پاورپوینت روستای پشتیر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پاورپوینت روستای پشتیر مربوطه  به صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۱  اسلاید است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پاورپوینت روستای پشتیر نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پاورپوینت مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

شناسایی منطقه ( حوزه نفوذ )
شناسایی روستا :
معرفی روستا به لحاظ موقعیت جغرافیایی :
تعیین محدوده اراضی کشاورزی ومنابع طبیعی روستا :
بررسی منابع تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی روستا
۱-۳- آب آشامیدنی :
آب کشاورزی :
بررسی ویژگیهای جمعیتی روستا :
۱-۴- تعداد جمعیت وتحولات آن :
۲-۴- تعداد وبعد خانوار
۳-۴- ساخت جنسی وسنی :
۴-۴- آموزش وسواد :
بررسی وضع فعالیت درروستا :
وضع فعالیت واشتغال :
شناخت وبررسی علل پیدایش روستا :
شناخت عوامل مؤثردرشکل گیری روستا :
۱-۸- مسکونی :
۲-۸- تجاری :
۳-۸- آموزشی :
۴-۸- بهداشتی ودرمانی :
۵-۸- مذهبی وفرهنگی :
۸- صنایع وکارگاه :
۷-۸- تأسیسات وتجهیزات روستایی :
بررسی چگونگی مالکیت اراضی روستا:
۱۰- شناخت کیفیت ابنیه روستا :
۱۱- بررسی شبکه ارتباطی موجودروستا :
۱-۱۱- شبکه معابراصلی درجه یک :
۲-۱۱- شبکه معابراصلی درجه دو :
۳-۱۱- شبکه معابرفرعی درجه یک :
۴-۱۱- شبکه معابرفرعی درجه دو :
۱۲- بررسی تأسیسات آب آشامیدنی ،برق ، سیستم فاضلاب ونحوه دفع آبهای سطحی درروستا :
۱۳- بررسی مصالح ساختمانی موجود وکاربرد آنها :
۱۴- بررسی معماری و ترکیب فضاهای مسکونی و واحدهای همسایگی :
معماری سنتی یا قدیمی :
فضای بسته :
فضای نیمه باز :
فضای باز :
معماری جدید :
پیشنهاد الگوی معماری و بهسازی سازه ای مسکن روستا :
۲- شبکه معابرپیشنهادی :
ارائه طرح پیشنهادی از مراکز محلات ومیادین وگره های اصلی روستا :
ارائه طرحهای مربوط به جمع آوری وهدایت آبهای سطحی وپیشنهاد اصلاح تأسیسات زیربنایی :

شناسایی منطقه ( حوزه نفوذ )

تعیین حوزه نفوذ روستا با توجه به موقعیت جغرافیایی ، راههای ارتباطی ونحوه استفاده از خدمات با ارائه روش :

روستای پشتیراز امکانات وخدمات اولیه مناسبی برخورداراست . اما بسیاری از خدمات مورد نیاز ساکنین این روستا درسطح بالاتراز روستای گوراب زرمیخ ( مرکز بخش ) شهرصومعه سرا وشهرفومن تأمین می گردد . به عبارتی امکانات وخدمات موجود روستای پشتیررتنها نیازهای اولیه ساکنین این روستا را تأمین می نماید . از اینرو نمی توان برای روستای مذکورروستاها حوزه نفوذ مشخص نمود . بلکه این روستا وروستاهای اطراف آن تحت پوشش مراکز برتراطراف خود از جمله مرکز بخش وشهرستان می باشند .

 

شناسایی روستا :

معرفی روستا به لحاظ موقعیت جغرافیایی :

روستای پشتیردردهستان گوراب زرمیخ از بخش میرزا کوچک جنگلی شهرستان صومعه سرا قراردارد . این روستا از سمت شمال به روستای گوراب زرمیخ ، از جهت شرق به روستای کمامردخ ، از سمت جنوب به روستای خشک نودهان واز جهت غرب به روستاهای تطف وچالکسرمحدود می گردد .

این روستا در۴۹ درجه ، ۱۲ دقیقه طول جغرافیایی و۳۷ درجه ۱۶ دقیقه عرض جغرافیایی واقع گردیده است .

روستای مذکورنسبت به مرکز دهستان ( گوراب زرمیخ ) ونسبت به مرکز بخش ( میرزا کوچک جنگلی ) ۳ کیلومتر ، نسبت به مرکز شهرستان ( صومعه سرا ) ۱۶ کیلومتروسبت به مرکز استان ( شهررشت ) ۴۲ کیلومترفاصله دارد .

نقشه موقعیت روستای پشتیردردهستان گوراب زرمیخ

تعیین محدوده اراضی کشاورزی ومنابع طبیعی روستا :

بیشترین درصد اراضی کشاورزی روستای پشتیربه کشت برنج اختصاص یافته ، همچنین درصدی از اراضی مذکوربرای کشت محصولاتی نظیرسبزی وصیفی مورد استفاده قرارمی گیرد . علاوه برموارد فوق قسمتی از زمینهای روستا برای کاشت محصولات باغی که عمدتاً چای می باشد بکارمی رود . زمینهای کشاورزی روستای پشتیرتوسط اراضی کشاورزی روستای گوراب زرمیخ از سمت شمال ، کمامردخ ازسمت شرق ، خشک نودهان از قسمت جنوب وتطف وچالکسراز طرف غرب احاطه شده اند .

بررسی منابع تأمین آب آشامیدنی وکشاورزی روستا

۱-۳- آب آشامیدنی :

روستای پشتیر دروضع موجود از تأسیسات آب آشامیدنی بهداشتی برخوردارمی باشد . آب آشامیدنی این روستا از طریق چاه عمیقی که درمرکز روستا حفرگردیده به منبعی که درسطح روستا ایجاد گردیده انتقال وذخیره شده ودرنهایت به وسیله شبکه های فرعی به خانوارهای این روستا انتقال داده می شود . البته تأسیسات آب آشامیدنی این روستا قدیمی بوده از اینرونیاز به بهسازی وتقویت دارد .

 

آب کشاورزی :

نهرهای متعدد وکانالهای آبرسانی درسطح روستا تأمین کننده آب مورد نیاز کشاورزی ساکنان آن می باشند . این آبهای سطحی موجب رونق اقتصاد کشاورزی شده وفعالیت ساکنین روستا دراین بخش تولیدی متمرکز گردیده است .

علاوه برنهرهای موجود درسطح روستا ، درصدی ازاراضی کشاورزی آن از طریق پمپاژ آبیاری می شوند . البته درفصول کشاورزی معمولاً نهرها وکانالهای آبرسانی بدلیل عدم وجود نزولات جوی کم آب می شوند وبلعکس درفصول غیرکشاورزی نزولات جوی فراوان است به عبارتی تقویم زراعی با تقویم ریزشهای جوی هماهنگی ندارد .

بررسی ویژگیهای جمعیتی روستا :

جمع آوری اطلاعات جمعیتی وتجزیه وتحلیل درمورد پارامترهای مربوط به آن یکی از اساسی ترین موارد برنامه ریزی درهرمجتمع زیستی محسوب می گردد . بنابراین دراین زمینه باید مطالعات دقیقی صورت پذیرد .

 

1-4- تعداد جمعیت وتحولات آن :

با توجه به موارد فوق وطبق سرشماری سالهای ۴۵،۵۵،۶۵،۷۵ تعداد جمعیت روستای پشتیربه ترتیب ۲۲۲۲،۲۹۷۷،۳۳۲۸،۳۱۵۱ نفرگزارش شده است . درصد نرخ رشد جمعیت روستا دردهه ۵۵-۴۵ ، ۶۵-۵۵ ، ۷۵-۶۵ به ترتیب برابر۰/۳ ، ۱/۱ ، ۵/۰ – درصد بدست آمده است .

مقایسه درصد نرخ رشد جمعیت روستا با مناطق روستایی استان وشهرستان صومعه سرا نشان می دهد که دردهه ۷۵-۶۵ نرخ رشد جمعیت مناطق روستایی استان ۷۴/۰ درصد ، مناطق روستایی شهرستان ۷۹/۰ – درصد وروستای ۵/۰ – درصد بوده است .

برپایه اطلاعات اخذ شده از خانه بهداشت روستای مورد مطالعه جمعیت این روستا درسالهای ۷۸ و ۷۹ به ترتیب ۳۲۵۵ ، ۳۲۱۸ نفرگزارش شده که نرخ رشد یکساله آن درسالهای فوق ، ۱/۱- درصد بدست آمده است .

۲-۴- تعداد وبعد خانوار

برپایه آمارسالهای ۴۵‌،‌۵۵ ، ۶۵ ، ۷۵ تعداد خانوارروستای مورد مطالعه به ترتیب ۳۸۴ ، ۴۶۱ ، ۵۴۷ ، ۶۶۱ خانواربوده وبعد خانوارنیز با توجه به تعداد جمعیت وخانوارطی همین سالها به ترتیب ۸/۵ ، ۵/۶ ، ۱/۶ ، ۸/۴ نفر بدست آمده است .

بعد خانوارمناطق روستایی شهرستان ومناطق روستایی استان درسال ۷۵ ، به ترتیب ۵/۴ و ۵/۴ نفربوده است . بعد خانوارروستا ، مناطق روستایی شهرستان واستان طی سالهای گذشته درحال کاهش بوده واین امرنشان دهنده تبدیل شدن خانوارهای گسترده به خانوارهای هسته ای می باشد .

براساس آمار اخذ شده از خانه بهداشت روستای پشتیردرسال ۷۹ تعداد خانواراین روستا به ۵۷۰ خانواررسیده است . ( جدول شماره ۲۱و۲۲ )

۳-۴- ساخت جنسی وسنی :

جوامع بشری شکل گرفته از دوجنس زن ومرد می باشد ومطالعه توزیع جمعیت برحسب جنس ، شمارزنان درمقابل مردان ونسبت موجود بین آنها را مشخص می سازد .

برپایه آخرین اطلاعات اخذ شده از خانه بهداشت روستای پشتیر، از کل جمعیت ۳۲۱۸ نفرروستا درسال ۱۳۷۹ ، تعداد ۱۷۰۸ نفرمرد و۱۵۱۰ نفرزن بوده اند . نسبت جنسی جمعیت دراین سال ۱۱۳ نفربدست آمده است ، به نحوی که به ازای هر۱۰۰ نفرزن ۱۱۳ نفرمرد وجوددارد . نسبت جنسی جمعیت درسنین مختلف ، متفاوت است . به طوری که بالاترین نسبت جنسی (۱۵۶نفر) متعلق به گروه ، ۴-۰ ساله ،‌ وپایین ترین نسبت جنسی (۵۷ نفر ) متعلق به گروه سنی ۴۹-۴۵ ساله بوده است .

یکی از متغیرهای اصلی جمعیتی سن بوده وتوزیع جمعیت یک روستا درگروههای مختلف سنی صورت می پذیرد که این امراز لحاظ اقتصادی واجتماعی حایز اهمیت فراوان می باشد . براساس آماربدست آمده از خانه بهداشت روستای مورد مطالعه از کل جمعیت ۳۲۱۸ نفرروستا درسال ۱۳۷۹ ، ۳۱/۳۳ درصد درگروه سنی کمتراز ۱۵ ساله ، ۴۴/۶۰ درصد درگروه سنی ۶۴-۱۵ ساله و۲۴/۶ درصد درگروه سنی بالاتراز ۶۵ ساله قرارداشته اند . ( جدول شماره ۲۳و۲۴ )

 

4-4- آموزش وسواد :

مسأله آموزش دربرنامه ریزیهای هر سکونتگاه زیستی از اولویت برخورداربوده وبرآورد کمبودها ونیازهای مربوط به آن از لحاظ اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی اهمیت فراوان دارد.

واحدهای آموزشی رستای پشتیرشامل ۵ واحد دبستان و۲ واحد مدرسه راهنمایی است . تعداد دانش آموزان ابتدایی وراهنمایی به ترتیب ۳۵۶ و ۲۱۷ نفرمی باشد . واحدهای آموزشی روستا درشرق ، مرکز وجنوب آن واقع شده اند . از کل جمعیت ۶ ساله وبالاترروستا طبق آمارسال ۱۳۶۵ حدود ۰۶/۵۸ درصد با سواد بوده اند که درسال ۱۳۷۵ این رقم با ۰۶/۱۲ درصد افزایش به ۱۲/۷۰ درصد تغییرنمود. ( جدول شماره ۲۵ )

بررسی وضع فعالیت درروستا :

درروستای مورد مطالعه وجود زمینهای مرغوب که خاک موجود درآنها سرشاراز مواد آلی ، همچنین رسوبات برجای مانده از رودخانه ها میباشد ، کشاورزی را به عنوان بخش محوری برای ساکنان روستا مطرح ساخته است .

مساحت کل اراضی زیرکشت برنج روستای پشتیردرحدود ۶۸۰ هکتارمی باشد وسرانه آن نسبت به هرنفر۲۱۱۳ مترمربع ونسبت به هرخانوار۱۱۹۳۰ مترمربع است . بازده ۶۸۰ هکتاربرنج روستا ۲۷۲۰ تن تولید شلتوک برنج وبازده هرهکتار۴ تن شلتوک می باشد . همچنین درحدود ۱۰ هکتاراراضی زیرکشت سبزی وصیفی با بازده ۳۸ تن تولید درسطح روستا وجوددارد .

مساحت کلی اراضی باغی این روستا ۳۴۰ هکتاربوده وسرانه آن نسبت به هرنفر۱۰۵۷ مترمربع ونسبت به هرخانوار۵۹۶۵ مترمربع است .

درروستا مورد مطالعه دامداری به طریقه سنتی متداول بوده ونوع دام مورد پرورش دراین روستا عمدتاً گاووگوساله میباشد . طبق آمارجهاد سازندگی تعداد کل گاو وگوساله درروستا ۲۵۰۰ رأس ومتوسط آن نسبت به هرخانوار۴/۴ رأس می باشد . علاوه برآن به تعداد ۲۰ رأس گاومیش وبچه گاومیش و۲۰ رأس گوسفند وبره نیز توسط روستائیان پرورش داده می شود . عدم وجود مرتع برای چرای دام ، باعث گردیده تا دامها قبل از فصل کاشت برنج ، هم علوفه مورد نیاز از کاه وساقه خرمن شده برنج ، تأمین می گردد . علاوه برموارد فوق ، پرورش مرغ ، اردک وسایرطیوردراین روستا معمول می باشد که عمدتاً برای رفع نیاز خانوارهای روستا نگهداری می شود .

واحدهای صنعتی وکارگاهی روستای پشتیرشامل ۴ واحد برنجکوبی و۱ واحد چوبری است. همچنین ۱ واحد کارخانه تولید کیک وکلوچه ( غنچه طلایی ) درسطح روستا موجود می باشد . تعدادی از ساکنین روستا دراین واحدهای صنعتی – کارگاهی مشغول به فعالیت هستند .

واحدهای تجاری بسیارمتنوعی درسطح روستای پشتیرخصوصاَ حول محوراصلی درمرکز آن وجوددارد . این واحدهای تجاری زمینه فعالیت تعدادی از ساکنین روستا را فراهم آورده اند . همچنین تعدادی از ساکنین روستا درواحدهای خدماتی از جمله واحدهای آموزشی – درمانی ، دفترمخابرات ،‌ و….. مشغول به فعالیت هستند .

وضع فعالیت واشتغال :

از آنجایی که فعالیت اغلب ساکنین روستا دربخش کشاورزی متمرکز شده ، بنابراین برنامه ریزی برای بهبود وضعیت فعالیت روستائیان وفراهم آوردن زمینه لازم جهت ایجاد شغل برای افراد بیکارلازم وضروری است .

براین اساس از کل جمعیت دهساله وبالاترروستا درسال ۱۳۷۵ ، تعداد ۱۱۵۷ نفرفعال و۱۳۰۵ نفرغیرفعال بوده اند . از تعداد جمعیت فعال روستا ۱۰۷۵ نفرشاغل و۸۲ نفربیکاربوده اند . نرخ اشتغال ۹۱/۹۲ درصد ونرخ بیکاری ۰۹/۷ درصد بدست آمده است دراین سال متوسط نرخ اشتغال دهستان ۳۲/۸۶ درصد ومتوسط نرخ بیکاری آن ۶۸/۱۳ درصد ، همچنین نرخ اشتغال مناطق روستایی شهرستان ۱۷/۸۷ درصد ونرخ بیکاری آن ۸۳/۱۲ درصد بوده است .

شناخت وبررسی علل پیدایش روستا :

یکی از عوامل بسیارمؤثردرشکل گیری روستای مورد مطالعه ، روابط متقابل عناصرموجوددرمحیط طبیعی می باشد ، البته عوامل انسانی نیز دراین شکل گیری نقش عمده ای ایفا می نمایند . درادامه هریک از عوامل مؤثردرشکل گیری وپیدایش روستا بصورت خلاصه مورد بررسی قرارمی گیرد

آب : یکی از پارامترهای اصلی درآبادانی یک سکونتگاه زیستی وجود آب مورد نیاز برای ادامه زندگی موجودات زنده خصوصاً ‌انسان می باشد ، که موجب تمرکز زیستگاه بشری دریک محدوده جغرافیایی می گردد . درروستای مورد مطالعه نیز وجود آبهای سطحی وزیرزمینی به میزان زیاد زمینه لازم را برای شکل گیری واحدهای مسکونی درزمینهایی که استعداد کشاورزی دارند ، فراهم آورده است .

 

توپوگرافی : از نظرتوپوگرافی روستای پشتیرازسطحی هموارومسطح بهره مند بوده وزمینهای این روستا از شیب بسیارملایمی برخوردارهستند . از اینرو جهت کشت وزرع بسیارمناسب می باشند وخود بعنوان عاملی دراستقرارجمعیت وفعالیت تلقی می گردند .

خاک : خاکهای محدوده روستا سرشاراز مواد رسوبی برجای مانده از رودخانه ها هستند . این خاکها حاوی مواد آلی ناشی از تجزیه گیاهان برگ درختان می باشند . بنابراین از لحاظ کشاورزی مرغوب بوده وتمرکز واحدهای مسکونی درمیان اراضی کشاورزی روستا را موجب گردیده اند .

اقلیم : خصوصیات آب وهوایی مناسب که باعث ریزشهای جوی فراوان شده زمینه لازم را برای سکونت ونیز برای انجام فعالیتهای کشاورزی وبه تبع آن تمرکز جمعیت درسطح این روستا را فراهم کرده اند .

عوامل اجتماعی وانسانی : هرچند عوامل طبیعی نقش زیادی درپیدایش روستا داشته اند اما عوامل دیگر چون اشتراکات زبانی ، قومی ، فرهنگی وخویشاوندی نیز باعث همزیستی ساکنین این روستا درکناریکدیگراززمان گذشته تا کنون شده است .

 

شناخت عوامل مؤثردرشکل گیری روستا :

محورهای ارتباطی داخل روستا موجب شکل گیری تعدادی از واحدهای مسکونی درحاشیه آن ،‌ شده است . تراکم ساخت وسازها درمرکز محله روستا بدلیل وجود واحدهای خدماتی وتجاری بیشتراز سایرنقاط آن می باشد . همچنین زمینهای کشاورزی که از لحاظ اقتصادی نقش محوری را برای ساکنین روستا ایفا می نمایند از عمده ترین عوامل شکل گیری محدوده مورد مطالعه بشمارمی روند . علاوه برموارد فوق تعداد زیادی از واحدهای مسکونی با اجزایی نظیرانبارمحصولات کشاورزی ، محل نگهداری دام و… بصورت مجموعه ای درمیان زمین کشاورزی متعلق به هرخانواده بصورت پراکنده شکل گرفته اند . بطورکلی بافت عمده ای ازروستا بصورت پراکنده می باشد .

شناخت وتعیین نحوه کاربری فضاهای موجود اعم از مسکونی ، اداری ، خدماتی ورفاهی ومحاسبه سطوح مربوطه

۱-۸- مسکونی :

تعدادی از واحدهای مسکونی محدوده مورد مطالعه درحاشیه محورارتباطی روستا ، بویژه درمرکز محله آن بخاطروجود واحدهای تجاری شکل گرفته ، همچنین تعداد زیادی از این واحدها هم درمیان اراضی کشاورزی پدید آمده اند .

فضاهای مسکونی روستای پشتیردروضع موجود حدود ۳۰۸۹۲۰ مترمربع بوده و۲۵/۶۷ درصد از بافت ساخته شده روستا را شامل می گردد وسرانه آن ۹۶ مترمربع است . متوسط قطعات مسکونی روستا ۵۳۰ مترمربع می باشد . بالابودن متوسط قطعات واحدهای مسکونی به علت نوع معیشت ، تولید ونحوه زندگی دراین روستا ، به عبارتی اکثرروستاهای استان گیلان است . خانوارهای روستایی از محوطه وعرصه های باز وگسترده برای سکونت خود استفاده می نمایند .

 

2-8- تجاری :

واحدهای تجاری متنوعی حول محورارتباطی روستا خصوصاً مرکز محله آن استقراریافته اند ، همچنین تعدادی از این واحدها بشکل پراکنده درسطح روستا بوجود آمده اند که به ساکنان روستا خدمات دهی می نمایند .

مساحت کل واحدهای تجاری روستای مورد نظردرحدود ۶۰۰۰ مترمربع بوده و۳۱/۱ درصد از بافت ساخته شده روستا را شامل می گردد وسرانه آن ۹/۱ مترمربع نسبت به هرنفرمی باشد .

 

3-8- آموزشی :

روستای پشتیردروضع موجود دارای ۵ واحد آموزشی درمقطع دبستان و۲ واحد آموزشی درمقطع راهنمایی می باشد .

مساحت کل واحد آموزشی مقطع دبستان روستا ، ۷۵۰۰ مترمربع بوده که این میزان ۶۳/۱ درصد از بافت ساخت وساز شده روستارا شامل می گردد وسرانه آن ۳/۲ مترمربع است .

مساحت کل واحد آموزشی مقطع راهنمایی روستا ۲۵۰۰ مترمربع و۵۴/۰ درصد از بافت ساخت وساز شده روستا را دربرمی گیرد وسرانه آن ۷۸/۰ مترمربع است . واحدهای آموزشی روستا درشرق ،‌ مرکز وجنوب آن استقراریافته اند .

 

4-8- بهداشتی ودرمانی :

حمامی با مساحت ۱۵۰ مترمربع درمرکز این روستا دایراست و۰۳/۰ درصد از بافت ساخت وساز شده روستا را شامل می گردد .

روستای مورد مطالعه دارای ۱ واحد خانه بهداشت بوده که درمرکز آن واقع گردیده است . مساحت کل این کاربری ۵۰۰ مترمربع می باشد و۱۱/۰ درصد از بافت ساخته شده روستا را شامل می گردد وسرانه آن ۱۶/۰ مترمربع است .

خانه بهداشت روستا درزمینه مراقبت اطفال ، زنان بارداروتنظیم خانواده ، پیگیری بیماریها ، بهداشت محیط وواکسیناسیون به مردم سرویس دهی می نماید .

 

5-8- مذهبی وفرهنگی :

 

45,000 ریال – خرید

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.