پاورپوینت بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پاورپوینت بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود مربوطه  به صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۳  اسلاید است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پاورپوینت بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پاورپوینت مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
مواد و روشها
در طول رشد و نمو عملیات زراعی عبارت بود از:
بحث و نتایج
عملکرد و اجزاء عملکرد
۲) تعداد دانه در غلاف
۱) تعداد غلاف در بوته
۳)  وزن صد دانه
۴)  عملکرد نهایی
۵) شاخص برداشت
منابع

منابع

بصیری، عبدالله. ۱۳۷۰٫ طرح‌های آماری در علوم کشاورزی. مرکز نشر دانشگاه شیراز.

بنایی، محمدتقی. ۱۳۷۵٫ نخود از کاشت تا برداشت. انتشارات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی.

بنایی، محمدتقی. ۱۳۷۳٫ منشاء مورفولوژی نخود. انتشارات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی.

حق نیا، غلامحسین. ۱۳۷۴٫ خاک شناخت. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

دزفولی، ابوالحسن، عوض کوچکی، محمد بنایان اول. ۱۳۷۴٫ افزایش عملکرد گیاهان زراعی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

صباغپور، سیدحسین. ۱۳۷۵٫ نکات فنی زراعت نخود در گرگان. انتشارات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی.

صباغپور، سیدحسین. ۷۴-۱۳۷۳٫ گزارش پژوهشی حبوبات. انتشارات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی.

کوچکی، عوض، محمد بنایان اول. ۱۳۶۸٫ زراعت حبوبات. انتشارات جاوید.

گزارش پژوهشی حبوبات. ۱۳۷۱، ۱۳۷۰، ۱۳۶۹ و ۱۳۶۸٫ انتشارات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی.

گزارش طرح سالیانه حبوبات. ۴۷-۱۳۴۶٫ انتشارات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.

مجنون حسینی، ناصر. ۱۳۷۳٫ زراعت حبوبات. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.

مرادی، رضا. ۱۳۷۰٫ جنبه‌های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد نخود. انتشارات سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی.

Agrrawal, P.K., Khann-Chopra, R. and Sinna, S.K. 1984. Changes in leaf water potential in relation to growth and dry matter production. Indian Journal of Expermental Biology. 22: 98-101.

Anony mous. 1995. Annual report of 1975 on grain legumes. Thehran University. School of Agriculture. Karaj. Iran.

Bahl, P.N. and Jain, H.K. 1977. Association among agronomic chracters and plant ideo types in chickpea (Cicer arietinum L.) plan zenzuchung. 79: 154-159.

Gowda, C.L.L. and Pandya, B.P. 1975. Path-Coefficient studies ingram. Indian Journal Agricultural Science. 45: 473-477.

ICARDA. 1985. Food legume improvement program.

Keeting, H.D. and Cooper, P.J.M. 1983. Kabuli chickpea as a winter sown crop in N. Syria. Moisture relations and crop productivity. Journal of Agricultural Science. Uk 100. 667-680.

Manajan, J.P., Bisen, D.C. and Rathore, G.S. 1985. Studies on uptake and utilization of soil and fertilizer phosphorus by gram (Cicer arietinum L.) as Nuclear Agriculture and Biology. 14: 57-58.

Pawar, H.K., Dorge, D.N. and Naik, D.B. 1985. Intercropping of gramin sorgnum under dray land conditions. Journal of Manarashtava Agricultural University. 10: 47-50.

Saxena and Singe. 1986. The Chickpea.

Saxena, N.F. 1984. Chickpea. In the physiology of tropical field crops (Golds worthy. P.R. and Fisher, N.M. eds) Pp. 412-452. John wiley and sons Ltd.U.K.

Saxena, M.C. and Siddiaue, M. 1980. Survival of desi chick pea in population of Kabuli land reces-2. International chickpea news letter. 3: 6-7.

ShelDrake, A.R. and Saxena, N.P. 1979. The growth and development of chick pea under progressive moisture stress. In H.W. Mussel and R.C. Staples, (eds) stress physiology in crop plants. Pp. 15-24. Wiley Interscience, New York.

 

چکیده

این آزمایش در سال زراعی ۸۵–۸۴ در ایستگاه تحقیقات هاشم‌آباد گرگان به منظور بررسی اثر کود فسفره و تراکم بوته بر روی ارقام نخود با استفاده از طرح کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی شامل سه سطح کود فسفره (کود فسفره=A شامل سه مقدار ۰=a1، ۴۵=a2 و ۹۰=a3 کیلوگرم سوپرفسفات ترپیل در هکتار) بود. فاکتور فرعی شامل ترکیب سه رقم (رقم=C و c1=Filip86-50c و c2=Filip89-50c و c3=Filip84-48c) و سه تراکم بوته (تراکم=B، ۲۰=b1، ۳۰=b2، ۴۰=b3 بوته در مترمربع) به صورت فاکتوریل بود. در مجموع ۲۷ تیمار در سه تکرار مورد آزمایش قرار گرفت. نمونه‌برداری در ۶ مرحله رشد و نمو به منظور یادداشت‌برداری‌های لازم از صفات موردنظر (ارتفاع، شاخص سطح برگ، وزن خشک کل، وزن خشک برگ، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه، عملکرد نهایی و شاخص برداشت) صورت گرفت.

تیمارهای ۴۵کیلوگرم و ۹۰ کیلوگرم فسفر در هکتار به ترتیب با میانگین ۲۳/۴۰ و ۶۸/۴۰ گرم بیشترین وزن صد دانه به دست آمد. در تراکم ۲۰ بوته و ۳۰ بوته در مترمربع به ترتیب با میانگین ۹۶/۴۰ و ۲۲/۴۰ گرم حداکثر وزن صد دانه را داشت. اثر ارقام مختلف بر وزن صد دانه تفاوت معنی‌دار داشت و رقم Filip86-50c با میانگین صد دانه ۳/۴۱ گرم دارای بیشترین وزن صد دانه است. بیشترین وزن صد دانه در رقم Filip86-50c با تراکم ۲۰ بوته در مترمربع و میزان فسفر ۴۵ کیلوگرم در هکتار (۹۵/۴۶ گرم) بود. اختلاف معنی‌داری بین سطوح فسفر در رابطه با عملکرد دانه نبود، ولی ارقام دارای اختلاف بسیار معنی‌داری در سطح یک درصد احتمالات بودند و رقم Filip86-50c بیشترین عملکرد (۵/۲۵۴ گرم دانه در مترمربع) را داشت. در سطوح تراکم اختلاف معنی‌داری در سطح ۵ درصد احتمالات مشاهده شد و با افزایش تعداد بوته در واحد سطح از ۲۰ بوته در مترمربع به ۳۰ و ۴۰ بوته در مترمربع افزایش عملکرد دانه صورت گرفت. تراکم ۳۰ بوته در مترمربع با میزان فسفر ۴۵ کیلوگرم در هکتار با میانگین ۲/۲۵۶ گرم وزن دانه در مترمربع بیشترین بود و اختلاف معنی‌داری با سایر سطوح داشت. رقم Filip86-50c با تراکم ۳۰ بوته در مترمربع با ۳/۲۷۸ گرم وزن دانه در مترمربع دارای بیشترین میانگین بود. حداکثر شاخص برداشت در اثرات متقابل سه جانبه فسفر، تراکم و رقم در میزان فسفر ۴۵ کیلوگرم در هکتار و رقم Filip89-50c و تراکم ۳۰ بوته در مترمربع با ۵۷/۶۶ درصد بوده است. در نهایت مشخص گردید که رقم Filip86-50c با میزان فسفر ۴۵ کیلوگرم و تراکم ۳۰ بوته در مترمربع با ۷/۳۳۶ گرم وزن دانه در مترمربع بیشترین عملکرد را داشته که از نظر تولید اقتصادی در شرایط منطقه مورد آزمایش ارجح بوده و این تیمار قابل توصیه است.

مقدمه

پس از غلات دومین منبع غذائی بشر حبوبات است(۱). دانه حبوبات با داشتن ۳۰-۱۸ درصد پروتئین نقش مهمی در تأمین مواد پروتئینی مورد نیاز انسان می‌تواند داشته باشد(۸). نخود یکی از مهمترین حبوبات است و در بین حبوبات در ایران بیشترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده است(۸، ۱۱، ۱۷ و ۲۱). نخود بطور معمول ۲۵درصد پروتئین دارد(۹). دو عامل مهم در افزایش عملکرد میزان کود مصرفی و تراکم مطلوب است که در این تحقیق سعی شده بهترین میزان کود فسفر و تراکم مورد نیاز مشخص شود از علائم اصلی کمبود فسفر آن است که معمولاً قبل از اینکه طول گیاه به ۸-۶ سانتی‌متر برسد، رنگ ارغوانی در برگ‌های زیرین گیاه پدیدار می‌شود(۲ و ۲۱). مصرف فسفر باعث زودرسی و بلوغ زود هنگام که منجر به فرار از خشکی می‌شود، می‌گردد(۲۱). مشاهده شده که با کاربرد ۷۵ کیلوگرم P2O5  همراه با آبیاری افزایش عملکرد را معنی‌دار می‌کند (۱۹ و ۲۰).

همچنین هیچ واکنشی در رابطه با بکارگیری فسفر در میزان‌های کم فسفر موجود در خاک (۲ppm) به هنگامی که میزان رطوبت از شرایط اپتیمم پائین‌تر باشد مشاهده نمی‌شود (۱۹، ۲۰ و ۲۱). عکس‌العمل نخود به کود فسفره بستگی به میزان فسفر موجود در خاک دارد (۱۱ و ۲۱). مقدار کود فسفره قابل توصیه برای نخود بین ۱۵۰-۱۰۰ کیلوگرم فسفات آمونیم در زمان آماده‌سازی زمین و به هنگام کاشت می‌باشد(۲، ۶، ۸ و۱۱). بر اساس تحقیقات انجام شده در شمال هند (۲۱) و جنوب غربی استرالیا (۲۲) و نتایج چند مطالعه در هند (۲، ۲۱ و ۲۳) نشان می‌دهد که ۳۳ بوته در مترمربع بهترین تراکم بوته نخود می باشد. در تبریز با افزایش تراکم بوته تا ۵۰ بوته در مترمربع در شرایط آبیاری و ۲۵ بوته در شرایط دیم موجب افزایش عملکرد شده است(۱۴). در کشور سوریه مشاهده گردید در شرایطی که آب کافی در اختیار گیاه بوده تغییر تراکم از ۵/۱۸ به ۸/۲۷ بوته  در مترمربع در کشت زمستانه موجب افزایش معنی دار عملکرد گردید ولی در کشت بهاره هیچ‌گونه تأثیری نداشت(۲۱). دو برابر کردن جمعیت گیاهی بوسیله تغییر در فاصله ردیف از ۶۰ سانتی‌متر به ۳۰ سانتیمتر موجب افزایش عملکرد در کشت زمستانه نخود در غرب اردن تا ۵۲ درصد شده است(۱۸). بر اساس آزمایشات انجام شده جهت مناسبترین تراکم بوته تعداد ۲۹ بوته در مترمربع برای رقم Filip84-48c مناسب است (۴).

در بررسی‌های دیگری که توسط ساکسنا (۲۳) و کتینگ و کوپر (۱۸) انجام گرفت نتایج زیر حاصل شده است:

ژنوتیپ‌هائی که ایستاده هستند نسبت به تیپهای گسترده عکس‌العمل بهتری به افزایش تراکم بوته نشان می دهند.

زمانیکه تراکم بوته از ۳۳ بوته در هر مترمربع به ۵۰ بوته در هر مترمربع در تیپ‌های ایستاده افزایش یافته و فاصله بوته‌ها از ۳۰ سانتی‌متر به ۲۰ سانتی‌متر کاهش داده شود محصول به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت.

مناسبترین تراکم بوته نخود تیپ گسترده یا خوابیده ۳۳ بوته در هر مترمربع می‌باشد(۲ و ۲۱).

در ایستگاه هاشم‌آباد گرگان در سال زراعی ۸۵ – ۱۳۸۴ آزمایشی برای تعیین بهترین تاریخ کاشت و بهترین تراکم در قالب کرت‌های نواری بر روی نخود رقم Filip84-48c (هاشم) اجرا گردید و بالاترین عملکرد مربوط به تاریخ کاشت سوم (اول آذرماه) و تراکم ۲۹۰۰۰۰ بوته در هکتار بوده است(۷). تیمارهای آزمایش در سال ۱۳۴۷ در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران شامل تراکم بوته ۶۰۰-۲۰۰ هزار بوته در هکتار نشان داد که میزان عملکرد تا میزان تراکم ۵۰۰۰۰۰ بوته در هکتار افزایش یافت، اگرچه این رابطه در سال‌های ۴۶-۱۳۴۵ تا میزان ۳۰۰۰۰۰ بوته برقرار بود. با افزایش تراکم بوته در هکتار تعداد غلاف در هر بوته کاهش و وزن بذر افزایش یافته است(۱۰).

مواد و روش‌ها

این آزمایش به منظور بررسی اثر کود فسفره و تراکم بوته بر روی ارقام نخود صورت گرفت. آزمایش در مزرعه تحقیقاتی هاشم‌آباد متعلق به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گرگان در سال ۸۵–۱۳۸۴ انجام پذیرفت.

مزرعه تحقیقاتی هاشم‌آباد در ۱۵ کیلومتری غرب گرگان واقع است و به لحاظ خاک مزرعه دارای بافت خاک لوم رسی، pH خاک ۸/۷–۵/۷ و میزان بارندگی از ۷۰۰–۶۰۰ میلی‌متر متغیر بود. به منظور اندازه‌گیری میزان فسفر خاک محل آزمایش نمونه‌برداری در سطح ۳۰–۰ سانتی‌متر عمق خاک صورت گرفت و به آزمایشگاه ارسال گردید و نتیجه نهایی حاکی از وجود ppm12 فسفر در خاک مزرعه بود. با توجه به نتیجه آزمایشگاه، جهت آزمایش میزان فسفر ۰، ۴۵ و ۹۰ کیلوگرم فسفر در هکتار در نظر گرفته شد.

این آزمایش به منظور بررسی اثر کود فسفره و تراکم بوته بر روی ارقام نخود در ایستگاه هاشم‌آباد گرگان با استفاده از طرح کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی شامل ۳ سطح کود فسفره (کود فسفره=A شامل سه مقدار ۰= a1، ۴۵=a2 و۹۰=a3 کیلوگرم سوپرفسفات ترپیل در هکتار) بود که قبل از کاشت با دیسک به خاک داده شد. فاکتور فرعی شامل ترکیب ۳ رقم (رقم=C و c1=Filip86-50c وc2=Filip89-50c وc3=Filip84-48c) و سه تراکم بوته (تراکم=B،۲۰=b1، ۳۰=b2، ۴۰=b3  بوته در مترتربع) به صورت فاکتوریل بود. در مجموع ۲۷ تیمار در سه تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند. عملیات کاشت در تاریخ اول آذرماه به مدت ۴ روز صورت گرفت. هر کرت شامل ۴ خط کشت به فاصله cm50 و به طول m9 بود. فواصل بوته‌ها روی خط ۵، ۷ و ۱۰ سانتی‌متر تنظیم گردید. عملیات آماده سازی زمین و کاشت شامل شخم و دو دیسک عمود بر هم و ایجاد پشته به فواصل cm50 بوده است.

در طول رشد و نمو عملیات زراعی عبارت بود از:

وجین توسط دست در ۳ نوبت، سمپاشی بر علیه آفت مینوز و هلیوتیس در یک نوبت با سم دروسبان به مقدار یک لیتر در هکتار، ضدعفونی بذر به هنگام کاشت با سم بنومیل انجام شد. یادداشت‌برداری‌های لازم از مراحل رشد و نمو صفات موردنظر در طول عملیات داشت صورت گرفت. اولین نمونه‌برداری در تاریخ ۱۵/۱/ ۸۵ مصادف با ۱۳۵ روز بعد از کاشت با خروج گیاه از مرحله روزت صورت گرفت. دومین نمونه‌برداری در اول اردیبهشت ماه، ۱۵۲ روز پس از کاشت با شروع گلدهی، سومین نمونه‌برداری در شانزدهم اردیبهشت، ۱۶۸ روز پس از کاشت تقریباً مصادف با پایان گلدهی، چهارمین نمونه‌برداری در دوم خردادماه، ۱۸۵ روز پس از کاشت تقریباً در مرحله پر شدن دانه و پنجمین نمونه‌برداری در شانزدهم خرداد، ۱۹۹ روز بعد از کاشت به هنگام رسیدن فیزیولوژیک و ششمین نمونه‌برداری در سوم تیر ماه، ۲۱۷ روز بعد از کاشت به هنگام برداشت صورت گرفت. در نمونه‌برداری برای افزایش دقت حذف دو خط کناری و نیم متر از ابتدا و انتهای هر خط صورت گرفت و ردیف‌های وسط برای نمونه‌برداری اندام‌های هوایی جهت محاسبه رشد و عملکرد دانه مورد استفاده قرار گرفت. در نمونه‌برداری و نیم متر طولی ردیف کشت برداشت گردید و درون پاکت کاغذی به آزمایشگاه منتقل و بعد از اندازه‌گیری سطح برگ در آون تهویه‌دار با دمای ۷۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴۸ ساعت قرار گرفت و وزن خشک آنها تعیین در فواصل هر نمونه‌برداری ۲۵ سانتی‌متر طولی به عنوان حاشیه حذف گردید.

در نهایت ۴ متر از ۹ متر طول خطوط کشت از دو خط وسط برای نمونه‌برداری برداشت شده و ۵ متر باقیمانده برای برآورد عملکرد و اجزای آن مورد استفاده قرار گرفت. در طی نمونه برداری‌ها در مراحل مختلف صفات مورد ارزیابی عبارت بودند از: ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ، وزن خشک کل، وزن خشک برگ، تعداد غلاف، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه، عملکرد نهایی دانه و شاخص برداشت.

برای محاسبه سطح برگ از دستگاه اندازه گیری سطح برگ استفاده شد. عملیات برداشت در تاریخ سوم تیر ماه ۱۳۸۵ با دست صورت گرفت. عملیات خرمن کوبی نیز با دست انجام پذیرفت. پس از آن بذرها در آزمایشگاه در آون تهویه دار خشک گردیده و توسط ترازوی دقیق وزن گردیدند. محاسبات آماری و رسم گراف‌ها با کمک برنامه MSTATC و هاروارد گرافیست صورت گرفتند.

 

عملکرد و اجزاء عملکرد

۱) تعداد غلاف در بوته

 

30,000 ریال – خرید

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله اصلاح ژنتیکی نخود
 • مقاله نخود
 • مقاله شبیه سازی رشد و عملکرد برخی ژنوتیپ های سویا ( Glycine max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.