پاورپوینت بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پاورپوینت بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود مربوطه  به صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد و دارای 33  اسلاید است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پاورپوینت بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پاورپوینت مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
مواد و روشها
در طول رشد و نمو عملیات زراعی عبارت بود از:
بحث و نتایج
عملکرد و اجزاء عملکرد
2) تعداد دانه در غلاف
1) تعداد غلاف در بوته
3)  وزن صد دانه
4)  عملکرد نهایی
5) شاخص برداشت
منابع

منابع

بصيري، عبدالله. 1370. طرح‌هاي آماري در علوم كشاورزي. مركز نشر دانشگاه شيراز.

بنايي، محمدتقي. 1375. نخود از كاشت تا برداشت. انتشارات مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي.

بنايي، محمدتقي. 1373. منشاء مورفولوژي نخود. انتشارات مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي.

حق نيا، غلامحسين. 1374. خاك شناخت. انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.

دزفولي، ابوالحسن، عوض كوچكي، محمد بنايان اول. 1374. افزايش عملكرد گياهان زراعي. انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.

صباغپور، سيدحسين. 1375. نكات فني زراعت نخود در گرگان. انتشارات مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي.

صباغپور، سيدحسين. 74-1373. گزارش پژوهشي حبوبات. انتشارات مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي.

كوچكي، عوض، محمد بنايان اول. 1368. زراعت حبوبات. انتشارات جاويد.

گزارش پژوهشي حبوبات. 1371، 1370، 1369 و 1368. انتشارات مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي.

گزارش طرح ساليانه حبوبات. 47-1346. انتشارات دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران.

مجنون حسيني، ناصر. 1373. زراعت حبوبات. انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران.

مرادي، رضا. 1370. جنبه‌هاي فيزيولوژيكي رشد و عملكرد نخود. انتشارات سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي.

Agrrawal, P.K., Khann-Chopra, R. and Sinna, S.K. 1984. Changes in leaf water potential in relation to growth and dry matter production. Indian Journal of Expermental Biology. 22: 98-101.

Anony mous. 1995. Annual report of 1975 on grain legumes. Thehran University. School of Agriculture. Karaj. Iran.

Bahl, P.N. and Jain, H.K. 1977. Association among agronomic chracters and plant ideo types in chickpea (Cicer arietinum L.) plan zenzuchung. 79: 154-159.

Gowda, C.L.L. and Pandya, B.P. 1975. Path-Coefficient studies ingram. Indian Journal Agricultural Science. 45: 473-477.

ICARDA. 1985. Food legume improvement program.

Keeting, H.D. and Cooper, P.J.M. 1983. Kabuli chickpea as a winter sown crop in N. Syria. Moisture relations and crop productivity. Journal of Agricultural Science. Uk 100. 667-680.

Manajan, J.P., Bisen, D.C. and Rathore, G.S. 1985. Studies on uptake and utilization of soil and fertilizer phosphorus by gram (Cicer arietinum L.) as Nuclear Agriculture and Biology. 14: 57-58.

Pawar, H.K., Dorge, D.N. and Naik, D.B. 1985. Intercropping of gramin sorgnum under dray land conditions. Journal of Manarashtava Agricultural University. 10: 47-50.

Saxena and Singe. 1986. The Chickpea.

Saxena, N.F. 1984. Chickpea. In the physiology of tropical field crops (Golds worthy. P.R. and Fisher, N.M. eds) Pp. 412-452. John wiley and sons Ltd.U.K.

Saxena, M.C. and Siddiaue, M. 1980. Survival of desi chick pea in population of Kabuli land reces-2. International chickpea news letter. 3: 6-7.

ShelDrake, A.R. and Saxena, N.P. 1979. The growth and development of chick pea under progressive moisture stress. In H.W. Mussel and R.C. Staples, (eds) stress physiology in crop plants. Pp. 15-24. Wiley Interscience, New York.

 

چکیده

این آزمایش در سال زراعی 85–84 در ایستگاه تحقیقات هاشم‌آباد گرگان به منظور بررسی اثر کود فسفره و تراکم بوته بر روی ارقام نخود با استفاده از طرح کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی شامل سه سطح کود فسفره (کود فسفره=A شامل سه مقدار 0=a1، 45=a2 و 90=a3 کیلوگرم سوپرفسفات ترپیل در هکتار) بود. فاکتور فرعی شامل ترکیب سه رقم (رقم=C و c1=Filip86-50c و c2=Filip89-50c و c3=Filip84-48c) و سه تراکم بوته (تراکم=B، 20=b1، 30=b2، 40=b3 بوته در مترمربع) به صورت فاکتوریل بود. در مجموع 27 تیمار در سه تکرار مورد آزمایش قرار گرفت. نمونه‌برداری در 6 مرحله رشد و نمو به منظور یادداشت‌برداری‌های لازم از صفات موردنظر (ارتفاع، شاخص سطح برگ، وزن خشک کل، وزن خشک برگ، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه، عملکرد نهایی و شاخص برداشت) صورت گرفت.

تیمارهای 45کیلوگرم و 90 کیلوگرم فسفر در هکتار به ترتیب با میانگین 23/40 و 68/40 گرم بیشترین وزن صد دانه به دست آمد. در تراکم 20 بوته و 30 بوته در مترمربع به ترتیب با میانگین 96/40 و 22/40 گرم حداکثر وزن صد دانه را داشت. اثر ارقام مختلف بر وزن صد دانه تفاوت معنی‌دار داشت و رقم Filip86-50c با میانگین صد دانه 3/41 گرم دارای بیشترین وزن صد دانه است. بیشترین وزن صد دانه در رقم Filip86-50c با تراکم 20 بوته در مترمربع و میزان فسفر 45 کیلوگرم در هکتار (95/46 گرم) بود. اختلاف معنی‌داری بین سطوح فسفر در رابطه با عملکرد دانه نبود، ولی ارقام دارای اختلاف بسیار معنی‌داری در سطح یک درصد احتمالات بودند و رقم Filip86-50c بیشترین عملکرد (5/254 گرم دانه در مترمربع) را داشت. در سطوح تراکم اختلاف معنی‌داری در سطح 5 درصد احتمالات مشاهده شد و با افزایش تعداد بوته در واحد سطح از 20 بوته در مترمربع به 30 و 40 بوته در مترمربع افزایش عملکرد دانه صورت گرفت. تراکم 30 بوته در مترمربع با میزان فسفر 45 کیلوگرم در هکتار با میانگین 2/256 گرم وزن دانه در مترمربع بیشترین بود و اختلاف معنی‌داری با سایر سطوح داشت. رقم Filip86-50c با تراکم 30 بوته در مترمربع با 3/278 گرم وزن دانه در مترمربع دارای بیشترین میانگین بود. حداکثر شاخص برداشت در اثرات متقابل سه جانبه فسفر، تراکم و رقم در میزان فسفر 45 کیلوگرم در هکتار و رقم Filip89-50c و تراکم 30 بوته در مترمربع با 57/66 درصد بوده است. در نهایت مشخص گردید که رقم Filip86-50c با میزان فسفر 45 کیلوگرم و تراکم 30 بوته در مترمربع با 7/336 گرم وزن دانه در مترمربع بیشترین عملکرد را داشته که از نظر تولید اقتصادی در شرایط منطقه مورد آزمایش ارجح بوده و این تیمار قابل توصیه است.

مقدمه

پس از غلات دومين منبع غذائي بشر حبوبات است(1). دانه حبوبات با داشتن 30-18 درصد پروتئين نقش مهمي در تأمين مواد پروتئيني مورد نياز انسان مي‌تواند داشته باشد(8). نخود يكي از مهمترين حبوبات است و در بين حبوبات در ايران بيشترين سطح زير كشت را به خود اختصاص داده است(8، 11، 17 و 21). نخود بطور معمول 25درصد پروتئين دارد(9). دو عامل مهم در افزايش عملكرد ميزان كود مصرفي و تراكم مطلوب است كه در اين تحقيق سعي شده بهترين ميزان كود فسفر و تراكم مورد نياز مشخص شود از علائم اصلي كمبود فسفر آن است كه معمولاً قبل از اينكه طول گياه به 8-6 سانتي‌متر برسد، رنگ ارغواني در برگ‌هاي زيرين گياه پديدار مي‌شود(2 و 21). مصرف فسفر باعث زودرسي و بلوغ زود هنگام كه منجر به فرار از خشكي مي‌شود، مي‌گردد(21). مشاهده شده كه با كاربرد 75 كيلوگرم P2O5  همراه با آبياري افزايش عملكرد را معني‌دار مي‌كند (19 و 20).

همچنين هيچ واكنشي در رابطه با بكارگيري فسفر در ميزان‌هاي كم فسفر موجود در خاك (2ppm) به هنگامي كه ميزان رطوبت از شرايط اپتيمم پائين‌تر باشد مشاهده نمي‌شود (19، 20 و 21). عكس‌العمل نخود به كود فسفره بستگي به ميزان فسفر موجود در خاك دارد (11 و 21). مقدار كود فسفره قابل توصيه براي نخود بين 150-100 كيلوگرم فسفات آمونيم در زمان آماده‌سازي زمين و به هنگام كاشت مي‌باشد(2، 6، 8 و11). بر اساس تحقيقات انجام شده در شمال هند (21) و جنوب غربي استراليا (22) و نتايج چند مطالعه در هند (2، 21 و 23) نشان مي‌دهد كه 33 بوته در مترمربع بهترين تراكم بوته نخود مي باشد. در تبريز با افزايش تراكم بوته تا 50 بوته در مترمربع در شرايط آبياري و 25 بوته در شرايط ديم موجب افزايش عملكرد شده است(14). در كشور سوريه مشاهده گرديد در شرايطي كه آب كافي در اختيار گياه بوده تغيير تراكم از 5/18 به 8/27 بوته  در مترمربع در كشت زمستانه موجب افزايش معني دار عملكرد گرديد ولي در كشت بهاره هيچ‌گونه تأثيري نداشت(21). دو برابر كردن جمعيت گياهي بوسيله تغيير در فاصله رديف از 60 سانتي‌متر به 30 سانتيمتر موجب افزايش عملكرد در كشت زمستانه نخود در غرب اردن تا 52 درصد شده است(18). بر اساس آزمايشات انجام شده جهت مناسبترين تراكم بوته تعداد 29 بوته در مترمربع براي رقم Filip84-48c مناسب است (4).

در بررسي‌هاي ديگري كه توسط ساكسنا (23) و كتينگ و كوپر (18) انجام گرفت نتايج زير حاصل شده است:

ژنوتيپ‌هائي كه ايستاده هستند نسبت به تيپهاي گسترده عكس‌العمل بهتري به افزايش تراكم بوته نشان مي دهند.

زمانيكه تراكم بوته از 33 بوته در هر مترمربع به 50 بوته در هر مترمربع در تيپ‌هاي ايستاده افزايش يافته و فاصله بوته‌ها از 30 سانتي‌متر به 20 سانتي‌متر كاهش داده شود محصول به نحو چشمگيري افزايش خواهد يافت.

مناسبترين تراكم بوته نخود تيپ گسترده يا خوابيده 33 بوته در هر مترمربع مي‌باشد(2 و 21).

در ايستگاه هاشم‌آباد گرگان در سال زراعي 85 – 1384 آزمايشي براي تعيين بهترين تاريخ كاشت و بهترين تراكم در قالب كرت‌هاي نواري بر روي نخود رقم Filip84-48c (هاشم) اجرا گرديد و بالاترين عملكرد مربوط به تاريخ كاشت سوم (اول آذرماه) و تراكم 290000 بوته در هكتار بوده است(7). تيمارهاي آزمايش در سال 1347 در دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران شامل تراكم بوته 600-200 هزار بوته در هكتار نشان داد كه ميزان عملكرد تا ميزان تراكم 500000 بوته در هكتار افزايش يافت، اگرچه اين رابطه در سال‌هاي 46-1345 تا ميزان 300000 بوته برقرار بود. با افزايش تراكم بوته در هكتار تعداد غلاف در هر بوته كاهش و وزن بذر افزايش يافته است(10).

مواد و روش‌ها

این آزمایش به منظور بررسی اثر کود فسفره و تراکم بوته بر روی ارقام نخود صورت گرفت. آزمایش در مزرعه تحقیقاتی هاشم‌آباد متعلق به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گرگان در سال 85–1384 انجام پذیرفت.

مزرعه تحقیقاتی هاشم‌آباد در 15 کیلومتری غرب گرگان واقع است و به لحاظ خاک مزرعه دارای بافت خاک لوم رسی، pH خاک 8/7–5/7 و میزان بارندگی از 700–600 میلی‌متر متغیر بود. به منظور اندازه‌گیری میزان فسفر خاک محل آزمایش نمونه‌برداری در سطح 30–0 سانتی‌متر عمق خاک صورت گرفت و به آزمایشگاه ارسال گردید و نتیجه نهایی حاکی از وجود ppm12 فسفر در خاک مزرعه بود. با توجه به نتیجه آزمایشگاه، جهت آزمایش میزان فسفر 0، 45 و 90 کیلوگرم فسفر در هکتار در نظر گرفته شد.

این آزمایش به منظور بررسی اثر کود فسفره و تراکم بوته بر روی ارقام نخود در ایستگاه هاشم‌آباد گرگان با استفاده از طرح کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی شامل 3 سطح کود فسفره (کود فسفره=A شامل سه مقدار 0= a1، 45=a2 و90=a3 کیلوگرم سوپرفسفات ترپیل در هکتار) بود که قبل از کاشت با دیسک به خاک داده شد. فاکتور فرعی شامل ترکیب 3 رقم (رقم=C و c1=Filip86-50c وc2=Filip89-50c وc3=Filip84-48c) و سه تراکم بوته (تراکم=B،20=b1، 30=b2، 40=b3  بوته در مترتربع) به صورت فاکتوریل بود. در مجموع 27 تیمار در سه تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند. عملیات کاشت در تاریخ اول آذرماه به مدت 4 روز صورت گرفت. هر کرت شامل 4 خط کشت به فاصله cm50 و به طول m9 بود. فواصل بوته‌ها روی خط 5، 7 و 10 سانتی‌متر تنظیم گردید. عملیات آماده سازی زمین و کاشت شامل شخم و دو دیسک عمود بر هم و ایجاد پشته به فواصل cm50 بوده است.

در طول رشد و نمو عملیات زراعی عبارت بود از:

وجین توسط دست در 3 نوبت، سمپاشی بر علیه آفت مینوز و هلیوتیس در یک نوبت با سم دروسبان به مقدار یک لیتر در هکتار، ضدعفونی بذر به هنگام کاشت با سم بنومیل انجام شد. یادداشت‌برداری‌های لازم از مراحل رشد و نمو صفات موردنظر در طول عملیات داشت صورت گرفت. اولین نمونه‌برداری در تاریخ 15/1/ 85 مصادف با 135 روز بعد از کاشت با خروج گیاه از مرحله روزت صورت گرفت. دومین نمونه‌برداری در اول اردیبهشت ماه، 152 روز پس از کاشت با شروع گلدهی، سومین نمونه‌برداری در شانزدهم اردیبهشت، 168 روز پس از کاشت تقریباً مصادف با پایان گلدهی، چهارمین نمونه‌برداری در دوم خردادماه، 185 روز پس از کاشت تقریباً در مرحله پر شدن دانه و پنجمین نمونه‌برداری در شانزدهم خرداد، 199 روز بعد از کاشت به هنگام رسیدن فیزیولوژیک و ششمین نمونه‌برداری در سوم تیر ماه، 217 روز بعد از کاشت به هنگام برداشت صورت گرفت. در نمونه‌برداری برای افزایش دقت حذف دو خط کناری و نیم متر از ابتدا و انتهای هر خط صورت گرفت و ردیف‌های وسط برای نمونه‌برداری اندام‌های هوایی جهت محاسبه رشد و عملکرد دانه مورد استفاده قرار گرفت. در نمونه‌برداری و نیم متر طولی ردیف کشت برداشت گردید و درون پاکت کاغذی به آزمایشگاه منتقل و بعد از اندازه‌گیری سطح برگ در آون تهویه‌دار با دمای 70 درجه سانتی‌گراد به مدت 48 ساعت قرار گرفت و وزن خشک آنها تعیین در فواصل هر نمونه‌برداری 25 سانتی‌متر طولی به عنوان حاشیه حذف گردید.

در نهایت 4 متر از 9 متر طول خطوط کشت از دو خط وسط برای نمونه‌برداری برداشت شده و 5 متر باقیمانده برای برآورد عملکرد و اجزای آن مورد استفاده قرار گرفت. در طی نمونه برداری‌ها در مراحل مختلف صفات مورد ارزیابی عبارت بودند از: ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ، وزن خشک کل، وزن خشک برگ، تعداد غلاف، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه، عملکرد نهایی دانه و شاخص برداشت.

برای محاسبه سطح برگ از دستگاه اندازه گیری سطح برگ استفاده شد. عملیات برداشت در تاریخ سوم تیر ماه 1385 با دست صورت گرفت. عملیات خرمن کوبی نیز با دست انجام پذیرفت. پس از آن بذرها در آزمایشگاه در آون تهویه دار خشک گردیده و توسط ترازوی دقیق وزن گردیدند. محاسبات آماری و رسم گراف‌ها با کمک برنامه MSTATC و هاروارد گرافیست صورت گرفتند.

 

عملکرد و اجزاء عملکرد

1) تعداد غلاف در بوته

 

30,000 ریال – خرید

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله اصلاح ژنتیکی نخود
 • مقاله نخود
 • مقاله شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی