مقاله وجه تسمیه روستای مزرعه کلانتر از توابع بخش مرکزی شهرستان میبد


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله وجه تسمیه روستای مزرعه کلانتر از توابع بخش مرکزی شهرستان میبد مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله وجه تسمیه روستای مزرعه کلانتر از توابع بخش مرکزی شهرستان میبد نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مرحله اول : مطالعات پایه و تشخیص وضعیت موجود ۷
۱- پیشینه و زمینه ۷
۱-۱- بررسی اجمالی موقعیت سیاسی و جغرافیایی روستا و پیشینه تاریخی آن ۷
۲-۱- بررسی طرح های فرادست مصوب (طرح جامعه توسعه و عمران ناحیه و طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی ) و استخراج نتایج زیر ۹
۱-۲-۱- نقش و جایگاه روستا در طرح فرادست (بعنوان مرکز مجموعه، حوزه، روستای مستقل و …) ۹
۱-۲-۲- ارائه فهرست طرح های مذکور در مورد خدمات و امکانات پیشنهادی برای روستا ۱۰
۱-۳- ارائه دیدگاه روستاییان ۱۰
۱-۳-۱- معرفی مسائل و مشکلات روستا از نظر ساکنین آن ۱۰
۱-۳-۲- معرفی و اولویت بندی پروژه های عمرانی مورد نیاز روستا که به وسیله طرح هادی قابل رفع می باشند. ۱۱
۲-۱- شناسایی پایه در سطح حوزه نفوذ ۱۱
۲-۲- شناسایی پایه و سطح روستا ۱۲
۲-۲-۱- بررسی های محیطی ۱۲
نتیجه گیری از آب و هوا ۱۶
۲-۲-۲- بررسیهای اجتماعی ۱۷
پیشینه تحقیق ۱۹
آموزش ۲۲
۲-۲-۳- بررسی های اقتصادی ۲۵
۲-۲-۴- بررسی های کالبدی ۲۸
ساختمانهای مخروبه ۲۹
ساخمانهای مرمتی ۳۰
ساختمانهای نوساز ۳۰
۲-۲-۴-۷- شناخت و تعیین محدوده محلات و مراکز آنها ۳۳
۲-۲-۴-۹- شناخت و تعیین کاربری اراضی در روستا ۳۴
کاربری بهداشتی – درمانی ۳۷
کاربری آموزشی ۳۸
مذهبی ۳۸
تأسیسات و تجهیزات ۳۸
گورستان ۳۸
دامداری و مرغداری ۳۹
اراضی کشاورزی و بایر ۳۹
مرحله دوم : تحلیل و استنتاج از بررسی ها و تدوین چشم اندازها ۴۰
۱- تحلیل و استنتاج مطالعات مربوط به حوزه نفوذ ۴۰
۲- تحلیل و استنتاج مطالعات مربوط به روستا ۴۰
۲-۱- ارزیابی ویژگی های محیطی موجود در روستا به ویژه در زمین منابع آب شرب و کشاورزی و تحلیل کلی میزان تأثیرگذاری آن در توسعه روستا تا سال افق طرح: ۴۰
۲-۲- ارزیابی و اولویت بندی خطر بروز سوانح طبیعی در روستا و امکان سنجی کاهش پیامدهای سوانح طبیعی ۴۰
۲-۳- تحلیل ویژگیها و برآوردهای جمعیتی روستا ۴۱
۲-۳-۱- تحلیل روند تحول جمعیت و میزان مهاجرفرستی و مهاجرپذیری براساس اطلاعات محلی ۴۱
۲-۳-۲- ارزیابی پیش بینی طرح فرادست در مورد جمعیت آتی روستا و تعداد شاغلین: ۴۱
۲-۳-۳- ارایه و ارزیابی گزینه های مختلف برآمده تعداد شاغلین تا سال افق طرح و انتخاب گزینه مناسب ۴۲
۲-۳-۴- برآورد جمعیت لازم التعلیم روستا به تفکیک جنس در مقاطع مختلف تحصیلی در سال افق طرح ۴۳
۲-۴- ارزیابی زمینه های مشارکت فنی، اقتصادی و اجتماعی روستائیان در اجرای طرح های عمرانی در گذشته و تعیین روش مشارکت آنها در اجرا، بهره برداری و نگهداری پروژه های طرح هادی روستا ۴۳
مشارکت اجتماعی ۴۴
مشارکت سیاسی ۴۵
مشارکت اقتصادی ۴۵
۲-۵- تحلیل تغییر و تحول منابع درآمدی روستاییان و فعالیتهای اقتصادی (کشاورزی – صنعت و خدمات) ۴۵
۲-۶- تعیین محدودیتها و امکانات توسعه کالبدی روستا و جهات و حدود منطقی توسعه و اولویت بندی آن تا سال افق طرح ۴۶
۲-۸- برآورد نیاز به مسکن در روستا براساس نتایج مطالعات مربوط به کیفیت ابنیه، سطح و سرانه مسکونی، جمعیت و خانوار پیش بینی شده روستا ۴۸
۲-۹- ارزیابی کمبودهای خدماتی و وجود سرویس دهنده به روستا براساس الگوی سطح بندی خدمات روستایی ۴۸
۲-۱۰- ارزیابی و تحلیل مشکلات موجود شبکه معابر و امکان سنجی میدان ضرورت اصلاح و تعریض معابر اصلی روستا ۴۹
مرحله سوم : تعیین برنامه ها ، پروژه های پیشنهادی و ارائه طرح هادی ۴۹
۱-۱- نیازسنجی برنامه ها و پروژه های مورد نیاز در سطح روستا با توجه به نتایج طرح های فرودست، دیدگاه روستائیان و مطالعات مرحله دوم ۴۹
۱-۲- اولویت بندی برنامه ها و پروژه های پیشنهادی با توجه به نیازهای اساسی در سطح روستا ۵۰
۱-۲-۳- تعیین و اولویت بندی پروژه های اجتماعی – فرهنگی و خدماتی – رفاهی براساس ضوابط و مقررات مربوط ۵۳
۱-۲-۴- تعیین و اولویت بندی پروژه های اقتصادی – اداری و … براساس ضوابط و مقررات مربوط ۵۴
۱-۲-۵- اولویت بندی نهایی برنامه ها و پروژه های پیشنهادی در کلیه زمینه ها براساس نیازهای اساسی روستا ۵۴
۲- ارائه طرح هادی ۵۵
۲-۱- ارائه طرح و گزینه های مختلف کاربری اراضی پیشنهادی و انتخاب طرح و گزینه مناسب و مقدور ۵۵
۲-۲- ارائه طرح اصلاح معابر، مراکز محلات، میادین، گره های اصلی و تعیین شبکه معابر پیشنهادی و سلسله مراتب و اولویت بندی اجرای آن با لحاظ نمودن وضعیت موجود معابر به گونه ای که حتی المقدور حداقل تخریب را به دنبال داشته باشد: ۵۹
۲-۳- تعیین محدوده های با ارزش معماری، تاریخی، فرهنگی و طبیعی احتمالی روستا با توجه به ضوابط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۶۰
۲-۴- تعیین فضاهای نیازمند نوسازی یا بهسازی احتمالی در روستا ۶۰
۲-۵- ارائه سطح و سرانه کاربریهای پیشنهادی مبتنی بر ضوابط و استانداردهای مصوب مورد عمل دستگاههای اجرایی ۶۰
تدوین ضوابط و مقررات ۶۴
۳-۱- ضوابط ایمن سازی در روستا در مقابل سوانح طبیعی از جمله زلزله، سیل و زمین لغزش ۶۴
۳-۲- مقررات زیست محیطی مربوط به نحوه استفاده از عناصر طبیعی و فعالیتهای اقتصادی و خدماتی موجود یا پیشنهادی طرح براساس ضوابط مصوب سازمان حفاظت محیط زیست ۶۴
۳-۳- ضوابط مربوط به ساخت و ساز در روستا ۶۵
۳-۴- ضوابط مربوط به نما و سیمای کالبدی روستا و نحوه‌ ساخت و ساز و نگهداری ابنیه در محدوده احتمالی بافت با ارزش روستا ( با استعلام از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان میراث فرهنگی کشور) ۶۶
۳-۵- مقررات تفکیک زمین و نحوه استفاده از اراضی در کاربرهای مختلف ۶۷
۳-۶- تعیین ضوابط اصلاح معابر روستا ۶۷
۳-۷- ارائه ضوابط حریمهای مختلفی نظیر حریم – جاده – رودخانه – خطوط انتقال انرژی – حریم ابنیه و آثار تاریخی – حریم فعالیتهای خاص نظامی – انتظامی و … بسته به موقعیت و شرایط خاص روستای مورد مطالعه ۶۹
منابع و مأخذ ۷۱

منابع و مأخذ

۱- فرهنگ آبادی های مکان های مذهبی کشور، دکتر پاپلی یزدی، انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، بهمن ۶۷٫

۲- وزارت جهاد کشاورزی، دفتر برنامه ریزی توسعه روستایی، معاونت عمران و صنایع روستایی ساماندهی فضاها و مراکز روستایی استان یزد، مهندسین مشاور هامون یک گزارش نهایی ۱۳۸۲ ، ص ۲۸۵٫

۳- غفاری، رامین، ۱۳۸۷ ، مقدمه ای بر برنامه ریزی کالبدی سکونتگاههای روستایی، شهرکرد ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد.

 

1-1- بررسی اجمالی موقعیت سیاسی و جغرافیایی روستا و پیشینه تاریخی آن

روستای مزرعه کلانتر از توابع بخش مرکزی شهرستان میبد با مختصات جغرافیایی ۵۴ درجه و ۶ دقیقه طول شرقی و ۳۲ درجه و ۱۱ دقیقه عرض شمالی، ارتفاع آن از سطح دریا در حدود ۱۱۰۲ متر است (پاپلی یزدی ، ۱۳۶۷). در ۱۱ کیلومتری جنوب شرقی میبد در نزدیکی محور ترانزیتی سنتو در ۳۶ کیلومتری شهر یزد قرار گرفته است. این روستا از شمال به مزرعه رفیع آباد و از جنوب به مزرعه قاسم آباد محدود میشود.

حاشیه روستا فاقد رشته کوه خاصی است و فقط تپه هایی غیرسنگی اطراف شمال شرق، شمال و شمال غرب روستا را محاصر کرده که ارتفاع آنها به ۱۰۹۴ متر از سطح دریا می رسد.

روستای مزرعه کلانتر یکی از نقاط تاریخی و ارزشمند استان یزد به شمار می آید. قدمت اصلی مجموعه به اواخر صفویه باز می گردد. این دوره از زندگی تاریخی روستا در درون قلعه ای مترو که در کنار روستا می گذشته که دارای تمام امکانات زندگی عمومی مردم آن از جمله آتشکده بوده است. با شکل گیری هسته جدید در محدودة کنونی روستا، این محدوده گسترش یافته و به عنوان محل اصلی تجمع زرتشتیان منطقه میبد عمل می کند. در فرهنگ مردم این منطقه و شهر میبد، نام روستای مزرعه کلانتر با آئین زرتشت پیوند خورده است. در این گسترش بافت کالبدی وجود قنات و چشمه مؤثر بوده است. وجود عناصر معماری شاخص و با ارزش در بافت از جمله آب انبارهای قدیمی، آسیابهای آبی و بقایای قلعه تاریخی بیانگر قدمت و وسعت عملکرد بناها می باشد. این روستا از روزگاران گذشته در مسیر راههای تجاری و ارتباطی قرار داشته و به همین جهت واجد ارزشهای تاریخی و گردشگری است. وجود خاک و آب و هوای مناسب و سطوح هموار و چشم اندازهای زیبا در ایجاد هسته روستا نقش مهمی داشته اند وجه تسمیه این روستا به این شرح می باشد که موقعیت کنونی روستا از روزگاران قدیم به شکل مزرعه ای بوده که در کنار چشمه شکل گرفته و فردی به نام «کلانتری» که دارای تمکن مالی بوده به عنوان والی آن مزرعه شناخته شده بود که با گذشت زمان،‌ به تدریج آن روستا به نام وی معروف گشته است.


۲-۱- بررسی طرح های فرادست مصوب (طرح جامعه توسعه و عمران ناحیه و طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی ) و استخراج نتایج زیر :

۱-۲-۱- نقش و جایگاه روستا در طرح فرادست (بعنوان مرکز مجموعه، حوزه، روستای مستقل و …)

منظومه‌ی روستایی : فضاهایی در برگیرنده ی تعدادی از مجموعه ها و حوزه های عمران روستایی که وسیع ترین قلمرو در سطح بندی خدماتی روستایی بوده، از مرکزیتی برخوردارند که برترین سطوح خدماتی را در خود جای خواهند داد (رامین غفاری، ۱۳۸۷ ص ۱۳) استان یزد دارای ۲۵ منظومه است.

مجموعه‌ی روستایی : تجمع چند حوزه‌ی عمران روستایی مربتط در یک پهنه ی همگن قلمرو جغرافیایی مجموعه های روستایی تا حدود زیادی با محدوده های دهستان های کشور منطبق است، مگر در محدوده هایی که پراکندگی وسیع و روستاهای از هم گسیخته باشد. (همان، ص ۱۴) استان یزد دارای ۵۶ مجموعه است.

حوزه‌ی روستایی : اجتماع چندآبادی هم پیوند در یک حوزه‌ی جغرافیایی پیوسته شعاع عمل برترین زمینه‌ی خدماتی که در مراکز حوزه های روستایی استقرار می یابند، بیشترین نقش را در تعیین قلمرو این محدوده ها خواهند داشت (همان، ص ۱۴) استان یزد دارای ۱۹۶ حوزه است.

روستای مزرعه کلانتر از روستاهای اقماری به شمار می رود (روستاهایی که خدمات برتر از سطوح بالاتر خود می گیرند و به تناسب جمعیتی که دارند فقط عرضه و تأمین برخی خدمات ساده برای آن ها میسر خواهد بود). این روستا در شهرستان میبد و منظومه آن میبد می باشد. مجموعه مرتبط با آن پیرامونی میبد و نام حوزه آن نیز حوزه‌ی پیرامونی میبد است. (مهندسین مشاور هامون یکا، ۱۳۸۲).

۱-۲-۲- ارائه فهرست طرح های مذکور در مورد خدمات و امکانات پیشنهادی برای روستا

خدمات سامل شامل : دبستان، خانه بهداشت، آب آشامیدنی، راه دسترسی ، برق

۱-۳- ارائه دیدگاه روستاییان شامل :

۱-۳-۱- معرفی مسائل و مشکلات روستا از نظر ساکنین آن

با توجه به اینکه روستای مذکور در ردیف روستاهای نمونه قرار دارد و همچنین جمعیت کم و سالخورده روستا، مشکلات کمی از جانب ساکنین مطرح شد که به آنها اشاره می شود؛ این روستا فاقد خانه بهداشت می باشد. در صورت نیاز مجبورند به خانه بهداشت واقع در رکن آباد (مرکز دهستان) مراجعه کنند.

نبودن فروشگاه یا تعاونی برای خرید مایحتاج روزمره نیز به عنوان مشکل دیگری مطرح شد. در حال حاضر یک تعاونی در روستا وجود دارد ولی به ندرت فعال می‌باشد و محصولاتی که از طرف این تعاونی عرضه می شود بسیار محدود است (محصولات با ماندگاری طولانی) و اهالی مایحتاج خود را از میبد تأمین می کنند.

۱-۳-۲- معرفی و اولویت بندی پروژه های عمرانی مورد نیاز روستا که به وسیله طرح هادی قابل رفع می باشند.

۱- تأسیس واحدهای اشتغال زایی برای جذب دوباره جمعیت

۲- ساخت مکانی برای استراحت و اقامت گردشگران

۲- شناسایی پایه

۲-۱- شناسایی پایه در سطح حوزه نفوذ

در تحلیل روابط عملکردی و تعاملات فضایی رایج با محوریت روستا و براساس مشاهدات میدانی و با استناد بر طرح ؟؟ استان یزد، مطالعات به عمل آمده موید آن است که با توجه به بافت اجتماعی و فرهنگی منطقه و همچنین الگوی اقتصادی حاکم مبادلات و ارتباط معین و مشخصی آنچنان که در سایر نقاط رایج است در بین سکونتگاههای روستای مورد مطالعه شکل نگرفتن و جز مجموعه‌ی پیرامونی شهرستان میبد می باشد و فاقد حوزه‌ی نفوذ است (طرح های سامان دهی فضا و سکونتگاههای روستایی).


۲-۲- شناسایی پایه و سطح روستا

۲-۲-۱- بررسی های محیطی

۲-۲-۱-۱- بررسی کلیات ویژگیهای محیطی روستا با استفاده از طرح ها و اطلاعات موجود و نیز شناخت تفصیلی زمینه های اصلی و تأثیرگذار بر طرح هادی نظیر توپوگرافی و اقلیم :

ابتدا به بررسی شناختی استان یزد از لحاظ توپوگرافی و زمین شناسی می پردازیم و سپس شهرستان میبد را مورد ارزیابی قرار می دهیم:

استان یزد : استان یزد در حال حاضر به مساحت حدود ۱۳۲۰۰۰ کیلومتر مربع مابین عرض های جغرافیایی َ۳۰   ْ۳۰ تا ْ ۳۴ شمالی و طول های جغرافیایی َ ۴۰  ْ ۵۳
و َ ۳۰   ْ ۵۷  قرار گرفته است ارتفاع آن از کمتر از ۷۰۰ متر (نسبت به سطح آن از دریا) در کویر بزرگ (شهرستان طبس) تا بیش از ۴۰۰۰ متر در قله اصلی شیرکوه تغییر می کند. این استان بخش مهمی از فلات مرکزی ایران را در بر می گیرد. اهمیت آن از این نظر است که از لحاظ موقعیت جغرافیایی مرکزی ترین بخش کشور ایران را تشکیل می دهد و چله های بیابانی آن از خشک ترین و کم باران ترین نواحی ایران به شمار می رود. از دیدگاه زمین شناسی و ریخت شناسی زمین (ژئومورفولوژی) زیربنای ساختمان ناهمواری های آن معلول پیدایش چاله های تکنوتیکی،‌از یک سوء و برخاستن ارتفاعات ناشی از کوهزایی آلپی، از سوی دیگر بوده است بنابراین تضاد توپوگرافی و ارتفاعی بر اثر عملکرد تکتونیکی (فرو افتادن کف چاله ها و بالارفتن ارتفاعات) خود پدید آورنده چشم اندازهای طبیعی خاص شده است.

ویژگی اقلیم : پایه مطالعات اقلیم شناسی اطلاعات و آماری است که توسط ایستگاههای باران سنجی،‌ سینوپتیک تبخیرسنجی،‌سینوپتیک جو بالا ثبت می شود. این ایستگاه از نظر نوع اطلاعات و آماری که ثبت می نماید از نظر دقت متفاوت است استقرار این ایستگاهها از جمله موارد دیگری می باشند که تحت مقررات خاصی مانند ناهمواری منطقه، فاصله و اهداف پروژه مطالعاتی قرار دارند. از این نظر روستای مزرعه کلانتر فاقد ایستگاه باران سنجی و ایستگاه هواسنجی بوده لذا جهت تحلیل شناخت ویژگی های اقلیمی آن از نزدیکترین ایستگاه که در میبد واقع شده استفاده می شود ایستگاه میبد از نوع باران سنجی بوده و از نظر مدیریت زیر نظر سازمان هواشناسی استان قرار دارد.

براساس اطلاعات کسب شده از ایستگاه هواشناسی میبد، وضعیت عمومی اقلیم روستای مزرعه کلانتر در طول دوره وجود ایستگاه (۸۵-۱۳۷۸) به شرح زیر است:

دما : متوسطه کمینه‌ی دمای سالیانه هوای روستا ۱۱ درجه سیلیوس ، بیشینه‌ی آن ۷/۲۷ و کمینه‌ی مطلق آن ۶/۱۴- گزارش شده است حداقل متوسط کمینه مربوط به دی ماه با ۶/۰- درجه می باشد. حداکثر متوسط بیشینه مربوط به تیرماه با ۸/۴۰ درجه است حداقل کمینه‌ی مطلق نیز متعلق به دی ماه با ۶/۱۴- درجه است حداکثر بیشینه‌ی مطلق مربوط به تیرماه با ۴/۴۵ درجه است. حداکثر میانگین مربوط به ماه تیر با ۶/۳۲ و حداقل آن منطبق به ماه دی با ۴/۶ درجه است میانگین سالانه دما نیز ۳/۱۹ است.

– طوبت نسبی : درصد سالیانه میانگین رطوبت نسبی هوای میبد ۷/۳۲ ، متوسط بیشینه ی آن ۵/۴۵ و متوسط کمینه‌ی آن ۸/۱۹ می باشد. حداقل متوسط کمینه‌ی این رطوبت مربوط به تیرماه با ۴/۱۰ و حداکثر متوسط بیشینه ی آن متعلق به دی ماه با ۵/۷۷ درصد می‌باشد. حداقل میانگین رطوبت نسبی مربوط به تیر و مرداد ماه با ۱۸ و حداکثر آن متعلق به دی ماه با ۵۷ درصد است. هر چه حجم هوا بیشتر باشد (گرمتر) می تواند رطوبت بیشتری به خود بگیرد و به اشباع نزدیکتر شود.

– میزان بارش : مجموع میزان بارندگی سالیانه میبد در طول دوره‌ی وجود ایستگاه هواشناسی، ۹/۴۵ و مجموع حداکثر بارش شبانه روزی آن، ۷/۲۸ میلی متر بوده است. کمترین میزان بارندگی مربوط به ماه شهریور با ۰/۰ میلی متر و بیشترین آن متعلق به ماه دی با ۳/۱۸ است. حداکثر بارندگی ۲۴ ساعته‌ی ماهیانه متعلق به آذر با ۷/۲۸ میلی متر است.

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.