مقاله کلیات جغرافیای طبیعی کاشمر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله کلیات جغرافیای طبیعی کاشمر مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله کلیات جغرافیای طبیعی کاشمر نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

موقعیت ،حدود و وسعت.. ۱

۲- زمین شنـاسی.. ۱

 پرکامبرین ـ اینفراکامبرین : ۲

دوران اول : کامبرین.. ۲

دوران دوم: مزوزوییک… ۳

دوران سوم : سنوزوییک… ۳

دوران چهارم: کواترنری.. ۳

۱-ژئومورفولوژی.. ۳

۲-آب و هوای شهرستان کاشمر. ۵

۱-۴ توده های هوا ۶

۲-۴ – درجه حرارت.. ۷

متوسط درجه حرارت ماهانه : ۷

۳-۴ دوره یا روز های یخبندان.. ۷

۴-۴ رطوبت نسبی.. ۸

۵-۴ میزان بارش… ۸

۶-۴ توزیع بارش فصلی.. ۹

 ۷-۴ طبقه بندی اقلیم منطقه. ۹

۶ ـ بررسی وضعیت منابع آب.. ۱۲

۱-۶ آبهای سطحی.. ۱۳

رودخانه شش تراز : ۱۳

۲-۶ منابع آبهای زیر زمینی.. ۱۵

چاه‌ها ۱۶

قنوات.. ۱۷

چشمه. ۱۷

۷- پوشش گیـاهی.. ۱۸

منابع : ۲۳

موقعیت ،حدود و وسعت

»»  کاشمر یکی از شهرستان های استان پهناور خراسان است که با مساحت ۹/۴۳۷۰کیلومتر مربع در فاصله ی ۲۱۷کیلومتری جنوب غربی مشهد واقع شده است . شهر کاشمر مرکز این شهرستان وبزرگترین نقطه ی شهری آن در عرض جغرافیایی َ۱۴ ‏‎ْ۳۵ شما لی و َ۲۸ ْ۵۸ طول شرقی قرار دارد . ارتفاع این شهر از سطح دریا ۱۰۵۲ متر است.

شهرستان کاشمر ، از شمال به شهرستان های نیشابور و سبزوار ،از شرق به تربت حیدریه ،از جنوب به گناباد و ازغرب به بردسکن محدود می شود .

چنانچه استان را از شمال تا جنوب به دو قسمت تقسیم نماییم ،شهرستان کاشمر در نیمه‌ی شمالی و اگر استان را به سه قسمت شمالی ، مرکزی و جنوبی تقسیم کنیم ،شهرستان کاشمر در خراسان مرکزی قرار می گیرد.

۲- زمین شنـاسی

»» شهرستان کاشمر از نگاه زمین شناسی ـ ژئومورفولوژی جزیی از حوضه ی آبریز دشت کاشمر محسوب می شود . این دشت در شمال حوضه ی کویر نمک واقع شده وبخشی از زون زمین شناسی ایران مرکزی است .

به علت چین خوردگی ،بیرون زدگی هایی ازرسوبات دوران های مختلف در این دشت مشاهده می گرددوکنتاکت این تشکیلات با مواد آذرین ،حالت دگرگونی ایجاد کرده و دراثر فعالیت های کوه زایی گسل هایی دارد که بزرگترین آن گسل سراسری شمال دشت یعنی گسل » درونه « را به وجود آورده است .

قدیمی ترین » سازند« شناخته شده در منطقه ،مربوط به دوره ی پرکامبرین می باشد که در ارتفاعات شمالی ،به ویژه در امتداد گسل» تکنار« رخ نمون دارد . سازندهای این دوران عمدتا سنگ های » دگرگون شده « ، »شیست « و» ریولیت « می باشند .

 پرکامبرین ـ اینفراکامبرین :

رخ ساره های قدیمی منطقه شامل شیست های دگرگون شده ی سبز رنگ ،همراه با تداخل های متاریولیت است که در حاشیه شمالی دشت و در ارتفاعات جنوب غربی آن گسترش دارد آهک » دولومیت سلطانیه«و »گرانیت دوران « از جمله سنگ های متعلق به این دوره است که در کوه های شمالی گسترش دارد.

دوران اول : کامبرین

۱- رخ ساره ی اردویسین : از قدیمی ترین تشکیلات موجود در منطقه است که وسعتی ناچیز دارد و شامل آهک های» روشن نود «و »لار« حاوی »تریلوبیت« است . ضخامت
این تشکیلات حدود ۵۰۰ متر است که به علت تحمل فشارهای تکتونیکی دارای درز وشکاف فراوان است و در شمال و شمال شرق کاشمر دیده می شود .

۲- رخ ساره دونین: این رخ ساره در جنوب منطقه در کوه های »بوغو «، »فغان «
و »دلکن « بیرون زدگی دارد که شامل آهک های تیره رنگ و نازک لایه بوده و دارای شکستگی های فراوانی است . ضخامت این آهک ها حدود ۱۴۰ متر است .

۳-رخ ساره پرمین : شامل آهک های »توده ای «و »دولومیت «به نام »سازند جمال« است
که در کوه آهو بم در شمال دشت رخ نمون دارد .این سازند در اثر تحمل وضعیت تکتونیکی شدید ،دارای شکستگی های فراوان است .ضخامت آن حدود ۳۰۰ متر و دارای گسله
و درز وشکاف می باشد .

دوران دوم: مزوزوییک

کرتاسه : به علت تکتونیک شدید منطقه ،آهک های این دوره دارای درز و شکاف فراوان بوده و آثار انحلال در آن ها مشاهده می گردد .

دوران سوم : سنوزوییک

۱- ائوسن : بخش گسترده ای از ارتفاعات شمالی وقسمت ناچیزی از ارتفاعات جنوبی
را شامل می شود . ویژگی آن تشکیلات سری سبز »ائوسن « شامل توف های سبز رنگ است. ضخامت آن حدود ۱۸۰ تا ۲۵۰ متر می باشد

۲- نئوژن : بخش بزرگی از حاشیه ارتفاعات جنوبی دشت کاشمر را تشکیلات رسوبی »نئوژن « می پوشاند .این سازند شامل : »مارن «،»ژیپس « و »کنگلومرا« است که به صورت تپه ماهور های کم ارتفاع وییوسته از جنوب کاشمر تا جنوب بردسکن امتداد دارد .

دوران چهارم: کواترنری

رسوبات دوران چهارم که که نواحی پست و جلگه ای حوضه را می پو شا ند شامل
تراس های آبرفتی قدیمی ، تراس های جدید ،مخروط افکنه ها و واریزه ها ،آبرفت های جوان و شن های روان است .

۱-   ژئومورفولوژی

به طور کلی شهرستان کاشمر به لحاظ پستی وبلندی به سه منطقه قا بل تقسیم است .
»» ۱- منطقه ی کوهستانی شمال کاشمر یا ارتفا عات کوه سرخ : این کوه ها از غرب درونه شروع و دشت کاشمر را از دشت سبزوار و نیشابور جدا می سازند .ادامه این ارتفاعات از شمال تربت حیدریه می گذرد. در داخل منطقه کوهستانی فوق دشت ریوش قرار دارد این دشت مرتفع بوده و متوسط ارتفاع آن از سطح دریا ۱۷۰۰ متر است .دشت ریوش در شمال دشت کاشمر واقع شده واز آن جدا می با شد .

»» ۲- دشت کاشمر که مهم ترین واحد ژئومورفولوژیکی این شهرستان است دشت کاشمر
ـ بردسکن می باشد این دشت از سمت شرق با عارضه ی خا صی محدود نمی گردد و به دشت تربت حیدریه متصل می گردد از سمت جنوب به کوه های فغان واز سمت غرب به منطقه کویری محدود می‌گردد . حوضچه ی دشت کاشمر را به طور دقیق تر می توان از شمال به ارتفاعات
کوه سیاه ، کوه سرخ وکوه سفید از شرق به بلندی های سر سفید دال ودشت ازغند واز جنوب به کوه های فغان ، بوغو واز غرب به کویر درونه محدود کرد

»»۳- منطقه ی کو هستانی جنوب شهرستان که شامل کوه ها ی فغان ، بوغو، دلکن است.
از نظر وسعت و ارتفاع در مقایسه با منطقه کوهستا نی شمال شهرستان اهمیت چندانی ندارد. بلندترین ارتفاع منطقه در کوه فغان حدود ۱۷۰۲ متر است از ویژگیهای خاص کوه های جنوب شهرستان که در مجاورت دشت کویر قرار دارد می توان به فسیل ها ی فراوان ومتنوع آن اشاره کرد.

به طور کلی از لحاظ توپو گرافی ،شهرستان کاشمر دارای ناهمواری متفاوتی است. بلندترین قله در کوه سرخ «باغ دشت» به ارتفاع ۲۴۸۴متر است که دامنه های جنوبی آن در ۶ کیلو متری شمال کاشمر قرار دارد. منحنی میزان ۱۰۰۰ متر جنوب منطقه را می پوشا ند و به طرف شمال شرقی منحنی میزان ۲۵۰۰متر مشخص می شود. شیب شهرستان بیشتر بین ۳-۱ درصد می باشد که در قسمت هایی از بخش با لا ولایت و قسمتی از بخش شش‌تراز مشاهده می‌شود. کم ترین شیب (۱-۰درصد ) در بخش های جنو بی شهرستان مشاهده می‌گردد که مناطق بسیار هموار و مناسبی را برای کشاورزی فراهم آورده است. در بخش های جنوب غربی در مجاورت کویر بیش ترین شیب بین ۳تا ۱۵ درصد است و در اطراف جاده کا شمر –بردسکن ودر مرکز بخش بالا ولایت نیز این شیب مشاهده می گردد.

 آب و هوای شهرستان کاشمر

 

25,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تاریخ کاشمر
 • مقاله عوامل جذب گردشگران خارجی به آثار تاریخی ایران
 • مقاله نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.