مقاله نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمد الله مستوفی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمد الله مستوفی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمد الله مستوفی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه ۳
وضعیت اجتماعی و ادبی عصر حمد الله مستوفی ۵
علل برتری کتاب تاریخ گزیده ۷
مباحث و قسمت های تشکیل دهنده تاریخ گزیده ۹
مآخذ تاریخ گزیده ۱۱
نام و موضوع تاریخ گزیده ۱۱
چگونگی نثر تاریخ گزیده ۱۲
بررسی اثر از لحاظ سبک شناسی ۱۶
موضوع ها و انواع نثر فارسی دردوره ایلخانان ۱۷
بررسی مضامین و موضوعات اثر ۱۹
چند نکته در مورد اثر حمد الله مستوفی ۲۱
فهرست منابع و مآخذ ۲۴

فهرست منابع و مآخذ

۱ – قرآن کریم – ترجمه و تفسیر الهی قمشه ای انتشارات صالحی و امیر کبیر ، تهران ۱۳۶۶ .
۲- آثار الباقیه ، ابوریحان بیرونی ، ترجمه اکبر دانا سرشت ، امیرکبیر ، چاپ سوم ۱۳۶۳٫
۳- تاریخ ادبیات ایران ، جلد دوم ، ذبیح الله صفا ، تلخیص محمد ترابی ، خلاصه‌ی جلد سوم ، انتشارات بدیهه ، تهران ۱۳۷۴ .
۴- تاریخ ادبیات ایران ، تالیف دکتر ذبیح الله صفا ، جلد سوم ، بخش دوم ، انتشارات فردوس ، چاپ نهم ، تهران ۱۳۷۲ .
۵- تاریخ گزیده ، تالیف حمدالله مستوفی باهتمام دکتر عبدالحسین نوائی ، موسسه امیر کبیر ، تهران ۱۳۸۱ .
۶- چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی ، مصحح دکتر محمد معین ، امیرکبیر چاپ نهم ، ۱۳۶۶ .
۷- حبیب السیر ، تالیف غیاث الدین بن همام الدین الحسینی ، زیر نظر دکتر محمد دبیر سیاقی ، انتشارات خیام تهران ۱۳۵۳ هجری خورشیدی .
۸- روضه الصفا ، تالیف محمد بن خاوند شاه بلخی (‌میر خوند ) به تلخیص دکتر عباس زریاب ، انتشارات علمی ، تهران ۱۳۷۳ .
۹- سبک شناسی ملک الشعرای بهار – امیر کبیر ، چاپ دوم ۱۳۷۳ .
۱۰- سبک شناسی نثر – دکتر سیروس شمیسا ، نشر میترا تهران ۱۳۸۳ .
۱۱- سیری در شعر فارسی ، تالیف دکتر عبدالحسین زرین کوب ، انتشارات نوین، تهران ۱۳۶۷ .
۱۲- شاهنامه حکیم فردوسی به تصحیح و مقابله و همت محمد رمضانی، انتشارات پدیده ( کلاله خاور ) ، چاپ اول تهران ۱۳۶۹٫
۱۳- فرهنگ فارسی ، تالیف دکتر محمد معین جلد ۵ ، انتشارات امیر کبیر ، تهران ۱۳۷۵٫
۱۴- قصه های قرآن ، ترجمه استاد مصطفی زمانی ، انتشارات فاطمه زهرا ، پاییز ۱۳۷۳ .

 

مقدمه

در قرن هشتم و در عهد حکومت ایلخانان در سال ۶۸۵ هجری ، ادیب و مورخ و جغرافی دانی برجسته به نام حمد الله مستوفی دیده به جهان گشود. وی از آغاز جوانی بنابر سیرت آبادی و اجداد خود به خدمت دیوانی اشتغال داشت. از آثار ارزنده‌ی وی “کتاب تاریخ” گزیده است که آن را در سال ۷۳۰ هـ . در خلاصه‌ی تاریخ عالم بنام خواجه غیاث الدین محمد تالیف نمود . این کتاب در تاریخ عمومی و تاریخ اسلام و تاریخ ایران تا عهد مولف ( دوره‌ی ایلخانان ) است و در پایان آن دو باب در تاریخ علما و شعرای عرب و عجم و دیگری در تاریخ قزوین و ذکر تراجم رجال آن شهر بر کتاب افزوده شد که خاص از باب اطلاع بر احوال و رجال و علم و ادب دارد.[۱]

از مراتب اهمیت این کتاب آن است که ادوارد برون [۲]و نیکلسن [۳] ترجمه‌ی خلاصه‌یی از آن را به انگلیسی ارائه داده اند و نیز ادوارد برون قسمت مربوط به احوال شعرای ایران را از این کتاب جداگانه در سالهای ۱۹۰۰-۱۹۰۱ به انگلیسی ترجمه و در مجله‌ی  انجمن پادشاهی انگلیس منتشر کرد.

حمد الله مستوفی در آثار خویش در خصوص خود و خاندانش اطلاعات ارزنده ای ارائه داده است و در کتاب تاریخ گزیده شرح نسبتاً دقیقی در مورد اصل و خانواده‌ی خود بدست داده است و اصل خود را عرب معرفی می کند و شجره‌ی خود را به حربن یزید ریاحی می رساند.[۴] وی از یک خاندان کهن مستوفیان قزوین بود که‌یکی از اجداد او به نام فخرالدوله ابومنصور کوفی در سال ۲۲۳ هجری به حکومت قزوین منصوب شد و از آن پس ، خاندانش در این شهر باقی ماندند و همه به عنوان مستوفی قزوین ادامه‌ی حیات دادند. پدر وی نیز با همین سمت مستوفی دستگاه ایلخانان بود. وی از حواشی رشیدالدین فضل الله بود و با سمت استیفاء کارهای دیوانی می کرد و برادرانش متصدی مشاغل دولتی و صاحب ثروت و دستگاه بودند و چون استیفاء و مشاغل مهم دیوانی در آن زمان نیاز به داشتن تعلیمات کافی در ادب و تاریخ بود پس افراد خانواده وی و خود او از چنین تربیت با ارزشی بهره مند بودند.

از وی سه اثر برجای مانده که در جای خود به ویژگیهای آنها اشاره می شود ولی کتاب تاریخ گزیده‌ی وی یک اثر تاریخی و ادبی محسوب می گردد که در این مقاله سعی شده است تا به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گیرد .

وضعیت اجتماعی و ادبی عصر حمدالله مستوفی

دکتر ذبیح الله صفا وضع اجتماعی این دوره را اینگونه بیان می کند: “ وضع اجتماعی قرن هشتم هجری با اختلافات سران مغول در عهد ایلخانان و علی الخصوص بعد از مرگ ابوسعید بهادر و کشاکش های پیاپی امرای مختلف بر سر فرمانروایی نواحی ایران ،همراه بود .”[۵]

البته باید خاطر نشان نمود که“ در عهد ایلخانان ، اگر چه برخی از آنان کوشش داشتند که موجبات آرامش اوضاع را فراهم آورند لیکن چون سرداران و سپاهیان آنان همه از مغول بودند ، هر وقت و هر جا که لازم می دانستند شدت عمل سابق را تجدید می‌کردند.

بنابراین استقرار حکومت ایلخانان در ایران که به ظاهر دوره‌یی آرام تصور می شد هم ، خالی از محنت های دوران حمله و هجوم مغول نبود . [۶] دوره‌ی حکومت ایلخانان[۷] مغول از لحاظ ادبی و فرهنگی یکی از دوره های روشن حیات عقلی ایران است . هرچند در نتیجه‌ی حمله‌ی خونین مغول و انهدام آثار تمدن و فرهنگ، سطح علم و معرفت در ایران به صورت چشمگیری تنزل کرد ؛ اما ، براستی چراغ نبوغ ایرانی حتی در آن روزگار هولناک خاموش نگردید و پس از مدتی رکود و تنزل و بهت زدگی ، بار دیگر ادبا و علما در رشته های گوناگون شعر و ادب و ترجمه و تفسیر و … استعداد خود را به کار گرفتند و در زمینه های مختلف درخشیدند تا جایی که حتی خود را به دوره‌ی پیش از مغول رساندند ، از آن جمله در زمینه‌ی ادبی و تاریخی .[۱] تاریخ ادبیات ایران ، ص ۱۲۷۷-۱۲۷۸٫

[۲] E.Brown

[3] Nicholson

[4] برای اطلاع بیشتر رجوع شود به مقدمه  تاریخ گزیده به اهتمام دکتر عبدالحسین نوائی

[۵] تاریخ ادبیات ایران، دکتر صفا ، تلخیص محمد ترابی، ص۳۰٫

[۶] تاریخ ادبیات ایران ، ص ۳۲

[۷] یعنی سالهای بین ۶۵۶ ( فتح بغداد و استقرار هولاکو در ایران ) تا سال ۷۳۶ مرگ ابوسعید بهادر آخرین ایلخان مغول.

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۲۷ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.