عربی از طریق تاثیر بر ادبیات عربی بررسی خواهیم کرد.

همچنین نقش موسسات فرهنگی آموزشی و رسانه ای در دوره معاصر به عنوان عوامل نهضت ادبی و زمینه ساز الگوبرداری بی حد و مرز از ادبیات غرب در ادبیات عربی و در نتیجه نفوذ فرهنگ غرب در جوامع عربی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. لازم به ذکر است نام «عرب» ،‌ملت های بسیاری را در بر می گیرد. ولی در این پایان نامه ، بیشتر به مصر و آن بخش از شام (یا به اصطلاح نویسندگان اروپایی «سوریه جغرافیایی» که امروزه به نام سوریه و لبنان شناخته شده است نظر خواهیم داشت.

در این باره که چرا مصر و شام ، پیشگام جنبش عرب بوده اند در بخش نخست ، سخن خواهیم گفت.

در بخش دوم مکاتب ادبی وارد شده در ادبیات عرب معاصر را مطرح نموده، خواهیم گفت توزیع و گسترش مکاتب ادبی غربی بر جوامع عربی از جمله عوامل موثر در ایجاد گفتمان های ادبی و فضا سازی برای تولید آثار ادبی در چارچوبه وارد شده از دنیار غرب بوده است.

شایان ذکر است شناخت ادبیات معاصر عرب بدون شناخت ادبیات معاصر غرب غیر ممکن بوده و اثبات فرضیه های این تحقیق و نیز بررسی نقش مسیحیان در انتقال فرهنگ و ادبیات غرب به ادیات عرب بدون طرح مبانی نظری غرب و مکاتب ادبی آن ناممکن می نماید.

در بخش سوم نمودها و جلوه های غرب گرایی در گرایش های نوین ادبیات عرب را بیان نموده ، به صورت اجمالی گرایش های نوین شعر و نثر را در دوره معاصر بررسی خواهیم کرد.

همچنین در این بخش به این مساله اشاره خواهیم کرد که از دوره جاهلی تاکنون، این چنین تاثیر پذیری ادبیات عرب از ادبیات و فرهنگ دیگر بی سابقه بوده و بیشترین تاثیرپذیری چه در قالب و شکل و چه در محتوا و مضمون متعلق به این دوره است به گونه ای که قافیه، بحر، سبک ،‌نحو، عروض و … قدیم در حد چشمگیری از بین رفته و از سوی ادبای معاصر مطرود می گردد.

در بخش چهارم به مهمترین تاثیرات و نمونه های تاثیر گذاری برخی از ادبای مسیحی معاصر عرب بر ادبیات معاصر خواهیم پرداخت.

همچنین خواهیم گفت مسیحیان عرب از آن رو که شعر و داستان رواج و نفوذ فراوان  در میان علاقمندان جوامع عربی داشته است. به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه توجهی ویژه به این دو قالب داشته اند.

در این بخش همچنین به نقش مسیحیان در به وجود آمدن شیوه های نقد جدید و نگارش تاریخ ادبیات ،‌نحو،‌قاموس و…. در دوره معاصر به سبک غربی اشاره خواهیم نمود.

همچنین به تاثیر پذیری مسلمانان از مسیحیان عرب و نیز تاثیر پذیری آنان از فرهنگ غرب خواهیم پرداخت.

پیشگفتا ر

تبادل میان فرهنگ ها ، از جمله واقعیت های غیر قابل انکار تاریخی است . از زمان شکل گیری تمدن های باستانی در کنار رودخانه های  بزرگ در چین و خاور میانه و یونان وروم ارتباط فرهنگی همزمان با تبادلات اقتصادی و سیاسی ، شکل دهنده بخش مهم و ماندگاری ازتاریخ حیات فرهنگی بشر بوده است . اگرچه تأثیرات هریک از تمدنها به یک اندازه نبوده و یا دیر پایی این تأثیر ها به یک میزان نبوده است ، ولی آنچه مسلم است این که تمدن بشری میراث مشترک تاریخ حیات بشر و محصول نبوغ ، تلاش و کوشش همه دانشمندان ، اندیشه وران ، ادیبان و سخنوران است که هر یک در دوره ای خاص و به فراخور توان ، حال و مقام خود بر غنای میراث فرهنگی بشری افزوده اند .

در باره تاریخچه و ریشه های نفوذ واحد فرهنگی و جغرافیایی که امروز به نام غرب شناخته می شود بر مجموعه مشرق زمین ، تا کنون پژوهش ها و آثار بی شماری به رشته تحریر در آمده است . یونان باستان به عنوان مهد شکل گیری تمدن غربی با فلسفه ، هنر و شعر حماسی خود که برخی از آثار آن دوران هنوز اعتبار خود را حفظ کرده‌اند تأثیر غیر قابل انکاری بر تمدن شرقی داشته است . صد البته جهان شرقی این تأثیرات را با افزودنی ها و الحاقاتی به غرب باز تابانده است .

مورخان آغاز نهضت ترجمه در قرون اولیه اسلام را به فرزند یزیدبن معاویه نسبت می دهند که علاقه وافری به ترجمه و برگرداندن کتب یونانی داشت . به دنبال اوج گیری نهضت ترجمه آثار یونانی و اسکندرانی به تدریج زمینه های شکل گیری فلسفه اسلامی فراهم آمد . اما در صحنه ادب و هنر نیز تبادل فرهنگی میان ایران و یونان ، میراثی را فراهم آورد که دستگاه حکومتی امویان و عباسیان از آن بهره ها بردند . به ویژه دردوره عباسیان بهره گیری از الگوی حکومتی ایرانی از یکسو و حمایت از ترجمه آثار یونانی برای ترویج فلسفه در برابر شریعت اسلامی باعث بسط نفوذ سیاسی ایران وتأثیر فرهنگی یونان بر دستگاه عباسی شد .

اگرچه در ایران مقاومت های زیادی در برابر فرهنگ عربی و نه اسلامی صورت گرفت و با شاه کار فردوسی یعنی شاهنامه زبان فارسی حفظ شد ، اما در دیگر فتوحات عباسیان در خاور میانه و شمال آفریقا و حتی اندلس نفوذ زبان عرب فراگیر شد .

در این میان نکته در خور توجه آن است که به دنبال جنگ های داخلی در یونان باستان و افول فلسفه و تمدن یونانی ، برخی از مهمترین اندیشمندان یونان به همراه مسیحیان اندیشمند در اسکندریه یعنی شهری که اسکندر مقدونی در مصر بر پاکرده بود به احیای فلسفه به سبک جدید پرداختند .

مکتب فلسفی که اندیشمندان این دوره به ویژه تحت تأثیر و با نقش آفرینی بزرگان مکتب نو افلاطونی بویژه افلوطین شکل داده اند ، زمینه های اولیه پیوند مسیحیت با فلسفه را فراهم آورد. میراث به تدریج از اسکندر یه به حران و انطاکیه منتقل شد و از آن جا به بغداد ، یعنی مرکز خلافت اسلامی راه پپدا کرد . فارابی اندیشمند بزرگ ایرانی با اقتباس و شرح آثار ارسطو به ویژه فن شعر ، از یک سو از استادان مسیحی خود و از سوی دیگر از ترجمه آثار یونانی به یادگیری فلسفه یونانی البته با قرائت نو افلاطونی و اسکندرانی آن پرداخت . مقصود از این مطالب آن است که جغرافیای تبادل فرهنگی ایران و یونان و حکومت عباسی با فرهنگ مسیحی باز شناسانده شود .

  در قرون وسطی عمدتاً این فلاسفه واندیشمندان اسلامی بودند که برغرب سایه انداختند . ابن رشد فیلسوف بزرگ اسلامی منشأ عقلی گرایی درقرون وسطی غرب محسوب می شود « دانشمندان عرب به عنوان ناقل فکر باستانی برای مغرب زمین قرون وسطی الهام بخش عمده بودند . جهان غرب کتب اعراب و شرح و تفسیر آن ها را مورد بهره بر داری قرار داد »[۱]

با وجود تأثیر پذیری پیدا و پنهان مهمترین اندیشمندان قرون وسطی از اندیشمندان اسلامی ، آغاز جنگ های صلیبی و از دست رفتن فتوحات امپراتوری اسلامی در اندلس و اسپانیا عرصه را به روالی معکوس مبدل ساخت . جنگ های طولانی صلیبی اوج بر خورد تمدن اسلامی – مسیحی درطول تاریخ شمرده می شود .

شک نیست که این بر خورد ها به همراه خود نزاع های فکری فرهنگی و ادبی را نیز به دنبال داشته و نگرش جهان اسلام را به اروپا و فرنگ و درمقابل رویکرد دنیای غرب را به جهان اسلام تحت تأثیر قرار میداده است . با وجود این آغاز دوران جدیددر اروپا وزوال حاکمیت کلیسا و نیز پیدایش مدرنیته ، اقتدار جهشی غرب را در بعد علمی ، سیاسی و نظامی موجب شد . استعمار کهن در شکل فتح سرزمین ها و کشور ها از سوی استعمار گران اروپایی تاریخی تلخ را رقم زد که غارت میراث اقتصادی ، فرهنگی و ادبی جهان اسلام را درپی داشت .

با این همه نمی توان از تأثیر یکسویه وسراسر مغرب زمین و مدرنیته بر فرهنگ ، تمدن ، ادب و هنر اسلامی سخن نگفت . مسلم آن است که هر فرهنگی در تبادل وداد و ستد با دیگر فرهنگ ها غنا ، محتوا و بالندگی پیدا می کند ، اما آن جا که فر هنگ، سیطره نظامی و استیلای اقتصادی را در چارچوب استعمارکهن و نوین دنبال می کند نمی توان از تبادل فرهنگی به مفهوم واقعی کلمه سخن گفت .

اگر امروزه با گسترش پدیده جهانی سازی شاهد اوج گیری دوباره و فراگیری گسترده غربی سازی جهان در همه شئونات فرهنگی ، هنری و جلوه های زندگی هستیم ، اما نقطه آغاز جدی این حرکت را باید پس از انقلاب فرانسه و به گونه ای پس از آغاز استعمار کهن از طریق فتح و اشغال سرزمین ها و ترویج فرهنگ و تمدن غربی جستجو کرد . در این میان نقش مسیحیان سرزمین های عربی مهم و اثر گذاربوده است که به طور مستقل یا به نیابت از هم کیشان اروپایی خود به گونه ای عرصه های ادبی و هنری را برای اشاعه تفکر و فرهنگ غربی مسیحی و سکولار مورد بهره برداری قرارداده اند .

نکته دیگر، آن که زوال نوآوری ،‌رکورد ،‌رخوت، عقب ماندگی و انفعال در جامعه عربی پویایی و تحرک را ا زادب عربی گرفته بود که این موضوع  بی گمان در فراهم شدن شرایط تاثیرپذیری از مضامین غربی در قالب شعر ، داستان ،‌نمایشنامه ، و… موثر است. ضمن آن که تا قبل از انقلاب صنعتی نیز کشور های شرقی از پیشرفت درخور توجهی در زمینه های علوم و فنون برخوردار بودند ، اما انقلاب صنعتی و قبل از آن آغاز کشور گشایی های امپراتوران اروپایی بود که موازنه دیرین را به هم زد و زمینه سیطره سیاسی فرهنگی دول اروپایی را فراهم آورد .

می توان گفت : جلوه های تولید ادبی ورسانه های فرهنگی در جهان عرب در طی دو قرن پایانی هزاره دوم میلادی روز به روز گسترش بیشتر یافت و این همه عرصه ای را فراهم آورد که روشنفکران مسیحی به نمایندگی و نیابت از هم کیشان خود از فرنگ به این موج دامن زنند .

در فصل های یآینده به طور مشخص برخی از پدیده های فرهنگی مدرن را که از طریق آن ها ارزش ها و فرهنگ غربی به دنیای عرب وارد شد ، بررسی می کنیم .  در این میان نقش مستشرقان غربی را که تأثیری دوسویه داشته اند ، برجسته تر و مفصل تر تشریح خواهیم کرد .[۱] – کروبنام ، فون گوستاد، اسلام در قرون وسطی ، ترجمه غلامرضا سمیعی ، ص ۳۴۸٫

150,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق مسیحیت در قرآن
 • مقاله واقع گرایی یعنی تحریف واقعیات
 • مقاله چگونه می توانم عوامل دین گریزی و گرایش جوانان به فرهنگ غرب را کاهش دهم
 • مقاله ریشه های مسیحی فرهنگ سکولار جدید غرب
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.