پاورپوینت ارزیابی تاثیر قرق مرتع در کاهش و مهار فرسایش خاک و تولید رسوب


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پاورپوینت ارزیابی تاثیر قرق مرتع در کاهش و مهار فرسایش خاک و تولید رسوب مربوطه  به صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۵  اسلاید است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پاورپوینت ارزیابی تاثیر قرق مرتع در کاهش و مهار فرسایش خاک و تولید رسوب نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پاورپوینت مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
ویژگی های اجمالی منطقه  تحقیق
مواد و روش ها
الف: مواد
ب : روش ها
نتایج و بحث
الف – نتایج مقایسه تطبیقی
ب- نتایج آزمون های آماری
نتیجه گیری و پیشنهادها
منابع مورد استفاده

منابع مورد استفاده

۱- اکبرزاده، مرتضی.۱۳۵۷؛ بررسی تغییرات پوشش گیاهی ، وضعیت و گرایش در قرق های رودشور پلور، انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور.

۲- رحمتی ، مراحم؛ عرب خدری، محمود؛ جعفری اردکانی، علی و خلخالی، سید علی.۱۳۸۳؛ تأثیر شدت چرا و شیب بر هدر رفت آب و خاک . فصل نامه پژوهش و سازندگی ، صفحات ۳۷ – ۳۲ .

۳- رفیع ، محمد جعفر.۱۳۷۰؛ فیزیک خاک ، انتشارات دانشگاه تهران .

۴- سازمان جنگل ها و مراتع  ۱۳۷۴؛ استراتژی توسعه مراتع در مناطق خشک و نیمه خشک.

۵- شاهویی،صابر.۱۳۶۸؛ بررسی فاکتورهای مؤثر در فرسایش خاک در ایستگاه تحقیقات حفاظت خاک و آب کوئین و تعمیم نتایج در تهیه نقشه فرسایش خاک آبخیز سرشاخه ملارد. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران .

۶- قره داغی، حسین .۱۳۷۶؛ تأثیر چرای بی رویه دام در ترکیب پوشش گیاهی در مناطق استپی رود شور، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس .

۷- معاونت آبخیزداری .۱۳۷۹؛ اصول و مبانی طرح استقرار و راه اندازی حوزه های معرف و نمایشی در سطح کشور. وزارت جهاد کشاورزی .

۸- وهابی، محمد رضا.۱۳۶۸؛ بررسی ۸و مقایسه تغییرات پوشش گیاهی ، ترکیب گیاهی، تولید علوفه و سرعت نفوذ آب در وضعیت های قرق و چرا در منطقه فریدن اصفهان. پایان نامه  کارشناسی ارشد. دانشگاه صنعتی اصفهان.

۹-Anderson, J., Mc Arthur, j. w. and B . N .Darwin. 1973; feasibility of rang improvement on the rangelands of the four corners economic development region, Report to the four corners regional commission, N . Mex . state Univ . Special Rep .No(23),124 P.

10-Frischnecht ,C,N;A. Perry Plummer, and R.E Eckert, jr.1965; Problems in artificial and natural revegetation of the arid watershed scale vegetation zone of Utah arid Nevada , jour. Range Mgt , 18:59-65.

11-Ghoddousi, j . 1976; surface runoff and erosion control on iran`s watersheds through watershed management practices. MSc thesis , Dept. WSM. University of Arizona. AZ . USA .93 P.

12- Johnson , J. R. , and J.F .payne. 1968; sagebrush reinvasion as affected by some environmental influences j . Range Mgt. 21(4): 209-213.

13- Lang , R. 1962; Range seeding and pitting study in the Teton National Forest, Wyoming Agric. EXPT. Sta . Mimeo.Cir.173 p.

14-mc lean , A; and E.W. Tisdale. 1972; Recovery rate of depleted range sites under protection from grazing, jour, range Mgt.25: 178-184.

15- Slayback , R.D., and D.R. Cable . 1970; larger pits aid reseeding of semi – desert rangeland . J. Range Mgt. 23(5):333-335.

16-Stoddart, Laurence A; Arthur D.Smith , and Thadis W.Box. 1975;Range management. Third Edition. Mc Graw Hill, Inc,1975 p.

17-valletine, john.F. 1971; Range Development and Improvements Brigham Young University Press P.

چکیده

قرق یکی از روش های احیای پوشش گیاهی در مرتع داری و آبخیزداری است. زیرا افزایش تراکم پوشش گیاهی در پهنه های تحت قرق موجب افزایش حفاظ روی خاک و در نتیجه تثبیت و پایداری آن و کاهش هدر رفت خاک و تولید رسوب می گردد.

به منظور مشخص کردن اثرات کمی قرق مرتع در کاهش هدر رفت نزولات جوی ، هدر رفت خاک (فرسایش) و تولید رسوب ، بخشی از مراتع تحت تیمار قرق واقع در حوزه آبخیز سد شهید رئیسعلی دلواری در محدوده شهرستان دشتستان استان بوشهر انتخاب و میزان تراکم پوشش گیاهی و مقادیر تولید روآناب و رسوب در قالب تقسیم بندی پهنه تحقیق به واحدهای همگن در پهنه های قرق و شاهد مورد بررسی قرار گرفتند.

به طوری که داده های مورد نیاز برای محاسبه مقادیر روآناب سطحی و رسوب با استفاده از پلات های آزمایشی ایجاد شده در واحدهای همگن قرق شده و شاهد جمع آوری گردید. از آزمون t استیودنت و تحلیل همبستگی جهت بررسی روابط بین مقادیر روآناب سطحی و رسوبات تولیدی با تغییرات تراکم پوشش گیاهی استفاده شد.

نتایج بدست آمده نشانگر معنی دار بودن اختلاف بین میزان تراکم پوشش گیاهی در پهنه تحت تیمار با پهنه شاهد در سطح ۵ درصد و وجود همبستگی معنی دار بین افزایش میزان تراکم پوشش گیاهی در پهنه قرق با کاهش ارتفاع روآناب های سطحی و مقادیر رسوب و فرسایش خاک به ترتیب با ضرایب ۹۲/۰=r و ۸۹/۰=r در سطح ۱ درصد بود. به عبارت دیگر ، نتایج بدست آمده مبین تاثیر مثبت قرق مراتع به عنوان یک اقدام مدیریتی در کاهش میزان فرسایش و تولید رسوب یکسو و بهینه سازی استفاده از آبهای قابل دسترسی در سطح مراتع از سوی دیگر در حوزه های آبخیز است.

از این رو توصیه می شود در صورت امکان از برنامه قرق به عنوان یک اقدام مدیریتی جهت احیاء توسعه پوشش گیاهی در حوزه های آبخیز و به عنوان راه کاری ساده ، کم هزینه ، کارآمد و قابل اعتماد و مطمئن برای حل معضل فرسایش خاک و بهینه سازی استفاده از نزولات جوی در دستیابی به اهداف برنامه های حفاظت خاک و آبخیزداری استفاده شود .

 

مقدمه

قرق مرتع از نظر علمی به مفهوم جلو گیری از ورود ( دام های اهلی و در برخی موارد دام های وحشی ) به مرتع با هدف ایجاد تغییرات مورد نظر کمی و کیفی در پوشش گیاهی ، استفاده بهینه از ذخیره نزولات آسمانی و حفاظت خاک و کاهش تولید رسوب می باشد ( ۱۷،۱۶،۱۴،۱۰،۹ ). از آنجا که مراتع بیشترین سطح خشکی های کره زمین را تحت پوشش دارند ، از این رو همواره به عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین غذا مورد توجه بوده اند(۲). فرسایش خاک یکی از مسائل و معظلات اساسی در مراتع می باشد که پایداری این منبع مهم تأمین مواد غذایی را تهدید می کند.

به همین دلیل ضرورت دارد جهت بهره برداری و حفاظت از مرتع  ، به نحوی که پایداری تولید در آن نیز تضمین شود ، ساده ترین و مناسبترین روش اجرایی شناسایی و به مرحله اجرا گذارده شود(۱۲).

مطالعه تأثیر تیمار قرق به عنوان یک اقدام مدیریتی در مرتع برای کاهش فرسایش خاک و شده آن همراه با حفظ حاصلخیزی خاک ، جلوگیری از هدر رفت آبهای سطحی و بهینه سازی استفاده از آب در حوزه های آبخیز ، از دیرباز مورد توجه محققین بوده است .

براساس یافته های پیشین مشخص شده است که تأثیر قرق در رفتارهای هیدرولوژیک ، کیفیت آب های سطحی تولیدی از مراتع و تغییرات کمی و کیفی پوشش گیاهی و میزان فرسایش خاک از منطقه ای به منطقه دیگر تغییر می کنند (۱۱و۱۲). از این رو تعیین میزان کارآیی قرق مرتع در افزایش تولیدات علوفه ای ، کاهش تولید روآناب سطحی ، فرسایش خاک و رسوب و مشخص نمودن لزوم یا عدم لزوم اجرای سایر تیمارها مانند ذخیره نزولات آسمانی ، عملیات فنی مهندسی حفاظت خاک همراه با عملیات بیولوژی متداول در مرتعداری و آبخیزداری انجام پژوهش های لازم در مناطق مختلف اجتناب ناپذیر می باشد (۱۳و۱۵و۱۷).

به طور مثال به اظهار وهابی (۸) ، نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده نشان می دهد که اجرای تیمار قرق باعث تغییراتی در جایگزین گونه های علوفه ای مرغوب می شود . به نحوی که با افزایش تراکم پوشش گیاهی در اثر حفظ خاک ، از هدر رفت روآناب های سطحی نیز جلوگیری می شود . نتیجه حاصل از بررسی اثر قرق مرتع بر بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیائی خاک و کاهش فرسایش و هدر رفت خاک نیز نشان داده است که مدیریت قرق افزون بر تأثیر مستقیم بر افزایش سرعت نفوذ پذیری آب در خاک ( تا حدود ۵۲ درصد ) مانع فشرده شدن خاک و در نتیجه موجب کاهش قابل توجه در هدر رفت خاک می گردد (۶).

علاوه بر این بررسی انجام شده بر روی تأثیر چرای بلند مدت بر روی پوشش گیاهی در مقایسه با مراتع قرق شده توسط وهابی (۸) ، نشان داده است که اختلاف بین میزان تاج پوشش گیاهی ، هدر رفت روآناب های سطحی ، ذخیره رطوبت در توده خاک و میزان فرسایش در مراتع قرق شده در مقایسه با مراتع قرق نشده معنی دار می باشد ، به طوری که مدیریت چرا حتی در کوتاه مدت نیز می تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش روآناب و تولید رسوب در مراتع داشته باشد .

با شرح مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که اصولاً قرق مرتع در صورت امکان پذیری اجرای آن همواره به عنوان یکی از روش های مناسب برای کاهش روآناب ، فرسایش خاک و تولید رسوب در مراتع و حوزه های آبخیز مطرح بوده است . در مقاله حاضر سعی شده است که با توجه به پژوهش انجام شده در زمینه تأثیر قرق در کاهش روآناب سطحی ، فرسایش خاک و تولید رسوب در مراتع حوزه آبخیز سد شهید رئیس علی دلواری در استان بوشهر به عنوان پهنه معرف مناطق کم ارتفاع با اقلیم بیابانی نتایج بدست آمده ارائه شود .

 

ویژگی های اجمالی منطقه  تحقیق

پهنه تحقیق بخشی از حوزه آبخیز سد شهید دلواری واقع در محدوده شهرستان دشتستان استان بوشهر بوده که در حد فاصل´۵۱°۲ تا ´۴°۵۱ طول شرقی و ´۳۷°۲۹ تا ´۳۹°۲۹ عرض شمالی واقع شده است . پهنه های قرق و شاهد مشتمل بر ۴ زیر حوزه آبخیز قرق شده به مدت ۵ سال و ۱ زیر حوزه آبخیز به عنوان شاهد بوده است .

پهنه های قرق و شاهد از نظر زمین شناسی متشکل از سازند های بختیاری ، آغاجری ( به طور عمده شامل بخش لهبری ) و رسوبات کواترنر ناشی از تخریب بخش لهبری سازند آغاجری است که شکل اصلی رویه زمین در آنها (تیپ اراضی) تپه ماهور با شیب ۲۵- ۸ درصد و با رخساره های بیرون زدگی سنگی و فرسایش های خندقی و شیاری متراکم در روی دامنه های منظم می باشد.

خاک منطقه تحقیق به طور کلی مشتمل بر خاک های Entisols فاقد تکامل پروفیلی و افق سطحی Ochric با یک زیر گروه به نام Torriorthents و Inceptisols با یک زیرگروه بنام Aridic Ustochrepts است

که به ترتیب جزء خاک های Fine Loamy Carrbonatic Hyperthermic Ustic Torriorthents و

Fine Loamy Carbonatic Hyperthermic Aridic Ustochrepts  هستند . میزان بارش سالانه منطقه بر اساس داده های ایستگاه های هوا شناسی موجود در مجاورت آن بین حداکثر ۲+۱۳ تا حداقل ۵۹ میلی متر به ترتیب در ترسالی ها و خشکسالی ها تغییر می کند . به طوری که ۵۰ درصد بارش ها در فصل زمستان ، ۳۷ درصد در پائیز ، ۱۰ درصد در بهار و کمتر از ۳ درصد در تابستان نازل می شود .

این در حالی است که میانگین حد اکثر ، حد اقل و روزانه درجه حرارت هوا در منطقه به ترتیب معادل ۴/۲۲ ، ۷/۱۹ و ۵/۲۴ درجه سانتیگراد می باشد . مطالعات انجام شده درباره اقلیم منطقه بر اساس روش دومارتن اصلاح شده ، نشانگر اقلیم بیابانی در نقاط پست و اقلیم خشک در ارتفاعات است که در تطبیق با اقلیم نمای آمبرژه مبنی بر حاکمیت اقلیم بیابانی در منطقه می باشد . شایان ذکر است که با توجه  به وضعیت توپوگرافی و فیزیوگرافی، زمین شناسی، ژئومورفولوژی ، خاک و شرایط اقلیمی حاکم بر منطقه ، پوشش گیاهی در سطح مراتع از تنوع زیاد برخوردار نمی باشد . به طوری که تیپ گیاهی غالب در منطقه تحقیق Platychaete Zygophyllum است .

مواد و روش ها

 

40,000 ریال – خرید

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب حوضه سد ایلام با استفاده از مدل MPSIAC
 • مقاله مطالعات قابلیت سنجی و ارزیابی اقتصادی پارک ناژوان
 • مقاله فرسایش خاک
 • مقاله بیابان زدائی کامل
 • مقاله راهکارهای مقابله با بیابان زایی
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.