مقاله ویژگی های تغذیه ای کربوهیدرات ها در تک معده ای ها


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله ویژگی های تغذیه ای کربوهیدرات ها در تک معده ای ها مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 23  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله ویژگی های تغذیه ای کربوهیدرات ها در تک معده ای ها نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

1- مقدمه:   1
2- مشخصات کربوهیدرات دانه ی سویا و SBM:   1
2.1 –کربوهیدرات های غیر ساختاری (NSC):   2
2.1.1 –قندهای با وزن مولکولی پایین:   2
2.1.2-الیگوساکاریدها:   3
2.1.3-پلی ساکارید های ذخیره ای :   4
2.2-پلی ساکاریدهای ساختاری :   6
2.2.1-پلی ساکاریدهای کوتیلیدون سویا:   7
3- ارزش غذایی کربوهیدرات های دانه ی سویا وSBM:   8
3.1-کربوهیدرات غیر ساختاری :   9
3.1.1- پلی ساکاریدهای ذخیره ای وقندهای باوزن مولکولی پایین:   9
3.1.2- الیگوساکاریدها:   9
3.2-پلی ساکارید های ساختاری:   10
4- فاکتورهایی که ارزش غذایی کربوهیدرات سویا را تحت تاثیر قرار می دهند:   11
4.1-ژنوتیپ وارقام زراعی:   11
4.2- فرآوری :   12
4.3-آنزیم های با منشاء خارجی:   13
5- نتیجه گیری:   14
منابع   16

 

1- مقدمه:

کربوهیدرات گیاهان بخش اصلی خوراک دام وبیش از 70% ماده ی خشک  را تشکیل می دهند. کربوهیدرات ها به 2 گروه اصلی، 1- کربوهیدرات های غیر ساختاری 2- کربوهیدرات های ساختاری می باشد(بچ-کنودسن و همکاران 1987).ترکیب کربوهیدرات خوراک خصوصا نسبت نشاسته وقند به فیبر جیره تاثیر مهمی بر ارزش غذایی کربوهیدرات می گذارد(پیترسون و لیندبریچ 1996). فیبر از لحاظ تغذیه ای ، فیزیکی و شیمیایی از ماده ی ناهمگنی از قبیل پلی ساکاریدهای دیواره ی سلولی ،.پلی ساکاریدهای غیر سلولزی و.پلی ساکاریدهای غیر ساختاری مانند لیگنین تشکیل شده اند که توسط آنزیم های داخل بدن هضم نمی شود(ایست وود1992؛اینگلیست1989؛سندر و همکاران1994).پلی ساکارید اصلی دیواره ی سلولی  در دانه ی سویا و اکثر لگوم ها شامل بافت پارانشیمی کوتیلیدون وآندوسپرم ضخیم دیواره ی سلولی است. ساختمان این پلی مر شامل سلولز ،پکتیک محکم ،گالاکتومانانازهای همی سلولز،لیگنین،همی سلولز در بافت لیگنینی شده وگلیکوپروتئین ها از قبیل هماگلوتنین سویا است(سیلوندران 1987)

سویا تقریبا حاوی 37%پروتئین خام(CP) و18%چربی خام است.محصول اصلی حاصل از فرآوری دانه ی سویاو SBM (SBM) است.از لحاظ تجاری دو محصول SBM تولید می شود، SBMبدون پوسته با پروتئین بالا،49% CP ونوع دوم SBM با44%  CP که هر دوی آن ها حاوی 3%چربی خام می باشد.دانه ی سویا و SBM به ترتیب حاوی بیش از 35و40% کربوهیدرات است(National Research Council, 1998).اطلاعات در خصوص نقش غذایی کربوهیدات دانه ی سویا کم است چرا که SBM بیشتربرای تامین پروتئین تا تامین کربوهیدرات به جیره غذایی دام افزوده می شود(کری-لیلینسال و همکاران 2005).

2- مشخصات کربوهیدرات دانه ی سویا و SBM:

سویا حاوی 6% CFو27% NFE بر اساس ماده ی خشک (DM) می باشد.بعد از روغن کشی SBM نزدیک به 8% CFو36% NFE خواهد بود. SBMبا CP بالا تقریبا 4%CF و34%  NFEاست(پوتر و پوتچاناکورن 1984).کهNFE  در تقسیم بندی جزء کربوهیدرات های غیر ساختاری بوده در حالی که CF و بقیه به جز NFE پلی ساکارید ساختاری خواهد بود(کری-لیلینسال و همکاران 2005). غلظت انواع کربوهیدرات ها در جدول 1 آمده است.

2.1 –کربوهیدرات های غیر ساختاری (NSC):

NSC سویا از قندهای با وزن مولکولی پایین،الیگوساکاریدها و پلی ساکارید های ذخیره ای تشکیل شده است . NSC تقریبا نصف کل کربوهیدرات های دانه ی سویا و SBM راتشکیل می دهد و غلظت آن دردانه ی سویا در دامنه ی3/12-16% ودر SBM 6/13-9/17% قرار دارد(گری شاپ و همکاران 2003).و بولتون(1960) میزان آن را برای SBM بالا و پایین به میزان 6/17و6/12%گزارش کرده است.

2.1.1 –قندهای با وزن مولکولی پایین:

غلظت کل قند دانه ی سویا تقریبا 14% DM است که 40-45% کل کربوهیدرات راتشکیل می دهد.وقتی دانه ی سویا به SBM تبدیل می شود کل قند به میزان تقریبی 17% DM افزایش می یابد.ودر این صورت 50% کل کربوهیدرات راتشکیل می دهد(گری شاپ و همکاران 2003).این شامل قندهای با وزن مولکولی پایین و الیگوساکاریدها می شود.  قندهای مختلف در کوتیلیدون دانه ها یافت شد.گالاکتوز‘گلوکز وفروکتوز آزاد در 10نمونه دانه سویا در دامنه ی 7/-4‘2/1-7/4 و1/1-7/4mg/g.DM قراردارد. در حالیکه این قندها ی آزاد در SBM یافت نشده ودر طول  فرآوری تخریب یا خارج می گردد(گری شاپ و همکاران 2003).

قند اصلی یافت شده در دانه ی سویا و SBM سوکروز می باشد. غلظت آن در 20نمونه دانه ی سویا با CP بالا ،پایین بوده وحدود 8/21-9/48 mg/g.DM می باشد(هارت وینگ و همکاران 1997).همچنین گری شاپ و همکاران (2003) گزارش کردند که وقتی دانه ی سویا به SBM فرآوری می شود غلظت ساکاروز از 4/42-4/73 mg/g.DM متغیر است.

2.1.2-الیگوساکاریدها:

الیگوساکارید عمده ی یافت شده در دانه ی سویا و SBM گالاکتو-الیگوساکاریدها(GOS) ،رافینوز،استاکیوز و ورباسکوز است. GOS حاوی 1و2و3 واحد گالاکتوز با پیوند (6-1-α) متصل به انتهای ساکارز با پیوند (3-1-α) است(مول و پیری 1994). بیشترین GOS در دانه ی سویا و SBM به ترتیب استاکیوز، رافینوز و ورباسکوز می باشد.الیگوساکاریدها تقریبا 5% DM دانه ی سویا راتشکیل می دهند(کری-لیلینسال و همکاران 2005).

میزان استاکیوز و رافینوز موجود در 18دانه ی سویا ی اصلاح شده با روغن بالا در بین سال های 1991-1992 به ترتیب 45-4/34 و4/14-6/5 mg/g.DM متغیر است در حالیکه میزان آن ها در 20 واریته اصلاح شده با CP بالا 56-8/30 برای استاکیوز و1/20-8/4 mg/g.DM برای رافینوز متغیر است(هارت وینگ و همکاران 1997). وقتی دانه ی سویا به SBMفرآوری می شود،GOS آن تخریب یا خارج نمی شود.بنابراین میزان GOS درSBM تقریبا 6-4% DM است(کوریاما و میندل 1917)، اماممکن است تا8% DM هم باشد(گری شاپ و همکاران 2003). میزان الیگوساکاریدهای استاکیوز،رافینوز و ورباسکوز در SBM حاصل از 10مرکز فرآوری تجاری گیاهان در آمریکا به ترتیب از 2/57-41،3/14-8/9 و4/2-6/1 mg/g.DM متغیر بود(گری شاپ و همکاران 2003).

2.1.3-پلی ساکارید های ذخیره ای :

تنها غلظت کمی از پلی ساکارید های ذخیره ای در دانه ی سویا و SBM  وجود دارد. عمده پلی ساکارید ذخیره ای در دانه ی سویا نشاسته بوده که معمولا 1% دانه ی سویا راتشکیل می دهد.میزان نشاسته در میان واریته ها و کنجاله ها ی حاصل از آن ها متغیر می باشد. (مطابق جدول 2 ).

 گرانول های نشاسته از دوماکرومولکول آمیلوز وآمیلوپکتین تشکیل شده است. آمیلوز پلی مر خطی با پیوند (4-1-α) گلوکز است. آمیلوز حاوی 600-500 واحد گلوکز بوده که می تواندبه 20-1 رشته با میانگین 500 واحد گلوکز تقسیم شده باشد.آمیلو پکتین ماکرومولکول شاخه دار بوده)  باوزن مولکولی بالا(107-109که تقریبا 5در صد کل پیوند ها را( 6-1-α) با اضافه ی مقدار بیشتری از رشته های کوتاه خطی( 17-12 واحدی) تشکیل می دهد(گالانت و همکاران 1992). نشاسته ی دانه ی سویا حاوی مقادیر بیشتری از آمیلوپکتین است(کری-لیلینسال و همکاران 2005).ساختمان شیمیایی آمیلوپکتین و آمیلوز در زیر نشان داده شده است.

2.2-پلی ساکاریدهای ساختاری :

50% مابقی کربوهیدرات دانه ی سویا وSBM پلی ساکاریدهای ساختاری  تشکیل می دهد.که این بخش شامل فیبر جیره است که از سلولز،پکتین وهمی سلولز همراه با مانان ها،گالاکتان ها و زایلوگلوکان ها تشکیل شده، می باشد.مقدار36 نمونه دانه ی سویا منطقه ی آمریکا در دامنه ی 52/18-26/11%  قرار دارد.در حالیکه این مقدار در برزیل 1/17-5/11 % و در چین 4/14-2/12 % در 49 نمونه می باشد(گری شاپ و فحی 2001).در بررسی نمونه های SBM از 55 مرکز فرآوری دانه ی سویا در آمریکا میزان کل فیبر جیره از 5/20-2/18% متغیر بود(گری شاپ و همکاران 2003). غلظت بالای فیبردر SBM بیانگر هر دو مورد استخراج روغن در طی فرایند از دانه ی سویا است و این حقیقت که فیبر در قرارTDF دارند،و در NDF نمی باشد(کری-لیلینسال و همکاران 2005). پلی ساکاریدهای ساختاری متنوعی در دانه ی سویا و SBM یافت می شود. ساختار فیبر جیره مشخصا، به خوبی بررسی نشده است.اختلافاتی در پلی ساکارید کوتیلیدون وپلی ساکارید پوسته وجود دارد.کل پلی ساکارید غیر نشاسته ای یا مجموع محلول وغیر محلول در آب شامل مجموع پلی ساکاریدهای سلولزی وغیر سلولزی (آرابینوز،زایلوز،مانانوز،گالاکتوز،گلوکزو ارونیک اسید )است(کری-لیلینسال و همکاران 2005).گری لووت و کری(1983) دریافتند که دیواره ی سلولی دانه ی سویا 80% ازNSP و مابقی از ترکیبات غیر کربوهیدراتی پروتئین ،فنول ها و مواد معدنی مقاوم به پروناز تشکیل شده است .در جدول 3 ترکیب NSP در جیره ی طیور زمانیکه تنها منبع NSP جیره SBM است، آورده شده است(کری و همکاران 1990). غلظت NSP محلول و غیر محلول SBM بیش از 8% می با شد که پلی مر های پکتین ترکیب اصلی بخش محلول در آب را تشکیل می دهد(کری-لیلینسال و همکاران 2005).

 

2.2.1-پلی ساکاریدهای کوتیلیدون سویا:

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی