مقاله پتانسیل بیوتکنولوژیکی ( زیست تکنولوژیکی ) تراستوکسیتدها


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله پتانسیل بیوتکنولوژیکی ( زیست تکنولوژیکی ) تراستوکسیتدها  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله پتانسیل بیوتکنولوژیکی ( زیست تکنولوژیکی ) تراستوکسیتدها   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده ۵
تولید pufa توسط ترانستوک تیریدها ۱۰
بازار pufa 13
پتانسیل تراستوکیلیتریدها ۱۶
ترکیب و ارزش غذایی پروتئین‌ها و دیگر ترکیبات نیتروژن‌دار ماهی ۲۱
عوامل میان‌گونه‌ای ۲۳
عوامل درون گونه‌ای ۲۴
حجم کلی پروتئین ۲۴
نوع ماهیچه ۲۵
تغییرات فصلی و شرایط رشد و پرورش ۲۵
تقلیل ( نقصان ) پروتئین ۲۶
گروههای پروتئین ۲۶
پروتئین‌های سارکوپلاسمی ۲۶
حجم ۲۷
شناسایی ، گونه‌ها ۲۷
لخته شدن ( انعقاد) در برابر گرما ۲۸
آنزیمها ۲۹
هیدرولازها ۳۰
اکسیدور اکتازها ۳۲
آنزیمهای دیگر ۳۳
رنگدانه‌ها ۳۴
پروتئین‌های هم (haem ) 35
هموسیانین‌ها ۳۷
پاروالبومین‌ها ۳۷
پروتئین‌های میوفیبریلایی ( عضلانی- رشته‌ای) ۳۹
میوزین ۳۹
پارامیوزین ۴۱
اکتین ۴۱
تروپومیوزین ۴۲
تروپونین‌ها ۴۳
دیگر پروتئین‌های ناظر ۴۳
پروتئین‌های داربستی ۴۴
پروئین‌‌های استروما ۴۴
کلاژن ۴۵
انواع کلاژن ۴۶
پروتئین‌های داربستی ۴۷
پروتئین‌های استروما ۴۸
ترکیب اسیدآمینة کلاژن ۴۸
کلاژن و کیفیت گوشت ۴۹
دیگر پروتئین‌های استروما ۵۰
ترکیبات نیتروژن‌دار غیرپروتئینی ۵۰
اسیدهای آمینه آزاد ۵۱
پپتیدها ۵۲
نوکلئوتیدها ۵۲
ترکیبات گوآنیدینو ۵۳
اوره و ترکیبات آمونیوم چهارتایی ۵۴
ارزش غذایی ۵۵

 

چکیده:

ترانستوکیتریدها میکروهترومتروف‌های آبزی  رایجی هستند که از نظر طبقاتی در گروه جلبکهای هتروکونتاقرار می‌گیرند.

تحقیقات اخیر نشان داده‌اند که تعدادی از نژادهای تراستوکیتریدها را می‌توان کشت کرد و بدین ترتیب به زیست توده‌‌های فراوانی دست یافت که دارای مقادیر زیادی چربی و اسیدهای چرب اشباع نشده‌ [۱] می‌باشند.

شواهد نشان می‌دهند که بازده سلولی و تولید pufa توسط نژادهای ترانستوکیتریدها با ترکیب پارامترهای فیزیکی و شیمیایی کشت می‌توانند متغیر هستند. در حال حاضر میکروجلبکهای فتوتروفیک کشت شده روغن‌های ماهی منابع اصلی تجاری pufa هستند. کاهش ممکن ذخایر تجاری ماهی و تکنولوژی نسبتاً پیچیده که برای تولید تجاری میکروجلبک‌ها نیاز هستند تحقیق در مورد منابع ممکن pufa را الزامی ساخته است. کشت تراستوکیتریدها و دیگر میکرودهتروتروف‌های تولید کننده Pufa را الزامی ساخته است. کشت تراستوکیتریدها و دیگر میکرو هتروتروف‌های تولید کنندة‌ Pufa یک جنس را ملی بوده است.

در حقیقت چندین محصول مبنای تراستوکیتریدی اکنون در بازار وجود دارد و تحقیقات در مورد کاربردهای بیشتر هنوز در حال انجام است.

بسیاری از روغن‌های ماهی و میکروجلبکی که اکنون در دسترس هستند ساختارهای نسبتاً پیچیده Pufa دارند و این باعث افزایش هزینة‌ تهیه روعن های Pufa با درجة‌ خلوص بالا می‌گردد. برعکس، تعدادی از تراستوکیتریدها که تاکنون بررسی شد‌ه اند. استفاده از روغن‌های مشتق شده از تراستوکیتیریدها بتوانند در مقادیر کافی و با هزینه مناسب رشد کنند استفاده از روغن‌های مشتق شده از تراستوکیتریدها می‌تواند هزینة‌ بالای موجود را بار تولید روغن‌های میکروبی با درجة‌ خلوص بالا کاهش دهد.

هرچه که بیشتر وجه فواید مواد غذایی و بهداشتی Pufa پی می‌بریم تقاضا برای تولیدات غنی از Pufa افزایش می‌یابد. نتایج تاکنون نشان داده‌آند که تراستوکیتریدها می‌تواننند یک بخش مهمی را در عرضة‌چنین تولیداتی ایفا کنند.

لغات مهم: تراستوکیتریدها، اسید چرب اشباع نشده ،‌زیست توده‌ها، کشت تجاری، میکرومترو تروف

پیشگفتار: تراستوکتیریدها میکرومتروتروف‌های آبزی رایجی هستند که به شکل [۲] و یا گهگاهی  به شکل انگل‌ها تغذیه می‌کنند( پارتر ۱۹۹۰) . تراستوکیتریدها دارای توزیع جغرافیایی وسیعی هستند و نژادهایی دارند که از [۳]( با نوگ و اسپرو ۱۹۷۴ ) ،‌ژاپن ( ناگاتوما و دیگران ۱۹۸۰ ) ، هندوستان ( رااگوکودار ۱۹۸۸ ) ، و استرالیا ( لوئیس و دیگران ۱۹۹۸ ) بدست آمده‌آند. اصولاً تراستوکیدیدها که قارچ‌های نخستین فرض می‌شوند اخیراً در زیر طبقة‌ تراستوک نیتریدا [۴] ( کرومیتسا، هتروکونتا)  قرار گرفته‌اند و بیشتر با جلبک‌های  هتروکونت و طبقه بندی می‌شوند مانند جلبکهای قهوه‌ای و ( دیاتوم ها) کاوالیر- اسمیت و دیگران ۱۹۹۴).

به دنبال توصیف اولیة تراستوکیتریدها ( اسپرو ۱۹۳۶ )، تحقیق کلی در مورد این گروه از ارگانیسم‌ها وجود داشته است تا این که تعدادی مطالعات توصیفی و اکولوژیکی د رسال ۱۹۶۰ ( مانند گلداستین ۱۹۶۳ ؛ کارتنر ۱۹۶۸ ) صورت گرفت.

خاندلای و دیگران ( ۱۹۸۶) استفاده از اسیدهای چرب را به عنوان شاخص‌های بیوشیمیایی برای تراستوکیتیردیها در سیستم‌های [۵] که نامه مورد بررسی قرار دارند. از آن به بعد چندین مطالعه ( که بعداً در این مقاله ذکر خواهند شد) صورت گرفت و در آنها توانایی بعضی نژادهای تراستوکیترید در تولید۱) یک زیست تودت نسبتاً بزرگ در کشت،۲) یک نسبت بالایی از لیپید به عنوان بخشی از این زیست توده‌ای و ۳) یک نسبت بالایی از اسیدهای چرب غیر اشباع [۶] در لیپید مورد بررسی قرار گرفت و به صورت یک کاتالوگ درآمد.

علاقه به اهمیت غذایی [۷] در طی دهة‌ گذشته افزایش فراوانی داشته است. وقتی pufa ها اجزاء زندة‌ لازم غشاهای سلولی و بسیاری از سیستم‌های سیگنالی سلول باشند، کمبود و نقص pufa می‌تواند با نقص عملکرد سلولی مرتبط باشد و این خود در نهایت باعث بیماری می‌گردد.

تعدادی از تحقیقات نشان داده آند که pufa ها مؤلفه‌های غذایی لازم برای انسانها هستند ( بررسی از سیموپولوس ۱۹۸۹ ؛ تا کاهاتا و دیگران ۱۹۹۸ ) و همچنین در عملیات داروهای خرچنگ‌ها و [۸] آبز ی استفاده می‌شوند از ساریگوس و لاگر ۱۹۹۲ ؛ گاستل و دیگران ۱۹۹۴ ، رابرامو ۱۹۹۷).

معمولاُ pufa ها به دو گروه عمده طبقه بندی می‌شوند مجموعه‌های فرا؟؟ ۶ ( ۶-۸-یا ۵۶ ) و امگا- ۳ ( ۳-۸-یا ۵۳ ) . از pufa n-6  ، اسید‌آراکسید‌ونیک ( ۶-۸) ۴ : ۲۰ ، AA ) اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا یک پیشرو برای بسیاری از پروستاگندین‌ها و ایکوسانوئیدها [۹] می‌باشد. اسیدایکوساپنتا انوئیک{ (۳-n   ) ۵ : ۲۰ ؛ Epa } و اسیددوکوسا هگزاانونیک { ( ۳- n  ) ۶ : ۲۲ ؛ DHA }، دو pufa یا ۳-n که توجه بیشتری به خود جلب کرده‌اند اسیدهای چرب ضروری نامیده شده‌اند. Pufa های ۳- n   وقوع امراض قبلی اکلیلی را کاهش می‌دهند و ضربه و آرتروس رئوماتوئید را کاهش و می‌بخشند ( کسنسلا ۱۹۸۷ ) ، شواهد موجود در مورد فواید و خطه‌است  pufa 3-n      برای سلامتی انسان اخیراً توسط تاگاهاتا و دیگران ( ۱۹۹۸) مورد بررسی قرار گرفته‌اند. DHA برای توسعة‌ طبیعی بافت عجیبی در کودکان ضروری اسب به خصوص برای چشم وضعتر  نقش ممکن این pufa ها در مقابل امراض دیگر ( مانند آسم، خواندن پریش ، افسردگی و تعدادی از اشکال سرطان) نیز تا حد زیادی تنگنایی شده است اگر چه تحقیق  بیشتری نیز لازم است ( سیموپولوس ۱۹۸۹ ؛ تا کامهاتا و دیگران ۱۹۹۸ ).

وقتی اهمیت وجود ونسبت‌های pufa های مختلف در رژیم غذایی انسان و حیوانات بهتر درک شود ارزش این مؤلفه‌های غذایی در تعدادی از صنایع افزایش می‌یابد.

در حال حاضر روغن‌های ماهی انتخابی و نمونه‌های میکرو جلبکی مهمترین منابع صنعتی pufa هستند. با این وجود منابع روغن‌ماهی ممکن است معتبر نباشند. و این به علت قابلیت تغییر و یا نقص‌های بعضی از شیلات‌ما است. یک نکته این است که روغن ماهی کافی در آینده برای برآوردن تقاضاهای فراوان نسبت به روغن‌های ۳- n      وجود نخواهد داشت ( تاکنون ۱۹۹۵ ؛ وارد ۱۹۹۵ ). میکروجلبکهای فتوتروفیک نیز برای تأمین pufa برای عملیاتهای کشت آبی ( واکمن و دیگران ۱۹۸۹ )

با کاربرد اضافی د رتولید[۱۰] ( مکمل‌های غذایی ) استفاده می‌شوند.

در مقایسه، سنتز دوربار: pufa های ۶- n  و ۳-  n  با تراستوکیتریدها و دیگر میکروارگانیسم‌های متروتروفیک می‌تواند یک وسیلة‌ سادمترو ارزان ؟؟ تولید روغن و زیست‌های غنی از pufa ارائه دهد. در سالهای اخیر علاقه به اتفای از میکروهتروتروفها به عنوان یک منبع pufa افزایش یافته است ( راتگل ۱۹۹۳ ). میکرومتروتروف‌ها به عناصری برای کشت اوتوتروف‌ها نیاز ندارند ( مانند نور، دی‌اکسید نور) و بعضی از افراد آنها را یک وسیلة‌ بالقوه و پتانسیلی برای منابع تجاری سنتی pufa در نظر می گیرند. اسید آراکسیدونیک تا مقادیری توسط بعضی از قارچ ها تولید شده است( ساجیبدور و دیگران ۱۹۹۰ ؛ در نظر می گیرند. اسید آ‌راکسیدونیک تا مقادیری توسط بعضی از قارچ‌ها تولید شده است( ساجیبدور و دیگران ۱۹۹۰ ؛ گاندی و ویتی ۱۹۹۱) ، نیاز مشخص به کشت ابی برای منابع متناوب pufa جهت تغذیة‌ لا روها و بالعین با عث شده است که باکتریهایی تولید کنندة pufa وسیله‌ای برای غنی کردن گردانش‌ها( Brachionus plicatilis ؛ یک ارگانیسم زنده برای داروی [۱۱] با این اسیدهای چرب باشند ( واتاناب و دیگران ۱۹۹۲ ، نیکولزودیگران ۱۹۹۶ ، لوئیس و دیگران ۱۹۹۸ ).

یک بخش جالبی از تحقیق در مورد تولید pufa میکروهتروتروفیک به تراستوک‌تیریدها اختصاص یافته است. این بررسی یک تحلیل مختصری از آن کار است.

تولید pufa  توسط ترانستوک تیریدها:

اهمیت DHA در تغذیة‌ حیوانات و انسان در طی دهة‌ گذشته مورد توجه خاص در تحقیقات بوده است. ( سیموپولزر ۱۹۸۹ ، تا کاها تا و دیگران ۱۹۹۸ ). این نوع اهمیت باعث انجام تحقیقات زیادی در مورد منابع ممکن pufa   جهت تأکید بر این اسید چرب خاص شده است. بیشتر گزارشات در مورد تولید pufa توسط تراستوکیتریدها منحصراً با تولید DHA پرداخته‌اند ( جدول۱) زیرا این ترکیب در اغلب موارد فراوان‌ترین Pufa تولید شده توسط نژادهای تراستوکیتریدهای گزارش شده تا امروزه بوده است.

داده‌های ارائه شده در جدول ۱ بیانگر تغییر است فراوان در زیست توده، لیپید، و بازده‌های ماکزیمم DHA که برای نژادهای مختلف تراستوکیتریدها بدست آمده‌اند و باشند.[۱] – pufa

[2] – saprobe

[3] – Antarctica

[4] -Thrans tochytridee

[5] – detriol

[6] – pufa

[7] – pufa

[8] -Finfish

[9] -eicosanoi

[10] – nutraceuticals

55,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.