مقاله پولشویی و راه های مبارزه با آن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله پولشویی و راه های مبارزه با آن مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله پولشویی و راه های مبارزه با آن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه   ۱
فصل اول: مروری اجمالی بر ادبیات و سابقه پول شویی و مبارزه با آن   ۳
١ ١ تعریف عملیات پول شویی   ۳
٢ ١ شیوه های پول شویی   ۴
٣ ١ مراحل عملیات پول شویی   ۶
۴ ١ پول شویی از طریق سیستم های پرداخت شبکه ای  (Cyberpayment Systems)   ۷
الف– اصل عدم مداخله:   ۸
ب– تاسیس و راه اندازی توسط بانک ها یا موسسات غیر بانکی:   ۸
ج– نقل و انتقال بدون واسطه پول:   ۸
١ ۴ ١ مبارزه با پول شویی در شبکه های پرداخت   ۱۰
۵ ١ اثرات پول شویی بر اقتصاد کلان   ۱۱
۶ ١ سیاست های ضد پول شویی   ۱۳
ج  وصول مالیات:   ۱۵
د تهیه گزارش های آماری:   ۱۵
٧ ١ مثال هایی از عملیات پول شویی و ضد پول شویی در دنیا   ۱۶
فصل دوم: سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی (FATF)   ۲۱
١ ٢ چارچوب عمومی دستورالعمل FATF   ۲۱
٢ ٢ نقش نظام حقوقی کشورها در مبارزه با پول شویی   ۲۲
١ ٢ ٢ قلمرو رفتارهای مجرمانه پول شویان   ۲۲
٢ ٢ ٢ اقدامات موقتی، مصادره و توقیف   ۲۲
٣ ٢ نقش سیستم مالی در مبارزه با پول شویی   ۲۳
١ ٣ ٢ قوانین تشخیص هویت مشتریان و نگهداری اطلاعات ثبت شده   ۲۳
٢ ٣ ٢ تلاش مستمر موسسات مالی جهت مبارزه با پول شویی   ۲۵
٣ ٣ ٢ اقدامات لازم هنگام مواجهه با کشورهایی که قوانین ضد پول شویی ندارند یا اینکه قوانین آنها کافی نیست.   ۲۶
۴ ٣ ٢ سایر اقدامات ضدپول شویی   ۲۷
۵ ٣ ٢ کاربرد و نقش دستگاه های اداری و نظارتی در عملیات ضد پول شویی   ۲۷
۴ ٢ تدابیر شدید ناظر بر همکاری بین المللی موسسات مالی   ۲۸
١ ۴ ٢ همکاری اداری   ۲۸
١ ١ ۴ ٢ مبادله اطلاعات عمومی با یکدیگر   ۲۸
٢ ١ ۴ ٢ مبادله اطلاعات در خصوص مبادلات پولی مشکوک   ۲۹
۵ ٢ اشکال دیگر همکاری   ۲۹
١ ۵ ٢ مبانی و ابزارهای همکاری در زمینه مصادره اموال، کم کهای دوطرفه و تحویل مجرمان به کشور اصلی   ۲۹
٢ ۵ ٢ تمرکز بر افزایش کمک های دوطرفه در خصوص مقولات مربوط به پول شویی   ۳۰
فصل سوم: بررسی پدیده پول شویی درایران   ۳۲
١ ٣ وجود پدیده پول شویی در ایران   ۳۲
٢ ٣ ضرورت مبارزه با پول شویی در ایران   ۳۴
منابع فارسی:   ۳۵

منابع فارسی:

. ١. ”برخورد با شویندگان پول های کثیف“ ، بانک و اقتصاد ، شماره ١۵

. ٢. ”بهشت پول های کثیف“ ، مترجم: زهرا علی اکبری، دنیای بانکداری، فصلنامه بانک ، شماره ١۴

. ٣. ”بهشت مالی، دبی“، اقتصاد ایران، آبان ١٣٨٠

. ۴. ”پول شویی در بانک های آمریکا“ ، مترجم: م. ادیب ، ترجمان اقتصادی ، سال سوم، شماره ۴٢

. ۵. ”پول کثیف“، اقتصاد ایران، آبان ١٣٨٠

. ۶. ”پول شویی در بانک های آمریکا“ ، مترجم: م. ادیب ، ترجمان اقتصادی ، سال سوم، شماره ۴٢

. ٧. ” پول شویی و بازارهای مالی عربی“، مترجم: م. باهر، ترجمان اقتصادی، شماره ٨

. ٨. ”حدیث پول شویی“، مترجم: س. سمی، ترجمان اقتصادی، سال سوم، شماره ۴٣

. ٩. ”لبنان، مصر و اسرائیل در لیست سیاه پول شویی“، ترجمان اقتصادی، شماره ۵

منابع لاتین:

١. Don, Bruce, “Cyberpayments and Money Laundering”, Rand Report, ١٩٩٨

٢. Baker, R., Scholar, G., “Money Laundering and Flight Capital: The Impact on Private banking” Economic Studies; Brookings Institution, November ١٠،١٩٩٩

٣. Basic Facts about Money Laundering, FATF, GAFI, ٢٠٠٢

۴. The Forty Recommendations, FATF, GAFI, ٢٠٠٢

۵. Quirk, P., “Money Laundering: Muddying The Macroeconomy”, Finance and Development, March ١٩٩٧

۶. “Members and Observers”, FATF, GAFI, ٢٠٠٢

٧. “Money Laundering Comparative Table”, Economic Perspective, May ٢٠٠١__

مقدمه

امروزه، به علت افزایش توجه به جهانی شدن اقتصاد و رونق بازارهای مالی همچنین اتحاد کشورهای اروپایی در زمینه تجارت از طریق یکسان سازی پول اروپایی یورو و نقل و انتقال آسان کالا، خدمات و سرمایه این کشورها با یکدیگر، جرایم سازمان یافته گسترش زیادی پیدا نموده است. سازمان های مختلف به علت دستیابی آسان به اکثر نقاط دنیا، طیف وسیعی از جرایم را انجام می دهند. این جرایم از سرقت و کلاهبرداری در سطوح بین المللی تا مواد مخدر، آدم ربایی، ارتشاء و دیگر اعمال خلاف را در بر می گیرد. گسترش شبکه اطلاعاتی جهانی )اینترنت( نیز سبب شده است که این سازمان ها، در کشورهای مختلف بطور قارچ گونه ای رشد یافته و کلیه عملیات خلاف سودآور را نشانه رفته و انجام دهند. پول شویی نیز یکی از عمده فعالیت های مهم این سازمان ها می باشد. در واقع پول شویی یک فعالیت غیر قانونی است که در طی آن درآمد و عایدات ناشی از اعمال خلاف وارد اقتصاد جهانی شده و مشروعیت قانونی می یابد.

دولتها برای جلوگیری از ورود پول هایی کثیف، قوانین ضد پول شویی را به اجرا در م یآورند. اجرای این قانون، مستلزم یک سری محدودیتها برای دولتها می باشد. بنابراین تعدادی از کشورها از انجام سازمانی را تحت ) G- آنها سرباز می زنند. در این رابطه، در سال ١٩٨٩ کشورهای گروه هفت ( برای وضع قوانین ویژه در مورد پو لشویی Financial Action Task Force (FATF) عنوان تاسیس کردند. این گروه در سال ٢٠٠٢ با ٣١ عضو )٢٩ کشور و دو سازمان بین المللی( چهل راهکار را برای مبارزه با پول شویی ارائه نمودند. این راهکارها سیستم جامعی را در رابطه با مبارزه با پول شویی و ارائه تمهیداتی در جهت مسدود، توقیف و مصادره کردن اموال پول شویان و همچنین تعیین مجازاتهای مالی و حقوقی ایجادکرده است.

سوال اساسی این است که چرا جرم پول شویی مهم است؟ در واقع اثر اقتصادی و اجتماعی وسیعی که این عمل بر اقتصاد کشورها می گذارد، باعث توجه زیاد دولتها به این امر گشته است. اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر وجه اقتصاد کلان کشورها از جمله بر تقاضای پول و رشد اقتصادی و همچنین رابط های که این عمل با فرار مالیاتی دارد، باعث گشته است که کشورها شروع به بازسازی قوانین و مقررات مالی و بانکی خود نمایند. از جمله موارد مشخص که می توان به آن اشاره نمود، با نام کردن حسابهای افراد در هنگام گشودن و بستن حسابهای بی نام می باشد. این عمل موجب شناسایی افرادی که حساب در بانک می گشایند، شده و در نتیجه عرصه فعالیت تبهکاران محدودتر می گردد.

در کشور ایران نیز، چند سالی است مبارزه با عملیات پول شویی بانک ها و موسسات اعتباری که عمدتا غیر آگاهانه صورت می پذیرد، مورد توجه محافل رسمی و دانشگاهی قرار گرفته است. بنا به ضرورت موضوع، گزارش حاضر ابتدا به تعریف پول شویی و روش های مختلف عملیات پول شویی، دلایل مبارزه با پول شویی و راهها وروش های آن و سپس به جایگاه پول شویی و مبارزه با آن در اقتصاد ایران خواهد پرداخت.

 

فصل اول: مروری اجمالی بر ادبیات و سابقه پول شویی و مبارزه با آن

١ ١ تعریف عملیات پول شویی

پول شویی یک فعالیت غیر قانونی است که در طی آن عواید و درآمد ناشی از اعمال خلاف قانون در طی فرآیندی مشروعیت قانونی می یابد. به عبارت دیگر در طی فرآیند پول شویی پول کثیف ناشی از اعمال غیر قانونی تبدیل به پول های تمیز شده و درکل بدنه اقتصاد جایگزین می گردد. این عملیات یک روش معمول برای کسب سود از فعالیت های غیر قانونی توسط مجرمان است.

خلاف هایی که باعث ایجاد درآمد برای گرو ههای سازمان یافته جنایی می شود، طیف وسیعی از فعالیت های قاچاق مواد مخدر، تقلبات، آدم ربایی و جاسوسی و همچنین تقلبات در اینترنت و قاچاق کالا را در برمی گیرد. در کل می توان گفت که چون ردپای افراد مجرم در معاملات مالی و بانکی به صورت زنجیر هوار، در وجوه این افراد آشکار می گردد، کلیه مجرمان از ابزارهای مالی مانند چک ها، کارت های اعتباری، کارت های هوشمند و غیره اجتناب کرده و به استفاده از پول نقد روی می آورند. پول نقد نیز به دلیل عدم مزیت نسبت به ابزارهای مالی دیگر، همچون حجم بالا و مشکلات حمل و نقل و همچنین عدم سود و کاهش قدرت خرید در طول زمان به ناچار توسط مجرمان به پول شویان داده می شود تا طی پروسه ای بر بدنه اقتصاد وارد کرده و در نتیجه وارد شبکه تجاری کشور گردد.

پول های کثیف از مواردی مانند فساد اداری و اختلاس در بخش دولتی، فساد سیاسی، معاملات مواد مخدر، ثروت و درآمدهای ناشی از فرار مالیاتی صورتحساب های جعلی در بخش تجاری، ثروت های قابل مصادره، منابع تروریزم، منابع جاسوسی، گروگانگیری و قمار و همچنین اهدای پول به سازمان های تروریستی و حتی تقلبات مالی به وسیله اینترنت و دیگر ابزاراطلاعاتی بدست می آید.

پول هایی که از انجام این اعمال بدست می آید، اکثرًا از کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه به منظور تطهیر در بانک های خارجی سپرده گذاری می شود و بعد از پول شویی با سایر ارزها به صورت قانونی وارد کشورهای در حال توسعه می شود. البته بدست آوردن ارقام صحیح پو لشویی به علت وجود محدودیت های ناشی از عدم همکاری دولتها و سازمان های دولتی و همچنین مخفیانه بودن این عملیات به صورت اقتصاد زیرزمینی کاری بسیار مشکل است. اکثر داده ها نیز به علت عدم نمونه گیری رسمی، به صورت تخمینی می باشد. به عنوان مثال، در تایمز مالی در ١٨  اکتبر ١٩٩۴ ، میزان پول شویی سالانه در سطح بازارهای مالی بین المللی بین ۵٩٠ میلیارد تا ۵ جهانی اعلام شده است. حال اینکه این تخمین از GNP تریلیون دلار، تقریبًا معادل ٢ تا ۵ درصد منابع غیررسمی بدست آمده است و ممکن است این ارقام نیز غیر واقعی باشند. از جمله مواردی که باید به آن اشاره نمود، انتقال پول ها و تغییر وضعیت آنها به اشکال متفاوت است. همچنین عدم سالانه کشورها باعث می گردد که پیگرد این GNP ثبت درآمدهای حاصل از اعمال خلاف در پول ها برای مجریان قانون مشکل شود.

٢ ١ شیوه های پول شویی

طراحی عملیات پول شویی یک فرایند بسیار پیچیده می باشد. پول شویی، از جمله جرایمی است که نیازمند شبکه گسترده ای از افراد واسطه و بهره برداری ازسیستم های مبادلاتی و غیر مبادلاتی و در نتیجه سوء استفاده از قوانین و دادن رشوه به مجریان قانون در سراسر دنیا می باشد. در نتیجه باعث به وجود آمدن و گسترش ارتشاء در سطح بانک ها و موسسات مالی و حکومتی خواهد شد.

این جرم به علت هدف و طبیعت عملکرد خاص خود، در شرایط مختلف، راه حلهای گوناگونی را نیز می طلبد. از مهمترین و معمولترین شیوه های پول شویی این است که پول شویان مقادیر زیادی پول نقد را تبدیل به مقادیر کوچک پول نقد کرده و بطور مستقیم در بانک ها سپرده گذاری می کنند

یا یکسری ابزارهای پول مانند چک، سفته و غیره می خرند و در مکا نهای دیگر سپرده گذاری می کنند. ایجاد ،(Starburst) از روش های دیگر پول شویی می توان به انتقال منابع به تدریج و به میزان کم Shell ) سرمایه گذاری در شرکت های صدف ،(Front Companies) شرکت های جلودار انتقال صوری منابع بین ،(Black Holes) سرمایه گذاری با هدف گم کردن ردپا ،(Companies بانک های داخلی و خارجی، انتقال منابع بین ارزهای مختلف، سرمایه گذاری موقت در بنگا ههای تولیدی/تجاری قانونی)داخلی و خارجی(، سرمایه گذاری در سهام و اوراق قرضه در کشورهای مختلف، ایجاد سازمان های خیریه، سرمایه گذاری در طلا و الماس، انتقال منابع به کشورهای دارای ۵ مقررات بانکی پنهان مثل سوئیس یا دارای مقررات بانکی آزاد مثل سیشل و برگشت دادن آنها و استفاده از قمارخانه ها و شرکت های صرافی (Boomerang) به محل اصلی به عنوان پول مشروع و مزاید ه های اجناس هنری و کالاهای قدیمی اشاره نمود.

این روش ها بدین صورت عمل می کنند که:

١. پول شویان در یکی از بانک هایی که دارای مقررات بانکی آزاد می باشند سپرده گذاری کرده و نیز می گویند. (Boomerang) سپس به محل اصلی خود انتقال می دهند به این عمل

٢. پول شویان، پول ناشی از اعمال خلاف را در بازارهای داخلی تبدیل به طلا و الماس و غیره کرده، سپس این کالاها را به خارج برده، فروخته تبدیل به ارز خارجی می نمایند. با استفاده از این روش می توانند پول ها را در بانک های همان کشورها سپرده گذاری کرده و یا در مزایده های اجناس قیمتی شرکت کرده و بعلت بی نام بودن اکثر خریداران بدون اطلاع مقامات رسمی، این پول ها را به پول های پاک تبدیل نمایند.

٣. پول شویان با سپرد هگذاری در بانک های خارجی، از آن بانک ها به پشتوانه اموال خود تقاضای وام نموده و از این طریق امکان دستیابی به پول های تمیز برای آنها فراهم می شود

۴. پول شویان از طریق عملیات تجاری، صادرات و واردات، فعالیت های تجاری خاصی را در کشوری که پول کثیف را بدست آورد هاند، آغاز م یکنند و به موازات آن، فعالیت مشابهی را در کشوری که پول های خود را در آن سپرد ه گذاری کرده اند، دنبال می کنند و از طریق خرید و فروش کالا و خدمات به مبادلات صوری می پردازنند. بدین صورت که پول شویان کالایی را از شرکتی که می خواهند پول های کثیف را به آن تحویل دهند می خرند و به ازای آن صورت حساب غیر واقعی صادر می کنند و با قیمتی بالاتر از قیمت کالا در صورت حساب وارد می کنند و بدین ترتیب ما به التفاوت قیمت واقعی و قیمت کاذب، پول تمیز خواهد بود.

۵. پول شویان با سرمای هگذاری و ایجاد شرکتهای جلودار و شرکتهای صدف و یا سرمایه گذاری موقت در بنگاه های تولیدی/تجاری قانونی و ایجاد سازمان های خیریه و انجام مبادلات تجاری، پول های کثیف را تطهیر می نمایند.

٣ ١ مراحل عملیات پول شویی

انتقال فیزیکی مقادیر بزرگ پول نقد در پول شویی بسیار مشکل است. برای درک بهتر و بالفعل سوء استفاده پو لشویان از سیستمهای مالی و نحوه عمل شیو ههای پول شویی، عملیات پول شویی به طبقه بندی یا تغییر وضعیت (Placement) سه مرحله اصلی تقسیم شده است، مکا نیابی سه مرحله اساسی در عملیات پول شویی می باشد.

١. مکان یابی، اولین مرحله از پروسه پول شویی می باشد. در مرحله مکان یابی پول نقد در جریان بصورت فیزیکی )اسکناس و مسکوکات( وارد سیستم مالی خواهد شد. در این مرحله، ردیابی اعمال خلاف قانون، آسان می باشد. در واقع مکان یابی در هنگام سپرده گذاری پول های غیرقانونی در نهادهای مالی اتفاق می افتد. برای جلوگیری از این مرحله، قوانین بانکی باید بگونه ای تغییر کند که فعالیت های مالی، شامل استفاده از پول نقد و یا دیگر ابزارهای پولی، گزارش داده شود و یا حساب هایی که در بانک ها گشوده می شوند، با نام باشند.

٢. طبقه بندی یا لایه لایه کردن مرحله ای است که ردپای پول های کثیف را از بین می برد. در این مرحله درآمدهای نامشروع از منبع اصلی خود با استفاده از عملیات مالی جدا می شود. در این حالت، یک سری از فعالیت های مبادلاتی به منظور تغییر وضعیت بین وجوه و منابع غیر قانونی به اجرا در می آید. به عنوان مثال نقل و انتقال وجوه بین بانک ها جزء این مرحله می باشد. فعالیت هایی با این نوع ماهیت، به ویژه هنگامی که وجوه بین بانک ها منتقل می شود شناسایی را مشکل می سازد.

٣. مرحله ادغام که آخرین مرحله از مراحل پول شویی می باشد، وجوه غیر قانونی با یکسری از فعالیت های تجاری و قانونی به هنگام راهیابی به بدنه اصلی اقتصاد کشور ادغام می شود و در موسسات و طر حهای تجاری که جنبه قانونی دارد، سرمایه گذاری می گردد. در این زمان شناسایی ردپای پول های کثیف از پول های مشروع بسیار دشوار می باشد.

۴ ١ پول شویی از طریق سیستم های پرداخت شبکه ای  (Cyberpayment Systems)

سیستم های پرداخت شبکه ای ابزار جدید پرداخت وجوه می باشد که شامل کلیه روش های پرداخت از طریق شبکه می باشد. این شبکه می تواند شبکه اینترنت، شبکه های محلی، شبکه های ماهوار های و یا پرداخت وجوه از طریق موبایل باشد. سیستم های پرداخت شبکه ای دارای خصوصیات ویژه ای می باشد، به همین دلیل مورد توجه و استفاده پو لشویان قرار گرفته اند. بزرگترین مشکل پول شویان که همانا نقل و انتقال فیزیکی مقادیر زیاد پول می باشد توسط این سیستم برطرف شده است. علاوه بر این گسترش سیستمهای پرداخت شبکه ای در سطح جهان، فرصتهایی را برای پول شویان بوجود آورده است که بتوانند از اختلاف در سطح استانداردهای امنیتی کشورها و خلاءهای قانونی موجود، در راستای پنهان کردن نقل و انتقال پول های نامشروع و کثیف استفاده کنند.

قوانین و مقررات حاکم بر سیستم های پرداخت شبکه ای که در واقع تا حدود زیادی منتج از قوانین و مقررات حاکم بر بانک ها و موسسات مالی می باشد، بگونه ای است که امکان سوء استفاده پول شویان را از سیستم های مذکور تسهیل نموده است. برخی از این قوانین به شرح زیر می باشند:

الف– اصل عدم مداخله:

بطور تاریخی الزامات و قوانین و مقررات اداری برعدم مداخله بانک ها و موسسات مالی، به منظور فراهم شدن پایگاه قابل اتکا و مطمئنی برای نقل و انتقال پول و وجوه استوار می باشد. به عبارت دیگر بانک ها و موسات مالی بطور تاریخی عادت کرده اند که بدون آنکه در مورد منبع و ماخذ وجوه کنجکاوی کنند وظیفه نقل و انتقال وجوه را انجام دهند. این قاعده در سیستم های پرداخت شبکه ای نیز حاکم می باشد و اداره کنندگان این شبکه ها تمایلی به دانستن منبع پول ها و وجوه ندارند.

ب– تاسیس و راه اندازی توسط بانک ها یا موسسات غیر بانکی:

شبکه های پرداخت می توانند توسط بانک ها یا موسسات غیر بانکی راه اندازی شوند. این در حالی است که قوانین بانک ها و موسسات غیر بانکی برای اداره شبکه های پرداخت با یکدیگر متفاوت است. این تفاوت می تواند امکان سوء استفاده از این سیستم را بوجود آورد.

ج– نقل و انتقال بدون واسطه پول:

 

40,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله پولشویی
 • مقاله پولشویی و تاریخچه آن
 • مقاله مرز میان پنهان و آشکار پولشویی
 • مقاله پول شویی و تطهیر پول
 • پایان نامه پولشویی
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.