پاورپوینت ارزیابی فرسایش نهشته های لسی در حوضه آبریز


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پاورپوینت ارزیابی فرسایش نهشته های لسی در حوضه آبریز مربوطه  به صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۷  اسلاید است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پاورپوینت ارزیابی فرسایش نهشته های لسی در حوضه آبریز نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پاورپوینت مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
خصوصیات حوضه
مواد و روش ها:
نتایج تحقیق
الف) واحد کوهستان:
ب) واحد تپه ماهوری:
ج) واحد فلات ها و تراس های آبرفتی:
۳- رخساره های ژئومرفولوژی:
۴ – برآورد فرسایش و رسوب:
۵-توصیف نتایج آماری:
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و مآخذ

منابع و مآخذ

۱ -احمدی،حسن( ۱۳۵۸)، مطالعه ژئومرفولوژی و فرسایش در حوضه آبخیز طالقان، مجله منابع طبیعی ایران،( صص۳۶) ۱۴–۱

۲ -احمدی ، حسن( ۱۳۷۴ )، ژئومرفولوژی کاربردی، جلد ۱، فرسایش آبی. انتشارات دانشگاه تهران.

۳ -ا ونق، مجید( ۱۳۷۴ )، مطالعه و تلفیق ویژگیهای طبیعی و منابع اراضی زیست بوم یکه چنار، گزارش طرح مطالعاتی،اداره کل امور عشایری استان گلستان.

۴ -اونق، مجید( ۱۳۷۵ )، نقشه بندی حساسیت محیط زیست (یک وسیله برنامه ریزی ناحیه ای)، مجله علوم کشاورزی ومنابع طبیعی

۵ -پاشایی، عباس ( ۱۳۷۶ )، بررسی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی و چگونگی خاستگاه رسوب های لسی در منطقه گرگان و دشت. مجله علوم زمین.شماره ۲۴

۶ -دادخواه، نجفی نژاد ( ۱۳۷۶ )، کارآیی مدل ای . پی .ام در برآورد فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز لتیان، مجله منابع طبیعی ایران

۷- مخدوم، م. ( ۱۳۷۸ )، شالوده آمایش سرزمین، چاپ چهارم، دانشگاه تهران.

– نهتانی،م. ( ۱۳۷۶ )، بررسی رابطه ژئوم رفولوژی با فرسایش در حوضه آبخیز کاشیدار (زیر حوضه گرگانرود )، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

 

      چکیده

در حوضۀ آبریز میدان جیق ، شرایط خاص زمین شناسی، آب و هوایی، هیدرولوژیک، پوشش گیاهی و ویژگی های ژئومرفولوژیک باعث بروز فرسایش در اشکال مختلف شده اند. از مهم ترین عوامل مؤثر در بروز فرسایش در این حوضه شرایط خاص زمین شناسی آن می باشد. حوضۀ آبریز میدان جیق به وسیلۀ رسوبات سست و دانه ریز لس پوشانیده شده است که دارای حساسیت بالایی نسبت به فرسایش و به خصوص فرسایش آبی می باشد؛  به طوری که می توان اشکال مختلف فرسایش آبی را در همه جای این حوضه مشاهده کرد. در این تحقیق برای برآورد میزان فرسایش و رسوب از مدل پسیاک در قالب رخساره های ژئومرفولوژی (واحد کا ر) استفاده شده است.

با استفاده از نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی و عکس های هوایی به همراه بازدیدهای میدانی، حوضۀ مورد مطالعه به سه واحد ژئومرفولوژی کوهستان، تپه ماهور وفلات ها و تراس های فوقا نی تقسیم شد و سپس رخساره های ژئومرفولوژی براساس همگنی درتوپوگرافی، سنگ و واکنش فرسایشی در سطح نیمه تفضیلی و مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ تفکیک شد و پارامترهای مورد نیاز مدل در هر رخساره به صورت لایه های اطلاعاتی تهیه و وارد مدل گردید و میزان فرسایش و رسوب در هر رخساره مشخص شد. نتیجۀ مطالعات نشان می دهد که واحد تپه ماهورهای لسی دارای بیشترین میزان فرسایش و رسوب در واحد سطح و نوع غالب فرسایش در آن فرسایش آبراهه ای است.

مقدمه

اگر چه فرسایش خاک به دلیل افزایش جمعیت و استفاده های غیر اصولی انسان از منابع طبیعی اجتناب ناپذیراست، ولی مطالعه در مورد کیفیت و میزان فرسایش خاک به عنوان یک معیار مهم و با ارزش در ارزیابی شرایط منابع طبیعی به خصوص در مناطقی که دارای حساسیت بالایی نسبت به فرسایش می باشند، ضروری می نماید . مساعدت محیط و مدیریت نادرست زمین به آسانی می تواند به بروز سندروم تخریب زمین و فرسایش خاک منتهی شود که نمونۀ بارز آن سندروم فرسایش صفحه ای و شیاری در سازند مارنی میوسن آبخیز سفید رود و سندروم سازند لسی کواترنر آبخیز اترک در منطقۀ مراوه تیه است.

برای تخمین میزان فرسایش و رسوب و بررسی رابطه ژئومرفولوژی و فرسایش با اهداف و مقیاس متفاوت ، ازمدل های تجربی متفاوتی استفاده می شود . نمونه های برجستۀ آن استفاده از واحدهای همگن حاصل از ادغام فاکتورهای مدلEPMواحدهای اراضی (فیزیوگرافی) در برآورد فرسایش خاک به روش

PSIAC و SOILOSSاست. از میان این مدل ها روش پسیاک به دلیل دارا بودن نه فاکتور که حداقل چهار مورد آن ماهیت ژئومرفولوژی دارد، برای برآورد فرسایش و رسوب مناسب تر است.

تحقیق حاضر شامل اهدافی به شرح زیر می باشد:

۱ – شناسایی اشکال مهم فرسایش در مناطق لسی

۲ – شناسایی عوامل مهم طبیعی و انسانی تشدید کنندۀ روند فرسایش نهشته های لسی

با توجه به اهداف، فرضیات تحقیق عبارتند از:

۱ – ضعف لیتولوژیک نهشته های لسی و خاک ناپایدار حاصل از آن عامل مهم شدت فرسایش در این منطقه می باشد.

۲ – تغییر اساسی در سیستم کشت و زرع و کاربری اراضی برای کاهش تلفات خاک بر روی اراضی لسی بسیار حائز اهمیت است.

خصوصیات حوضه

حوضۀ آبریز میدان جیق در شرق استان گلستان ودر پانزده کیلومتری غرب شهر مراوه تپه واقع شده است . این حوضه از نظر موقعیت جغرافیایی بین

۳۴ ۴۵ ۵۵ تا ۱۴ ۵۰ ۵۵ طول شرقی و بین ۰۵ ۴۶ ۱۷تا ۳۲ ۵۲ ۳۷ عرض شمالی قرار گرفته است. (شکل شماره ۱)

منطقۀ مورد مطالعه از نظر چینه شناسی فاقد تنوع و پیچیدگی سازندها است. نقشۀ زمین شناسی منطقه که در مقیاس۱:۲۵۰۰۰۰ توسط سازمان زمین شناسی کشور منتشر شده ، نشان می دهدکه در این منطقه تنها سازندهای سنگی ورسوبی دوران کرتاسه و کواترنر برونزد دارند که از این میان سازندهای مربوط به دوران کواترنر شامل رسوبات لسی(QL) و رسوبات آبرفتی (Qal) دارای بیشترین گسترش می باشند. سازند سنگانه (Ks) مربوط به دوران کرتاسه با جنس شیل سیاه و سیلتستون، ارتفاعات جنوبی حوضه را تشکیل می دهد. (شکل ۲)

در گستر ۀ مرزی ایران و ترکمنستان در شمال شرقی استان گلستان که حوضۀ آبریز میدان جیق هم در این محدوده قرار گرفته، نهشته ها ی به هم پیوسته ای به صورت تپه ماهور دیده می شود که جنس آنها از لس است (شکل ۳). به طورکلی

۹۰- ۷۰ درصد مواد تشکیل دهند ۀ رسوبات لسی یا سیلت بادی را مواد سیلتی با قطر متوسط ۱۲۵ – ۱۵/۶ میکرون یعنی سیلت متوسط تا ماسه خیلی ریز تشکیل می دهد درصد بالا ی سیلت در خاک لس بیانگر حساسیت زیاد این نوع خاک در برابر فرسایش، مخصوصاً فرسایش آبی است.

از نظر ویژگی های ژئومرفولوژیک، حوضۀ آبریز میدان جیق بخشی از زون کپه داغ است که ژئومرفولوژی کنونی آن نتیجۀ عملکرد گسل اصلی زون کپه داغ و گسل البرز شرقی می باشد که موجب تشکیل ارتفاعاتی با امتداد شرقی- غربی در این منطقه شده که ، این امر بیانگر چرخش زون کپه داغ در اثر فشار بین زون کپه داغ و البرز می باشد.

گسترش سازند سنگانه با جنس شیل سیاه و سیلتستون به صورت ارتفاعات جنوبی و وجود رسوبات لسی مربوط به دوران کواترنرکه بیشتر به صورت تپه ماهوری است و همچنین ساختمان های طاقدیسی و ناودیسی موازی با روند شمالغربی- جنوبشرقی و نبود سنگ های آذرین و دگرگونی از ویژگی های بارز ژئومرفولوژی این منطقه است که شباهت بیشتر آن را به زون کپه داغ مستدل می سازد.

مواد و روش ها:

 

40,000 ریال – خرید

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه بررسی عوامل آنتروپوژنیک و تحولات ژئومورفولوژیکی در زون کپه داغ
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.