مقاله نگرشی تطبیقی بر وجه هنجاری اندیشه آیت‌الله مصباح و السدیر مک‌اینتایر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله نگرشی تطبیقی بر وجه هنجاری اندیشه آیت‌الله مصباح و السدیر مک‌اینتایر مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله نگرشی تطبیقی بر وجه هنجاری اندیشه آیت‌الله مصباح و السدیر مک‌اینتایر نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
الف. نگرش هنجاری السدیر مک اینتایر   ۳
جمعی بودن خیرها   ۴
غایت محوری و درج سعادت به مثابه غایت نهایی اخلاق   ۵
نقد نگاه ابزاری عاطفه گرایان به دیگران   ۶
نقش مطلوب دولت در عرصة اخلاق   ۷
ب. نگرش هنجاری آیت الله مصباح   ۸
سعادت به مثابه علت غایی اخلاق   ۹
محوریت مبدأ و معاد در اخلاق   ۱۰
تکامل تدریجی امیال متزاحم باکاربست آگاهی، دین و اختیار   ۱۱
ابزار بودن جامعه برای کسب مصالح مادی و معنوی   ۱۲
نقش دولت اسلامی در تحقق سعادت فرد   ۱۴
ج. مقایسة نگرش هنجاری آیت الله مصباح و السدیر مک اینتایر   ۱۵
نتیجه گیری   ۱۸
منابع   ۲۰

منابع

براتعلی پور، مهدی، ۱۳۸۵، شمول گرایی اخلاقی و ویژه نگری جماعتی، مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، ش ۷۳، ص ۶۱ـ۸۶٫

حسینی بهشتی، علیرضا، ۱۳۸۰، بنیاد نظری سیاست در جوامع چندفرهنگی، تهران، بقعه.

زائری، قاسم، ۱۳۸۴، بحران اخلاق مدرنیت و نظریه ی اخلاق مک اینتایر، راهبرد، ش۳۶، ص۴۵۳-۴۶۶٫

ساطع، نفیسه، ۱۳۸۸، نظرگاه مک اینتایر دربارة فرهنگ و تفکر غرب، مطالعات اسلامی: فلسفه و کلام، ش پیاپی ۲/۸۲، ص ۸۱ـ۱۱۴٫

سوزنچی، حسین، ۱۳۸۵، اصالت فرد، جامعه یا هر دو؛ بررسی تطبیقی آرای استاد مطهری و استاد مصباح، قبسات، ش ۴۲، ص ۴۱ـ۶۰٫

شبان نیا، قاسم، ۱۳۸۹، رابطة عدالت و پیشرفت در دولت دینی از منظر علامه محمدتقی مصباح، معرفت سیاسی، ش۳، ص۵ـ۲۶٫

ـــــ ، ۱۳۹۲،  پیرامون مبانی فلسفة سیاسی آیت اله مصباح، (مصاحبه) [فایل صوتی منتشر نشده].

شهریاری، حمید، ۱۳۸۳، فلسفة اخلاق و سیاست ارسطو و افلاطون از دیدگاه السدیر مک اینتایر، نقد کتاب، ش ۳۰، ص ۱۷۱ـ۲۰۳٫

ـــــ، ۱۳۸۵، فلسفة اخلاق در تفکر غرب از دیدگاه السدیر مک اینتایر، تهران، سمت.

علوی پور، سیدمحسن، ۱۳۸۸، بحران اخلاقی مدرن و چرخش ارسطویی مک اینتایر، معرفت اخلاقی، ش۱، ص۷ـ۴۶٫

قربانی، قدرت اله، ۱۳۸۷، سنت ارسطویی در فلسفة اخلاق غرب: دیدگاه های مک اینتایر، اندیشة دینی دانشگاه شیراز، ش ۲۷، ص ۶۱ـ۸۲٫

مالهال، استفن و ادم سوئیفت، ۱۳۸۵، جامعه گرایان و نقد لیبرالیسم (گزیدة اندیشه های سندل، مک اینتایر، تیلور و والزر)، ترجمة جمعی از مترجمان، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

مصباح، محمدتقی، ۱۳۶۵، خاستگاه حقوق، .

ـــــ، ۱۳۶۸، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، قم، سازمان تبلیغات اسلامی.

ـــــ، ۱۳۷۱، نگاهی گذرا بر فلسفة سیاسی اسلام، معرفت، ش۳، ص ۱۰ـ۱۲٫

ـــــ، ۱۳۷۷، سلسله مباحث اسلام، سیاست و حکومت، تهران، دفتر مطالعات و بررسی های سیاسی.

ـــــ، ۱۳۸۴، نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، تحقیق و نگارش احمدحسین شریفی، قم، م‍ؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

ـــــ، ۱۳۸۸الف، انسان سازی در قرآن، تنظیم و تدوین محمود فتحعلی، قم، م‍ؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره.

ـــــ، ۱۳۸۸ب، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، به قلم محمدمهدی نادری قمی، قم، م‍ؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

ـــــ، ۱۳۹۰، نظریة سیاسی اسلام، تحقیق و نگارش کریم سبحانی، قم، م‍ؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

ـــــ، ۱۳۹۱الف، اخلاق در قرآن، تحقیق و نگارش محمدحسین اسکندری، قم، م‍ؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

ـــــ، ۱۳۹۱ب، چکیده ای از اندیشه های بنیادین اسلامی، ترجمة حسین علی عربی، تدوین محمدمهدی نادری قمی، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)،

ـــــ، ۱۳۹۱پ، واکاوی حقیقت امیال، متن سخنرانی در دفتر مقام معظم رهبری، .

ـــــ، ۱۳۹۱ت، تعامل شناخت ها و امیال در تکامل انسان، متن سخنرانی در دفتر مقام معظم رهبری،  .

ـــــ، ۱۳۹۱ث، اخلاق در قرآن، قم، م‍ؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

مک اینتایر، السدیر، ۱۳۹۰، در پی فضیلت (تحقیقی در نظریة اخلاقی)، ترجمة حمید شهریاری و محمد علی شمالی، تهران، سمت.

مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۷۷، فلسفة اخلاق، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

نعمتی، رضا، ۱۸ مرداد۱۳۹۰، مایکل سندل و مکتب اجتماع گرایی، رسالت، ص۱۷٫

واعظی، احمد، ۱۳۸۷، جامعه گرایی و نسبت آن با لیبرالیسم و هرمونوتیک، علوم سیاسی، ش۴۱، ص ۹ـ۳۰٫

چکیده

لیبرالیسم در دهه‌های اخیر با انتقادات بسیاری مواجه بوده است. در این مقاله، وجه هنجاری انتقادات یاد شده، که در تقابل با وضعیت اخلاقی جوامع لیبرال قرار دارد، بررسی و مقایسه می‌شود. بدین منظور، السدیر مک‌اینتایر به عنوان نمایندة جامعه‌گرایی و آیت‌الله مصباح به عنوان نمایندة سنت اندیشة اسلامی انتخاب شده‌اند. حاصل این مقایسه این است که هر دو در وجه سلبی اندیشة خود، منتقد فردگرایی افراطی و خودمحوری لیبرالی در اخلاقیات می‌باشند. اما وجه ایجابی آنها برای این سامانة اخلاقی، متفاوت از یکدیگر است. مک‌اینتایر از جامعه‌محوری در اخلاق حمایت نموده و زندگی اجتماعی را دارای ارزش فی‌نفسه و سازندة اخلاق توصیف می‌نماید. اما آیت‌الله مصباح وحی و در مواردی عقل را کاشف از قوانین اخلاقی معرفی نموده، جامعه را نه دارای ارزش فی‌نفسه، بلکه ابزاری برای تأمین نیازهای مادی و معنوی می‌داند. دیدگاه‌های این دو اندیشمند در مورد درج سعادت به عنوان غایت اخلاق و نیز حمایت از دخالت دولت در عرصة اخلاقی به یکدیگر نزدیک است.

کلید‌واژه‌ها: آیت‌الله مصباح، السدیر مک‌اینتایر، نگرش هنجاری، فردگرایی، جامعه.

 

مقدمه

جامعه گرایان از جملة منتقدان متأخر لیبرالیسم هستند که از دهة ۸۰ میلادی در حوزة اندیشة معاصر حضور داشته اند. جامعه گرایی اساساً واکنشی در برابر نابهنجاری های اخلاقی جوامع غربی معاصر بود که دچار ازهم گسیختگی اجتماعی، فروپاشی خانواده ها، افزایش اعتیاد، تشدید شکاف طبقاتی و بی تفاوتی سیاسی شده بودند. این مکتب، جامعه را در کانون نظریه پردازی سیاسی قرار می دهد (نعمتی، ۱۳۹۰، ص۱۷). در حوزة مباحث هنجاری، جامعه گرایی حاوی نوعی فلسفة اخلاق است که فضیلت و خیر را سنگ بنا قرار می دهد. البته فضیلتی که محصول جامعه و فرهنگی خاص است. این مکتب بر نقش جامعه و حکومت در تدوین و تحقق خیرات تأکید می ورزد. بسیاری نگارش کتاب در پی فضیلت توسط السدیر مک اینتایر در سال ۱۹۸۱ را سرآغاز جامعه گرایی به عنوان یک مکتب فکری می دانند. مک اینتایر، برجسته ترین اندیشمند جامعه گرا بوده و دامنة انتقادات او نه تنها لیبرالیسم، بلکه کلیت سنت روشنگری را دربر می گیرد.

مبانی فلسفی لیبرالیسم، نه تنها توسط منتقدان غربی، بلکه از سوی نظریه پردازان دیگر همچون اندیشمندان مسلمان نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. برخی سنت گرایان مسلمان برآنند که ناهمخوانی آشکاری در مبانی لیبرالیسم وجود دارد. از جملة این نظریه پردازان، آیت الله مصباح است که به ویژه در دوره ای از حیات علمی خود، یعنی دورة احساس خطر وی از نشر افکار غربی در ایران، مبانی فلسفی لیبرالیسم بخصوص انسان گرایی و فردمحوری را به چالش طلبیده و متعارض با اسلام معرفی می کند.

نظریات جامعه گرایان و اندیشمندان مسلمانِ منتقد لیبرالیسم شامل مباحث انسان شناسانه، معرفت شناسانه و نگرش هنجاری است. در این پژوهش، نگرش هنجاری این دو طیف از منتقدان لیبرالیسم، یعنی السدیر مک اینتایر ـ به نمایندگی از جامعه گرایان ـ و آیت الله مصباح، به عنوان نمایندة منتقدان مسلمان ـ مورد مقایسه قرار می گیرد تا مشخص شود این نگرش ها در کجا هم پوشانی داشته و در چه زمینه ای از هم فاصله می گیرند. این مقایسه، در ارزیابی نظریات منتقدان غربی لیبرالیسم برای استفاده در متون بومی و اسلامی علوم سیاسی راهگشا خواهد بود.

الف. نگرش هنجاری السدیر مک اینتایر

از میان جامعه گرایان، مک اینتایر در بیان نگرش هنجاری خود، تندترین انتقادات را بر مدرنیته وارد کرده است. کانون انتقاد وی از لیبرالیسم، بحران اخلاقی ناشی از آن در جامعة معاصر غربی است، بحث  ها و نزاع های بی پایان و بی فایدة اخلاقی، که در آن هریک از طرف ها ادعای عقلانی بودن استدلال خود را دارند، اما هنوز نتوانسته اند رقیب را متقاعدکنند. به نظر مک اینتایر، دلیل این امر آن است که فلاسفة اخلاق، از پیشینة تاریخی اندیشه و استدلال خود جدا شده اند (حسینی بهشتی، ۱۳۸۰، ص۶۰). منظور مک اینتایر از پیشینة تاریخی، مشخصاً سنت ارسطویی اخلاق است که درج غایات به عنوان هدف و همچنین عقلانیت موجب استحکام آن شده بود (قربانی، ۱۳۸۷، ص۸۰). همین استحکام، مک اینتایر را به فکر بازسازی آن برای پایان بخشیدن به بحران اخلاقی جامعة معاصر انداخته است. وی در آثار خود،( معروف ترین و اثرگذارترین آنان After Virtue (1981), Whose Justice? Which Rationality? (1988) و Three Rival Versions of Moral Enquiry (1990) می باشند) دوران سنت ارسطوگرایی را عصری آرمانی می داند که باید در جامعة امروز و بنا به مقتضیات روزگار ما بازسازی شود. ماحصل این دوباره سازی، فلسفة اخلاق نوین ارسطوگرایی است که بر سه مفهوم عمل، روایت و سنت اتکا دارد؛ مفاهیمی که به نظر وی، سه لایة تکامل تاریخی فضیلت ارسطویی را می سازند (قربانی، ۱۳۸۷، ص۷۹؛ شهریاری، ۱۳۸۵، ص ۳۸۱ـ۳۹۴). به طور خلاصه، عمل به معنای کرداری جمعی برای رسیدن به خیر است. مفهوم روایت به سیر خطی و جهت دار زندگی فرد اشاره می کند که از گذشته آغاز و به سمت آینده ای پیش بینی نا پذیر حرکت می کند. سنت نیز دستاورد یک جامعة خاص در طول تاریخ است که شامل ارزش ها و باورهایی برای افراد است (زائری، ۱۳۸۴). وی با استفاده از این مفاهیم، روش غایت محور، فضیلت محور و عقلانی ارسطو را در اخلاق بازسازی می کند تا نظم را به اخلاق آشفته و فردگرای اخلاق غرب بازگرداند (قربانی، ۱۳۸۷، ص ۶۲-۶۳). به نظر مک اینتایر منشأ این آشفتگی فردمحوری و حاکمیت احساس و عاطفة فردی در تدوین اخلاق است که وی از آن با عنوان عاطفه گرایی یاد می کند (براتعلی پور، ۱۳۸۵، ص ۸۰).

نگرش هنجاری السدیر مک اینتایر، شامل محورهای چندی است که در ذیل مورد بررسی قرار می گیرند.

جمعی بودن خیرها

از نخستین نشانه های جامعه گرا بودن مک اینتایر در حوزة نگرش هنجاری، ارجاع وی به جوامع قهرمانی به عنوان سرآغاز سنت ارسطویی است. این جوامع از دیدگاه وی، در اشعار هومر (قرون هشتم و هفتم ق.م) ترسیم شده اند؛ اشعاری که خود شامل داستان هایی است که به زمانی بسیار دورتر از هنگامة سرایش شان برمی گردند (مک اینتایر، ۱۳۹۰، ص ۲۱۰). دستاورد مک اینتایر از تحلیل آثار هومر، استخراج تصویر جوامع قهرمانی است. در جامعة قهرمانی هویت افراد با نقش اجتماعی شان، که بر اساس نظم سلسله مراتبی جهان و جامعه به آنها محول شده است، شکل می گیرد. چنانچه فرد، نقش اجتماعی خود را به خوبی به انجام برساند، انسان نیکی خواهد بود (شهریاری، ۱۳۸۵، ص ۳۴ـ۳۵). در اینجا میان اخلاقی بودن فرد و زندگی اجتماعی اش پیوند وجود دارد. به طور کلی، در سنت ارسطویی تنها درون چارچوب اجتماع است که فضایل شکوفا می شوند (واعظی، ۱۳۸۷، ص ۱۲).

اما به نظر مک اینتایر، این ویژگی جمعی بودن خیرها به عنوان یک امتیاز سنت ارسطویی، در دوران جدید، که عصر فردگرایی است، از میان رفته است. او ریشة این رویکرد هنجاری نامطلوب را در معرفت شناسی دنیای مدرن می داند و معتقد است: ناکامی اصحاب روشنگری در عقلانی سازی اخلاق، سبب بروز عاطفه گرایی یا همان مبتنی بودن اصول اخلاقی بر عواطف فرد گردیده است (براتعلی پور، ۱۳۸۵، ص۸۰). در جهان معاصر، گزاره های اخلاقی چیزی جز ابراز احساسات، عواطف و سلایق فردی تلقی نمی شوند. عاطفه گرایی تمایلات و ترجیحات فردی را، صرف نظر از پیوندهای انسان با اجتماع، در کانون توجه خود قرار می دهد (علوی پور، ۱۳۸۸، ص۲۲).

امر دیگری که اجتماعی بودن خیرها در نظر مک اینتایر را نمایش می دهد، تبیین او از مفهوم سنت و رابطة آن با بحث فضایل است. در صورتی که به فضایل شکل گرفته در سنّت عمل شود، آن سنّت پابرجا خواهد ماند (مک اینتایر، ۱۳۹۰، ص۳۷۴). با استفاده از مفهوم عمل نیز می توان اجتماعی بودن فضیلت برای مک اینتایر را اثبات نمود. از نظر وی، یکی از کارکردهای مفهوم عمل، جلوگیری از بروز عاطفه گرایی است؛ چراکه معیارهای شخصی و ذهنی عمل را رد کرده و آن را مطابق ملاک های تاریخی و جمعی تنظیم می کند (مالهال و سوئیفت، ۱۳۸۵، ص۱۰۱). در حقیقت، در نظر مک اینتایر باید به طور جمعی و با ملاک های جمعی به خیر دست یافت. فهم پذیری عمل در صورتی است که بتوان آن را از طریق نیات و باورهای عامل و همچنین محیط عمل، تحلیل کرد.

غایت محوری و درج سعادت به مثابه غایت نهایی اخلاق

مک اینتایر سنت ارسطویی را به دلیل استحکام مورد تمجید قرار داده، یکی از دلایل آن را غایت محوری این سنت می داند. چارچوبة اخلاق نزد ارسطو، مبتنی بر سه مفهوم است: اول، انسان آن چنان که هست، انسانی که دارای نقص هایی است و باید کامل شود. دوم، انسان آن گونه که باید باشد (انسان غایی)، در صورتی که به ماهیت ذاتی خود پی ببرد. در نهایت، احکام اخلاقی که به گذار انسان از وضع موجود به مطلوب کمک می کنند. اصولاً معناداری اخلاقیات ارسطویی در گرو مفهوم غایت است (همان، ص۹۰). غایت انسانی به محتوای گزاره های اخلاقی شکل می دهد و به مانند نقطة هدف برای آنها عمل می کند. نظریة غایت محور ارسطو، بر زیست شناسی متافیزیکی او اتکا دارد؛ به این معنا که افراد بشر، همچون اعضای دیگر انواع موجودات، طبیعتی خاص دارند؛ و آن طبیعت طوری است که آنان مقاصد و هدف های معینی دارند، و طبعاً به سوی غایت خاصی حرکت می کنند (مک اینتایر، ۱۳۹۰، ص۲۵۶). این تصویر ارسطو از انسان، به تبع نگاه سلسله مراتبی او به عالم طبیعت است؛ تصویری که در آن عالَم همواره در حال حرکت از ماده به صورت است. این صورت، همان غایت می باشد (شهریاری، ۱۳۸۳، ص۱۹۷). رسیدن به غایت با عمل به اخلاقیات، زیربنای فلسفة اخلاق اوست. یکی از شاخصه های غایت محوری ارسطو این است که او سلسلة غایاتش را تا بی نهایت و بی پایان، تصویر نمی کند، بلکه در سرسلسله به یک غایت نهایی ختم می شود که به همة کارهای آدمی جهت می دهد (ساطع، ۱۳۸۸، ص۱۰۱).

از نظر مک اینتایر، بارزترین طرد ارسطو از صحنة اخلاقیات مدرن، حذف مفهوم غایت بود؛ عاملی که سبب معناداری احکام و گزاره های اخلاقی به شمار می آمد. بدین صورت که اخلاقیات ارسطویی برای گذار انسان از وضع موجود، به حالتی کامل تر و مطلوب تر (انسان غایی) تدوین شده بودند، اما حذف غایت از شاکلة سه جزئی سنت ارسطویی (انسان موجود، انسان غایی و احکام اخلاقی) موجب شد ارتباط دو جزء دیگر مختل شود؛ دو جزئی که در طرح ریزی خود ناهمساز و متعارض رسم شده بودند (مالهال و سوئیفت، ۱۳۸۵، ص۹۱). در سنت روشنگری نمی توان از هست ها و تصویر انسان موجود به این نکته پی برد که آدمی چگونه باید باشد. در حالی که در سنت ارسطویی، باید و هست، در نوعی به هم پیوستگی به سر می بردند. انسان هنگامی انسان است که خوب باشد. در این سنت، خوب توصیف کردن افعال یا اشخاص با توجه به عملکردها یا هدف های ذاتی یا همان غایت صورت می گرفت. زمانی می توان گفت فلان ساعت خوب است که مطابق غایت خود ـ یعنی قابل فهم کردن زمان ـ عمل کند. مک اینتایر، این نوع استدلال اخلاقی در ارسطوگرایی را دارای بار مفهومی کارکردی می داند. هر شخصی برای ایفای کارکرد یا همان غایت، پا به عرصة هستی می گذارد و از او انتظار می رود کارکرد معین شدة خود را که در عرصة اجتماع مشخص می شود، به انجام برساند. این دید کارکردی، ریشه در دورة باستانی آتن دارد و در قرون وسطا نیز به چشم می خورد. با حذف مؤلفة غایت از اخلاقیات مدرن، عنصر کارکردی نیز از آن جدا شد. مک اینتایر از این امر با عنوان تغییر معنایی اخلاق نام می برد (مک اینتایر، ۱۳۹۰، ص ۱۱۰ـ۱۱۵).

مک اینتایر با استفاده از مفهوم روایت، به بازسازی سنت ارسطویی می پردازد. تنها با استقرار حیات افراد در چارچوب منسجم و خطی روایت، حیات اخلاقی ما جهت دار می شود. به این نحو که با ایجاد مفهومی خاص از آینده، که اجتماعی و مشترک است، بر زندگی کنونی و حال فرد تأثیر می گذارد. درواقع، این آینده، که چندان هم پیش بینی پذیر نبوده و در طول زمان نیز بازسازی و اصلاح می شود، نقش غایت ارسطویی را برای اندیشة مک اینتایر بازی می کند، بدون آنکه نیازی به تصور زیست شناختی متافیزیکی ارسطو وجود داشته باشد. مک اینتایر، غایت مداری و پیش بینی پذیری حیات اخلاقی را از طریق مفهوم روایت (داستان) میسر می کند (مالهال و سوئیفت، ۱۳۸۵، ص ۱۰۴ـ۱۰۵).

نقد نگاه ابزاری عاطفه گرایان به دیگران

در سنت اخلاقی لیبرال، یک گزارة اخلاقی، نه تنها برای ابراز عواطف فردی به کار می رود، بلکه فرد با این ابراز نظر، درصدد تأثیرگذاری بر دیگران نیز هست (مک اینتایر، ۱۳۹۰، ص۳۸). به این معنا که هر فرد برای دستیابی به اهداف شخصی خود، تلاش می کند تا سلایق و احساسات دیگران را مطابق میل خود درآورد و آنها را با خود همراه سازد (قربانی، ۱۳۸۷، ص۷۸). در نظر مک اینتایر، این شیوه از مباحثة اخلاقی، چیزی جز استفادة ابزاری از دیگران برای غایات فردی نیست (مالهال و سوئیفت، ۱۳۸۵، ص۸۶). به اعتقاد وی، این امر نوعی اختلال و تعارض در روابط اجتماعی افراد پدید آورده است که از آن به نام استثمار یاد می کند. این امر، با آرمان لیبرالی خودمختاری فردی نیز در تضاد است. او می گوید:

برای حفظ خودمختاری ای که یاد گرفته ایم تا آن را باارزش بدانیم، آرزو می کنیم که دیگران ما را استثمار نکنند؛ [اما] در مقام عمل، برای محقق ساختن اصول و دیدگاه خویش، فراروی خویش راهی جز استثمار دیگران نمی بینیم (مک اینتایر، ۱۳۹۰، ص۱۲۹).

از اینجا می توان به ویژگی دیگر خود عاطفه گرا، یعنی فریب کاری اشاره کرد. چنانکه گفتیم از نظر مک اینتایر صحنة زندگی معاصر جامعة غربی برای فرد، چرخه ای از استثمار دیگران و واهمه از استثمار شدن توسط آنهاست. فریب کاری خودِ عاطفه گرا در اینجاست که تمایز میان روابط شخصی فریب کارانه و غیرفریب کارانه را از میان برداشته است؛ به این معنا که در ظاهر، استدلال های اخلاقی برای اثبات خوبی یک امر ارایه می شود، ولی در باطن برای این است که دیگران برای تسهیل دستیابی ما به هدفمان متقاعد شوند (شهریاری، ۱۳۸۵، ص۲۸۸). می توان منشأ عدم تمایز روابط فریب کارانه و غیر آن را در برداشته شدن مرز استدلال های شخصی و غیرشخصی در تدوین اخلاق دانست. در این زمینه نیز عاطفه گرایی اگرچه متضمن تعیین کنندگی نظرات شخصی برای صدور احکام اخلاقی است، اما آن را انکار کرده و ادعای غیرشخصی بودن آن را دارد.

نقش مطلوب دولت در عرصة اخلاق

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۵

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.