مقاله پیامبران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله پیامبران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله پیامبران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

«مقدمه» ۴
بخش اول ۷
فصل اول : تعاریف لغوی واصطلاحی نبی و رسول ۷
درباره تفاوت نبی و رسول ۸
فصل دوم : پیامبران درقرآن ۹
۱-گروه پیامبران با نام ۱۰
۲-گروه پیامبران بی نام ۱۲
فصل سوم : ویژگی پیامبران ۱۳
«بخش دوم» ۱۹
فصل اول: پیامبران و فرستادگان خدا کیانند؟ ۱۹
امکان وجود پیامبران ۱۹
الهام یا شعور حیوانات ۲۰
روان شناسی کنونی ۲۱
جهان شمولی رسالت ۲۲
فصل دوم : وظایف پیامبران ۲۳
۱-ایمان به خدا ۲۳
۲-ایمان به آخرت ۲۴
۳-بیان احکام دین ۲۵
فصل سوم : وجوب ایمان به پیامبران ۲۷
وجوب ایمان به پیامبران ۲۷
عصمت پیامبران ۲۹
پیامبران، الگوی بشر ۳۳
فصل چهارم: معجزات پیامبران ۳۵
معجزات پیامبران ۳۵
انواع معجزات ۳۶
معجزه رسول اکرم (ص) ۳۷
«نتیجه گیری» ۳۹
منابع و ماخذ ۴۱

 

 منابع و ماخذ

۱- قرآن کریم
۲- تفسیر المیزان – محمد حسین طباطبایی
۳- آموزش عقاید- محمد تقی مصباح یزدی
۴- معارف اسلامی ۲ – علیرضا امینی و محسن جواری
۵- سید رضی-نهج البلاغه
۶- محمد باقر مجلسی، ب
۷- حار الانوار

 

مقدمه

اولین انسانی که پای برعرصه وجود نهاد وزندگی را درزمین آغازید، پیامبری از پیامبران خدا بوده است. این سخن را می توان از ویژگیهایی که قرآن کریم برای وی می شمرده دریافت: به یقین خداوند، آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را برمردم جهان برتری داده است[۱]

و]خدا[ همه اسما را به آدم آموخت[۲]

سپس آدم ازپروردگارش کلماتی را دریافت کرد[۳]

هم چنین به استناد ادله ای که درباب ضرورت وجود وحی و رسالت درزندگی انسان، درگفتار پیشین گذشت، نیز می توان این ادعا را – که اولین انسان پیامبر بوده است، ثابت کرده؛ زیرا او نیز برای رستگاری خویش نیاز به امداد الهی داشته است. از آن روز تا کنون بشر همواره مورد لطف الهی بوده است و پیامبران الهی برای راهنمایی اوپیاپی آمده اند:

درتورات ، انجیل و قرآن کریم، تنها به نام برخی از این پیامبران و داستان زندگانی آنان اشاره شده است.

ما هم چنان که به نوح و پیامبران بعد از او وحی کردیم، به تو ]نیز[ وحی کردیم و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان ]نیز[ وحی نمودیم و به داود زبور بخشیدیم و پیامبرانی را ] فرستادیم[ که درحقیقت ]ماجرای[ آنان را پیش تر برتو حکایت نمودیم و پیامبرانی که ]سرگذشت[ ایشان را برتو بازگو نکرده ایم[۴].

برخی از این فرستادگان، کسانی بوده اند که خداوند ایشان را برمی انگیخت تا قوم و قبیله ای را از انحراف عقیدتی یا اخلاقی و اجتماعی ویژه ای که بدان دچار شده بودند، برهانند. اینان طبیبانی برای آن بیماران بودند و بیش از این رسالتی نداشتند . رسالت این گروه از پیامبران به مکان و زمان خاصی محدود می شد و پیام جهان شمولی نداشتند.

از میان فرستادگان الهی، کسانی نیز بوند که تبلیغ و استقرار شریعت پیامبران بزرگی مانند حضرت نوح و موسی (ع) را برعهده داشتند. آنان می بایست چراغ هدایتی را که پیامبران صاحب شریعت روشن کرده بودند، فروزان نگاه دارند و آن پیام را در دیگر محدوده های جغرافیایی و زمانی بگسترانند.

ما تورات را که درآن رهنمود و روشنایی بود، نازل کردیم. پیامبرانی که تسلیم ]فرمان خدا[ بودند، به موجب آن برای یهود داوری می کردند. [۵]

گروه سوم از فرستادگان الهی کسانی بودند که دراصل فقط برای یک قوم یا ملت خاصی پیام الهی را می آوردند و خود نیز دعوی جهان شمولی نداشتند. قرآن کریم درباره حضرت یونس (ع) می فرماید:

و او را به سوی یک صد هزار ]نفر از ساکنیان نینوا[ یا بیشتر روانه کردیم. پس ایمان آوردند و تا چندی برخوردار شان کردیم.[۶]

افزون بر همه آنان، پیامبرانی نیز بودند که رسالتی عظیم تر داشتند و همگان مخاطب پیام الهی آنان بودند. قرآن کریم نیز پیامبر اسلام را فرستاده خدا بسوی همگان می‌داند:

بگو«ای مردم! من پیامبر خدا بسوی همه شما هستم»[۷] اما پیامبر بزرگ اسلام(ص) ویژگی دیگری نیز دارد که او خاتم پیامبران و دین او آخرین برنامه سعادت انسان است.

اعتقاد به این که ماجرای پیامبری و نبوت با آوردن حضرت محمد(ص) پایان می گیرد و سلسله ای که ازآدم شروع شده بود یا حضرت محمد(ص) به فرجام می رسد لذا با این مقدمه می خواهم به بخشی از وظایف پیامبران از حضرت آدم تا حضرت محمد(ص) در قرآن بپردازم.


فصل اول : تعاریف لغوی واصطلاحی نبی و رسول

نبوت از شوون بسیار مهم فرستادگان الهی است و دانشمندان اسلامی درمورد پیامبر اسلام نیز نبوت را نخستین و بارزترین شان او می دانند. نبی اگر از ماده «نبا» باشد به مفهوم صاحب خبر مهم و اگر از ماده «نبو» باشد به معنای دارای مقام والا و برجسته است؛

نبی از نبوت به معنای رفعت است ونبی رابه سبب جایگاه بلند او نسبت به سایر مردم بدین نام خوانده اند.[۸]

«فراهیدی» قدیم ترین لغت شناس اسلامی می نویسد: نبی به معنای راهی است که انسان را به مقصد مطلوب خود می رساند[۹]. و کسایی گفته است : النبی الطریق و الانبیاء طرق الهدی[۱۰].

درباره رسول باید گفت معنای لغوی آن از رسل است که به گفته راغب به معنای برانگیختن با نرمش و ملایمت است[۱۱] و دراصطلاح برنده سخن و حامل پیام و صاحب رسالت.

به هر حال، نبی و رسول، صرف نظر از مصادیقشان هر دوبرای بشارت و انذار و دیگر وظایف هدایتی مبعوث می شوند.

پیامبران بسیاری درطول تاریخ برای هدایت بشر مبعوث شده و هریک دارای رتبه ای خاص از قرب به درگاه الهی و منزلت آسمانی بوده اند وبنا به مشیت الهی درشرایط مکانی و زمانی خاص، برای هدایت مردم مبعوث شده اند. برخی از ایشان به عنوان نبی و برخی به عنوان رسول و برخی با هردو عنوان و برخی با لقب اولوالعزم شهرت یافته اند.

درباره تفاوت نبی و رسول:

آنچه می توان پذیرفت این است که نبی از نظر مصداق (نه از نظر مفهوم) اعم از رسول است. یعنی همه پیامبران دارای مقام نبوت بوده اند. ولی مقام رسالت اختصاصی به گروهی از ایشان داشته است و حسب روایتی تعداد رسولان۳۱۳ نفر می باشد و طبعاً مقام ایشان بالاتر از مقام انبیا خواهد بود. چنان که خود رسولان هم، از نظر مقام و فضیلت یکسان نبوده اند. [۱۲]با توجه به عدم اشاره قرآن به عدد پیامبران، ناگزیر از مراجعه به روایات دراین خصوص هستیم. مطابق روایات مشهور، ۱۲۴ هزار نبی ازسوی خدا به سوی بشر گسیل شده اند. درحدیث امام رضا می خوانیم که پیامبر فرمود: «خداوند ۱۲۴ هزار پیامبر آفرید که من بالاترین ایشانم و مباهاتی نیست»[۱۳]


[۱] . سوره آل عمران، آیه ۳۳

[۲] . سوره بقره آیه ۳۱

[۳] .سوره بقره آیه ۳۷

[۴] .سوره نساء آیات ۱۶۳و۱۶۴

[۵] .سوره مائده آیه ۴۴

[۶] .سوره صافات آیات ۱۴۷-۱۴۸

[۷] .سوره اعراف آیه ۱۵۸

[۸] .راغب،مفردات

[۹] .فراهیدی، العین ج ۸

[۱۰] .ابن منظور، لسان العرب ج ۱۴

[۱۱] .راغب .مفردات

[۱۲] محمد تقی مصابح یزدی، آموزش عقاید، ج ۲

[۱۳] .محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۱

40,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله زندگینامه پیامبر (ص)
 • تحقیق تاریخ زندگی پیامبر اکرم (ص ) قبل و بعد از بعثت
 • تحقیق شیوه های دعوت پیامبر اسلام(ص) با تکیه برحکمت، موعظه و مجادله احسن
 • مقاله شیوه و روش تبلیغی پیامبر
 • مقاله سیره ی اخلاقی پیامبر اسلام(ص) در ابعاد فردی و اجتماعی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.