مقاله پل سزان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله پل سزان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله پل سزان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

 شرح حال از پل سزان.. ۱

 تابلو ها

 چشم اندازاوور. ۱۲

پرتره شوکه. ۱۵

لاله هاوسیب ها ۱۸

پیک نیک…. ۲۱

پرتره نقاش ازخود. ۲۴

منظره خلیج.. ۲۷

مون سنت ویکتوآر. ۳۰

ورق بازان.. ۳۳

طبیعت بی جان باسیب وپرتقال.. ۳۶

کاج بزرگ… ۳۹

منابع و مآخذ.. ۴۲

پل سزان

نقاشیهای پخته سزان درنگاه نخست ازعلایق انسانی تهی می نماید.هنرش رانیزدروهله اول دررنگپردازی وترکیب بندی می یابیم.اوباشکلهاورنگ های سیبهاوچهره هاودرخت های بی زبان خودباهمان جدیتی رفتارکرده است که استادان پیشین درباره موضوعی پرابهت بکارمی بردندتاآن رابیشتربه رخ بکشند.اشاره های قلم موی اودنیایی تصویری می سازندکه درآن نیروهای کلانی رادرکارمی بینیم.دراین دنیاسکون وحرکت،وناسازی وهمسازی،ازمهمترین جنبه های چیزهاست.درعین حال بهترین ویژگی های سرشت سزان درآثارش به سخن درمی آیند:پایبندی ودرستی ذهنی حساس واندیشگرونیرومند.

هنراوهنرمردی است که باادراکاتش زندگی می کندوخودراباآرامش دراین دنیای تصویری غرق می کند،هرچنداغلب برانگیخته است.ازانجاکه این هنرازمانگاهی متمرکزوطولانی طلب می کند،نوع تجربه اش به موسیقی می ماند-امانه همچون هنری جاری درزمان،بلکه به عنوانی هنری نیازمنددقت بسیار،که تنهاپاره ای ازآثارآهنگسازان بزرگ طلب می کند.

هنرسزان که اکنون چنین آشناست،درروزگارخودبدعت عجیبی بود.پلی بودمیان تصویرسازی کهن باوفاداریش به موضوعهای زیبایاچشمگیر،ونقاشی«انتزاعی»جدیدکه هماهنگی اثرگذارتکه های رنگ است بدون آنکه چیزخاصی نشان دهد.عکس جاهایی که اوبه تصویرمی کشیدنشان می دهدکه تاچه اندازه به موضوع وفاداربود.هرچنددست خودرادرترسیم جزییات بازمی گذاشت،کلیت هریک ازمنظره های اوبی گمان تصویری ازمکانی است که نقاشی می کرد،باحفظ روح توضیح ناپذیرآن.ولی کارسزان تنهابازنمایی دنیای مشهودنیست.بازآفرینی آن است باضربه های قلم مو،که درمیانشان بسیارندضربه هایی که هیچ شیءخاصی نمی سازندامابرای هماهنگی کلی ضروریند.اگرتکه رنگ اوپاره ای ازطبیعت است(درخت،میوه)یابخشی ازاحساس (سبز،قرمز)عنصری ساختمانی هم هست که احساسهایااشیاءرابه هم می پیوندد.آنچه کل ازخودبه مانشان می دهد،ازیک سودنیایی است عینی،رنگارنگ وگوناگون وهماهنگ،وازسوی دیگرآفریده بسامان ذهن تیزونوآوری که سخت به روندکارخودآگاه است.سیب،چنان که یک نابیناحس می کند،توپروگردودارای وزن می نماید؛ولی این مشخصات باتکه های ملموسی ازرنگ تحقق می یابدکه هریک ازانهاضمن ایجاداحساسی بصری،ماراازتصمیم ذهن وکاردستی آگاه می گردانند.دراین فرایندپیچیده،که درشرح ناقص مامانندتلاش فیلسوفی که می کوشددرتجربه ماازچیزهاهم به عینیات وهم به ذهنیات دست یابدبیش ازحدمتفکرانه می نماید،نفس همیشه حضورداردامادرحالت تعادلی میان حس کردن ودانستن،یامیان ادراکاتش ویک فعالیت تنظیمی عملی،درحالی که باچیرگی یافتن برچیزی برفراسوی خوددرواقع بردنیای درون خودچیرگی می یابد.

برای تحقق بخشیدن به این آمیزش طبیعت ونفس،سزان می بایست روش تازه ای برای نقاشی ابداع می کرد.ضرباتی ازرنگهای بازراکه درنقاشیهای امپرسیونیستهااجسام رابه فضاونورتجزیه می کردوپوسته ازنقاط درخشان پدیدمی آورد،سزان برای ساختن شکلهای جسیم به کاربست،اونظام پرسپکتیوی هنرسنتی راسست کردوفضای تصویرراشبیه دنیایی ساخت آفریده شده باطراحی آزادوخرده خرده فراهم آمده باادراکات پیاپی ونه یکباره نمایان گشته دریک نگاه هماهنگ کننده همچون درپرسپکتیوهندسی حاضروآماده نقاشی عهدرسانس.کجی اجسام عمودی وبریدگی های سطوح انتقال بخش های یک لبه افقی مقطع به ایجاداثرجستجووتعدیل دایم شکلهاکمک می کند.سزان باآزادی وظرافت،افزون براین گونه های زیبا،خطهاواتصالات ومماسهاوگسلهای موازی بسیاری به کاربردکه کمک می کندعناصری که چیزهای واقع درسطوح عمقی مختلف رانشان می دهند،باهم درطرح واحدی گردآیند.خطی ازیک دیواردرخطی ازدرخت امتدادمی یابدکه عقبترازآن است.انحنای یک درخت درپیش زمینه توازی دقیقی باخط محیطی کوهی دردوردست پیدامی کندکه برروی بوم درزیرآن قرارمی گیرد.باچنین تمهیداتی شبکه شکلهای رنگی،یکپارچه تروملموسترمی گرددبدون آنکه بعدووزن اجسام ازدست برود.این تمهیدات نقطه عزیمت نقاشی انتزاعی بعدی است که بیشترازکارکردساختمانی ضربات قلم موی سزان پیروی می کندتاازرنگ آنها.ولی درآثاراوشکلهاولوبسیارانتزاعی جلوه کنند،ضربه های قلم نه هرگزنمادین است ،نه تزیینی ونه قراردادی.تابلو،سرانجام،یک تصویراست،تصویری که موضوع به نمایش درآمده راشکوه ای تازه می بخشد.

روش سزان هدف پیش بینی شده ای نداشت که اوپس ازرسیدن بدان بتواند به آسانی شاهکاربیافریند.هنراونمونه جستجووبالندگی بی وقفه است.اوباخودونیزرسانه اش کشاکش داشت واگرسنتی ترین آثارسزان این گمان راپدیدمی آوردکه کناره جویی اودستاوردی آرمانی وقهرمانانه،ونظمی برخاسته ازچیرگی برهرج ومرج انگیزه هاست،درآثاردیگروی تلاطم خطهاورنگهاازوجودکشمکش هاخبرمی دهد.درنخستین تابلوهای اوکه درسالهای ۱۸۶۰درزادگاهش اکس  ودرپاریس نقاشی کرده است،غالبابدخلق وخشن،خام امانیرومند،وهمواره نوآوراست-به حدی که باهمه ناپختگیش جلوه های اکسپرسیونیستی قرن بیستم راپیش بینی می کند.این هنرآغازین سرشارازناآرامی است.امپرسیونیسم باسوق دادن سزان جوان به سوی طبیعت،اوراازهوس های مزاحم نجات داد.برایش یک روش نمایش فراهم آورد،همراه بالذت ازنورورنگی که جای رنگ های اندوهباردوره شورشی پرشورش راگرفت.ولی تصویرهای امپرسیونیستی وی درمقایسه باآثارامپرسیونیستی دوستش پیسارو،یامونه،عموماسنگین تروپیراسته تروپرتضادتراست.اوبرخلاف این مردان همیشه به ترکیب بندی آثارخودسخت مقیدبودوازجوانی درآن استعدادی استثنائی داشت.مادرزاددرترکیب بندی استادبودودرآثارخودازنظربزرگی شکلهاوعلاقه مندی به ایجادتعادل یاتغییردرعناصرسنگین رویارو،بااستادان بزرگ سده های شانزدهم وهفدهم خویشاوندی داشت.نظمی که اومی آفریند،حساب خشک طبق عادتی نیست.نشانه های آشکاری داردازخودانگیختگی وگرایشی که خلقی چیره،چه درجهت آرامش وچه درجهت تنش،آن راتحمیل کرده است.پاره ای ازواپسین آثاراوبه اندازه تصویرهای شورانگیزسالهای جوانیش سودازده است،بااین تفاوت که نه بهیمیت یاخشونت انسان بلکه طبیعت براشفته یادورافتاده ای رابرحسب خلق اونشان می دهد.شادی بسیاری گاه دراثاربازپسین وی رخنه می کندوتصویری که قدیمترازآنهابابرهنگان گلاویزدردست است که صریحترازنقاشیهای وی ازجمجه هاوصورت های گنگ ازبارعاطفی این روح خجول دردمنداماقوی خبرمی دهد.همچنین درواپسین آثاروی می توان دامنه هنری راکه این دنیای بزرگ احساس رادرتصاویری باشکوه می گنجاندبه چشم دید.

آموزنده است که تابلومنظره خلیج ازلستاک اورابایکی ازنخستین آثارمونه به نام ساحل سنت ادرس مقایسه کنیم،که آن نیزبه خشکی ودریاوآسمان وساحلی دردوردست تقیسم شده است.درکارمونه رنگ های این بخش های بزرگ ازلحاظ درخشندگی وخلوص نسبی به هم نزدیکند.سبزابی دریارنگ لطیفی است.آسمان به رنگ خاکستری مایل به آبی است باابرهایی کمی صورتی .ساحل ماسه ای به رنگ خاکستری گرمی است بامایه های زردکمرنگ.پریده رنگی یاخاکستری رنگی خاصی برهمه این رنگ هاچیره است،که ظرافت خاصی داردوسرچشمه افسون اثیری کاراست.

درتابلوسازان تقسیمات بزرگ منظره رارنگ هایی که ازنظرشدت ودرجات ازدامنه وسیعی برخوردارندتقویت می کنند.دریاآبی سیری است کاملاهمخوان بانارنجی خشکی پیشزمینه وآبی سبزروشن آسمان.رنگ روشن این آسمان برسبزهای تندروی ساحل قرمزونارنجی انگشت تأکیدمی نهد.زوج آبی ونارنجی درون خشکی،تضادی بسیارشدیدتراززوج آسمان وساحل آبی وبنفش دوردست است.

درتابلومونه ساحل پیشزمینه وآسمان تفاوت چندانی ندارند.تفاوت های بخش های بزرگ تابلوبایکدیگرظریفتراست.چندرنگ مایه تنددرچندنقطه کوچک پراکنده محدودمی شودوقوی ترین تک رنگ ،آبی قایق بیرون ازاب درسمت راست است.پهنه های بزرگ پیرامون آن همه خنثی ورنگپریده می نمایند.حتی درآثاربعدیش که مونه یکسره ازرنگ های درخشانتربهره می گیرد،دامنه تضادبخش های بزرگ همچنان محدوداست:آبیهای خالص درکنارسبزهای خالص قرارمی گیرد.اصل حاکم برکاراوبه طورکلی همان که بودمی ماند.بیشترین تضادرنگ هاجابه جادرلکه های کوچک است ورن گهای پهنه های بزرگ کنارهم،رنگهای کنارهم طیفند،بادامنه ای نسبتامحدود.درنسخه جدیدتری ازمنظره ای مانندساحل سنت ادرس تمایزچهارپهنه ازاین هم کمتراست.

بااین تفاوت دررنگ،شیوه برخوردباشکلهانیزمتفاوت می کند.درنقاشی سزان،همبستگی دریاوخشکی راچون شکلهای متقابل درگیری بی رنگ احساس می کنیم.این شکلهای مکمل معکوس راکه شباهتی کلی به یکدیگردارند،تضادهای شدیدی دررنگ هایشان موکدمی سازد.درتابلومونه این مثلثهاکمترمشخص وکمترمتصلند.علت سستی پیوندآنهانه تنهارنگ های رقیق وبافت های متفاوت ماسه وآب بلکه همچنین تضادهای پراکنده شدیدترشان بااجسام کوچک واقع برروی آنهاست-بادبانهای مایل به قرمزتیره روی دریای سبزپریده رنگ،وقایق های آبی وقهوه ای روی ماسه.درمنظره خلیجازلستاک تضادعمده آب وخشکی درراستای یک خط شیب دارمشترک رامدارج ظریف رنگ های فراسوتقویت می کند.آسمان وساحل دوردست که باهم مستطیلی ماننددریاوخشکی پیشزمینه می سازند،دوتوده افقی موازیندبارنگ های کمترمتضاد.

می توان گفت رنگ های سزان سنگینترازرنگ های مونه است.همین رادرباره شکلهانیزمی توان گفت.اوسطح بوم راطوری تقسیم می کندکه خشکی ودریاجای کمی برای آسمان شفافی باقی می گذارندکه پس نشینی آنهاراپی می گیردوواقع درصفحه ای دارای شیب روبه بالای انهابه نظرمی رسد؛درحالی که درتابلومونه آسمان باارزش بیشتروابرهای رنگارنگش بالای سربیننده قرارمی گیردوبرمنظره چیره گی می یابد.خشکی ودریای سزان بخش بزرگتری ازکل رادربرمی گیرد،اریب،قویتراست،وموازنه تعلیق بیشتر،وشکلهاتنش عمیقتری دارد.آب اوسنگین است؛خشکی رامی بردوفرورفتگی خط ساحل راپرمی کند.دریای مونه نیم شفاف ولطیف وسبک است ؛قایقی که درساحل است،آب کم عمق رابرش می دهد،وآب راکه به آسانی امتدادمی یابد،خط محدب ساحل رابالامی برد.

نقاشی سزان توان بیشتروماندگاری خودرامرهون استفاده ازاین نیروهای کلان رنگ وشکل است،درحالی که کارمونه ظرافت وآنیت خودراازتضادهای ظریفش می گیرد.نگاه مونه به چیزهای کوچکی است که شکلهای پیوسته بزرگ رامی شکندیاقطع می کنند،همانندناظرمنفعلی که ازآشفتگی ناشی ازوقوع نامنتظریاهیجان انگیزلذت می برد.ازاین روست پراکندگی بخش هاوعلاقه به سطوح ظریف وبی شکل ماسه وابر.سزان نیزبه ظرافت هاوجزئیات توجه داردامابیشتر،شکوه منظره است که مجذوب ومتأثرش می سازد.

می گویندمونه به جریان تغییرات ظاهری توجه دارد،درحالب که سزان جنبه فارغ اززمان چیزهارانقاشی می کند.ولی تابلوسزان نیزتصویری ازمنظره ای درساعت معین ازروزاست ونورومحیط زیبای ساحل مدیترانه راباامانتداری بسیاربه نمایش می گذارد.هردونقش تلألورنگ هارامی جویند؛ولی مونه دمی رابرمی گزیندکه فضا یانورنیروی مستقلی می شود وشفافیت وارتعاش خودرابرکل منظره تحمیل می کند واجسام رابه ملخص های مبهمی درواسطه هواونورتقلیل می دهد،حال آنکه سزان درهواونورشرایطی برای وضوح وغلظت چیزهامی یابد.مونه وسزان مانندیکدیگربادرک خاصی ازواسطه پیش می روند،که برای مونه منبع یامعادل حال وهوایی همه شمول است،حال آنکه سزان نوررازمینه جاودانی حساسیتهایی می بیندکه باآنهامی توانددنیایی پایدارورنگارنگ چیزهارابازسازی کند.

گرچه سزان مانندامپرسیونیستهامستقیماازطبیعت نقاشی می کرد،بیشتربه هنرصوریتری می اندیشیدکه درلوورازآن ستایش می کردوآرزوداشت آثاری به هماهنگی باشکوه آثاراستادان پیشین بیافریند.اودرسخنانش درباره نقاشی بارهاازپوسن به عنوان یک نمونه هنرمندبزرگ نام می برد.نه شیوه قرن هفدهمی ترکیب بندی بلکه کمال ونظم آن ازسزان دل می برد.به گفته خودش می خواست پوسن راازطبیعت بازافرینی کند،یعنی قالب های نقاشی رادرمنظره پیش رویش بیابدوهستی رابارنگ آمیزی طبیعیتری برپایه ادراک مستقیم رنگ هاونوربه نمایش بگذارد.درداستانی ازدورانتی،رمان نویس مدافع امپرسیونیستها،که پس ازمرگش درسال ۱۸۸۱به چاپ رسید،امپرسیونیستی هست که بارنگ های تابناک رسوایی ازیک اثرپوسن درلوورنسخه برمی دارد.

آنچه مادرمنظره های پوسن کلاسیک می نامیم،تاحدی باعنایت به مفهومی ازدرام است،درحالی که سزان مارابه تأمل درسکون دنیایی صرفابصری وامی داردکه همه رویدادهای انسان ازآن حذف شده است.درتابلویی ازپوسن به نام پولوفموس ساکنان اساطیری منظره درپیشزمینه لمیده اندوبرخی ازانان مانندتماشاگران تئاتربه رویدادمی نگرند.اگرخودرادرجای این تماشاگران بگذاریم،چشممان ازنیمکت های سنگی آنهامتوجه کوهی می شودکه غول برفرازش نشسته ونی لبک می زند.سزان نیزدرنقاشی خوداز«مون(کوه)سنت ویکتوآر»تصویری ازیک قله مرکزی درمیان درختان به دست می دهد.ولی درحالی که پوسن صحنه راهمانندیک رویدادنمایشی ،متمرکزبرپیکری مسلط،ومحاط درمنظره ای که محیط طبیعی آن راتشکیل می دهد،آراسته است،پشم اندازگشاده سزان راگویی ناظرمتحرکی ازیک دیدگاه منحصربه فردیاآنی دربیرون منظره برگزیده است.منظره اودارای درختانی درپیشزمینه است که شکلهای ناقصی هستندوانهاراچشم قابگیرناظرقطع کرده است.درسمت راست،شاخه های بزرگ به موازات انحنای افق،عرض آسمان راطی می کنند.ولی دراین چشم اندازکه چیزهای دورونزدیک-اجسام واقع درمحل استقرارناظرواجسام تحت اشراف او-راباتضادوتوافق به یکدیگرپیوندمی دهد،هیچ گذرگاهی میان پیشزمینه ودوردست وجودندارد.بیننده دراین منظره زندگی نمی کندوچیزی درآن رخ نمی دهدکه به اوربط پیداکند.اوبالای پیش زمینه معلق است واندیشه گرصرفی است که طبیعت سراسربرایش یکی است.این جادوگانگی تحرک وتأمل به سختی اجازه خودنمایی می یابد.اگرکوه بلنددوردست برعکس درختان پیشزمینه ازآرامش ونیروی متوازن ایدئالیبرخوداراست،به عنوان جسمی کانونی باسایه روشن یاتقارن وسیع شکلهای اطراف موردتأکیدقرارنگرفته است،همچون درنقاشی پوسن که حتی محوربدن غولش رابالبه درخشان لکه ابری که پژواک زیبای درختان است مشخص می کند.درتابلوپوسن بیننده ایدئال به اجسامی که نگاه می کندنزدیکتراست.منظره،صحنه باشکوهی برای انسان است.خانه ای طبیعی است که اودرآن هم بازیگراست وهم بیننده.اینجاانسان باتاج برگ غارش به درختان مانندمی گرددوغول وحشی به صخره تشبیه می شود.منظره سزان نسبت به بیننده تنهای آن خارجی است ،بیننده ای که آگاهانه تردرآن غورمی کندوپی بهترین دیدگاهی می گرددکه درآن بتواندازمیدان دیدخودبیرون بماند.بااین همه فضای اونهایتاجزومنظره است؛وتأمل اوگوئی مشمول کل موردتأمل است،ازطریق شکل ناقص  وحاشیه ای درختان پیش زمینه که باناآرامیشان آشفتگی بیننده ای رانشان می دهند که آرامش چشم اندازدوردست رافیصله کشاکشهای خودمی یابد.

تابلوها

 

45,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله الگوریتم های تشخیص لبه در تصاویر
 • مقاله تصویر دیجیتال
 • مقاله دوربین های مدار بسته و انتقال تصویر
 • پایان نامه تأثیر روانی رنگ ها در تصویر سازی کتاب کودک
 • پایان نامه تاریخچه تصویرسازی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.