مقاله ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی  با تأکید بر «مهاجران افغانی در ایران»  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی  با تأکید بر «مهاجران افغانی در ایران»  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده ۵
واژگان کلیدی ۶
مقدمه ۶
ضرورت واهمیت موضوع ۷
هدف تحقیق ۸
نگاهی گذرا به اوضاع جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و تاریخی افغانستان ۸
الف ) جغرافیای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی کشور افغانستان ۸
۱٫ جغرافیای طبیعی افغانستان ۸
۲٫ ساختار اجتماعی و قبیله ای افغانستان ۹
اوضاع اقتصادی افغانستان ۱۰
ب) تحولات تاریخی افغانستان ۱۱
تحولات افغانستان در قرن بیستم ۱۱
علل گرایش مهاجرین افغانی به پاکستان و ایران ۱۲
یافته های تحقیق ۱۳
الف ـ ویژگیهای جمعیتی اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی. ۱۳
توزیع جمعیت مهاجران خارجی ۱۳
توزیع نسبی مهاجران خارجی به تفکیک گروههای سنی ۱۷
نسبت جنسی مهاجران خارجی ۲۰
توزیع نسبی خانوارهای مهاجران خارجی برحسب ابعاد آن ۲۰
بعد خانوار مهاجران خارجی ۲۱
توزیع مهاجران خارجی بر حسب محل تولد ۲۱
توزیع نسبی مهاجران خارجی در بخشهای مختلف اقتصادی ۲۲
وضعیت مسکن مهاجران خارجی ۲۳
ویژگیهای اجتماعی ۲۴
میزان تحصیلات مهاجران خارجی ۲۴
نوع مذهب مهاجران خارجی ۲۶
مهاجران افغانی بر حسب قومیت ۲۶
اطلاعات تکمیلی ۲۷
نحوه ورود مهاجران خارجی ۲۷
روند ماندگاری یا بازگشت مهاجران خارجی ۲۸
آخرین اطلاع از وضعیت مهاجران افغانی در ایران ۲۹
نتیجه گیری ۳۰
توصیه ها و پیشنهادات ۳۱
فهرست منابع ۳۳

 

فهرست منابع

۱٫ اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور، اطلاعات مربوط به مهاجران خارجی در طرح شناسایی ۱۳۸۰٫
۲٫ بریگو، آندره و روا، الیور، جنگ افغانستان، ترجمه ابوالحسن سرو مقدم، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۶۷٫
۳٫ جمشیدیها، غلامرضا، بررسی عوامل موثر بر بازگشت مهاجران افغانی، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، طرح پژوهشی، ۱۳۷۷٫
۴٫ روزنامه اطلاعات، ۲۹/۳/۱۳۸۱٫
۵٫ روزنامه خراسان، مصاحبه با مدیر کل امور اتباع بیگانه و مهاجران خارجی وزارت کشور، شماره ۱۵۴۸۱، ۷/۱۱/۱۳۸۱٫
۶٫ زنجانی، حبیب اله، مهاجرت، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۰٫
۷٫ سجادی، سید عبدالقیوم، جامعه شناسی سیاسی افغانستان، انتشارات بوستان قم، ۱۳۸۰
۸٫ ظریف فیروز عسگری، منوچهر، بررسی سیاسی بحران افغانستان و مسئله مهاجرین افغانی در ایران، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره ۸۳، ۱۳۶۷٫
۹٫ علی آبادی, علیرضا، افغانستان، وزارت امور خارجه، تهران، موسسه چاپ و انتشارات،۱۳۷۵٫
۱۰٫ گفتگوی خبر شبکه ۲ سیما، مصاحبه با مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور، ۱۷/۸/۱۳۸۱٫
۱۱٫ مارسدن، پیتر، طالبان(جنگ، مذهب و نظم نوین در افغانستان)، ترجمه نجله خندق، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، ۱۳۷۹٫
۱۲٫ نشریه سرشماری نفوس و مسکن سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵٫
۱۳٫ نظری تاج آبادی، حمید، بررسی جنبه های مختلف حقوقی مسئله پناهندگی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، ۱۳۶۹٫

 

چکیده

         سالیان درازی است که مهاجران خارجی، بویژه مهاجران افغانی، در جای جای کشورمان سکونت دارند. هیچ استانی نیست که ساکنان آن با این مهاجران برخورد نداشته باشند و میان آنها مراوداتی صورت نگیرد، این روابط در بعضی جنبه ها آن چنان عمیق بوده که حتی در صورت بازگشت مهاجران به کشورشان، باز هم تا سالیان دراز اثراتی که از خود بجای گذاشته اند از بین نخواهد رفت. از جمله ارتباطات عمیق ایجاد شده، می توان به ازدواج تعدادی از ایرانیان ( بویژه زنان ایرانی) با مهاجران اشاره نمود. بنابراین مسئله مهاجران خارجی مانند مسائل مهم دیگری که کشورمان با آن مواجه است از اهمیت خاصی برخوردار است که بایستی به این موضوع ومسائل آنان نیز، موشکافانه و دقیق پرداخته شود.

          هدف اصلی این نوشتار بررسی « ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی با تاکید بر مهاجران افغانی در ایران » می باشد تا بدین وسیله نسبت به این خیل عظیم از مهاجران خارجی شناخت پیدا نموده و تا حد امکان بتوان، به جنبه های مختلف تاثیر حضور آنان دست یافت.

مقدمه

افغانستان، کشوری که سالها عرصه رقابت قدرتهای مختلف بوده است به دنبال دخالتهای جهانی و تحت تأثیر اوضاع داخلی این کشور، پدیده مهاجرت مردم به  خارج از کشور بصورت بسیار حادّی رخ داد.

از سال۱۳۵۲به بعد به دنبال کودتای سردار محمد داوود علیه ظاهرشاه و متعاقب آن کودتای نورمحمدترکی رهبر حزب خلق علیه داوود در سال۱۳۵۷، ایران یکی از کشورهای پذیرای مهاجران افغانی گردید. این مهاجران، بسرعت وارد ایران شده ودر مناطق مختلف روستایی وشهری سکونت گزیده وبا جمعیت ایرانی در این مناطق مراودات گوناگون اقتصادی برقرار نمودند.

در ابتدا تصور می شد که دوران اقامت آنان در ایران کوتاه باشد، لیکن به جهت استمرار نابسامانیهای سیاسی و رکود و توقف رشد اقتصادی در آن کشور، مهاجران در ایران ماندگار شدند وطولانی شدن مدت اقامت آنان موجب گستردگی مراودات بین مهاجران وجمعیت ایرانی گردید.

تعداد مهاجرین افغانی در بعضی سالها به بیش از ۸/۲ میلیون نفر رسید (نظری تاج آبادی، ۱۳۶۹، ص۱۶۴). علیرغم این وضع، سرشماریهای کشور نه تنها بخش اندکی از آنان را مورد سرشماری قرار داد، بلکه حتی برای این افراد نیز ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی واجتماعی را منتشر ننمود. از اینرو شناخت خصوصیات جمعیتی و ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی آنان و به همان ترتیب تعلّقات قومی، مذهبی و سیاسی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.

این مقاله می خواهد با توجه به اطّلاعات جمع آوری شده،  درسال ۱۳۸۰، تا آنجا که مقدور است ویژگیهای فوق را مورد بحث وبررسی  قرار دهد و اطّلاعات نسبتاً جامعی درباره آنها بدست آورد.

 

ضرورت واهمیت موضوع

سالیان درازی است که مهاجران افغانی در ایران اقامت دارند و درطول این سالیان با جمعیت بومی مراودات زیادی داشته اند و بر ابعاد مختلف جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلـف کشورمان بی تأثیر نبوده اند. علیرغم این حجم عظیم از مهاجرین و پیامدهایی که بدنبال داشته اند،  متأسفانه آن طور که شایسته است تحقیقات و بررسیهایی در جهت شناخت آنها  از جانب دست اندرکاران وبویژه جمعیت شناسان صورت نگرفته است.

 در این میان دست اندرکاران و مسئولان امر، به مسئله مهاجرت افغانیها به عنوان یک موضوع گذرا نگریسته اند، حال آنکه بایستی تحقیقات وسیعی برای روشن شدن سئوالات وابهاماتی از قبیل چگونگی روابط اقتصادی، اجتماعی وحتّی روابط فامیلی با جمعیت بومی صورت گیرد، زیرا به چند دلیل پدیده مهاجرت افغانیها موضوعی شایان بررسی و تحقیق است نه یک مسأله جنبی وگذرا:

اولاً: کشور ایران بر حسب وظیفه اسلامی نسبت به پذیرش مهاجرین با خوشروئی اقدام نموده وبنا به مقتضیات زمانی، این همکاری را ادامه خواهد داد. پس مقطع زمانی معین برای خاتمه موضوع مهاجرت قابل پیش بینی نیست.

 ثانیا : دارا بـودن بیـش از۹۰۰ کیلومتـر مـرز مشتـرک بــا کشـور افغانستان (علی آبادی،  ۱۳۷۵ص۳) ایجاب می کند نسبت به هر اتفاقی که در مرزهای مشترک دو کشور واقع می شود بی تفاوت نباشیم.

ثالثا: تنظیم روابط صحیح ومنطقی و وجهه نظر واقع بینانه بین مهاجرین و بومیان اقتضا می کند با انجام تحقیق علمی، مرز واقعیات و تصورات روشن شود و قضاوتهای صحیح جایگزین پیشداوریها گردد.

بنابراین با بررسی این موضوع می توان نسبت به این جمعیت مهاجر شناخت پیدا کرد و برنامه ریزیهای دقیق و موشکافانه ای را تدوین و ارائه نمود.

 


هدف تحقیق

          با توجه به ضرورتهایی که در قسمت قبل ذکر آن رفت، تحقیق حاضر بر آن است که به سهم خود و بسته به توان محقق و مقدورات علمی و اجرایی، به گوشه ای از مسائل و ابهامات موجود در زمینه ویژگیهای متفاوت جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی و چگونگی روابط اقتصادی، اجتماعی مهاجران خارجی با جمعیت بومی پاسخ مبتنی بر واقعیت بدهد و از این راه، زمینه مناسب تری را برای برنامه ریزی مناسب وکارشناسانه ایجاد نماید.

نگاهی گذرا به اوضاع جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و تاریخی افغانستان

در این قسمت، ابتدا به بررسی اوضاع جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان و سپس در قسمت دوم به بررسی روند تحولات تاریخی افغانستان پرداخته می شود.

الف )  جغرافیای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی کشور افغانستان:

۱٫ جغرافیای طبیعی افغانستان

افغانستان سرزمین کوهستانی و محصور در خشکی است. این سرزمین درنیمکره شمالی و نیمکره شرقی در محدوده آسیای میانه واقع است. جمعیت آن در سال ۱۹۹۵برابر با نوزده میلیون و ششصد و شصت و سه هزار نفر(ده میلیون و نود و یک هزار نفر مرد و نه میلیون و پانصد و هفتاد و دو هزار نفر زن )بوده استU.N.;v.1;p.72)). مساحت آن ۰۰۰/۶۴۹ کیلومتر مربع و طول مرزهایش حدود ۵۸۰۰ کیلومتر مربع است. از سمت شمال با جمهوریهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان هم مرز است. طول مرز شمالی با این جمهوریها، حدود ۲۳۸۴ کیلومتر است. از سمت شرق و جنوب با پاکستان از سمت شمال شرقی از طریق تنگه واخان با چین (ایالت سین کیانگ) هم مرز است. مساحت این مرز در منابع، متفاوت ذکر شده است و آن را بین ۷۳ تا ۹۳ کیلومتر نقل کرده اند. از طرف مغرب با جمهوری اسلامی ایران مرتبط است. این مرز قریب به ۹۰۰ کیلومتر است.

افغانستان با آبهای آزاد فاصله زیـادی دارد. نزدیکترین نقطه آن با آبهای آزاد، از طریق پاکستان است که۵۰۰ کیلومتر فاصله دارد (علی آبادی،۱۳۷۵،ص۴و۳

 

 ۲٫ ساختار اجتماعی و قبیله ای افغانستان

گروهی از محققان، افغانستان را موزه ای از نژادها و ملل گوناگون می دانند. در این موزه بزرگ ساکنان اولیه در کنار تازه واردان سکونت دارند، سکنه فعلی در این کشور، بازماندگان دو نژاد عمده هستند که به قرار زیرند:

۱- نژاد سفید شامل:  پشتوها، تاجیکها، هزاره ها، نورستانیها و…..

۲- نژاد زرد شامل: ازبکها، ترکمنها، قرقیزها، مغولها و….

از جمله اقوام مهم افغانستان؛ پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، قرقیز، قزلباش، فارس، هراتی، براهویی  و قزاق هستند (همان، ص۱۳).

در جدول (۱) اقوام مهم افغانستان، نوع  زبان و مذهب آنها آمده است.

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.