مقاله کنترل کیفیت


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تعریف کنترل کیفیت

اززمانی که انسان ،توانایی ساخت محصولی راپیداکردجهت کنترل کیفیت آن نیزبه تلاش پرداخت . باشروع انقلاب صنعتی دراواسط قرن هجدهم ، ماشین های تولیدی کم کم جایگزین ابزارومهارت فردی افراد گردیدوباپیدایش روشهای جدیدوپیچیده تولید،اشتیاق به تولیدبیشتر،افزایش یافت وبدین ترتیب نیازبه کنترل کیفیت محصول نهایی نیزابعادتازه ای پیدانمود. برای فهم بهترواژه کنترل کیفیت تعریف جداگانه کلمات کنترل وکیفیت لازم است :

کیفیت ازدوجنبه تعریف می شودیکی دینامیک ، که مجموعه مشخصات وخصوصیات یک محصول که بتوانددررفع نیازمندی مصرف کنندگان آن موثرباشدودیگری استاتیک که میزان مطابقت محصول بااستانداردهای تعریف شده می باشد.

کنترل یک سیکل است که بطورمستمرعملکردجاری فرایندرابه منظورحصول اطمینان که منجربه وصول هدفهای ازپیش تعیین شده می شود، اندازه گیری می کند.

contorol_bankmaghale.ir

باتوجه به تعاریف فوق کنترل کیفیت سیستمی ست جهت رسیدن به سطح مطلوبی ازکیفیت یک محصول بایک فرآیندتولیدونگهداری آن بابرنامه ریزی دقیق ، استفاده ازماشین آلات مناسب ، بازرسی مستمروعمل اصلاح کننده هرگاه که لازم باشد. کیفیت یک محصول معمولاً دررابطه باسه عامل زیرتعیین می شود:

کیفیت طرح

کیفیت انطباق

کیفیت عملکرد

کیفیت طرح

دومحصول ممکن است برای کارمشابهی استفاده شوندولی درطراحی آن هااختلاف زیادی وجودداشته باشد. یک محصول ممکن است ازپلاستیک معمولی وقطعاتی ونامناسب ساخته شده باشدکه مسلماً دراین صورت عمراستفاده ازآن هم کوتاه می باشدمحصول دیگرممکن است به خوبی طراحی شده باشدودرآن موادخوب ومقاوم بکاررفته وقطعات آن باتلورانسهای دقیق ساخته شده باشدوتمام علائم توانایی تحمل استفاده طولانی راداشته باشد. به وضوح مشخص است که کیفیت طراحی محصول دوم به مراتب برترازکیفیت طراحی محصول اول می باشد.

کیفیت انطباق

کیفیت انطباق درجه همسویی محصول بامشخصات ، استانداردهاومعیارهای تعیین شده برای ساخت آن محصول است . محصولی که طبق مشخصات ومطابق باحدودکنترل فرایندتولیدساخته می شود.چنانچه مشخصات آن به خوبی بیانگرنیازهای مصرف کننده باشدازکیفیت خوبی برخورداربوده ورضایت مشتری راجلب می کند.

کیفیت عملکرد

کیفیت عملکرد یک محصول تابعی ازکیفیت طرح وکیفیت انطباق آن محصول است .حفظ سطح بالایی ازهردوکیفیت مذکور، به سطح بالایی ازکیفیت عملکردمنجرمی شود. اگرکیفیت طرح ضعیف باشدیاتطابق بامشخصات مناسب وجودنداشته باشد، کیفیت عملکردمحصول تنزل می یابد.

لزوم کنترل کیفیت

درجهان اطراف مادومحصول ویاکارکاملاً مشابه وجودندارد، هرچندکه ساخت محصول ویاانجام کارتوسط یک افرادمختلف صورت پذیرد. اگرمجموعه قطعات مشابهی که توسط یک کارگروبااستفاده ازیک ماشین دقیق ساخته می شوندرابررسی کنیم اختلاف مشخصی بین قطعات مشاهده می کنیم بهترین کاری که یک سازنده درموردمحصول خودمی تواندانجام دهدشناسایی علل تغییرات محصول خودوبرقراری ضوابطی جهت کنترل عوامل موثردرتغییرات وحفظ این تغییردرمحدوده ای مناسب است . حذف کامل تغییرات درتولیدمعمولاً امکان پذیرنمی باشدودرصورتی هم که امکان پذیرباشدازنظراقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد.ازاین روسازنده محصول بایدتوجه خودرابه محصولی معطوف کندکه هرچندکاملاً عاری ازنقص نمی باشدولی قابل قبول است وازنظرآماری می توان تغییرات آن راپیش بینی کرد. بدین ترتیب نیازبه کنترل کیفیت روشن می شود. استفاده ازکنترل کیفیت ماراازتغییرات ناگهانی ویاجزئی درکیفیت محصول آگاه ساخته واجرای اقدامات اصلاحی راامکان پذیرمی سازدوازتولیدمحصولات دورریختنی وتحمیل هزینه های سنگین جلوگیری می کند.

شناخت وضعیت موجودواحدکنترل کیفیت

دربخش کنترل کیفی تستهای استحکام ، دانه بندی گرانول ، پنترومتری ، جذب آب ، مقاومت ، اتوکلاو وغیره که هریک مربوط به بخشی ازفرایندتولیدمی باشدانجام می شود. مطابق بافرایندتولید، کنترلهای انجام شده وشاخصهای اندازه گیری شده درهربخش شرح داده می شود.

دپوی خاک

منظورازدپوسازی ، آماده سازی وانباشتن مقادیربالای خاک است . خاکهادراین قسمت پس ازسنگ شکن شدن ،برحسب میزان مصرف ، درون سیلوهای مربوطه انباشته می شوند. انواع خاکهای مصرفی برای تولیدبدنه کاشی عبارتنداز: فلدسپات ، کائولن kv,sp500  ,sp400   و… موادشیمیایی که جهت روانسازی وتقویت خاک ، مورداستفاده قرارمی گیرندعبارتنداز:

تری پلی فسفات سدیم (TPP) : این ماده اثرروان کنندگی به دوغاب می دهدوامرآسیاب کردن رابامیزان کمتری آب امکان پذیرمی سازد.

چسب سیلیکات : جهت بالا بردن استحکام بدنه کاشی ونیزتاحدودی اثرروان کنندگی به دوغاب می دهداین ماده به علت اثرخوردگی که روی دستگاه داردباعث فرسایش دستگاه وتجهیزات می شودبنابراین درمصرف آن بایددقت لازم رامبذول داشت .

مواداولیه برای تهیه لعاب وانگوب نیزبه شرح زیرمی باشد:

انگوب

سیلیس

فرت اپک منوپروزا

فریت اپک معمولی

کائولن زتلیتز

سیلیکات

TPP,CMC

لعاب

فریت منوپروزاکه ازدونوع زیرتشکیل شده است :

الف – فریت اپک

ب- فریت ترانس پارنت

کائولن زتلیتز

چگونگی کنترل مواداولیه

درحال حاضرکلیه خاکهایی که واردکارخانه می شوندازنظررنگ ظاهری بررسی می گردداگرموردقبول واقع شده تست تک خاک توسط آزمایشگاه روی آن انجام می شودوکلیه شاخصهایی که درفرم تست تک خاک درادامه آورده خواهدشدبررسی می شونددرصورت داشتن شرایط مناسب خاک خریداری می شوددرغیراینصورت خاک برگشت داده خواهدشد.

همانطورکه قبلاً اشاره شدخاک هایی که واردکارخانه می شودقبل ازاینکه درفرایندتولیدمورداستفاده قرارگیرندبایدروی آنهاتست تک خاک صورت پذیرد.شاخصهایی که درتست تک خاک توسط آزمایشگاه اندازه گیری می شودعبارتنداز:

۱٫خواص فیزیکی

– رنگ

– درصدرطوبت

– اثرروانساز

– اندازه

 – پلاستیسیته

– سختی

– PH

خواص رئولوژی دوغاب

– درصدروانساز

– درصدآب

– ویسکوزیته

– دانسیته ورسیت

خواص خام

– درصدرطوبت گرانول

– استحکام

– انبساط بعدازپرس

خواص خشک

– استحکام

– درصدانقباض

خواص پخت

– دمای پخت

– سیکل پخت

– رنگ

– درصدانقباض

– استحکام

– جذب آب

– ضریب انبساط حرارتی

علاوه براین شاخصها، خاکهاآنالیزشیمیایی ومینرالی نیزمی شوند.

فرم تست تک خاک

بالمیل بدنه

پس ازتوزین خاکهای موجوددرسیلوهای فلزی (باتوجه به فرمول آزمایشگاه ) درمخزن فلزی باکس فیدرتخلیه می شوند. تااین مرحله خاکهاهنوز خشک هستندوهیچ رطوبتی ندارند. خاکهای موجوددرمخزن توسط نوارنقاله به درون بالمیل منتقل می شود. بالمیل مخزن استوانه ای بزرگ است که تابیش ازنیمی ازارتفاع آن باگلوله های سرامیکی گردبه منظورسایش خاک ، پرشده است . وبرای تهیه دوغاب ازآن استفاده می شود. به این ترتیب که خاک بامقدارمعینی آب وموادروانسازمثل TPP مخلوط می شودودرزمانی بین ۸-۶ ساعت می چرخد. درحال حاضربرای کنترل حجم گلوله های درون بالمیل ، هرسه ماه یکبارارتفاع قسمت خالی بالمیل اندازه گیری می شودودرصورت کاهش حجم گلوله ها ، به اندازه کافی گلوله اضافه می نمایند.

باتوجه به این که شرکتهای تامین کننده گلوله های مصرفی دارای سوابق خوبی می باشندبنابراین هیچ گونه تستی درهنگام ورودگلوله هابه کارخانه انجام نمی شودولی درصورتی که ازنظرظاهری شکستگی زیادی درگلوله هامشاهده شوددرموردبازگشت دادن گلوله هاتصمیماتی اتخاذمی گردد. بعدازاینکه گلوله هادرون بالمیل ریخته شدهرسه ماه یکبارگلوله هاازنظروضعیت ظاهری وعدم شکستگی بازرسی می شوندودرصورتی که گلوله های زیادی شکسته باشندآنهاراخارج نموده وبه جای آن گلوله های جدیددرون بالمیل می ریزند. تعدادبالمیلهای بدنه چهارعددمی باشد. بسته به وجودخاک وبالمیلهایی که شارژ می شودبه طورمتوسط درسه شیفت ، شش دفعه ازدوغاب آماده تخلیه ، نمونه گیری می شود. مشخصه های کیفیتی که اندازه گیری می شودعبارتنداز:

دانسیته

ویسکوزیته

درصدآب

رسیت

درصورتی که مقادیراین مشخصه هادررنج قابل قبول واقع نشودتصمیماتی مانندتعیین زمان اضافی ، اضافه نمودن آب ، اضافه نمودن TPP وغیره گرفته می شود. مقادیراندازه گیری شده در، توسط پرسنل واحدکنترل کیفی دردفترگزارش کاربالمیل ودفترگزارش ثبت می شود. درصورت تأییددوغاب حاصله ازبالمیل ، دوغاب درحوضچه های زیرزمینی برای مصرف تخلیه می شود. به دلیل تغییرشرایط دوغاب درحوضچه های زیرزمینی ، دوغابهای تخلیه شده درحوضچه نیزبایدشاخصهایی مثل دانسیته ، ویسکوزیته ،درصدآب ورسیت آن اندازه گیری شود. قبل ازمصرف ، دوغاب داخل حوضچه هاشیفتی یک مرتبه شاخصهای آن اندازه گیری می شودکه البته درشرایط نامناسب تولید، این مقدارتاسه مرتبه نیزافزایش می یابد.

جهت جستجو سریع موضوع مقاله ، پرسشنامه ، پاورپوینت و گزارش کارآموزی می توانید از قسمت بالا سمت راست جستجو پیشرفته اقدام نمایید.

همچنین جهت سفارش تایپ ، تبدیل فایل پی دی اف (Pdf) به ورد (Word) ، ساخت پاورپوینت ، ویرایش پایان نامه و مقاله با ما در تماس باشید.

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.