پاورپوینت سیر تحول خط ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پاورپوینت سیر تحول خط ایران مربوطه  به صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۴  اسلاید است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پاورپوینت سیر تحول خط ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پاورپوینت مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

پیشگفتار
مقدمه
سیر تحول خط ایران
نتیجه گیری
منابع مأخذ

منابع مأخذ:

-فضائلی،حبیب الله،اطلس خط۱۳۵۰،نشریه انجمن آثارملی اصفهان

– یساولی ثانی،جواد،پیدایش وسیرتحول خط،۱۳۶۳،انتشارات فرهنگسرای انقلاب

– ابوذری،محمد- تهرانی مقدم،احمد-شریف زاده،سیدعبدالمجید،آشنایی بامیراث هنری وفرهنگی ایران ،۱۳۸۱،شرکت چاپ ونشرکتابهای درسی ایران

– حیدرپور،امیراقبال،تاریخچه خط ایران وجهان.

بهار،محمدتقی،منشأوسیرتحول خط فارسی

گفتوگوباآقای بلیوانی(زرتشتی)

پیشگفتار:

دیرزمانی است که مردم جهان به اهمیت پیدایش خط والفبای آن پی برده، خواسته اندبدانند،کی وکجاوچگونه اختراع شده است.ولی باوجودتحقیقات وآراء مختلف این بحث هنوزبه مرتبه قطعیت نرسیده وتحقیقات همچنان ادامه دارد.

باشگفتی مشاهده می کنیم علیرغم دگرگونی ورشدو تحولات خط درطول تاریخ بازهم امروزدرزندگی روزمره ازانواع سیاق های موجوددرطول تاریخ خط،استفاده  می شود. سرزمین پهناورایران نیزکه ازدوران باستان مصرتمدن های گوناگون ونقطه تلاقی فرهنگ های مختلف ودرنتیجه جایگاه زبانهای مختلف منسوب به شاخه های مستعدوباخطوط متنوع بوده است،ازاین قاعده مستثنی نیست،لیکن تحقیقات وپژوهشهای ما دراین زمینه بسیارناقص ومختصراست وکفاف سطح معاصراین علم را نمی دهد از این روجای پژوهش که حاوی تاریخچه خطوط اسلامی می باشد، همواره خالی بوده است.

گردآوری این تحقیق انگیزه هایی چون جلوگیری ازفراموشی وازمیان رفتن زحمات هنرمندان پیشین، دردسترس نبودن کتب وتحقیقات برای بهره جویی هنرجویان وعلاقه مندان وآگاه شدن اساتیدودانشجویان و علاقه شخصی به پیدایش وسیه  تحول خط می باشد و اینکه بدانیم منشأ خط نوشتاری امروزه ازکجاست.

 

مقدمه:

در روایت است که پیامبر(ص) فرمودند:«نخستین خط خداقلم بود و بفرمود تا همه بودنیهارا به رستاخیز بنویسند.»بدین ترتیب،نوشتن دارای منشأ الهی است.

سرنوشت انسان از همان روز ازل نوشته شده و تغییرناپذیری اش درحدیث پیامبر(ص) بیان شده است آنجاکه می فرماید:«قدرفع القلم».

نعمت داشتن “زبان واندیشه”وبه دنبال این دو،دستیابی انسان به«خط وکتابت» بارزترین ویژگی برتری انسان نسبت به سایرموجودات است.خط ونوشته را شاید بتوان مهمترین اختراع بشر در طول تاریخ دانست چراکه نوشته ها، مجرای انتقال اطلاعات،ثبت وضبط تاریخ هستند.

درمیان ملل متمدنه،خط منحصراًوسیله ی نمایش وضبط و تفهیم مقاصد و افکار است و استثناء ذوق لطیف ایرانی توانسته است ازآن، مانندسایرآثارصنایع ظریفه نیزاستفاده کند و اینک قرنهاست که خط ایرانی یکی ازمظاهرهنری ظریف ملی میباشد. ابن خلدون محقق تونسی تعریف جامع وکاملی ازخط نموده است. او     می نویسد: خط عبارتست ازنشانه هاواشکالی از حروف که این شکلها کلمات شنیدنی رانشان میدهد و دلالت برنیات درونی انسان دارد. بنابراین خط نسبت به کلمات یانشانه های لغوی درمرتبه دوم قرارداردواین فن ازهنرهای شریف است.

قبل ازظهوراسلام زبان وخط ایرانی،پهلوی بودوکتب علمی،سیاسی وادبی باآن نوشته می شدوفقط کتابهای دینی به خط اوستایی نگاشته می شد.ولی پس ازظهوراسلام،شهرهای ایران یکی پس ازدیگری خط عربی را (که دراوایل اسلام خط کوفی بود)اقتباس کردند و ازآن پس ایرانیان به خط کوفی وسپس به خط نسخ    می نوشتند. دراین رهگذرزبان فارسی نیز با برخی ازلغات عربی درآمیخت،درنتیجه زبانی موسوم به فارسی دری به وجودآمد.

قابل ذکراست که این دگرگونی به دلیل وسعت خاک ایران،درهمه جابه یک گونه ویک زمان صورت نگرفت.

چنانکه دربرخی ازنقاط ایران نظیرناحیه ی طبرستان که تعصب ویژه ای نسبت به حفظ شعایرملی خویش داشتند،درقرن دوم وسوم هجری نیزحتی از خط پهلوی استفاده میکردند.بزرگترین سنداین دوران سکه های اسپهدان طبرستان است.آنها خط پهلوی را برروی سکه های خودضرب میکردند. آثاردیگری نیز وجود داردکه بیانگر استفاده ازخط پهلوی درقرن چهارم ه.ق است.مثل کتیبه های برجهای لاجیم و رسکت  در مازندران که به خط پهلوی می باشد.

این نکته مسلم است که خط ازآغازپیدایش خوددرطی قرون واعصاربتدریج تحولات ودگرگونی های پیاپی دیده وراهای صعب ودشوارپیموده تابصورتهای کنونی درآمده است واین موضوع بستگی به تحولات وپیچ وخمهای تاریخ بشری واحتیاجات ورویدادهای مهم داشته است،ازقبیل تأسیس تمدنها،روی کارآمدن سلسله ها و انقراض سلسله های دیگر، مهاجرتهای اقوام،روابط بین آنها و ظهورادیان کتب مقدسه.

محققان، سیرتکاملی خط رابه صورت زیرتقسیم بندی کرده اند:

خط تصویری

۲- خط صوتی یامفهوم نگار

۳- خط هجایی یاسیلابی

۴-  خط الفبایی

دراین تحقیق به بررسی چگونگی پیدایش خط درایران خواهیم پرداخت.


سیر تحول خط ایران

ازمطالعه کتب ومقالات راجع به تاریخ الفباوچگونگی پیدایش حروف مسلم شده است که همه خطوط حرفی جهان ازیک اصل مشترک بوجودآمده است.ازاختلاف نظر بسیارمیان محققان مشاهده می شودکه صاحبان نظریه های مختلف گروهی طرفداراصل آریایی وسومری،عده ای جانبداراصل مصری،جمعی قائل به اصل سامی وبابلی،وبعضی تابع نظریه های دیگروبالأخره برخی طرفدارمأخذالهی ووحی شده اند.

پیچیدگی وابهامآغاز اختراع یکی ازنویسندگان دائرت المعارف بریتانیا راواداشته است که این حقیقت رااظهارنمایند:

۴۰۰سال است که دانشمندان جهان برکشف این مهم فرهنگی همت گمارده اندولی هنوز ازحقیقت دورمانده اندوچون مانمی توانیم ازروی تاریخ صحیح وحدس تاریخی،تاریخ دقیق ظهورالفباراتعیین نمایدپس ناچاربایدبه موجب مدارک صحیح که ازکتب آسمانی استفاده می شوداعتراف نماییم که این موضوع ازاختراعات بشری نبوده وازالهامات آسمانی بوده است که بوسیله پیامبران به مردم تعلیم داده شده است.[۱]

اسحاق تیلوردرسال ۱۸۸۳میلادی دوجلدکتاب مفصل درباره ی الفبانوشت که ازحیث جمع آوری خطوط جهان وترتیب جدولهاقابل توجه وهمیشه مورداستفاده است وچون اکثرمباحث کتاب باحدسهاواحتمالات برگزارشده خودمؤلف آنرا«حدس درخشان»خوانده واین اولین کتاب برای تاریخ پیدایش الفباست.

[۱] – (نقل ازمجله مهرشماره۵سال۴۲)

 

15,000 ریال – خرید

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    چهارشنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.