پاورپوینت مدیریت در اسلام


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پاورپوینت مدیریت در اسلام مربوطه  به صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۲  اسلاید است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پاورپوینت مدیریت در اسلام نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پاورپوینت مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه
تعریف مدیریت
نظریه نقشهای مدیریتی
خلاقیت مدیران
چه کسی خلاقیت و نوآوری می کند ؟
مدیریت موفق و مؤثر
چگونه می توان مدیرموفق ومؤثری بود ؟
ضرورت و اهمیت مدیریت
بوروکراسی اداری و مدیریت علوی :
ضرورت وجود مباحث انسان شناسى در رشته مدیریت

مقدمه

ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است.

وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود .بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولید است .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا انجا درست قلمداد میکند. که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و اسایش را به بوجود اورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج ان است نه شیوه انجام ان عمل.

تعریف مدیریت

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد.

واقعا باید گفت ؛که در ابتدا انسانها درباره مدیریت چقدر میدانند؟دانش مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت علم است یا هنر؟ بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مدریت آموزش فرا گرفت و بخشی دیگررا ضمن کار باید آموخت در واقع بخشی را که با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت است . و بخشی را که موجب به کار بستن اندوختها در شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نامند. «به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر توانستن .»

نظریه نقشهای مدیریتی

جدیدترین نظریه مدیریت نظریه نقشهای مدیری است اساس این نظریه این است که آنچه را مدیر انجام میدهد باید ملاحظه نمود و بر پایه چنین ملاحظاتی فعالیتها یا نقشهای مدیری را معین کرد . آدیزس (adizes ) با مطالعه مدیریت برای اداره موثرهر سازمان چهارنقش « مدیر تولید ـ اجرای ـ ابداعی و ترکیبی » را لازم میداند هر یک از این نقشهای مدیری با یکی از خرده سیستم و یک سیستم اجتماعی ارتباط دارد . زیرا هر نوع سازمانی خواه بازرگانی،صنعتی یا اداری یک سیستم اجتماعی است و بیشتر خرده سیستم های اجتماعی مرکب از خرده سیستم های به هم پیوسته زیادی هستند . که شامل خرده سیستم های انسانی ، اجتماعی ، اداری ، ساختاری ، اطلاعاتی ، تصمیم گیری و تکنولوژی اقتصادی است . ادریزس این چنین استدلال می کند که به طور کامل هر چهار نقش را ایفا کنند و هیچ گونه سبک مدیری غلط نداشته باشند اندکند زیرا چنین مدیری باید تکنسینی عالی ، رئیس ،مبتکر و نیز ترکیب کننده باشد. هر مدیری با توجه به نوع کار سطح سازمان و شرایط محیطی به درجاتی از مهارتها ی مدیری نیاز دارد . مدیریت به شکل یک هرم است که در پایین ان عالی ،در وسط میانی ، در بالا عملیاتی ؛مدیران عملیاتی ،این مدیران سرشان بسیارشلوغ است و مراجعه مکرر افراد موجب انقطاع کارشان می شود . و اغلب مجبورند برای نظارت در رفت وامد باشند و برای پرسنل خود ماموریتهای کاری خاص تعیین کنند وبا برنامه عملیاتی تفصیلی کوتاه مدت طرح ریزی کنند.

مدیران میانی؛ انها به طور مستقیم به مدیریت رده بالا گزارش میدهند کارشان مدیریت بر سرپرستا ن است و نقش حلقه واسطی را میان مدیریت عالی و مدیران عملیاتی به عهده دارند بیشتر وقتها به تحلیل دادهها ،اماده کردن اطلاعات برای تصمیم گیری تبدیل تصمیمهای مدیریت عالی به پروژههای معیین برای سرپرستان و جهت دادن به نتایج کار مدیران عملیاتی است . مدیریت عالی ؛ مدیری که در نقشهای عملیاتی و میانی موفق بوده و عملکرد کلی واحدهای عمده را ارزیابی می کنند و درباره موضوعات و مسائل کلی با مدیران سطح پایین به تبادل نظر می نشینند و بیشتر وقتشان را با همکاران یا افراد خارج از سازمان واندک زمانی را با افراد زیردست
می گذرانند.

هرمدیری باید خلاقیت داشته باشد خلاقیت یعنی به کارگیری توانایهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید تداوم حیات سازمانها به باسازی انها بستگی دارد؛ باسازی سازمانها از طریق هماهنگ کردن اهداف یاـ وضعیت روز و اصلاح و بهبود روشهای حصول این اهداف انجام می شود .

ماکسیم گورکی می گوید :اگر کار تفریح باشد زندگی لذتبخش است و اگر وظیفه باشد زندگی بردگی است

خلاقیت مدیران

هر مدیری باید خلاقیت داشته باشد خلاقیت یعنی به کارگیری توانای های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید . تداوم حیات سازمان ها به باسازی آنها بستگی دارد باسازی سازمان ها از طریق هماهنگ کردن اهداف با وضعیت روز و اصلاح و بهبود روش های حصول این اهداف انجام می شود .

چه کسی خلاقیت و نوآوری می کند ؟

هر انسان مدیر یا غیرمدیری از استعداد خلاقیت برخوردار است بنابرین نباید خلاقیت فقط در انحصار مدیران خاصی باشد زیراآنچه که محکمتر از وجود استعداد خلاقیت است جلوگیری از عوامل بازدارنده ظهور آن است که در صورت آزاد سازی ذهن از پیش فرض ها و الگو های زنجیرهای ذهنی در مدت کوتاهی توان خلاقیت و به کارگیری فکر های نو در عمل را می توان دو برابر افزایش داد.

مدیریت موفق و مؤثر

مدیریت موفق و مؤثر عبارت است ؛ از کسب اهداف سازمانی یا چیزی بیش از آن . « ویلیام جمیز» با تحقیقی که درباره انگیزش انجام داد ، به این نتیجه رسید که کارکنان ساعتی ، تقریباً با میزان کاری در حدود۲۰الی ۳۰ درصد توانایی یشان می توانستند شغل خود را حفظ کنند و اخراج نشوند؛ این تحقیق همچنین نشان داد که اگر کارکنان، انگیزش بیشتری داشته باشند تفریباً با ۸۰ الی ۹۰ درصد توانای خود، کار
می کنند . مدیری که بتواند حداقل کار مورد قبول را با استفاده از امکانات مدیری مانند : توبیخ ، کسر حقوق و …. فراهم سازد ؛ مدیر موفق نامیده می شود ولی مدیر مؤثر کسی است که بتواند ۸۰الی ۹۰درصد توانای های افراد را به کار گیرد .

چگونه می توان مدیرموفق ومؤثری بود ؟

برای موفق و مؤثر بودن ، توانای های ذاتی و اکتسابی معینی لازم است . مدیر مؤثر نیاز به توانای های فنی ، انسانی ادراکی ، طراحی و حل مسائل دارد . یک مدیر موفق ، نگرش و انگیزه های معینی دارد. پاداش های سازمانی (اضافه حقوق ، ارتقاء و …) و جو سازمانی بر انگیزه و انگیزش وی اثر دارد . یکی دیگر از موفقیت ، رویدادهای پیش بینی نشده وامدادهای غیبی است ؛ زیرا همیشه توانای های افراد نیست که برای ایشان موفقیت می اورد . بررسی میزان موفقیت و مؤثر بودن هر مدیر بر اساس دیدگاه و معیارهای سازمانی صورت می گیرد .

ضرورت و اهمیت مدیریت

اوآنجا که انسان طبعاً موجودى اجتماعى است و رفتارهاى اجتماعى و منبعث از طبیعت و فطرت اوست بخش مهمى از سعادت انسان در گرو تحقق نیازهاى اجتماعى و فطرى اوست. یکی از ارکان زندگی اجتماعی ، مدیریت است که تکلیف منابع مشترک و متفاوت انسانها را روشن می کند. تفاوت عالم انسانیت با عالم حیوانیت ضرورت مدیریت در زندگی اجتماعی انسان را بیشتر می سازد. مطالعه تاریخ و تتبع در زندگی بشر نیز ضرورت مدیریت را اثبات می کند زیرا ازآغز تا به امروز در هر کجا که چند نفر انسان گرد یکدیگر جمع شده اند ، نیاز به مدیریت در راس امورشان قرار گرفته است. و این معنا در کلام رسول(ص) نیز درمی یابیم ، که می فرماید:«لا یعل لثلاثه نفر یکونون بارض فلاة الاامرواعلیهم احدهم » «هیچ کاری برای سه نفری که در مکانی با یکدیگر هستند روانیست مگر آنکه نخست یکی از خودشان را بر خوشتن امیر سازند» .

حضرت علی(ع) د خصوص ضرورت مدیریت و رهبری در جامعه چنین می فرماید: «که بدون امیر مردم به جان یکدیگر خواهند افتاد».

همچنین حضرت علی(ع) رسول خدا باشد خراج را جمع آوری کند و در راه صحیح برای مردم خرج کند.می فرماید که خداوند متعال حاکم جمیع امور است و از مقتضیات احکام الهی آن است که باید در  بین مردم امیر و مدیری باشد تا هم امر معاش و هم معادشان را منظم نماید ، و ایشان وجود هرج و مرج در جامعه و نا امنی و پایمال شدن حقوق ضعفا را نتیجه نبود رهبر و مدیر سالم و عالم می داند.

با دقت در ایات و روایات در می یابیم که طبق فرامین خداوند بر مسلمانان واجب شده که هیچ کاری بی اذن رهبر و مدیر انجام ندهند. این مدیر باید دارای صفاتی چون عفت و آگاهی و پرهیزگاری و عالم به احکام قضاوت و صفت

حضرت امام رضا در لزوم تشکیل حکومت و نیاز به رهبر و مدیر چنین استدلال نموده اند که:

حیات و بقاى هر ملتى بستگى به وجود حکومت و زمامدار دارد.

حفظ اصول و فروع دین و مکتب بستگى به وجود رهبر و مدیر دارد.

جهت اجراى قوانین و جلوگیرى از تجاوزات مردم نسبت به یکدیگر

وجود رهبر ضرورىاست.

در سخنان امام نیز مى توان رمز بقاى جامعه را دررهبرى و مدیریت شایسته دانست اما نه تنها حیات و بقاى ملت از حیث امور دنیوى و گذران آن به صورت ایده آل را در گرو وجود رهبرى اندیشمند میداند بلکه گامى فراترنهاده و حفظ اصول و فروع دین را هم در گرو راهنماییهاى مدیر ذى صلاح مى داند و به این ترتیب ضرورت مدیریت و رهبرى را به شکل خاصى بیان می کند تا جامعه بشرى را به این اصل اساسى جامعه متوجه سازد.

هر فردى در زندگى روزمره خویش به نوعى با مشکلى از مدیریت مواجه است ، از محدوده کوچک خانواده گرفته تا سطوح بالاتر که شامل طیف مدیران جزء و کل و در ادارات و دولتمردان می شود.

لازمه تحقق مدیریت فراهم آمدن شرایطی است که اگر فراهم نیاید نه تنها مدیریت مفید نخواهد بود بلکه اثرات منفی از خود بر جای خواهد گذاشت به بیان دیگر ، ضرورت مدیریت صحیح و اصولی در اسلام است که اثر واقعی و نمود عینی مدیریت را هر چه موثرتر نمایان می سازد .

زندگی انسان در جهان هستی باید موزون باشد ، اگر انسان از نظام و مدیریت صحیح فاصله بگیرد با شکست و ناکامی مواجه خواهد شد و محکوم به شکست است زیرا کار جمعی بدون مدیریت مفهومب نخواهد داشت پس مدیریت به نیروها جهت و انگیزه می دهد و هر گونه سازماندهی و کنترل و هماهنگی با مدیریت صحیح تحقق می یابد در احادیث بر ضرورت مدیریت و رهبری تاکید شده که پیش از شروع هر کاری رهبری و مدیریت لایق برای رسیدن به هدف الزامب است . چنانچه امام علی (ع) می فرماید: «حُسن السیاسته یسدم الرئاسه»

سیاست خوب موجب دوام و ریاست است .

مدیریتی که عهده دار احرای قوانین و عامل به آنها باشد و به شکل قیم و نگاهبان برای آن عمل کند از یک سو ماتع بروز فساد و اعمال شر است و از سوی دیگر حدود احکام را در بین مردم جاری می سازد.

مرکزیت در جهان در گونه های مختلف نمود می یابد که هر کدان خصوصیات مخصوص به خود را دارند ، این نوع مرکزیت و رهبری با رهبریها و مدیریت های مرسوم در جهان متفاوت است . این تفاوت ریشه ای است و ریشه آن در ایدئولوژی مستتر است .

 

40,000 ریال – خرید

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مدیریت در اسلام
 • مقاله مدیریت علمی
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.