مقاله Ajax و webservice


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله Ajax و webservice  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله Ajax و webservice نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه: ۱

معرفِی AJAX : 1

Httprequest آجاکس (ajax httprequest) 3

مثالِی از AJAX.. 3

پشتِیبانِی Browser  از آجاکس… ۴

شِی XMLHttpRequest 7

ارسال ِیک درخواست به سرور. ۱۰

اسکرِیپت سمت سرور ASP. 13

اجراِی AJAX Application. 13

JavaScript آجاکس… ۱۵

AJAX Server Page. 18

JavaScript آجاکس… ۲۱

AJAX Server Page. 23

آجاکسJavaScript 26

AJAX Server Page. 29

مقایسه ی معماری Asp.net AJAX Extensions و Asp.net 2. 32

Server Controls : 33

شمای ScriptManager: 34

شمای UpdatePanel: 38

راه اندازها( (Triggers : 39

شمای UpdateProgress  : ۴۲

بخش د وم :وب سرویس های ASP.NET AJAX  : ۴۵

مقدمه. ۴۵

اسکریپت قابل فراخوانی Web Service : 48

نمایش یک Service Reference : 49

WSDL : 51

SOAP : 54

فراخوانی یک متد از Web Service ، که پارامتر می گیرد. ۵۷

استفاده از وب سرویس دوردست با ASP.Net AJAX.. 59

WebServices. 62

منابع: ۹۸

مقدمه:

AJAX  ِیک نوع برنامه نوِیسِی است که در سال ۲۰۰۵ توسط گوگل  به طور عمومِی اِیجاد شد.باAJAX  مِی توانِید  Web Application  هاِی بهتر , سرِیعتر  و بسِیارکاربر پسند اِیجاد کنِید.

Ajax راهی برای تقسیم کردن صفحات وب به قسمتهای قابل Update است به طوریکه Update کردن بخشی از صفحه کل صفحه را Update نکند.در واقع Ajax پاسخی به مشکلات Web Application ها در چند سال گذشته است. کافی است یکبار یک سایت طراحی کنید تا بفهمید که Postback های اضافی و بی مورد و load شدن های وحشتناک آن هم به خاطر تغییر، مثلا تاریخ در یک تقویم چه دردسری را برای طراح و کاربر ایجاد میکند.وقتی صحبت از انداختن بار CPU از سرور به کامپیوتر کاربر میشود, یعنی از java script استفاده شده است. در واقع سیستم استفاده از script که به دلیل ناامنی به کناری گذاشته شده بود با تلفیق جدید دوباره احیا شد.AJAX مبتنِی برجاوا اسکرِیپت و HTTP Request  است.

 معرفِی AJAX :

آجاکس ِیک زبان برنامه نوِیسِی جدِید نِیست بلکه ِیک تکنِیک جهت اِیجاد Web application هاِی بهتر و سرِیعتر و بسِیار تعاملِی است.

با آجاکس , جاوا اسکرِیپت  مِی تواند مستقِیما با سرور ارتباط برقرار کند, و از شِی  جاوا اسکرِیپتِی XMLHttpRequest استفاده کند. با اِین شِی , جاوا اسکرِیپت مِی تواند داده را با ِیک Web server , بدون لود مجدد صفحه , مبادله کند.

آجاکس از انتقال ناهمزمان داده ها(درخواستهاِی HTTP) در بین browser و web server استفاده مِی کندو اجازه مِی دهد صفحات وب به جاِی درخواست کل صفحه,  اطلاعات کمِی را از سرور درخواست کنند.

تکنِیک آجاکس, application هاِی اِینترنت را کوچکتر و سرِیعترو بسِیار کاربرپسند مِی کند.

آجاکس ِیک تکنولوژِی browser وابسته به نرم افزار web server است و مبنِی بر استانداردهاِی وب است.در ادامه لیستی از این استانداردها را می بینید:

JavaScript
XML
HTML
CSS

استانداردهاِی وبِی که آجاکس مبنِی بر آنها است , به خوبِی تعرِیف شده اند و توسط browser هاِی زِیادِی پشتِیبانِی مِی شوند. Application هاِی آجاکس و browser و platform بهم وابسته اند.

Web application ها مزاِیاِی بیشتری نسبت به application هاِی دِیگر دارند. آنها مِی توانندبه داده ی بیشترِی دستِ یابندونصب و پشتِیبانِی آنها بسِیار آسان است وجهت توسعه راحترند.به هر حال , application هاِی اِینترنتِی همانند desktop application هاِی سنتِی همِیشه غنِی و کاربرپسند نِیستند.با آجاکس , internet application ها مِی توانند غنِی تر و کاربرپسندتر ایجاد شوند.

Httprequest آجاکس (ajax httprequest)

در کد گذارِی سنتِی جاوا اسکرِیپت, اگر اطلاعاتِی از یک دِیتابِیس یا یک فاِیل در سرور مِی خواستِیدویاجهت ارسال اطلاعات کاربر به یک سرور، مِی بایست یک فرم HTML درست مِی کردِیدو داده ها را به سرور مِی فرستادِیدِPOST)) یا از آن مِی گرفتِید(GET). کاربر جهت درِیافت ِیا ارسال اطلاعات باِید روِی دکمه ی “Submit” کلِیک مِی کرد, منتظر پاسخگوِیِی سرور مِی ماند, سپس یک صفحه ی جدِید با نتِیجه لود مِی شد.سرور در هر بار که کاربر ورودِی را ارائه کند,ِیک صفحه ِی جدِید برمِی گرداند, وب application هاِی سنتِی خِیلِی کند اجرا و کمتر کاربرپسند هستند .

با آجاکس , جاوا اسکرِیپت  در مِیان شِی  JavaScriptXMlHttpRequestمستقِیما با سرور در ارتباط است .

با ِیک درخواست HTTP ,  صفحه ِی وب مِی تواند ِیک درخواست به سرور درست کند, و پاسخِی از ِیک وب سرور,بدون لود مجدد صفحه , درِیافت کند. کاربر در همان صفحه مِی ماند, و به درخواستهاِی اسکرِیپتِی صفحات توجهِی ندارد.

مثالِی از AJAX

براِی درک چگونگِی کار آجاکس , بِیاِیِید ِیک Ajax application کوچک اِیجاد کنِیم.

ابتدا، ِیک فرم HTML ساده با دو متن اِیجاد مِی کنِیم : username وtime . فِیلد username با کاربر پر مِیشود و فِیلد time با استفاده از آجاکس پر مِی شود.

فاِیل HTML را testajax.htm  بنامِید . قطعه کد لازم در زِیر نشان داده شده است. توجه کنِید که اِین فرم HTML دکمه ِی submit ندارد.

<html>
<body>
<form name="myForm">
Name: <input type="text" name="username" />
Time: <input type="text" name="time" />
</form>
</body>
</html>

بخش بعدِی در مورد keystone هاِی آجاکس توضِیحِی مِی دهد.

پشتِیبانِی Browser  از آجاکس

Keystone هاِی آجاکس , شِی XMLHttpRequest است. Browserهاِی مخــتلف , ازمــــتدهاِی مختلفِی جهت اِیجاد شِی XMLHttpRequest  استفاده مِی کنند.

Internet Explorer از ِیک شِی ActiveX استفــــاده مِی کند, در حالِی که browser هاِی دِیـــگر از شِی توکار JavaScript فراخوانده شده در XMLHttpRequest استفاده مِی کنند.

براِی اِیجــاد اِین شِــی , و تبادل با browser هاِی مختلف , از عبارت “try …catch” استفاده مِی کنِــیم. بـــِیاِیِید  فاِیلtestAjax.htm  را با با جاوا اسکرِیپتِی که شِی XMLHttpRequest را اِیجاد مِیکند, به روز کنِیم:

<html>
<body>
<scripttype="text/javascript">
function ajaxFunction()
  {
  var xmlHttp;
try
{
    //Firefox,Opera8.0+,Safari
xmlHttp=new XMLHttpRequest();
    }
  catch (e)

    {
//InternetExplorer
try

      {
xmlHttp=new ActiveXObject(“Msxml2.XMLHTTP”);
}

    catch (e)
{
      try
{
        xmlHttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
        }
catch (e)
{
        alert("Your browser does not support AJAX!");
        return false;
        }
      }
    }
  }
</script>
<form name="myForm">
Name: <input type="text" name="username" />
Time: <input type="text" name="time" />
</form>
</body>
</html>

دراِین مثال ابتدا ِیک متغِیر xmlHttp جهت نگه داشتن ِیک شِی XMLHttpRequest اِیجاد مِی کنِیم.

سپس سعِی مِی کند با دستور () xmlHttp=new XMLHttpRequestِیک شِی اِیجاد کند.اِین براِی browser هاِی Fierfox,Opera و Safari است. اگر آن ممکن نبود, براِی Internet Explore 6.0 سعِی مِی کند با دستور xmlHttp=new ActiveXObject(“Msxml2.XMLHTTP”)  ِیک شِی اِیجادکند، و اگر آنهم ممکن نبود، براِی Internet Explorer 5.5 سعِی مِی کند با دستور

 xmlHttp=new ActiveXObject(“Microsoft.XMlHTTP”)  ِیک شِی اِیجاد کند.

اگر هِیچ کدام از اِین سه متد کار نکند , کاربر ِیک browser بسِیار قدِیمِی دارد و ِیک اخطار مبنِی براِینکه browser اش آجاکس را پشتِیبانِی نمِی کند, مِی بِیند.

 توجه: کد وِیژه ِی browser بالا طولانِی ونسبتا پِیچِیده است. اما شما مِی توانِید هر زمان که خواستِید ِیک شِی XMLHttpRequest اِیجاد کنِید , آن را کپِی کنِید.

شِی XMLHttpRequest

 

90,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پروژه وب سایت مدرسه
 • مقاله مفاهیم برنامه‌نویسی تحت وب با استفاده ازASP.NET
 • پروژه طراحی و پیاده‌سازی یک وب‌سایت اشتراک‌گذاری با زبان‌های ASP.Net و #C
 • پروژه طراحی وب سایت املاک متن
 • پروژه طراحی وب سرویس
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.