مقاله وابستگی متقابل صنایع پوششی و منسوجات


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله وابستگی متقابل صنایع پوششی و منسوجات مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله وابستگی متقابل صنایع پوششی و منسوجات نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

صنایع پوششی و خرده فروشی : رقابت جهانی… ۱

۱-۳- مقدمه. ۱

۲-۳- ماهیت رقابت در صنایع پوشاک و نساجی… ۲

۱-۲-۳- جابجایی قدرت خریدار در صنعت پوشاک…. ۲

۲-۲-۳- راهبرد کانال آفرین ها ۵

۳-۲-۳- تصمیمات خرید کانال آفرین ها و خرده فروشان بزرگ…. ۸

۳-۳- ویژگیهای مهم مواضع راهبردی صنایع پوشاک و نساجی… ۱۱

بخش چهارم.. ۱۶

آیا TUFS پاسخی جهت کمک به پوشاک و منسوجات برای رقابت جهانی است. ۱۶

۱-۴- مقدمه. ۱۶

۲-۴- ویژگیهای مهم TUFS.. 16

3ـ۴ سناریوی تکنولوژیکی صنعت پوشاک هند.. ۱۷

۱-۳-۴- وضع تکنولوژیکی شرکتهای پوشاک…. ۱۸

۲-۳-۴- اهداف سرمایه گذاری در ماشین آلات… ۱۸

۳-۳-۴- موانع سرمایه گذاری… ۱۹

۴-۳-۴- دیدگاه صنایع پوشاک در مورد TUFS.. 20

4-4- اقدامی که شرکتهای پوشاک باید در پیش گیرند. ۲۱

۵-۴- اظهارات پایانی… ۲۲

بخش پنج.. ۲۲

آیا طرح مالی ارتقاء فن آوری پاسخی جهت کمک به پوشاک و منسوجات برای رقابت جهانی است؟  ۲۲

۱-۵- مقدمه. ۲۳

۲-۵- پس زمینه. ۲۳

۱-۲-۵- انتظارات مشتریان.. ۲۳

۳-۵- بهبود مهارت ها و سیستم ها ۲۵

۱-۳-۵- بهبود مهارت ها ۲۵

۲-۳-۵- بهبود سیستم ها ۲۸

۴-۵- اظهارات پایانی… ۲۹

مرجع.. ۳۰

بخش ششم.. ۳۱

مراحل لازم جهت تقویت زنجیرة عرضه. ۳۱

۱-۶- مقدمه. ۳۱

۲-۶- تعریف SCM… 32

3-6- سیر و تحول SCM در صنعت پوشاک و نساجی… ۳۳

۱-۳-۶- مرحله اول : ۱۹۷۵ – ۱۹۶۰ – عصر فشار موجودی کالا.. ۳۳

۲-۳-۶- مرحله دوم: ۱۹۹۰ – ۱۹۷۵ – تلفیق عملیات در شرکت… ۳۴

۳-۳-۶- مرحلة سوم: اواخر دهة ۱۹۹۰ به بعد – مفهوم SCM به تدریج شکل می گیرد. سرعت حائز اهمیت شد، به ویژه در کالاهای پسند روز. ۳۴

۴-۳-۶- آیندة تحول.. ۳۶

۴-۶- عوامل دگرگونی در نساجی مدرن.. ۳۶

۱ـ۴ـ۶ تغییر وجه خرده فروشی پوشاک در کشورهای پیشرفته ۵٫٫ ۳۷

۵ـ۶ ویژگیهای مهم صنعت پوشاک و نساجی هند.. ۳۸

۱ـ۵ـ۶ پیشرفت فن‌آوری و SCM… 40

6ـ۶ تأثیر SCM  بر تجارت… ۴۴

۱ـ۶ـ۶ آیا SCM  بر منافع اثر گذار بوده است ؟. ۴۴

۲-۶-۶- چه راهی برای دستیابی به برتری عملیاتی وجود دارد؟. ۴۴

۳-۶-۶- بهینه سازی زنجیره عرضه. ۴۴

۴-۶-۶- ارزش کاهش هزینه. ۴۵

۷-۶- چگونه زنجیره عرضه را تقویت کنیم؟. ۴۶

۱-۷-۶- هفت اصل SCM مربوط به مشاوره اندرسن.. ۴۶

۲-۷-۶- ضرورت شبکه سازی فن‌آوری… ۴۸

۸-۶- تعهد و پتانسیل SCM… 49

1-8-6- سه مانعی که رشد مدیریت زنجیره عرضه هماهنگ را به تاخیر می‌اندازد  ۴۹

منابع: ۵۲

بخش هفتم.. ۵۴

نیاز به تقویت زنجیرة عرضه. ۵۴

۱-۷- مقدمه. ۵۴

۲-۷- چارچوب مفهومی… ۵۴

۱-۲-۷- زنجیرة عرضه، مدیریت جریان ها ۵۴

۲-۲-۷- طبقه‌بندی‌ مقوله‌های تولید.. ۵۵

۳-۷- برنامه کار تولیدکنندگان و عرضه کنندگان.. ۵۷

۱-۳-۷- مدیریت زنجیرة عرضه برای محصول غیرمنفعل.. ۵۷

برنامه کار تولیدکنندگان.. ۵۸

برنامه‌های کار عرضه‌کننده. ۵۹

توسعة محصول ـ طرحها عملیات مشترک…. ۶۰

۲-۳-۷- مدیریت زنجیرة عرضه برای محصولات واکنشی… ۶۲

منابع.. ۶۴

بخش هشت… ۶۵

تغییر روندهای خرده فروشی… ۶۵

۱-۸- مقدمه. ۶۵

۲-۸- تحول خرده فروشی، ساختار بازار هند، اولویت مصرف کنندگان هندی برای خرید  ۶۶

۱-۲-۸- تحول خرده فروشی… ۶۶

۲-۲-۸- ساختار بازار هند.. ۶۷

۳-۲-۸- الویت مصرف کنندگان هند برای خرید.. ۶۹

توضیحات… ۷۰

۳-۸- موضوعات استراتژیک،‌ فضای فروشگاه و نوع محصول ـ حرکت به سوی «دانش حرفه‌ای»  ۷۲

۱-۳-۸- فضای فروشگاه. ۷۲

۲-۳-۸- سیاست محصول مرکز فروش و کیفیت خدمات… ۷۳

۳-۳-۸- حرکت به سوی دانش حرفه‌ای… ۷۸

۴-۸- اظهارات پایانی… ۷۹

منابع.. ۸۱

بخش نُهم.. ۸۲

پوشاک و نساجی: موضوعات سازمان تجارت جهانی (WTO). 82

1-9- مقدمه. ۸۲

۲-۹- موضوعات بحث… ۸۳

۱-۲-۹- حذف تدریجی سهمیه. ۸۳

۲-۲-۹- موانع تعرفه‌ای… ۸۵

۳-۲-۹- توافق Back-load شده. ۸۵

۳-۹- درگیری‌های ATC در صادرات هند.. ۸۶

۴-۹- اقدامات جبرانی و اصلاحی… ۸۷

۵-۹- آیا صنعت هند آماده برای رویارویی با چالشهاست؟. ۸۸

۶-۹- اظهارات پایانی… ۸۹

بخش دهم.. ۹۰

پوشاک و نساجی: موضوعات تجارت جهانی… ۹۰

۱-۱۰- مقدمه. ۹۰

۲-۱۰- پس از تحقق ATC ـ موضوعات و مسائل.. ۹۱

۳-۱۰- موضوعات مهم دیگر. ۹۲

۱-۳-۱۰- موضوع دستیابی… ۹۲

۲-۳-۱۰- موضوعات غیرتجاری… ۹۳

۳-۳-۱۰- منطقه گرایی… ۹۳

۴-۱۰- در صورتیکه تحقق بدون هر گونه تغییر در ATC و مناطق مربوط ادامه یابد، در ۵ سال آینده چه روی خواهد داد؟. ۹۵

۵-۱۰- اهداف هند از مذاکرات چه باید باشد؟. ۹۶

۶-۱۰- پیشنهادهای خاص جهت دستیابی به اهداف… ۹۶

۱-۶-۱۰- به دنبال دستیابی بیشتر به بازار از طریق کاهش تعرفه. ۹۶

۲-۶-۱۰- کنترل سوء‌استفاده از عوارض ضدقیمت‌‌شکنی… ۹۷

۳-۶-۱۰- کاهش تأثیر نامطلوب موافقت نامه تجاری منطقه ای… ۹۸

۷-۱۰- پیشنهاد برای امتیازاتی که هند باید ارائه دهد.. ۹۸

۱-۷-۱۰- الزامات تعرفه‌ای… ۹۸

۲-۷-۱۰- عوارض حفاظتی… ۹۹

مرجع.. ۹۹

بخش یازدهم.. ۱۰۰

توسعه منابع انسانی در صنایع قدیمی، تجربیات یک واحد ریسندگی… ۱۰۰

۱-۱۱- مقدمه. ۱۰۰

۲-۱۱- پیشینة دو واحد ریسندگی، رویکردی به HRD و نتایج بدست آمده. ۱۰۲

۱-۲-۱۱- اطلاعات پیشینة دو واحد.. ۱۰۲

۲-۲-۱۱- رویکردها به توسعة منابع انسانی… ۱۰۳

۳-۲-۱۱- نتایج بدست آمده. ۱۰۸

۴-۲-۱۱- موانع توسعه منابع انسانی در صنایع قدیمی… ۱۱۰

۳-۱۱- اظهارات پایانی… ۱۱۱

منابع.. ۱۱۲

بخش دوازدهم.. ۱۱۳

توسعة منابع انسانی در صنایع سنتی: تجربیات یک واحد پوشاک…. ۱۱۳

۱-۱۲- مقدمه. ۱۱۳

۱-۲-۱۲- پیشینة Denifine. 115

2-2-12- منبع انسانی به عنوان یک فرد. ۱۱۶

۳-۲-۱۲- انتخاب برنامه NIFT.. 117

4-2-12- نتایج بدست آمده. ۱۱۹

۵-۲-۱۲- نقش کارآفرینان عالی ربته در توسعة منابع انسانی در صنایع سنتی   ۱۲۰

۳-۱۲- اظهارات پایانی… ۱۲۲

منابع.. ۱۲۳

بخش سیزدهم.. ۱۲۴

برنامه کار. ۱۲۴

۱-۱۳- مقدمه. ۱۲۴

۲-۱۳- برنامه کار. ۱۲۵

۱-۲-۱۳- سرمایه گذرای مستقیم خارجی در خرده فروشی… ۱۲۵

۲-۲-۱۳- نکته‌سنج‌تر کردن مشتریان.. ۱۲۷

۳-۲-۱۳- ایجاد رهبری برای صنایع پوشاک و نساجی هند.. ۱۲۷

۴-۲-۱۳- ارتقاء مهارتهای فنی دراین دو صنعت و مدیریت بهتر زنجیرة عرضه  ۱۳۰

۵-۲-۱۳- ارتقاء مهارتهای افراد متعلق به بخشهای ضعیف‌تر جامعه. ۱۳۱

۳-۱۳- اظهارات پایانی… ۱۳۳

مرجع.. ۱۳۴

پیوست I 135

پیوست II 136

پیوست III 137

پیوست IV.. 138

منابع:

۱- ویلیام. سی. کپاسینو، مدیریت زنجیره عرضه، اصول اولیه و ماورا، (ویرجینیا APICS:USA 1997) ، ص ۱۰٫

۲- دیوید ریگبی، «مدیریت زنجیره عرضه نساجی: مشکلات جدید، راه‌حل‌های جدید»، مقالات ارائه شده در کنفرانس بین‌المللی جامعه رنگرزها در باکستون، دربی‌شایر، انگلستان، در اول اکتبر ۱۹۹۲٫ انتقال داده شده از وب سایت اعضای پیوسته دیویدریگبی.

۳- همانجا.

۴- ای.پی سینگلتری و ساموئل سی وینچتر، Jr ، فراسوی تولید انبوه: مدلهای مدیریت استراتژیک برای تغییر و دگرگونی تولید رقابت جویانه در صنعت نساجی آمریکا، مجله انجمن نساجی، جلد ۸۹، قسمت ۲، شماره ۱ (۱۹۹۸).

۵- هیکی متیلا، «تغییرات محتمل در خرده‌فروشی پوشاک اروپا و تاثیر آنها بر تولید پوشاک و نساجی»، مجله نساجی جلد ۲۵، شماره ۲، (۱۹۹۶) صص ۲۴-۲۰٫

۶- سری رام خانا، تاریخچه صنعت نساجی هند، Textile outlook International، جلد ۵۴، (جولای، ۱۹۹۴)، ص ۶۹٫

صنایع پوششی و خرده فروشی : رقابت جهانی

۱-۳- مقدمه

ATMA و NIFT سازمانهایی که حمایت مالی این سمینار را بر عهده داشتند، در بروشور خود، به سناریویی که صنایع پوشاک و نساجی هند احتمالاً در هزارة بعدی با آن روبرو می شوند، اشاره کرده اند. آماده سازی صنایع پوشاک و نساجی هند برای هزارة بعدی ، موضوع اصلی این سمینار است. این بروشور با توصیف سناریوی احتمالی که صنایع پوشاک و نساجی هند با آن روبرو خواهند شد، اظهار می کند که :

هزارة بعدی ، برای صنایع پوشاک و نساجی یک رقابت شدید جهانی را نوید می دهد. رقابت قریب الوقوع پیش از این سایه فکنی کرده است و بخت و اقبال قدرها در صنعت نساجی را تحت تأثیر قرار داده است.

موضوع مورد بحث در این سمینار، وابستگی متقابل صنایع پوششی و منسوجات است. با این وجود، تمایل داریم توجه بیشتر را بر صنایع پوششی و خرده فروشی معطوف داریم تا بر منسوجات. این بدین دلیل است که بخشهای پوشاک و خرده فروشی فی نفسه، ارزش بیشتری به زنجیرة عرضة نساجی می افزایند، و نیز بدلیل اینکه این بخشها گرایشهای بازار را هدایت می کنند. دوم اینکه تمایل داریم توجه خود را بر جهان متمرکز کنیم تا صرفاً بر هند، چرا که صنعت هند بر مبنای صادرات هدایت می شود و نیاز به درک درست سناریوی جهانی دارد و نیز بدین جهت که پیشرفت ها در هند مهمترین روال کار جهانی را دنبال خواهند کرد.

مصرف کنندگان نهایی در تمام دنیا، دیگر پارچه ها را به عنوان یک محصول خریداری نمی کنند. صنعت نساجی هند نیز باید بداند که محصولات به سرعت در حال از دست دادن ماهیت خود به عنوان محصولات مصرفی هستند. آنها به طور روز افزون تبدیل به محصولات صنعتی می شوند که هدف آنها صنایع پوشاک است و باید نیازهای این صنایع را برآورده سازند. بنابراین ، درک ماهیت رقابتی که صنایع پوشاک در سالهای نزدیک با آن مواجه خواهند شد و ایجاد راهبردهایی مطابق با آن، برای مدیریت صنعت نساجی حائز اهمیت است. هدف این مقاله ایجاد پیش زمینه ایست که به مدیریت عالی رتبة هر دو صنعت کمک می کند در مورد موضع استراتژیک خود جهت رویارویی با رقابت شدید، تصمیم گیری کنند. در بخش ۲-۳ ، در خصوص ماهیت رقابتی که صنایع پوشاک و نساجی در سالهای نزدیک با آن روبرو خواهند بود، بحث می کنیم. مشخصات مهمی که موضع استراتژیک این صنایع باید در بر داشته باشد، موضوع بحث بخش ۳-۳ است.

۲-۳- ماهیت رقابت در صنایع پوشاک و نساجی

۱-۲-۳- جابجایی قدرت خریدار در صنعت پوشاک

جهت درک ماهیت رقابت، باید قدرت چانه زنی خریداران را دریابیم، چرا که عنصر مهمی است که به ماهیت رقابت، شکل می دهد. در سطح جهانی ، قدرت خریدار، از عاملان توزیع به خرده فروش ها و کانال آفرین های امروزی ، انتقال یافته است.

کانال آفرین ها ، آن دسته از سازمانهایی هستند که با مصرف کنندگان سر و کار دارند، مارک هایی را که مصرف کننده توسط آن شناسایی می کند را در اختیار دارند، و الزاماً دارای تجهیزات تولید، جهت تولید آنچه که معامله می کنند، نیستند. آنها به هنگام برخورد با مصرف کنندگان، منحنی نوآوری را شرح می دهند، به نیازهای مصرف کننده پی می برند و خرسندی و رضایت را انتقال می دهند، آنها طراحان ، مدیران تولید،‌معامله گران، و بازاریاب ها هستند. آنها محصولات را در سطح جهانی از کارآمدترین منابع تهیه می کنند. آنها در سطح بین المللی خریداری می کنند و در سطح بین المللی می فروشند و راهبردهای جهانی را جهت بازاریابی علائم تجاری خود، به کار می گیرند. چنین کانال آفرین هایی شامل سازمانهایی از قبیل رالف لورن، تومی هیل فیگر، گپ، لوی استراس ، هوگوباس و وال مارت هستند.

جابجایی در قدرت خرید از اوایل دهة ۱۹۹۰ تاکنون، در شکل ۱-۳ نشان داده شده است.

قدرت کانال آفرین ها، از شناخت آنها نسبت به نیازهای مختلف مصرف کنندگان و گرایشهای خرده فروشی و توانایی آنها در تنظیم راهبردهای خود بر مبنای این شناخت،‌ناشی می شود. موفقیت شغلی آنها بستگی به «سرمایه های معنوی» (درک و ارتباط با مصرف کننده) دارد تا اینکه وابسته به سرمایه های مادی باشد. بنابراین ، اینکه آنها خرده فروش یا تولید کننده باشند، اهمیت چندانی ندارد.

مصرف کنندگان روز به روز متوقع تر می شوند. مصرف کنندگان:

   ·رو به «فردگرا» شدن هستند، چیز متفاوتی می خواهند و پیوسته تقاضای محصولاتی را دارند که شخص دیگری آن را نداشته باشند.

   ·وفادار به نشان تجاری می شوند، اما در صورتیکه تولیدکنندگان و بازاریاب ها نتوانند توقعات آنان را ، برای بار دوم، برآورده سازند، آماده تغییر مارک ها می شوند.

   ·خواهان صرف زمان کمتری برای خرید هستند (شکل ۲-۳) خواستار خدمات و طالب برآورده شدن نیازها در اسرع وقت هستند.

   ·روز به روز ، آگاه از ارزش می شوند، از لحاظ طرح محصول، کیفیت و خدمات به دنبال ارزش هستند، اما خواهان مزایای قیمت نیز هستند و می پرسند زمانی که قیمت کامل را می پردازند آیا پول زیادی نمی دهند . (جدول ۱-۳).

بررسی که اعضای پیوستة کورت سلمون (KSA) در کشورهای مختلف انجام دادند (شکل ۲-۳) نشان می دهد که مصرف کنندگان کمترین زمان را برای خرید صرف می کنند چرا که ضرورتهای رقابتی در زمینة وقت آنها وجود دارد. گر چه خرید در هند هنوز دارای اولویت بیشتری است اما در سطح جهانی، در خصوص حق تقدم مصرف کننده ، در مقام پایینی قرار دارد.

در سه کشور، یعنی آمریکا، آلمان و فرانسه، به غیر از آن شش کشوری که KSA مورد بررسی قرار داد، بیش از نیمی از پاسخ دهندگان اظهار کردند ترجیح می دهند بجای پول وقت آزاد بیشتری داشته باشند. درصد پاسخ دهندگانی که همین مورد را اظهار کردند، حتی در سه کشور دیگر، یعنی ژاپن، انگلیس و ایتالیا ، بسیار زیاد است.(شکل ۳-۳) . بنابراین شرکتهای پوشاک و نساجی هند باید بدانند که زمان، ضروری است و ضروری تر نیز می شود، و این شرکتها باید داد و ستد خود را بر مبنای آن تنظیم کنند.

نیازهای مصرف کننده سه مشخصه برجسته دارند. اول تقاضای صرفه جوئی در وقت به هنگام خرید است. دوم، تقاضای خدمات است. نیاز به دریافت ارزش به ازای پول صرف شده،‌اضافه بر دو تقاضای اول، خواست سوم مصرف کننده است. جهت صرفه جوئی در وقت، مصرف کنندگان از طریق اینترنت و از طریق کاتالوگ ها خرید می کنند. مصرف کنندگان درخواست خدمات دارند تا در انتخاب به آنها کمک شود. مصرف کنندگان نیاز به کسی دارند که مشخصه های محصول را برای آنان توضیح دهد تا در خرید محصولی که جویای آن هستند، به آنها کمک کند. آنها نمی خواهند کل سناریوی خرید را خودشان بررسی کنند. فروشگاههای کالاهای اختصاصی ، مثل گپ ، رشد چشمگیری داشته اند، زیرا خدماتی را که مشتریان انتظار دارند، ارائه می دهند.

علاوه بر پاسخ به نیاز مصرف کنندگان،‌شرکتهای پوشاک و منسوجات،‌همچنین باید پاسخگوی تغییراتی که در خرده فروشی صورت می گیرد باشند. خرده فروش ها در حال افزایش قدرت خرید خود، از طریق ادغام و از طریق افزایش خرده فروشی بین مرزی هستند، خصوصیات مهم سناریوی در حال تغییر خرده فروشی عبارتند از:

        ·ادغام تجارت خرده فروشی، خرده فروشان بزرگ از طریق اختلاط و جلب منفعت در حال افزایش سهم خود هستند.

   ·خرده فروشی بین مرزی رو به افزایش است و بسیاری از خرده فروشان سراسر دنیا در حال افزایش کسب و کار خود، خارج از بازار داخلی هستند. حتی در آسیا ، تعداد خرده فروشانی که در کشورهای مختلف عمل می کنند، از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۶ شدیداً افزایش یافته است .

CAGR نشانگر میزان متوسط رشد ترکیبی است.

منبع: عصر فروشگاه زنجیره ای و تحلیل KSA

به استثنای فروشگاههای کره و ژاپن

۲-۲-۳- راهبرد کانال آفرین ها

کانال آفرین ها،‌زنجیره عرضه را به عنوان یک مجموعة عرضه،‌سازماندهی مجدد کرده اند. این مجموعه عرضه، مصرف کننده را در مرکز قرار می دهد و تضمین می کند که مصرف کننده هر پروسه را هدایت کند. این امر با شیوة یک انتهای زنجیره که درک نیازهای مصرف کننده، برگرداندن آن به طراحی و سپس گذراندن آن از زنجیره ای از فرآیندها تا لحظة تحویل محصول می باشد، تباین دارد.

برنامه ریزی کانال آفرین ها با مصرف نهایی پوشاک آغاز و با طرح ریزی در زمینة سامان دهی و فروش آن به پایان می رسد. مسائلی که روند طرح ریزی بدان می پردازد در برگیرندة طراحی پوشاک،‌جایی که پوشاک باید تولید شود و منابعی که مواد اولیه باید از آنجا خریداری شود، می باشد.

سؤالاتی که هر زنجیرة عرضه با آن سر و کار دارد عبارت خواهد بود از:

        ·آیا پوشاک مورد نظر یک مد است و یا یک محصول پایه

   ·کالای مطلوب چه تراکم و آهاری را جلوه می دهد و لمس پارچه تراکم و آهاری را القاء می کند؟ به طور مشابه، کالای مطلوب چه مشخصاتی را برای پارچه های پوشاک جلوه می دهد و لمس پوشاک چه مشخصاتی برای پارچة پوشاک القا می کند؟

        ·مواد اولیه ای که باید در تولید پارچة مورد استفاده در تولید پوشاک بکار رود، چه باید باشد؟

        ·آیا باید محصول را به طور محلی تولید کنیم و یا در منطقه یا هر جای دیگر جهان؟

        · آیا باید یک محصول را جهت برآوردن یک تقاضای ناگهانی تولید کنیم؟

        · آیا باید آن را در کارخانجات خود تولید کنیم یا اینکه در کارخانة یک فروشنده؟

   · محصول از کجا آمده است، خرده فروش چه زمانی آن را می خواهد، و چگونه باید آن را ارسال کنیم به گونه ای که خرده فروش زمانی که آن را می خواهد با کمترین هزینه آن را دریافت کند؟

        · محصولاتی که باید به نمایش بگذاریم، در چه حیطه ای باید باشد؟

        · چگونه باید محصولات را به فروش برسانیم؟

        · چگونه باید عملکرد خرید و فروش را سازماندهی کنیم؟

تفاوت در شیوه ای که کانال آفرین ها در پیش می گیرند به صورت زیر است:

   ·آنها در جهت به حداکثر رساندن کارآیی هر نوع عملکرد خاص مثل عملکرد طراحی و یا عملکرد تولید و یا عملکرد توزیع و فروش، تصمیم گیری نمی کنند. آنها تصمیماتی اتخاذ می کنند که تضمین می کند آنها نیازهای مشتری نکته سنج را به نحوی مؤثر و کارآمد برآورده می کنند.

   · در تمام این تصمیمات، کانال آفرین ها ، کنترل مالک را اعمال نمی کنند. بلکه قدرت خریداران خود را به کار می گیرند تا مطمئن شوند کلیة افراد مربوطه تصمیمات را به نحوی مؤثر و کارآمد تحقق بخشیده اند. برای انجام این کار، آنها ایجاد ارتباط می کنند و مهارتها و سیستمهای اطلاعاتی به وجود می آورند.

مصرف کننده، پوشاکی را که مصرف کننده می خواهد معین می کند و نیز به نوبت،‌طرح پوشاک و تمام مواد اولیه ای که به کار خواهد رفت تا پوشاک تولید شود، را تعیین می کند. شاید تأکید بر واضحات باشد زمانیکه می گوییم الیافی که صنعت نساجی به کار می برد، نخی که تولید می کند و پارچه هائی که به وجود می آورد، به خودی خود مهم نیستند. بلکه اینها ابزاری هستند که بازاریابان واقعی جهت دستیابی به یک هدف – هدف برآوردن نیازهای مشتری نکته سنج به نحوی مؤثر و کارآمد – از آن استفاده می کنند.

بحث ما در بخش ۱-۲-۳- و ۲-۲-۳- ، استراتژی کانال آفرین و خرده فروش در خصوص خرید پوشاک به طور جهانی را برجسته می سازد. رشد تجارت بین المللی در زمینه پوشاک اقدام جایگزینی است که ما در جدول ۴-۳- عنوان کردیم تا خریداری پوشاک در سطح جهانی را نشان دهیم که کانال آفرین ها و خرده فروشان بزرگ انجام داده اند.

نرخ رشد تجارت بین المللی در زمینة پوشاک، در طی دوره های ۱۹۹۷ – ۱۹۸۰ و ۲۰۰۴ – ۱۹۹۸ ، واقعاً قابل ملاحظه است. این تجارت،‌علیرغم محدودیتهایی که MFA (تدارک الیاف مختلط) بر آن تحمیل می کند، رشد یافته است.

۳-۲-۳- تصمیمات خرید کانال آفرین ها و خرده فروشان بزرگ

چگونه این خریداران مهم، پارچه را در سطح جهانی خریداری می کنند؟ در انتخاب عرضه کنندگان خود چه معیاری دارند؟

خریداران می توانند تصمیمات خرید خود را بر مبنای تجربة قبلی با عرضه کنندگان و تماسهای پیشین ، قرار دهند. نظر بی پیرایه ای که تحت تأثیر الغامی است که خریداران در سالن فرودگاه دریافت می کنند،‌ و خبرهایی که دهان به دهان پخش می شود، همچون خبرهایی در مورد مزایای خرید از یک کشور عرضه کنندة خاص، تصمیمات خرید را هدایت می کند. گاهی اوقات، حس ناخودآگاه خریدار نیز رفتار وی را تحت تأثیر قرار می دهد. با این وجود، اکنون خطر یک تصمیم نادرست بسیار زیاد است. بنابراین، خریداران بزرگی چون وال مارت (با فروش سالانة ۱۶۰ میلیارد دلار آمریکا) تصمیمات خود را جدی تر، تحلیلی تر و راهبردی تر اتخاذ می کنند.

خریداران،‌در تلاش برای خرید منطقی تر، عرضه کنندگان را بر مبنای چرخة حیات محصول انتخاب می کنند. به این ترتیب، برای یک محصول استاندارد که تغییر چندانی نمی کند، و می توان آن را طی ۲، ۳ یا ۴ سال با تغییرات جزئی به فروش رساند، خریداران عرضه کنندگان با صرفه را انتخاب می کنند که بتوانند موجودی ها را به سرعت دوباره تهیه کنند. سپس خریدار با عرضه کننده، مقدار محصول اساسی را تدارک می بیند که وی باید عرضه کند و زمانیکه مصرف کنندگان نیازمند تغییرات جزئی در محصول هستند. به سرعت دوباره تهیه کند. از سوی دیگر، برای یک محصول مد ، خریداران عرضه کنندگانی را بر می گزینند که قادر به نوآوری و پاسخ سریع باشند. مسلماً، خریداران بدین دلیل به چنین عرضه کنندگانی نیاز دارند که تقاضای تشخیص داده شده، ممکن است ۶ تا ۸ هفته قبل از فصل مورد نظر باشد و ممکن است تنها در حدود ۴ یا ۵ هفته طول بکشد. خریداران به طور روزافزون از شیوه های سنتی خرید، که خریدار مجبور بود زمان پیشی طولانی به عرضه کننده بدهد، تغییر جهت می دهند. این راهبرد،‌پیامد طبیعی تغییر نمای مصرف کنندگان است که در بخش ۱-۲-۳- شرح دادیم.

خریداران، همچنین، به انتخاب کشورهای عرضه کننده به گونه ای ساختاری تر و منطقی تر می نگرند. در قضاوت در مورد کشور (محل زندگی) عرضه کننده،‌خریداران به ثبات کشور، فضای سیاسی آن ، زیربنای اقتصادی موجود در کشور از قبیل ارتباطات راه دور، قابلیت دسترسی کشور و سهولت کار در کشور مورد نظر،‌می نگرند. آنها مهارتهای کشور وصنعت را در خصوص توسعة محصول، تولید و قابلیت عرضة کیفیت مناسب مورد ارزیابی قرار می دهند. معیار خدماتی از قبیل عملکرد به موقع،‌زمان پاسخ و توانایی ارائه کالا در مقدار جزئی، بعد دومی است که بر مبنای آن خریداران در مورد یک کشور قضاوت می کنند. خریداران،‌هزینه کل خرید کالا از عرضه کننده را نیز در نظر می گیرند. هزینه کل عبارتست از قیمتی که خیدار باید به عرضه کننده بپردازد، عوارض واردات، و هزینة انبار و حمل و نقل که خریدار متحمل می شود و شامل هزینة مالی نیز است.

خریداران اولویت های بارزی نسبت به عرضه کنندگان قائل می شوند که عبارتند از:

   ·عرضه کنندگانی که خدمات کامل ارائه می کنند: خریداران بزرگ به طور روزافزون به دنبال عرضه کنندگان خدمات کامل هستند. آنها از عرضه کنندگان می خواهند پارچه ای با مشخصاتی که آنها می دهند، خریداری کنند، پوشاک را تولید کنند و پوشاک تکمیل شده را برای آنها ارسال کنند. آنها به دنبال عرضه کنندگانی هستند که از نزدیک با آنها کار کنند، نیازهای آنها را بفهمند و برای توسعه محصول و نظارت بر موجودی کالا، تخصص داشته باشند. به این ترتیب، خریداران از عرضه کنندگان توقع دارند خدمات کامل به آنها ارائه دهند. در این روند، آنها اکنون صلاح می دانند با عرضه کنندگان معدودی که دارای قابلیت ارائه خدمات کامل هستند، کار کنند.

   · (CMT) CUT Make Trim : عرضه کنندگان CMT نیز رو به رشد هستند، جایی که در آن سازندگان نشان تجاری از قبیل لوی استراس، در حال تبدیل شدن به خرده فروش هستند. عرضه کننده تنها مسیر تولید و نشان تجاری را کنترل می کند؛ خرده فروش و کانال آفرین کلیه چیزهای دیگر را کنترل می نمایند. ما این جریان را حتی در میان خرده فروشانی که محصولات دارای برچسب خصوصی را می فروشند نیز ملاحظه می کنیم.

خریداران به طور قطع در حال فاصله گرفتن از داشتن مالکیت کارخانه ها هستند. سازندگان نشان تجاری توجه خود را به مصرف کنندگان معطوف می دارند و تولید را به عرضه کنندگان قابل، واگذار می کنند. استفاده از واسطه های تجاری از قبیل کارگزاران و خدمات خرید طرف سوم، واردکنندگان و سازندگان نشان تجاری، رو به کاهش است که در پاسخ به نیاز به برآوردن احتیاجات مصرف کننده به نحوی مؤثر و کارآمد است.

اکنون می توانیم ماهیت رقابتی که صنایع پوشاک و نساجی در سالهای نزدیک با آن روبرو خواهند بود را جمع بندی کنیم، از مشخصه های مهم این رقابت این است که :

۱- بستگی به توانایی عرضه کننده (نساجی و پوشاک) دارد که نیازهای کل خریداران را به نحوی نتیجه بخش و کارآمد، عرضه کند. کارآیی به معنای توانایی پاسخ سریع در توسعه محصول، و فراهم آوردن کالا با زمان پیشی کوتاه می باشد. بازدهی به معنای توانایی حفظ هزینه ها در سطح پایین و میزان کیفیت در سطح بالا می باشد (به تصمیمات خرید کانال آفرین ها و خرده فروشان در بخش ۲-۲-۳- و راهبرد رقابتی کانال آفرین ها در بخش ۱-۲-۳- رجوع کنید.)

۲- هزینه های عامل نقش کاهنده در رقابت ایفا می کند.

اکنون به بحث مربوط به ویژگیهای ضروری راهبرد رقابت جویانه ای که صنایع پوشاک و نساجی در سالهای آتی باید در پیش گیرند، روی می آوریم.

۳-۳- ویژگیهای مهم مواضع راهبردی صنایع پوشاک و نساجی

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • کارآموزی دستگاه های اسپان باند و منسوجات بی بافت
 • مقاله پرورش زیستی برای منسوجات و پوشاک هوشمند
 • مقاله کاربرد و اهمیت منسوجات در صنعت خودروسازی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.