مقاله کروماتوگرافی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله کروماتوگرافی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله کروماتوگرافی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

جداسازی بوسیله کروماتوگرافی   ۱
کروماتوگرافی روی کاغذ   ۱
موارد استعمال کروماتوگرافی کاغذی:   ۳
کروماتوگرافی لایه نازک   ۳
مزایای کروماتوگرافی لایه نازک نسبت به کروماتوگرافی کاغذی   ۴
معایب کروماتوگرافی لایه نازک نسبت به کروماتوگرافی کاغذی:   ۴
موارد استعمال کروماتوگرافی لایه نازک   ۵
کروماتوگرافی تعویض یونی   ۵
موارد استعمال کروماتوگرافی تعویض یونی   ۷
کروماتوگرافی میل ترکیبی   ۷
موارد استعمال کروماتوگرافی میل ترکیبی:   ۸
کروماتوگرافی صاف کردن با ژل   ۸
مواد استفاده کروماتوگرافی صاف کردن با ژل   ۱۱
کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا   ۱۱
کروماتوگرافی گازی   ۱۲
مواد استعمال گاز کروماتوگرافی   ۱۳
کروماتوگرافی فاز فوق بحرانی   ۱۳
خلاصه   ۱۵
پرسشهای مروری   ۱۶
منابع   ۱۷

منابع

۱- مبحث Fractionation of cell از کتاب The cell مؤلف: B.Alberts چاپ ۲۰۰۲: از صفحه ۴۷۸ تا ۴۸۳٫

۲- مبحث Cells can be Isolated… از کتاب The cell مؤلف: B.Alberts چاپ ۲۰۰۲: از صفحة ۴۷۰ تا ۴۷۲٫

۱٫Lodish, H.et al. Molecular cell biology. 4th eds. 2000. chapter 5: Biomembranes and the subcellular organization of eukaryotic cells.

2. Cooper, G.A Molecular Approach to the cell. 2nd eds. 2000 chapter 1: An Overview of cells and Cell research.

جداسازی بوسیله کروماتوگرافی

اهمیت روش کروماتوگرتافی به دقت زیاد آن است که می تواند مقدار بسیار کم مواد موجود در عصاره سلولی را تفکیک کند. اساس این روش بر جابجایی ذرات موجود در یک بخش متحرک بر روی یک بخش جامد است. سرعت جابجایی مواد موجود در بخش متحرک با درشتی مولکول ها، جرم مولکولی آنها و میل ترکیبی مواد بستگی دارد  در نهایت نمونه بر حسب درشتی و جرم مولکولی در جایگاههای خاصی از بخش ثابت جایگزین می شود.

 

کروماتوگرافی روی کاغذ

انواع جداسازی های مختلف و ساده بر روی کاغذ به عنوان پیشروان کروماتوگرافی کاغذی توصیف شده اند.

در این روش فاز ثابت یک محیط آبی است که مولکولهای آن با رشته های سلولی کاغذ کروماتوگرافی پیوندهای محکمی دارد و فاز متحرک یک حلال آلی است که با خاصیت موئینگی از خلال کاغذ عبور می کند. در این روش قطره ای از محلول حاوی مخلوطی که باید جدا شود را روی سک صفحه یا نوا کاغذ صافی در محل علامت گذاری شده قرار می دهند. در این محل، قطره به صورت یک لکه حلقوی پخش می‌شود. وقتی که لکه خشک شد، کاغذ را در یک ظرف مناسب سربسته طوری قرار می دهند که یک سر آن در حلال انتخاب شده به عنوان فاز متحرک فرو رود (لکه نباید توی محلول قرار گیرد چون لکه از کاغذ شسته می شود). حلال از طریق الیاف کاغذ در نتیجة کاغذ در نتیجة عمل موئینگی نفوذ می کند و اجزا مخلوط را به میزانهای مختلف در جهت جریان حمل می کند. نکته مهم این است که سطح کاغذ نباید کاملاً بوسیله حلال پوشانده شود، زیرا در این صورت اصلاً جداسازی صورت نمی گیرد و یا نواحی خیلی پخش می شوند. وقتی که حبهه حلال مسافت مناسبی را طی کرد یا بعد از یک زمان قابل قبول، کاغذ را از تانک بیرون آورده، جبهه حلال را با علامتی مشخص می کنند و مهلت می دهند تا کاغذ خشک شود.

اگر اجسام رنگی؛ باشند به صورت نواحی یا لکه هایی مجزا مشخص شوند. هدف این است که لکه ها فشرده و جدا از هم باشند. اگر لکه رنگی نبوده باید به روشهای شیمیایی یا فیزیکی آن را تشخیص داد.(استفاده از واکنشگر مکان یاب یا ماورابنفش) ساده ترین روش شناسایی بر اساس Rf یعنی نسبت فاصله طی شده بوسیله لکه تقسیم بر فاصله طی شده جبهه حلال است.

 برای تفکیکی مطمئن تر، از کروماتوگرافی کاغذی دو بعدی استفاده می کنیم. در این حالت پس از اینکه مرحله اول کروماتوگرافی تمام شد. کاغذ صافی را با زاویه ۹۰ درجه می چرخانیم و مجدداً با حلال دیگری عمل گروماتوگرافی را پی می گیریم در نتیجه این عمل تفکیک مخلوط مورد نظر، بسیار دقیق تر صورت می گیرد.

موارد استعمال کروماتوگرافی کاغذی:

۱- جداسازی آمینواسیدها و پپتیدها در بررسی ساختارهای پروتئین ها

۲- آزمایش روزمره ادرار و سایر مایعات بدن برای اسید آمینه ها و قندها

۳- جداسازی بازهای پورین و نوکلئوتیدها در آزمایش اسید نوکلئیک

۴- جداسازی استروئیدها

۵- جداسازی ترکیبات علامت دار بوسیله رادیوایزوتوپ ها

مواردی که در جداسازی بوسیله کروماتوگرافی کاغذی موفق نبودند:

۱- جداسازی اجسام فرار غیر فعال مانند هیدروکربن ها

۲- اسیدهای چرب فرار

 

کروماتوگرافی لایه نازک

در این روش که همان کروماتوگرافی اصلاح شده است، جاذب به صور لایه نازکی با ضخامت یکنواخت روی یک تکیه گاه صت بی اثر پخش می شود که معمولاً از صفحات شیشه ای استفاده می کنند. جاذب جامد به صورت پودر ریز را معمولاً با آب و گاهی با یک مایع آلی فرار به صورت خمیز در می آورند و آن را بوسیله دستگاههای پخش کننده تجاری یا یک پخش کننده خانگی یا حتی با دست روی صفجه پخش می کنند. (حتی با پاشیدن یا فرو بردن نیز امکان پذیر است) صفحه پوشیده از خمیر را خشک و با گرم کردن آن در حدود ۱۰۰ درجه به مدت از قبل تعیین شده، آن را فعال می کند.

محلولی از نمونه در یک حلال فرار را به وسیله پیپت یا روی صفحه قرار می دهند.

وقتی که لکه خشک شد صفحه را به طور عمود در تانک سرنگ طوری قرار می دهند که لبة پایینی آن در فاز متحرک انتخاب شده فرو رود، بدین ترتیب جدا سازی با استفاده از کروماتوگرافی صعودی انجام می شود.

در پایان، حلال را از صفحه تبخیر می کنند و لکه های جدا شده را بوسیله روشهای فیزیکی یا شیمیایی شبیه روش کروماتوگرافی کاغذی آشکار و شناسایی می کنند.

مزایای کروماتوگرافی لایه نازک نسبت به کروماتوگرافی کاغذی

۱-سریع بودن آن یعنی زمان متوسط حرکت حلال به مقدار cm10 در کروماتوگرافی لایه نازک روی سیلیکاژل۳۰-۲۰دقیقه است‌ولی‌روی کاغذ حدود‌۲ ساعت‌طول‌می‌کشد.

زمان تقریبی جداسازی روی صفحات کوچک تر حدود ۵ دقیقه است.

۲- چون می توان از واکنشگرهای فعال تری همچون اسید سولفوریک غلیظ استفاده کرد تفکیک اجزا مخلوط بهتر انجام می شود.

کیزل کور

قندها، الیکوساکاریدها، اسیدهای دوبازی، اسیدهای چرب، تری گلیسیرها آمینواسیدها

سلایت

استروئیدها، کاتیونهای معدنی

پودر سلولز

آمینواسیدها، رنگهای غذایی، آلکالوئیدها، نوکلئوتیدها

نشاسته

آمینواسیدها

سفادکس

آمینواسیدها، پروتئینها

پلی آمید

ضد اکسنده ها، پروتئین ها، فلاونوئیدها، آنتوسیانین ها، اسیدهای آروماتیک

سیلیکاژل

اسیدهای چرب، لیپیدها، روغنهای اصلی، قندها، آمینواسیدها

معایب کروماتوگرافی لایه نازک نسبت به کروماتوگرافی کاغذی:

۱- اشکال زیاد در قبت و نگهداری کروماتوگرافی لایه نازک

۲- عدم سهولت بدست آوردن مقدار  تکرارپذیر.

البته هر دو عیب را می توان به حداقل رساند و این عیوب برای کم کردن برتری همه جانبه کروماتوگرافی لایه نازک نسبت به سایر انواع کروماتوگرافی (به جز کروماتوگرافی گازی) کافی نیستند.

 

موارد استعمال کروماتوگرافی لایه نازک

جداسازی اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع، تری گلیسیریدها، استروتیدها،

فسفولیپدها، نوکلئوتیدها، پتپدها و مواد مختلف بیولوژیک.

کروماتوگرافی تعویض یونی

در این روش از استوانه های شیشه ای که توسط دانه های رزین پر شده اند، استفاده می شود.

رزین های مورد نظر پلی مرهایی هستند که گروههای یونیزه شونده بسیاری به آنها افزوده شده است.

وقتی که محلولی از یونها از درون این استوانه ها(ستون ها) عبور می کند، یونها برای چسبیدن به جایگاههای باردار رزین تلاش می کنند. در نتیجه سرعت عبور هر یون از داخل ستون به میل ترکیبی آن با محل های بردار رزین، درجه یونی شدن آن و ماهیت و غلظت یونهای رقابت کننده در محلول بستگی دارد اختلافی که در سرعت عبور یونها از داخل ستون وجود دارد مبنای اصلی جداسازی پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک توسط این روش است.

انواع رزین هایی که بار منفی دارند را تبادل کنندگان کاتیونی و انواع رزین هایی که بار مثبت دارند را تبادل کنندگان آنیونی می نامند. مهم ترین رزین هایی که برای جداسازی پروتئین ها استفاده می شود، دی اتیل آمینواتیل سلولز به عنوان تبادل کننده آنیونی و کربوکسی متیل سلولز به عنوان تبادل کننده کاتیونی هستند.

تقابل بین رزین و پروتئین ایجاد پیوند الکترواستاتیکی بین ذرات رزین و زنجیزه جانبی برخی اسیدآمینه های پروتئین می کند و چون تعداد این پیوندها زیاد است

پروتئین ها محکم به ذرات رزین می چسبند.

جداسازی پروتئین ها بوسیله کروماتوگرافی تبادل یونی بدین صورت است که رزین را به صورت سوسپانسیون غلیظی در بافر یا محلول نمک تهیه می کنند و ستون کروماتوگرافی را با آن پر می کنند.

نوع

محدوده PH مؤثر

تبادل کاتیون

اسید قوی

اسید ضعیف

۱۴-۱

۱۴-۵

تبادل آنیون

باز قوی

بار ضعیف

۱۵-۱

۹-۱

در این زمان بارهای رزین توسط یونهای موجود در محلول خنثی می گردند.

نمونه که خود نیز در همان بافریا محلول نمک حل شده است را بر روی ستون رزینی به صورت لایه نازکی قرار می دهند. بر اساس PH و غلظت نمک محلول، بعضی از پروتئین ها با جدا کردن یونها از محل های باردار رزین، جایکزین آنها گشته و با رزین تشکیل پیوند می دهند و بقیه پروتئینها در محلول باقی می مانند.

در این موقع مقداری بافریا محلول نمک را از داخل ستون عبور می دهند، و پروتئینهای باند نشده با جریان ضربه دار به طرف پایین ستون حمل می گردند. برای جدا کردن بقیه پروتئینها لازم است که PH بافر مورد استفاده و یا غلظت نمک را تغییر دهند.

شرایط مورد نیاز برای جدا شدن پروتئین از رزین و خروج آن از ستون به تعداد پیوندهایی که بین پروتئین و رزین تشکیل می شود بستگی دارد، در نتیجه دو پروتئین با بار خالص سطحی یکسان ممکن است در زمان های متفاوتی از ستون خارج شوند به شرط آن که بار مطلق سطحی آنها متفاوت باشد.

برخی از رزینها تجارتی که برای کروماتوگرافی مناسب هستند بدین شرح اند:

a)اسید قوی: مانند زئوکارب ۲۵۵ و زئوکاربCG120

b)اسید شعیف: مانند زئوکارب ۲۲۶ و آبرلیت CG50

c)باز قوی: مانند دی اسیدیت FFID و آبرلیت CG400

d)باز ضعیف: مانند آبرلیت CG45

 

موارد استعمال کروماتوگرافی تعویض یونی

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • گزارش کارآموزی کروماتوگرافی گازی
 • پایان نامه تکوین یک روش گاز کروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.