پاورپوینت برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب حوضه سد ایلام با استفاده از مدل MPSIAC


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پاورپوینت برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب حوضه سد ایلام با استفاده از مدل MPSIAC مربوطه  به صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۵  اسلاید است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پاورپوینت برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب حوضه سد ایلام با استفاده از مدل MPSIAC نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پاورپوینت مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
مواد و روشها
یافته های پژوهش
بحث و نتیجهگیری
منابع

منابع

۱- ابرلندر‌، تئودور (۱۳۷۹)، رودخانه‌های زاگرس. ترجمه معصومه رجبی و احمد عباس‌نژاد، تبریز، انتشارات دانشگاه تبریز.

۲- احمدی، حسن (۱۳۷۴)، ژئومورفولوژی‌کاربردی، جلد اول (فرسایش آبی)، انتشارات دانشگاه تهران، شماره ۱۹۵۴، تهران، ص ۵۰۱-۵۵۷٫

۳- اعظمی، ایاد (۱۳۸۱)، تعیین روش مناسب برآورد بار معلق رسوبی در حوزه سد ایلام پایان‌نامه کارشناسی ارشد.

۴- بای‌بوردی‌، محمد(۱۳۷۲)، فیزیک‌خاک، چاپ پنجم، نشر۱۳۷۲، انتشارات دانشگاه تهران، ۶۷۱ صفحه.

۵- رفاهی، حسینقلی (۱۳۷۵)، فرسایش آبی و کنترل آن، انتشارات دانشگاه تهران، شماره ۲۲۹۸، تهران، ص ۲۳۵-۲۷۱٫

۶- شاه‌گرمی، ع (۱۳۷۳)، مطالعه فرسایش حوضه آبریز نوژیان‌و تأثیر آن در خاک‌های منطقه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، ص ۳۰۴٫

۷- شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری (۱۳۷۸)، مطالعات حوضه آبریز، جلد هفتم. تلفیق مطالعات. وزارت جهاد کشاورزی، صفحه‌ها ۱۶-۲۰-۳۲-۳۴-۴۰٫

۸-شیخ حسنی، ح (۱۳۷۴)، بررسی پتانسیل تولید رسوب در واحدهای فرسایشی حوضه آبریز سد مخزنی طالقان (رساله کارشناسی ارشد) دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس.

۱۸- Morgan. R.P.C. (1995). Soil Erosion and Conservation. Second Edation. Langman. Group UK limited. Stste Regional Boundaries Committee (1944). Report n Regeonal Boundaries Gverntment Printer, Melbuorn, Australia.

 

چکیده

مطالعه مسائل مختلف مربوط به پروژه‌های سدسازی، حائز اهمیت فراوان است  و نتایج حاصل از آن، احتمال موفقیت پروژه را افزایش می‌دهد. و مطالعات فرسایش و رسوب حوضه‌های آبریز‌از جمله آن مسائل است. لذا با توجه به اینکه در حوضه کنجانچم‌سد ایلام قرار دارد و پروژه احداث بند امیرآباد نیز بر روی کنجانچم در دست اجرا می‌باشد، در این تحقیق فرسایش و رسوب حوضه از نظر کیفی و کمی با استفاده از روش (پسیاک اصلاح شده MPSIAC) در محیط(GIS) مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا، پس از ورود لایه‌های اطلاعاتی به محیط (GIS) و تلفیق این لایه‌ها، حوضه به ۳۳۶ واحد رسوبزا‌تفکیک گردید که ۲۱۶ واحد آن در بالادست سد ایلام واقع شده است.

حداقل و حداکثر میزان رسوب تولیدی در این واحدها ۲/۳ و ۲۶/۷ تن در هکتار در سال و میانگین کل رسوب تولیدی حوضه در مدل MPSIAC معادل ۱۴/۹۸ تن در هکتار در سال برآورد گردیده است. میزان بار‌رسوبی حوضه در محل سد ۲۳۴۰۳۰۹/۱۳ تن در سال محاسبه گردید که معادل ۱۸۱۷۱۶/۱۲ مترمکعب در سال می‌باشد. همچنین میزان بار‌رسوبی حوضه در محل بند امیرآباد بدون احتساب ۶ زیرحوضه‌بالادست ۲۶۵۰۱۶/۷۷ مترمکعب در سال برآورد شده است.

از نظر کلاس‌های فرسایشی و شدت رسوبدهی‌حوضه به سه کلاس کم، متوسط، و زیاد تفکیک شده است.

مقدمه

حوضه ‌آبریز کنجانچم در ‌جنوب شرقی شهرستان ایلام در موقعیت بین ˝۳۶´۱۶°۴۶ تا ˝۳۲´۳۸°۴۶ طول شرقی و ˝۲۷´۲۳°۳۳ تا ˝۱۶´۳۸°۳۳ عرض شمالی قرار دارد. مهمترین آبراهه اصلی در این حوضه رود کنجانچم می‌باشد که از اتصال دو رود چاویز و گل گل با آبراه متقاطع (ابرلندر، ترجمه رجبی و عباس‌نژاد ۱۳۸۷) تشکیل شده است و سد ایلام نیز در محل رودخانه کنجانچم (چم‌گردلان‌) احداث شده است. مساحت حوضه نیز که با استفاده از (GIS) نقشه‌های ۵۰۰۰۰ : ۱ اندازه‌گیری شده است، ۵/۵۷۴ کیلومترمربع می‌باشد.

سد مخزنی، ایلام مهمترین منبع تأمین آب شرب شهر ایلام و روستاهای اطراف می‌باشد و بند انحرافی امیرآباد در خروجی حوضه و همچنین نیاز به منابع آبی فراوان در منطقه به علت وجود شهرستان مهران و اراضی زراعی مرغوب استان در این منطقه در برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی آینده این دو شهرستان نقش بسزایی خواهند داشت. این حوزه بر روی سازندهای سست زمین‌شناسی دوران سوم قرار گرفته (مطیعی،۱۳۷۲) و از فرسایش‌پذیری بالایی برخوردار است بنابراین دو مسئله بسیار مهم مورد توجه است : هد‌رفت خاک به عنوان سرمایه اساسی و انباشت رسوب در ذخیر‌گاه سد، که با انجام این تحقیق ضمن برآورد مقادیر رسوب و تعیین مناطق حساس به فرسایش

با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی می‌توان اهداف ذیل را دنبال نمود.

الف ـ بررسی واحدهای رسوبزا‌و تعیین عوامل مؤثر در فرسایش و رسوب حوضه بر حسب اولویت.

ب ـ محاسبه حجم کل رسوب تولیدی حوضه و میزان بار رسوبی حوضه در محل سد کنجانچم و بند امیرآباد.

ج ـ بررسی ویژگی‌های مدل در جهت مقایسه خروجی مدل با آمار واقعی دبی رسوب

در خصوص مطالعات و تحقیقات انجام شده در رابطه با برآورد فرسایش و رسوب از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای اعظمی، ایاد (۱۳۸۱) تعیین روش مناسب برآورد بار معلق رسوبی در حوزه سد ایلام، پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای شاه‌کرمی، ع (۱۳۷۳) مطالعه فرسایش حوضه آبریز نوژیان‌و تأثیر آن در خاک‌های منطقه، شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری (۱۳۷۸) مطالعات حوضه‌های آبریز، شیخ حسنی، ح (۱۳۷۴)، بررسی پتانسیل تولید رسوب در واحدهای فرسایشی حوضه آبریز سد مخزنی طالقان (رساله کارشناسی ارشد) دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، طهماسبی‌پور، ن. نجفی دیسفانی، م. مهدوی، م (۱۳۷۴)

کاربرد و ارزیابی مدل جدید پسیاک برای تهیه نقشه فرسایش در حوضه‌های آبریز، مجموعه مقالات کنفرانس منطقه‌ای مدیریت منابع آب، اصفهان و پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای عسگری، شمس‌ا… (۱۳۷۸)، بررسی کمی و کیفی میزان فرسایش خاک بر اساس مدل PSIAC اصلاح شده در حوضه آبریز چیخواب دهلران ـ ایلام، دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم زمین می‌توان نام برد.

مواد و روشها

 

20,000 ریال – خرید

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت ارزیابی تاثیر قرق مرتع در کاهش و مهار فرسایش خاک و تولید رسوب
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.