مقاله BCG قدیمی ترین واکسن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله BCG قدیمی ترین واکسن مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله BCG قدیمی ترین واکسن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

Bacille Calmette Guerin vaccine (BCG):   ۱
کشورهای در حال توسعه و واکسیناسیون سل   ۵
کشورهای پیشرفته و واکسیناسیون سل   ۶
History of vaccine Developement      : BCG تاریخچة واکسن   ۷
(united nations international childrens E mergeney rund ) uniceif   ۸
Route of administration:   ۹
در مقالة Easton PA و Hershfield GS در سال ۱۹۸۴:   ۱۰
مطالعه روی بیمارانی در Harare و Rimbabre در سال ۱۹۸۶:   ۱۱
در مقالة Morit، Yamanchi Y و Shiozawak در سال ۱۹۹۶:   ۱۱
Dosage:   ۱۲
فاکتورهای میزبان:   ۱۴
در مقالة Rehana kausar در سال ۰۷-۲۰۰۵:   ۱۵
در مقاله ای در سال ۲۰۰۵   ۱۶
عوارض جانبی:   ۱۶
در مقاله Burdeny DA، reed mH، Fersun CA در سال ۱۹۸۹:   ۲۲
در مقالة caglayans، Arikana، Yapraki، Aksozk و kansoys در سال ۱۹۹۱:   ۲۳
در مقالة Karnak I، Senxak ME، Bugakpamuken N و Gocemen A در سال ۱۹۹۷:   ۲۴
فهرست منابع:   ۲۸

فهرست منابع:

۱-کتاب vaccines از plotkin و mortimer

2- Rev Is Bacteriol Virusol Paraxitol Epidemiol

Pneumoftisiol pneumoftiziol: 1975 Apr- Jun

3-Easton PA, Hershfield Es. 1984 Sep.

4-Research institute of Tuberculosis, Japan anti

Tuberculosis Association, Tokyo 1996 Jun

Morit, Yamauchiy, Shiozawak

5-Prakash m. Jeena, meera K. Chhasan, Janet Topley, Hoosen m. Coovadia (Durban, South of rica Jul 1997- June 1999) Harare, zimbabwe in 1986

6-papervaccine volume 9. Issu7, Guly 1991 pages 521-524 L. Teulieres, m.A. Diout, p.chaud, A. saint- ayr and p. saliou

7-Ghearshiu m, carnus H, casrange P, chambonl 1978

8-Mj Bannon

Northwick park and st mark’s NHST rust, nothwick park hospital, wat ford road, Harrow, middlesex Ha1 3u J, uk. ‏۱۹۹۹‏

۹-Int J peditr otorhionolaryngol, 1996 sep

Jakubikova, Trupleo, Nevicka E, Drdosm zitnanD, Hrusovsko F. pediatric otorhing laryngologic clinic of Faculty of medicine of commenius university , Bratislava, Slovania

10-Indian Journal for practising

vol 2, No 3(2003-07-2005-08)

Author :Rehanna kausar, mD

11-The journal of Rheumatobsy

Hyrich Kl, silman, watson KD, symmans

12-SABanani: and A Alborz

Pepartment of paediatric surgery, Nemazee Hospital, Shiraz university of medical science, form 1996

13-Ned Tijdschr Gennek d. 2003 Mar 22

Carda de palou E, de sanity HP.

LGD Dosteli JK Zuid- Limburg, Dostbus 155. 6400 AD Heerlen

14-Can Assoc Radiol J. 1989 Apr

Departmen of Radiology, children’s Hospital, winnipes, manitoba

Burdeny DA, Reed mH, Fersuson CA.

15-Bnai zion (Rothschild( medical center, Haifa newfield, Naschitz JE, Yeshurum D 1990 Oct

16-Kuopio university centural Hospital, Department of clinical microbiology, zinland 1987 Dec.

17-8sk Tepecik Teachings Hospital, Izmir-Turkey Caslayan S, Arikana, Yaprak I, Aksozk, kansoys.

18-department of pediatric sursery, Hacettepe university raculty of medicine, Ankara, Turkey 1997. Feb Karnak I, senocak ME, Buykpamukcu N, Gocmena.

19-Text Book of pediatrics infections Disease (Feisin, Cherry, demmler, KAPLAN) (sthedition)

20-Braunawald Hauser HARRISON’s

Bacille Calmette Guerin vaccine (BCG):

BCG قدیمی ترین واکسنی است که هنوز از آن استفاده می شود و تا به حال به حداقل ۴ بیلیون فرد داده شده است و استفاده از آن به صورت رویتن از سال ۱۹۶۰ آغاز شده است در همة کشورها به جز Netherland  و united state . هنوز به رقم استفاده گسترده ازBCG ، سل به عنوان عامل مرگ زیادی در جهان باقی مانده است و بیان میشود که حدود% ۳/۱ مردم جهان در حال حاضر به مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مبتلا هستند و سالانه ۲ تا ۳ میلیون مرگ ناشی از این ارگانیسم وجود دارند . گرچه بسیاری از کشورهای پیشرفته راههایی را برای کنترل آن پیدا کرده اند اما بروز این بیماری در بسیاری از مناطق فقیر جهان هنوز رو به افزایش است . اثر این واکسن در افراد مختلف بسیار متفاوت است . بعضی اوقات حفاظتی بسیار قوی انجام می دهد و گاهی در بعضی افراد هیچ اثری ندارد . بسیاری از مشکلات در ارزیابی واکس BCG   مربوط می شود به توبرکلوزیس و دیگری مشکل کمبود آزمایشگاههای قابل اعتماد و مارکرهای سرولوژیک برای ایمنی نسبت به مایکوباکتریوم و همچنین عدم امکان استفاده از مدلهای حیوانی است . و عدم رعایت نکایت لازم در تزریق واکسن جهت ایجاد ایمنی کافی .

دو عامل هم اکنون باعث شده که واکسن BCG  دوباره در کشورهای پیشرفته بیدرنگ موردتوجه قرار بگیرد ۱) تداخل بین توبرکلوزیس و عفونت با  HIV2) گسترش سل به دلیل مقاومت بعضی شاخه های آن به دوراروی ازونیازید وریفامپین بنابراین مطرح شده که انجام واکسیناسیون BCG  در این کشورها باید به صورت روتین و بوقت در افراد پر خطر انجام شود .

در سال ۱۹۸۲ Robert koch باسیل که را که عامل تربرکلوزیس انسانی بود کشف کرد که به عنوان مایکوباکتریوم توبرکلوزیس شناخته شد . همة اعضای این گروه اسید فاست هستند . هر شاخه از مایکو باکتریوم خصوصیات واحد را از نظر مایکولیک اسید دارد .

بسیاری از شاخه های مایکوباکتریوم خصوصیات رشد شبیه به هم و واکنشهای بیوشیمیائی مشترک با هم دارند و جزء یک کمپکس طبقه بندی می شوند . ۳ گروه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ، مایکوباکتریوم آفریکانوم ، مایکوباکتریوم اولسرانس ۳ عامل اولیة پاتوژن انسانی هستند . مایکوباکتریوم بویس چهارمین عضو این کمپکس باعث توبرکلوزیس در حیوانات می شود ولی می تواند عامل عفونت انسانی هم شود . در آنهایی که در تماس نزدیک یا حیوانات آلوده هستند یا شیر حیوانات الوده به این ارگانیسم را می خورند ولی هیچگاه این موضوع به صورت  قطعی بیان نشد که چرا Calmette   و Guerin  شاخة مایکوباکتریوم بویس را برای ساختن واکسن توبرکلوزیس استفاده کردند مدت کوتاهی بعد از کشف کخ مایکوباکتریومهای non-tuberculaus هم کشف شدند و تا سال ۱۹۴۰ هنوز به عنوان عامل پاتوژنز انسانی شناخته نشده بودند .

میزان مرگ و میر ناشی از سل در اروپا ۷۰۰ در ۰۰۰/۶۰۰ و در آمریکا ۴۰۰ در ۰۰۰/۱۰۰ بود که این میزان تا سال ۱۹۰۰ به دلیل پیشرفت شرایط اقتصادی و اجتماعی از استفاده از واکس BCG به ۲۰۰ در ۰۰۰/۱۰۰ و تا سل ۱۹۵۰ به ۲۶ در۰۰۰/۱۰۰ در اروپا رسید . کشف این موضوع که تو بر کلوزیس یک بیماری عفونی است باعث چند پیشرفت شد :

باعث پاستوریزه کردن شیرگاو شد تا عامل بیماری انسانی یعنی مایکوباکتریوم bovis حذف شود .

سومین پیشرفت ساخت واکسن BCG بود .

آخرین آن کشف داروهای ضندتوبرکلوزیس که می توانست بیماری درمان و از پیشرفت عفونت جلوگیری کند . اینها باعث توانایی کنترل توبرکلوزیس در آمریکا شد .

بیماری سل چند مرحله دارد : ۱) Tuberculous infection که در آن است پوستی مشبت است ولی علائم رادیوگرافی سنیه نرمال است و هیچ نشانه ای از بیماری نیست . ۲) Tuberculous Disease وقتی است که علائم کلینیکی ریوی و خارج یکی ظاهر می شود ۳ ۳) Tuberclosis  به خود بیماری بر می گردد ممکن است از زمان عفونت تا شروع بیماری هفته ها یا ماهها بگذرد و این فاصله یکی از فاکتورهایی است که واکسن BCG را در استفاده سخت کرده است . (۱)

در مقاله از claiciuI، Barbulescu R، Popescu E، poential ، Iliesurf در سال ۱۹۷۵: در این مقاله مطالعه روی ۱۶۷ مورد افرادی که بعد از تجویز BCG دچار Adenitis شدند انجام شد. ابتدا ۱۱۸۷ نوزاد تازه متولد شده توسط دو گروه واکسن از دو لابراتوار مختلف واکسینه شدند. تظاهرات Adenitis پیشرفته فقط بعد از تجویز واکسن با ویرولانس بالا و غلظت قابل توجه جرم زندة واکسن B فقط یک Adenitis التهابی ایجاد شد. در گروهی که واکسن A درافت کرده بودند در تزریق اینترادرمال وقوع Fistulizatio در کودکانی که دوزهای mg1/0 و mg05/0 واکسن دریافت کرده بودند به ترتیب ۷۹/۷% و ۶۸/۶% بود. در بیشتر موارد پیشرفت ADENITIS در ۶ ماه اول دریافت واکسن بود (۷۷/۸۶%)

ولی در بعضی موارد بعد از ۲-۱ سال بود. در (%۳/۷۸) موارد آدنیت طولانی بود و فقط در ۷/۲۱% موارد به سرعت پیشرفت کرد. آدنیت وضعیت عمومی کودکان را درگیر نکرد ولی توجه خانواده‌هایشان را به آن جلب کرد. طول مدت تکامل آدنیت از ماهها تا ۲-۱ سال یا حتی بیشتر بود و درمان با INH توبر کلواستاتیک ها اثر خیلی مهمی در تغییر تکامشتان نداشت. وقتی تمایل برای تشکیل آسبه بود مخصوصاً در Adenitisهای بزرگ و غول پیکر کاهش سیر تکامل آنها بوسیلة puncture عملی بود، مخصوصاً با کورتاژ لنف نودها. در اینجا پیشنهاد می شود قبل از استفاده از واکسن باید تست انجام داد مخصوصاً در کودکان جوان تا یک انتخاب درست از دوز مؤثر با بیشترین اثر و کمترین عوارض انتخاب شود.(۲)

کشورهای در حال توسعه و واکسیناسیون سل

درصد عفونت و بیماری در آسیا و آفریقا بالاترین میزان است . مطالعات حال حاضر نشان می دهند که ۸ میلیون مورد توبرکلوزیس و ۳ میلیون مرگ ناشی از این بیماری سالیانه در این مناطق رخ می دهد . این بیماری در میان کودکان جوان و بزرگسالان جوان در کشورهای در حال توسعه بالاترین میزان است .  مطالعات نشان می دهد سالانه حدود بیش از۰۰۰/۳۰۰ مورد از بیماران همراه با عفونت HIV می باشد . با وجود برنامة واکسیناسیون گشترده BCG در کشورهای در حال توسعه ۳/۱ – ۲/۱ همة افراد با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس عفونی هستند . میانگین سالیانة بروز عفونت جدید %۵-۱ است و میزان عفونت در میان بزرگسالان  جوان بالاترین میزن است . ریسک جدید در این کشورهای باشیوع بالا ، زیاد است . (۱)

کشورهای پیشرفته و واکسیناسیون سل

بر عکس در کشورهای توسعه یافته توبرکلوزیس محدود است به گروهی از افراد که پر خطرند این کشورها شامل امریکا است که این بیماری کاهش قابل ملاحظه ای از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۸۰ د راین کشور یافته است . در آمریکا تعداد افراد توبرکلوزیس به صورت سالیانه در سال ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۲ افزایش یافته است . بیشتر این افزایش مربوط به اپیدمی HIV است . در بسیاری از کشورهای غربی عفونت توبرکلوزیس در میان سفید پوستان بزرگ تر از ۵۰ سال بیشتر دیده می شود .

در اروپا و امریکای شمالی توبرکلوزیس در میان مهاجرین بیگانه که از کشورهای با شیوع بالای توبر کلوزیس آمده اند بیشتر است . در امریکا ۲۳% افراد با توبرکلوزیس بیگانه هستند . (۱)

بیماری سل بیشتر در افرادی که فقیر هستند وزیر سطح کاری تغذیه هستند ، دسترسی ضعیف به مراقبتهای  بهداشتی و سلامتی دارند و آنهایی که در مکانهای بسیار پر جمعیت زندگی می کنند بیشتر دیده می شود . این بیماری ۴۰-۱۰ برابر در میان زندانیان ، پرستاران ، جمعیت بی خانمان و comp ها نسبت به جمعیت عادی بیشتر است . در بعضی مناطق بهداشتی در ریسک بالایی برای ابتلا هستند .

 تاریخچة واکسن BCG

دو پزشک فرانسوی یعنی calmette  و Guaerin مطالعاتشان را روی واکسن توبرکلوزیس در سال ۱۹۰۸ آغاز کردند . شاخه ای که آنها برای. مطالعه انتخاب کردند مایکوباکتری Bovis ازیک گاو با uberaulous mastit (آبررسی پستان) (بیماری سا پستان)  بود . ارگانیسم هر ۳ هفته برای ۱۳ سال ، ۲۳۱ سیکل کشت داده شد . این پروسة طولانی باعث کاهش ویرولانس ابتدا برای گوساله ها و سپس برای خوکهای کشور گینه انجام شد . تغییرات فنوتیپی در این ارگانیسها به خوبی رخ داد . کلونی ها از حالت زبر و خشن و خشک و گرانولدر به حالت لزج و مرطوب و صاف در آمدند . واکسن زنده رقیق شده اولین بار به صورت خوراکی به نوزادان در پاریس در سال ۱۹۲۱ داده شد . واکسن دهانی در فرانسه و دیگر کشورها استفاده شد . در سال ۱۹۲۸ اتحادیة دولت بیانیه ای را منتشر کرد و مبنی بر ایمن بودن واکسن BCG خوراکی . متأستفانه در سال ۱۹۳۰-۱۹۲۹ ، ۷۲ کودک از۲۵ کوکی که به صورت خوراکی واکسینه شده بودند در lu beck آلمان از تو بر کلوزی که ناشی از آلودگی واکسن خوراکی BCG با باسیل توبر کل بود مردند . با این وجود واکسیناسیون BCG گسترش یافت و راههای تجویز جدی مطرح شد در سال ۱۹۲۷ به صورت intradermal  ، در سال ۱۹۳۹ . multiple puncture ، در سال ۱۹۴۷ به صورت scarification  در سال ۱۹۴۸ ، اولین لنگره بین المللی واکسن BCG در پاریس اعلام کـــرد کــه واکــــسن BCG مؤثر و ایمن اســــت . بــعد از جــنگ جهانــی دوم

(united nations international childrens E mergeney rund ) uniceif

انجام واکسیناسیون BCG را در کشورهای زیادی ترجیح داد .  تولید انبوه BCG در سال ۱۹۵۴ ، انجام شد و تجهیزات لازم برای فریز و خشک کردن واکسن BCG در سال ۱۹۶۶ فراهم شد در اواخر سال ۱۹۷۴میزان استفادة بیش از ۵/۱ میلیون فرد از این واکسن بود . از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۹۲ واکسن BCG جزء برنامة ایمن سازی برای مقابله با این بیماری عفونی در میان بچه های در کشورهای در حال توسعه بود . حدود ۱۰۰ میلیون کودک هر ساله واکسن BCG دریافت می کنند که به طور کلی می توان گفت تا به حال ۴میلیون فرد این واکسن را دریافت کرده اند ، فقط دو کشور  ( Netherland و  US ) هیچگاه واکسن bcg را به صورت یک وکسن بین المللی استفاده نکردند.

 

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت برنامه های واکسیناسیون گاوهای شیری و گوشتی
 • مقاله آخرین یافته های بیماری تیلریوز
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.