مقاله گوشه ای از تاریخ شکل گیری تهران قدیم


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله گوشه ای از تاریخ شکل گیری تهران قدیم مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله گوشه ای از تاریخ شکل گیری تهران قدیم نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه. ۱

معنی تهران.. ۱

سقوط ری ورونق تهران.. ۲

شاه تهماسب عامل شهرت تهران.. ۳

حد ومرز تهران با برج وبارو. ۴

چهاردروازه تهران.. ۴

تهران پایتخت می شود. ۶

علل انتخاب تهران به عنوان پایتخت.. ۶

مدارس قدیمی تهران تا پایان دوره محمد شاه قاجار. ۷

بقعه سید اسماعیل.. ۸

بقعه امامزاده یحیی (ع). ۹

بقعه امامزاده زید (ع). ۱۰

بقعه سید ناصرالدین – سید نصرالدین.. ۱۰

بقعه سید ولی : ۱۱

بقعه امامزداه سیداسحاق.. ۱۱

امام زاده ابراهیم. ۱۲

بقعه چهل تن.. ۱۲

زیارتگاه پیرعطار. ۱۲

بناهای معروف دوره ناصری پس از توسعه شهرتهران.. ۱۳

ساختمان شمس العماره. ۱۴

ساعت شمس العماره. ۱۴

باغ ایلخانی.. ۱۵

باغ فردوس… ۱۵

عشرت آباد. ۱۵

ارغونیه یاد اودیه. ۱۶

الهیه ، خورآذین ، خلازیر. ۱۶

حمام های تهران.. ۱۶

گورستان های تهران.. ۱۷

نتیجه گیری.. ۱۹

منابع.. ۲۰

منابع

۱-  آمار دارالخلافه طهران . اسنادی ازتاریخ اجتماعی تهران درعصر قاجار سال ۱۲۶۹ ، ۱۲۸۶، ۱۳۱۷ به کوشش سیروس سعد وندیان . منصور اتحادیه (نظامی مافی ) تهران نشر تاریخ ایران ۱۳۶۸٫

۲-    ایران قدیم وتهران قدیم . ناصر نجفی . تهران جانزاده ۱۳۶۲ .

۳-  آثار تاریخی طهران ، اماکن متبرکه . تالیف سید محمد تقی مصطفوی . تصحیح وتنظیم میرهاشم محدث چاپ دوم تهران انجمن آثار ومفاخرفرهنگی ۱۳۷۵٫

۴-    تهران درگذشته وحال . برگرفته ازتاریخ تهران . حجت بلاغی ونقشه دارالخلافه تهران سال ۱۲۷۵٫

۵-    تهران درگذرگاه تاریخ ایران . ح . م زا وش تهران اشاره ۱۳۷۰

۶-     شرح حال رجال ایران – مهدی بامداد ۶ جلد . چاپ چهارم تهران زوار .۱۳۷۱

۷-    سرگذشت تهران – حسین شهیدی مازندارانی (بیژن ) تهارن . رده مانا ۱۳۸۳ .۷۶۶ ص مصور .

۸-  مرآه البلدان . اعتماد السلطینه . ج ۱ .چاپ دانشگاه تهران با تصحیحات وحواشی وفهارس به کوشش دکتر عبدالحسین نوایی ومیرهاشم محدث . ۴ جلد .

۹-  ترجمه آثار البلاد واخبار العباد : اثرامام زکریا بن محمد بن محمود قزوینی . ترجمه محمد مرادین عبدالرحمان .تصحیح دکتر سید محمد شاهمرادی . تهران دانشگاه تهران جلد ۱ ۱۳۷۱ جلد ۲ ۱۳۷۳٫

۱۰-          تهران درون حصار از صفویه تا اغاز پهلوی محمدرضا مقتدرترجمه ابوالحسن سروقه مقدم،تهران پایتخت دویست ساله

۱۱-           یکسال در میان ایرانیان ،اوودارد براون ،ترجمه ذبیح منصوری تهران،معرفت( بی تا)

۱۲-          نفشه شهر دارالخلافه ناصری تهران ،عیدالفقار۱۳۰۹ هجری قمری چاپ سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ۱۳۷۱

معنی تهران

درریشه شناسی عامیانه نام واژه تهران را به دوبخش ته + ران تجزیه کرده اند وآن را به معنی فردی که حیوانات یا افراد دیگر راپیش می راند ویا دراعماق ( زیرزمین ) خانه داشته اند البته این معنی نیز برپایه نوشته های یاقوت حموی درمعجم البلدان وزکریا قزویشی درآثار البلاد واخیار العباد است که می گویند :

« تهرانی ها درخانه های زیرزمینی زندگی می کنند »

ازسوی دیگر برخی ازپژوهشگران دو واژه تهران وشمیران را برابر هم گذاشته اند وتهران را مکان مسطح یاد ازمشت وشمیران را مکان که حد آن برکه یا مخزن آب وجود دارد معنا کرده اند به این ترتیب که ( شمی ) به معنی مکان آبدار و(به ) به معنی مکان مسطح یا دشت یا (ران ) پیوند مکانی ترکیب شده اندو دو واژه شمیران وتهران را ساخته اند برینلو که شمی یا نه با پسوند ران ترکیب می شود .

احمد کسروی نیز تهران را جایگاه گرم وشمیران را جایگاه سرد معنا کرده است یا اینهمه تاکنون این نظرجامعیت وقطعیت نهایی یافته وپاره ای ازصاحب نظران با آن موافق نیستند به سخن دیگرتا امروز معنای علمی ودقیق کلمه تهران کد مورد تایید همه پژوهندگان مشخص نشده است .

سقوط ری ورونق تهران

شهرری پیش ازیورش مغول نیز کما بیش رو به و ایرانی داشت زیرا بنا برشواهد تاریخی جنگ های مداوم میان گروههای مذهبی ری خود درویرانی این شهردخیل بوده است .

زکریا قزونی می گوید : دراهل ری بعضی شافعیه اند وبعضی حنفیه … وتعصب بین الرفین بسیار است .

تا آنکه اکثر اوقات به کارزار می انجامد وهمه وقت ظفر شافعیه را باشد با وجود قلت انها وغالب عادات براهل ری قتل وسقک است .

پس ازمغولان ری ویرانه با یورش تاتار به سردگردگی تیمورلنگ مواجه شد وآنچه که برجای مانده بود نابود شد وشهر یکسره تبدیل به ویرانه گردید ازاین رو شاید بتوان چنین گفت که جمع کثیری ازمردم  ری به دیه تهران گریختند ودرآنجا سکونت گزیدند وهمین باعث اعتبار شد واین آبادی را ازصورت دیلمی کوچک درآورد .

شاه تهماسب عامل شهرت تهران

پس ازویرانی کامل ری براعتبار وتوسعه تهران افزوده شد واین آبادی ازصورت دیلمی کوچک بیرون آمد وشمار بسیاری ازمردمان ساکن ری به تهران کوچ کردند ولی شهرت واقعی تهران مربوط به صد سال پس ازتیمور لنگ یعنی دوره شاه تهماسب صفوی پسر شاه اسماعیل دومین پادشاه سلسله صفویه است .

 اعتماد السطلنه دراین باره می نویسد :

 درزمان شاه تهماسب صفوی تهران به واسطه کثرت میدان واشجار ومکانتی که داشت محل توجه شد . شاه تهماسب درسنه ۹۶۱ ه ق حکم کرد  با رویی دورآن بنا نمودند که شش هزار گام دوره اش بود وبه عدد سوره مبارکه قرآنی صد وچهارده برج برای باروقراردادند ودرهربرجی یک سوره ازسوره قرآن مجید دفن کردند وچهار دروازه برای شهر ساختند وخندق دوربارو به اراضی رمل زاراتصال یافت وچون خاک خندق ، کفایت ساختن قله وبارو را ننمودند ازدوچال خاک برداشتند : چال میدان وچال حصار وازهمان وقت این دو محل به این دو اسم موسوم شد به این ترتیب تهران دارای برج وبارو شد.

حد ومرز تهران با برج وبارو

سرانجام تهران دارای برج وبارو شد حد ومرز تهران با برج وباروی شاه تهماسب برطبق نقشه ای  که ازتهران آن زمان موجود است .

برحسب خیابان های کنونی به ترتیب زیر بوده است .

۱-   حد   شمالی ، خیابان امیرکبیر (چراغ گاز ، چراغ برق )

میدان سپه وخیابان سپه سابق

۲-   حد جنوبی ، خیابان مولوی کنونی

۳-   حد غربی ، با اثرکی انحراف خیابان شاپور سابق

۴-   حد شرقری ، خیابان  ری فعلی

چهاردروازه تهران

چهار دروازه تهران کد درچهار سوی شهرقرارداشت درزمان صفویه احداث شد ، عبارتند از :

۱-  دروازه حضرت عبدالعظیم (ع) یا دروازه اصفهان که درشمال مولوی ودرابتدای بازار دروازه یا بازار حضرتی قرارداشت .

۲-   دروازه دولاب درمدخل بازارچه نایب السطلنه درخیابان ری فعلی .

۳-   دروازه شمیران درمدخل خیابان پامنار .

۴-  دروازه قزوین درمدخل بازارچه قوام الدوله درمیدان شاپور سابق درنقشه دارالخلافه تهران قدیم ترسیم سال ۱۲۷۵ ( ه ق )

به جای چهاردروازه شش دروازه دیه می شود یعنی غیر از چهار دروازه یاد شده دردروازه دیگر یکی درشمال ودیگری درجنوب قراردارد که درنقشه مشخص است این دو دروازه بعد از دوره صفوی ساخته شد .

دروازه ای که درشمال قراردارد دروزاه ارک یا دروازه دولت است ودروازه ای که درجنوب قراردارد محمدیه یا دروازه نو دروازه شمال ، ارک دولتی ازبناهای افغان ها ست .

زیرا آنها یک جانب هر، ارکی را که درممالک محروسه بنا می کردند به صحرا وصل می نمودند تا همیشه راه گریز داشته باشند علاوه براین افغان ها روی خندق مقابل دروازه دولت پلی ساختند که راه ورود به ارک بود .

دروازه دیگر دروازه محمدیه است که درزمان محمد شاه قاجار ساخته شد وبه آن دورازه نو یا دورازه غار قدیم نیز می گفتند این دروازه درمحله پاقاپوق یا میدان اعرام قرارداشت

با زمی گردیم به دوره صفویه وزمان شاه تهماسب اول صفوی نخستین بنایی که پس ازتکمیل باروی تهران به درخواست خواجه شاه تهماسب ساخته شد حمام خانم وتکیه ومدرسه خاتم بود ازاین تکیه وحمام تا پایان دوره صفویه آثاری – برجای مانده بود تا اینکه سرانجام به دست افغان ها ویران شد وبعدها صاحب دیوان حسینه ای به جای آن بنا کرد اکنون مدرسه معروف به فرهنگ درهمان محل است .

 تهران پایتخت می شود

25,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.