مقاله پسته


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله پسته مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله پسته نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

تاریخچه .۱
سیستماتیک …. ..۱
معرفی برخی از گونه ها ی جنس پسته … ۳
ریشه ….۴
تنه و شاخه ها …۵
برگ ۶
گل …۷
نیاز های گرده افشانی … ۸
میوه ….۱۰
تشکیل میوه.۱۱
ساختمان میوه ..۱۱
تنفس و تغییرات اتیلن در میوه ..۱۲
مواد تشکیل دهنده میوه پسته ….۱۳
شکوفایی آندوکارپ یا پوسته سخت ….…۱۵
هورمونها …۱۶
گرده افشانی ….۱۷
تغذیه …۱۷
پارتنوکارپی ۱۸
تناوب باردهی …۱۹
تاثیر عوامل محیطی روی درختان پسته ..۲۰
شرایط آب و هوایی..۲۰
خاک مناسب پسته کاری ۲۱
ازدیاد درختان پسته .۲۲
ازدیاد جنسی یا بذر کاری ….۲۲
کاشت بذر در زمین اصلی ….۲۳
خزانه کاری پسته …..۲۴
خصوصیات بذر ۲۵
مشهور ترین پایه ها برای درخت پسته ….۲۶
ازدیاد غیر جنسی درختان پسته .۲۷
مراقبتهای مرحله داشت درختان پسته …..۳۱
آفات مهم پسته و روشهای مبارزه …..۳۷
بیماریهای مهم درخت پسته و روشهای مبارزه …..۴۴
برداشت و عرضه پسته ..۵۲
ارزش غذایی و مصارف پسته …..۵۶
منابع ….۵۹

منابع:

۱- راد، محمد هادی، معرفی برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژی پسته، انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

۲- ابریشمی، محمد حسن، شناخت تاریخی پسته ایران، مرکز نشر دانشگاهی ایران

۳- بهداد، ابراهیم، آفات درختان میوه ایران

۴- محمد خانی، عبدالرحمان، پسته، انتشارات فنی مدیریت آموزش و ترویج کشاورزی

۵- تاج آبادی، علی، عارضه زود خندانی در پسته، موسسه تحقیقات پسته

۶- ابوسعیدی، داوود، تغییرات میزان آفلاتوکسین در پسته، انتشارات و آموزش و ترویج استان کرمان

۷- دهقانی، حسین، ارزش و اهمیت فزایی پسته، موسسه تحقیقات پسته.

تاریخچه

تولید پسته درایران سابقه تاریخی داردوشاید قدیمیترین سندآن رابتوان سفرنامه هرودت مورخ نامی یونان (۴۲۰-۴۸۰ق م)دانست که درموردپسته ووضعیت آن درایران بحث نموده است.

نام پسته درکلیه زبانهاوکشورهای مختلف ریشه فارسی آن مشتق شده است واین خودنشانه ایست برآنکه دنیا اگرپسته رامی شناسد وحتی اگرچنانچه درحال حاضرمعدودی ازکشورهای دنیا اقدام به تولید ویاصدورآن می نمایند تجربیات اولیه خودراازکشورماداشته اند.

ازجمله شواهدی که برای صدق مطالب فوق می توان ارایه داد کتیبه های موجوددرابنیه تاریخی یونان است که درآنهابه پسته اشاره شده است.

براساس اسنادموجودانتشار درخت پسته در اروپا وسواحل مدیترانه مربوط به سده اول میلادی است که بوسیله یکی از امپراطوران رم بنام (ویته لیوس)از ایران به روم وسایر نقاط اروپا برده شده است.

سیستماتیک:(Anacardiaceae)

پسته یکی ازگیاهان مهم ازتیره آناکاردیاسه می باشد.این تیره با حدود۶۰جنس و۶۰۰گونه تیره ای مهم دربین گیاهان می باشد.این تیره دارای خصوصیاتی به شرح زیر می باشد:

گیاهان این تیره اغلب بصورت درخت یا درختچه اغلب با پوست رزین دار برگهای متناوب خزان کننده یا همیشه سبز،ساده یا مرکب وسه برگچه ای یا مرکب شانه ای معمولابدون گوشوارک گلهای منظم وروی خوشه ای ساده یا مرکب،تک جنس(تک پایه یا دو پایه)کاسبرگها به تعداد سه یا پنج وگاهی وجود ندارد.معمولا درقاعده پیوسته گلبرگها سه یا پنج یا وجود ندارند.پرچمها پنج یا ده وروی یک صفحه قرار دارند.

تخمدان فوقانی ومعمولا تک خانه ،تخمک یک یا سه ومعمولا قاعده ای،خامه یک تا سه ومیوه شفت ودارای یک دانه می باشند.ازجمله گیاهان این تیره که درایران وجود دارد می توان به درخت پرRhus cotinus درختچه یا درخت کوچک سماق R.coriaria ودرخت انبه Mangifera indica وتعدادی از گونه های جنس پسته Pistacia اشاره کرد.ابتدا لازم است به اختصارخصوصیات جنس پسته بیان شده وبه گونه های مهم آن اشاره شود.

گیاهان این جنس بصورت درخت یا درختچه های رزین دار برگهای متناوب خزان کننده (گونه ها موجود درایران )شانه ای وبه ندرت سه برگچه ای یا منفرد،بدون گوشوارک گلها روی خوشه ای ساده یا مرکب تک جنس (گیاه دو پایه)کاسبرگها پنج عدد،بدون گلبرگ،گل نر معمولا دارای چهار تا پنج پرچم میله پرچمها کوتاه بساک بزرگ گل ماده تابخدان تک خانه ای،خامه کوتاه،وکلا له سه شاخه ای،شاخه ها پهن برگشته میوه شفت،کم وبیش مورب تک دانه ای دارا یهسته هایی بادرون پر چوبی ودانه هایی با لپه های سبزینه دار،است.

Poatlatica بنه

درختی است با ارتفاع ۲تا۷ متر.خزان کننده ،برگها تک شانه ای دارای یک تا هفت برگچه به ندرت بیشتر ،محور برگها دارای بال باریک که گاهی تا انتها گلبرگ نیز ادامه می یابد برگچه ها به شکلهای مختلف تخم مرغ،مستطیلی کشیده وتیره ای به طول ۳تا۹ سانتیمتر وعرض ۵ /۱ تا۵ سانتیمتر نوک کندونا مشخص گل آذین نر،خوشه مرکب به طول۵/۸ وعرض۶تا۵/ ۹ میلیمتر درزیر گونه های مختلف دارای شکاهای گوناگون وفصل گلد هی اوایل بهار می باشد.این گونه دارای سه زیر گونه به شرح زیر می باشند:

P.a .Subsp Cabulica بال درسراسر محور برگ وجود دارد.برگچه ها تیره ای وکشیده با حداکثر تا محور،دو جفت برگچه انتهایی وجود دارد.برگچه ها به بیضی،تخم مرغی ،یامستطیل.P.a subsp mutica برگچه مستطیلی کوچک چرمی به طول ۸تا۳وعرض ۵/۱تا ۳سانتیمتر با حاشیه محدب دارای میوه های کوچک که عرض آن بیشتر از طول آنهاست.دردو طرف برگچه ها کرکهای کوتاه مشاهده می شوند.

P.o. Sub Sp Kurdica برگچه های تخم مرغی به طول ۹تا۴ وعرض ۲تا۵ سانتیمترطول وعرض آن بتریقیب برابر است. برگچه ها دارای کرک کمی می باشند ویا گاهی بدون کرک چرمی وگوشتی می باشند. از اندامهای مختلف زیر گونه P.atiantica استفاده های معدودی میشود که می توان با استفاده ی میوه آن در صنعت روغن کشتی، تهییه کنجاله، ومصارف سنتی استفاده از صمغ انها در تهیه سقز وصنایع شیمایی اشاره کرد.

p.khinjuk اخنجک

درختی است به ارتفاع ۳تا۷ مترخزان کننده برگهای تک شاخه ای گاهی منفرد دارای ۱تا۷ برگچه محور برگها بدون بال وکم بیش دارای کرکهای کوتاه برگچه های بیضی شکل،تخم مرغی یا مستطیلی گاهی به طور تقریبی کرد به طول ۳تا۱۰ سانتیمتر عرض ۲تا۸ سانتیمتر نوک باریک وکشیده وبه طول یک تا ۱۰ میلیمتر قاعده گرد وبه ندرت مورب ،سطح روی برگ دارای کمی کرک که بعدا ازبین می رود،سطح زیرین برگ دارای کمی کرک که ممکن است فقط روی رگبرگها باقی بماند.گلاذین نر خوشه مرکب به طول ۷تا۱۵ سانتیمتر،میوه کوچک به طول ۵تا۸ میلیمتر وعرض ۴تا۶ میلیمتر دارای نوک بسیار کوتاه.

P.terebenus

بسیارگونه شبیه بنه بوده وصمغ آن دارای بوی تندی می باشد.

P.Lentiscus

از این گونه شیره ای تراوش می کند که در سقز مصرف داردوبسیار خوشبوست.

P.integrrima

دارای برگ معطری می باشد .اصل آنرا ازکوههای هیمالیا می دانند.چوب این گونه مصرف صنعتی دارد.

P.Oleosa

ازاین گونه روغن معطر برای خوشبو کردن بعضی داروها استخراج می نمایند.اصل این گونه راازآسیای شرقی می دانند.

‍Pistacia Vera (پسته معمولی )

این گونه به صورت خودرو درشمال شرقی ایران آسیا مرکزی وافغانستان وجود داردوباغات پسته بصورت پراکنده دراکثر نقاط ایران مورد بهره برداری قرار می گیرد.این گونه پسته از مهمترین گونه های این جنس می باشد که به دلیل مقاومت دربرابر شرایط نا مساعد محیطی از قبیل :گرماوسرمای شدید،کم آبی ،شوری زیادخاک وغیره سطح وسیعی از اراضی وزراعی رابه خود اختصاص داده است. اهمیت این گونه به دلیل میوه آن می باشد.که مصارف متنوعی را داراست وازارزش فوق العاده ای برخوردار می باشد.

ریشه

درختان پسته دارای ریشه افشان وعمودی تاعمق ۵-۶ مترمی باشد.که براحتی درخاک نفوذ می کند.باتوجه به سیستم ریشه این گیاه دربرابر کم آبی ازمقاومت زیادی برخوردار است.قدرت تولید ریشه های فرعی در درخت پسته بسیار ضعیف است وهرگاه انتهای ریشه اصلی به دلیلی قطع می شود درخت دراثرنرسیدن آب ومواد غذایی کافی ،خشک شده وازبین می رود.علت اینچنین خشکیدگی راوجود ریشه های میین جذب کننده آب درانتهای ریشه می دانند که باقطع انتهای ریشه آنها نیز حذف می شود.رشدریشه درسالهای اول رشد نونهال چندین برابرطول اندامهای هوایی می باشد.این خود به استقرار گیاه دراوایل کشت درجهت تهیه آب وموادغذایی کمک می کند.

باعنایت به طویل بودن ریشه در اوایل فصل رشد درانتقال نهال ازخزانه به زین اصلی بایستی دقت کافی به عمل آید.ریشه پسته درمقابل خاکهای آهکی مقاوم می باشددربرابر شوری خاک سرمای زیر صفر درجه وگرمای زیاد ازخودمقاومت نشان می دهد.ریشه درخت پسته درمقابل رطوبت زیاد خاک حساسیت فوق العاده ای دارد و به صورت عکس العمل نشان می دهد.بالا بودن سفره آب زیر زمینی در منطقه کشت باعث حالت خفگی در ریشه میشود و درخت خشک میشود. حمله امراض قارچی از جمله phytophthera موجب آن می شود که کشت این گیاه درمناطق مرطوب محدود می شود.

PH قابل تحمل رابرای ریشه درختان پسته pH بین ۵ /۸-۸/۶گزارش کرده اند.هرچه PH بیشتر باشد قابلیت جذب املاحی چون fa Mg -Na کاهش یافته وکمبود آنها دردرخت مشاهده می شود.

تنه هاوشاخه ها

درختان پسته درصورت هرس صحیح بطور معمول دارای تنه های مشخص هستند قطر تنه درخت بطور معمول کمتر از یک مترورنگ بیرونی تنه وشاخه ها خاکستری مایل به سفید می باشد.همانند اغلب درختان در سن پنج سالگی به بالا شکاف برمی دارد.به علت دارا بودن جوانه های نابجا ونهفته در تنه ها وشاخه ها قدرت تولید تنه جوش وشاخه جوش در آنها وجود دارد که دارای رشد کم می باشند.تنه وشاخه اغلب گونه های پسته دارای مجاری تراونده درقسمت خارجی پوست داخل خود می باشد.تراوش صمغ با شروع فعالیت کا مبیوم وباز شدن برگها صورت می گیرد،درماههای تیر ومرداد به حداکثر خود می رسد وبعدا با شروع دوره استراحت درخت رو به کاهش نموده ودرزمستان که درخت درحال استراحت است بطور کلی متوقف می شود.مقدار صمغ درگونه های Lentiscus Atlantica Terebrntus بمراتب بیشتر ازگونه های دیگر جنس پسته است تولید صمغ بیشتر وکاربرد گسترده ای که شیرابه این گونه درصنایع مختلف دارد موجب شده است تابصورت اقتصادی مورد بهره برداری قرار بگیرد.میزان تولید صمغ دراین گونه ها به شرایط آب وهوایی،نور،حرارت،وبارندگی بستگی دارد.درتابستانها ی معمول وخشک تراوش صمغ بطور مرتب ادامه می یابد درحالیکه وزش بادهای گرم ویا آفتاب زده گی وغیره که گاهی به پوست درخت نیز آسیب می رساند ممکن است میزان تراوش صمغ راکاهش داده ودرصورت شدت تراوش صمغ را بطور کلی متوقف سازد،قطر نسبت به تاج ارتفاع شکل ظاهری وعملیات پرورشی مانند تنک کردن درختان وهرس درافزایش صمغ تاثیر دارد.

برگ

برگ ها در پسته تک شانه ای و به ندرت منفرد محور برگ ها گرد بدون بال ودارای کرک های کوتاه برگچه های چرمی وبه تعداد یک تا۷ عدد است.شکل برگها به صورت مستطیلی ویا تخم مرغی ویا گرد،طول برگچه ها ۴تا۵/۶وعرض آن ۵/۲تا۴سانتیمتر می باشد.نوک برگچه ها براق وسطح زیر آنها مات است.رنگ برگهای پایه های نر سبزتیره ،براق واندکی ضخیمتر وقرمز ترازپایه های ماده است .زمان ظهور برگهادرپسته اوایل بهار وهمراه باظهور گلهاست.درصورتی که گرمای مورد نیاز گیاه جهت بیدار شدن ازخواب فیزیولوژیکی تامین نگرددضمن به تاخیر افتادن شکوفایی جوانه گل وبرگ برگهای تولید شده نیز دارای یک یاسه برگچه خواهند بود این درحالیست که تعداد برگچه طبیعی برای هر برگ پنج عدد می باشد.

گل

درختان پسته دو پایه می باشند اگر چه موارد نادری ازتک پایه بودند آنها نیز گزارش شده است که حالتی غیر طبیعی می باشد.

جوانه های نر برروی درختان نر وجوانه های ماده روی درختان ماده وجود دارند.که ازآنها گلهای نروماده بوجود می آید.بزرگتر بودن جوانه های نر نسبت به جوانه های ماده جنسیت درختان راقبل از شکوفایی گلها متمایز می سازد.

گلهای نر

گا آذین نربصورت خوشه مرکب بطول ۵تا۸ سانتیمتر ومخروطی شکل است که برروی هر شاخه ازیک نقطه چند گل منشعب می شود هر خوشه گل ازتعدادزیادی گلبرگ تشکیل می گردد. گلهای فاقد گلبرگ کروی شکل می باشند.هرگل نر پنج کاسبرگ به رنگ سبز دارد که پس ازرسیدن به رنگ زرد در می آید.تعداد پرچمها۵ عدد می باشد که دارای میله های گوتاه    می باشند.

گل ماده

گل آذین ماده بصورت خوشه مرکب بزرگتر وبازتر ازگل آذین نر است که از۱۰۰تا۱۵۰ گل تشکیل می شود. به شکل مخروطی وسبز رنگ که بطور انفرادی خوشه گل قرار می گیرد.وهر گل متشکل ازیک تخمدان متصل به خامه ای کوتاه وبه کلاله سه شاخه ای مخصوص ختم می گردد.تخمدان پسته تک حجره ای ودر آن یک تخمک وجود دارد.رسیدن گل ماده وبدین معنی که گل رسیده دارای کلاله سفید مایل به صورتی می باشد.آمادگی آن برای قبول گرده ازتغییر رنگ کلاله مشخص می گردد.

نیازهای گرده افشانی

کلیه ی گونه های پسته دو پایه می باشندکه جهت کرده افشاری وجود پایه های نریا تامین دانه گرده جهت تشکیل میوه ضروری می باشد.گلهای ماده بدون گلبرگ بوده والغب بوسیله باد گرد افشانی می کنند.گلدهی پایه های نر وماده با اختلاف زمانی۲-۳ هفته از یک دیگر صورت می گیرد توجه به تانین دانه گرده به منظور انجام یک گرده افشانی مطلوب امری ضروری می باشد.بعضی از باغداران برای تامین گرده دو کولیتوار گرده دهنده {پایه نر} که از نظر زمان گلدهی با هم اختلاف دارند مورد استفاده قرار می دهند ،که گلدهی کامل اولی ۲-۳ روز بعد از گلدهی کامل پایه های ماده اتفاق می افتد.باعنایت به این که ارقام پسته به دو گروه زودرس،متوسط رس ودیررس مستقیم می شود پایه های نر بایستی مناسب بارقم ماده انتخاب شود به نحوی که اگر پایه ماده از نوع دیر رس باشد،پایه نرنیز حتی الامکان از همین نوع باشد،تا رسیدن گرده ومادگی همذمان باشدوامکان تلقیح فراهم آید.بدیهی است در صورتی که در باغی از هر سه نوع درخت وجود داشته باشد باید از هر سه نوع پایه نسبت لازم وجود داشته باشد.یک رقم تلقیح کننده مناسب پایه دارای خصوصیاتی می باشد به شرح ذیل:

ظهور گل وخاتمه آن همراه با شکوفایی گلهای ماده موجود در باغ باشد.
مقدار گل تولید شده به حد وفور باشد
قدرت ودرصدزنده بودن گرده مناسب باشد.

زنبور عسل گلهای نر پسته را برای جمع آوری دانه گرده ملاقات می کند اما گلهای ماده بدلیل اینکه بدون گلبرگ بوده ودرآنهاشهد تولید نمی شود بنابر این قدرت جذب زنبور عسل در آنها وجود ندارد،بنابر این باد عامل اصلی گرده افشانی وترتیب قرار گرفتن پایه های نر نسبت به پایه های ماده از اهمیت ویژه ای بر خوردار است.بعضی از باغبانان به ازای هر۱۰-۱۲درخت ماده یک درخت نر را به منظور تامین دانه گرده اختصاص می دهند ولی نسبتی که بیشتر مرسوم است نسبت ۱به۸میباشد.در یک طرح مناسب وکامل می توان هر درخت نر رادر مرکز یک بلوک۳×۳از درختان ماده قرار دادکه ترتیب هر هشت درخت ماده در مجاورت یک درخت نر یا گرده دهنده قرارخواهد گرفت.تعدادی از باغداران برای تامین گرده ردیفهایی از درختان نر را در سراسر باغ درمسیر بادکشت می نمایندکه با این وجود کشت چندین ردیف از درختان نر در باغ امری ضروری می باشد.جدا از عوامل فوق که در گرده افشانی طبیعی درختان پسته دخالت دارد،عوامل دیگری نیز دخالت دارد.که می توان به تجانس بین پایه های نروماده یا بلند بودن درختان ،ترتیب درختان ماده،عدم وجود حشرات مضری چون تریپس پسته،تامین به موقع درجه حرارت وپایین بودن رطوبت نسبی هوا اشاره کرد تلاقی های بین گونه ای در بین گونه های پسته وجود دارد از قبیل:-p.atlantica-p.terebintus-p.patarstina-p.integerri

اغلب این گونه ها قبل از گونه Vera گل می دهند که امکان جمع آوری،آماده سازی وذخیره سازی دانه گرده را برای استفاده بعدی درگرده افشانی مصنوعی پسته فراهم می سازد.اگر چه ممکن است جمع آوری دانه گرده از گونه هایی غیر ازvera جهت یک گرده افشانی تکمیلی ویا بهودبخشیدن به گرده افشانی انجام شده صورت بگیرد.بااین وجود اختلاف قابل توجه ای دردرصد تشکیل میوه حاصل ازگرده افشانی با استفاده ازدانه گرده گونه های دیگر وجود دارد.در صورتی که عمل گرده افشانی توسط گونه های دیگر صورت پذیرد ممکن است مشکلاتی از قبیل تغیر زمان رسیدن میوه ،عدم شکوفایی درون بر (خندان شدن)،کاهش وزن مغز و عوامل مضر دیگری اتفاق افتاد. در مجموع بنظر می رسد استفاده از گرده گونه های دیگر غیر از vera در گرده افشانی مصنوعی چندان مناسب نیست.استفاده از گونه terebintus به عنوان گیاه گرده دهنده درباغات پسته جنوب اروپا امری طبیعی است.در آمریکا از رقم نربیشتر به عنوان گرده دهنده درباغات پسته استفاده می شود.دراکثر مناطق پسته خیز جهان به ویژه کالیفرنیا درایالات متحده از گونه کرمان به عنوان بهترین رقم ماده استفاده می شود.زیرا دارای روشن ترین مغز است که کمی سبزرنگ می باشد.ردالپو برونت وترابونلا ارقام دیگری هستند که به عنوان پایه های ماده مورد استفاده قرار می گیرند.

میوه

باتوجه به بالا بودن ارزش غذایی وکاربرد گسترده ای که میوه پسته در صنایع مختلف دارد گونه های مختلف جنس پسته به ویژه گونه vera رامی توان با ارزشترین گونه های گیاهی قرار داد.استفاده از میوه پسته معمولی در صنایع غذایی ودارویی به علت دارا بودن ترکیبات فوق العاده غنی استفاده از میوه گونه Atlantica درتهیه روغنهای نباتی وتهیه کنجاله جهت تغذیه دام مواردی هستند که امیت میوه این گیاه را روشن می کند.

تشکیل میوه

درصد گلهایی که به میوه تبدیل می شود ازسالی به سال دیگر متفاوت می باشد.این تفاوتها به شرایط آب وهوایی درطول دوره گلدهی وسرمای زمستان ماقبل دوره گلدهی بستگی دارد.سرمای ناکافی درطول زمستان می تواند گلدهی رابه تاخیر اندازد.وبااین حالات اثرات مضری را در تولید گرده ونمو مادگی بر جا می گذارد.آزمایشها درطول چهار سال متوالی با سرمای کافی نشان داده اند که به طور متوسط حدود ۱۰% از گلها به میوه تبدیل شده اند.که ازاین مقدار حدود ۵/۷% دارای مغز و۵/۲%بدون مغز یا پوک بوده اند.گلهای ماده تلقیح نشده به طور معمول درمحدوده زمانی ۳-۴ هفته پس از گلدهی کامل ریزش می کنند.

ساختمان میوه

شکل میوه با یک عدد بذر (دانه)تولید می شود.میوه شفت وحجیم بیضی وکشیده یا تخم مرغی به طول ۱۰تا۲۰ میلیمتر وعرض ۶تا۱۲ میلیمتر دارای نوک تیز است،نارس آن به صورت خوشه ای بارنگ سبز،همراه با کله های قرمز که با رسیدن میوه به تدریج از رنگ سبز کاسته شده وکله های قرمز جای آنرا می گیرد.میوه پسته دولپه است،بارنگهای خرمایی کمرنگ،نخودی،خرمایی مایل به سبز،سبز مخصوص که به رنگ پسته ای معروف است،دیده می شود.بذر پسته توسط پوششی سخت بنام درون بر محصور می گردد.اندوکارپ درp.vera باگونه های دیگر جنس پسته اختلاف دارد بدین صورت که درنوک میوه p.vera شکافی ایجاد می گردد،این شکاف به تدریج به طرف پایین پیشروی کرده وموجب شکوفایی میوه می شود.این حالت درمیوه های مختلف این گونه تنوع زیادی دارد شکوفایی اندوکارپ خصوصیت مناسبی است که درجداکردن پوست سخت ازمغز برای مصرف کننده آسان می سازد.

تنفس وتغییرات اتیلن درمیوه:

دراوایل تیر ماه تنفس بایک حداقل ازco2 یعنی حدود ۳۶ میلی لیتربرکیلوگرم درساعت شروع شده که این مقدارافزایش می یابد.دراواسط مردادماه وباشروع رشد بذراین مقداربه ۱۲۵میلی لیتربرکیلو گرم درساعت می رسدکه بانزدیک شدن بذربه رشد نهایی این مقداربه حداکثر خودخواهد رسید.

جداسازی دقیق میوه های پوک ازآنهایی که مغزشان ازنظر رشد فیزیولوژیکی تکامل یافته تاقبل از اواسط مردادماه حدود۲۷ جولای امکان پذیر نیست.شدت تنفس میوه های توخالی نسبت به میوه های توپربسیاراندک وناچیز حدودا۲۸-۲۳ میلی لیتربرکیلوگرم درساعت درطی دوره آزمایش بوده است. این جداسازی براساس تنفس ازاواسط مرداد ماه امکان پذیر است.وجودمغزدرمیوه باعث خواهدشد تااواسط مرحله رشد میوه میزان تنفس افزایش یابد درحالی که درمیوه بدون مغز این مقدارهمواره ثابت می ماند.تفاوت قابل توجهی درتغییرات اتیلن بین میوه های دارای مغز بامیوه های بدون مغز وجود ندارد.مقداراتیلن درهیچکدام هرگز از میزان ۴۴% میکرولیتر برکیلوگرم درساعت تجاوز نمی کند.

مواد تشکیل دهنده میوه

 

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • کارآفرینی کارگاه پسته شکنی
 • مقاله بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی و خارجی پسته ایران وارائه راهکارهای توسعه صادرات
 • مقاله پسته
 • مقاله پسته در کرمان
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.