پاورپوینت مقایسه موردی چهار روش MPSIAC ، EPM ، FAO و BLM در برآورد فرسایش و رسوب حوضه آبخیز‌ تنگ ‌کنشت


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پاورپوینت مقایسه موردی چهار روش MPSIAC ، EPM ، FAO و BLM در برآورد فرسایش و رسوب حوضه آبخیز‌ تنگ ‌کنشت مربوطه  به صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۲  اسلاید است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پاورپوینت مقایسه موردی چهار روش MPSIAC ، EPM ، FAO و BLM در برآورد فرسایش و رسوب حوضه آبخیز‌ تنگ ‌کنشت نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پاورپوینت مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
۱) مواد و روشها
۱-۱) موقعیت طبیعی منطقه مورد مطالعه :
۱-۲) تشریح مدلها
۱-۲-۱) مدل PSIAC
1-2-2) مدل EPM
1-2-2) مدل EPM
1-2-3) روشFAO
1-2-4) روشBLM
1-3) روابط فرسایش و رسوب
۱-۳-۲) ضریب رسوبدهی به روش EPM
2) نتایج و بحث
۲-۱) روش MPSIAC
2-2) روش EPM
2-3) روش FAO
2-4) روش BLM
2-5) مقایسه نتایج مدلها
فهرست منابع

فهرست منابع

۱- اسکندری، ذ. و محمدی، ج. ۱۳۸۰٫ برآورد پتانسیل فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز چغاخور با استفاده از مدل EPM و سیستم های اطلاعات جغرافیایی. مجموعه مقالات هفتمین کنگره علم خاک ایران. دانشگاه فردوسی مشهد. ص ۱۲۳-۱۲۶٫

۲- اسکویی، س.، بروشکه، ا.، قدومی، ج. و عرب خدری، م. ۱۳۸۰٫ ارزیابی کارایی مدل پسیاک اصلاح شده در برآورد رسوب پنج حوزه آبخیز استان آذربایجان غربی. مجله پژوهش و سازندگی، شماره۵۲٫ ص ۳۷-۳۵٫

۳- بیات، ر.، رفاهی، ح.، درویش صفت، ع. و سرمدیان، ف. ۱۳۸۰٫ بررسی کارایی مدل‌های EPM و MPSIAC در برآورد رسوب حوزه آبخیز طالقان به کمک GIS. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد۳۲، شماره ۱٫ ص ۲۱۷-۲۰۳٫

۴- بی‌نام، ۱۳۸۲الف. گزارش مطالعات پوشش‌گیاهی حوضه آبخیز تنگ کنشت. ۴۰ صفحه.

بی‌نام، ۱۳۸۲ب. گزارش مطالعات خاک‌شناسی حوضه آبخیز تنگ کنشت. ۴۰ صفحه.

۵- حیدریان، ا. ۱۳۷۳٫ ارزیابی فرسایش و پیش بینی ان در مناطق کوهستانی حوزه لتیان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. ص ۱۳۰-۷۴٫

۶- رفاهی، ح. ۱۳۷۹٫ فرسایش آبی و کنترل آن. انتشارات دانشگاه تهران. ۴۰۰ صفحه.

۷- شاکری، ش. و بلالی‌پور، ف. ۱۳۷۴٫ مقایسه موردی دو روش EPM و MPSIAC در برآورد فرسایش و رسوب در حوضه آبخیز دو آب. مجموعه مقالات کنفرانس منطقه‌ای مدیریت منابع آب. دانشگاه صنعتی اصفهان. ص ۲۸۱-۲۷۳٫

۸- صادقی، ح. ۱۳۷۲٫ مقایسه چند روش برآورد فرسایش و تولید رسوب در حوضه اوزون‌دره. مجموعه مقالات سمینار ملی بررسی سیات‌هاو روش‌های بهره‌برداری بهینه اراضی. دانشگاه شهرکرد. ص ۲۸۰-۲۷۸٫

۹- ضیایی، ح. ۱۳۸۰٫ اصول مهندسی آبخیزداری. انتشارات دانشگاه امام رضا. ۳۰۰ صفحه.

۱۰- طهماسبی‌پور، ن.، نجفی دیسفانی‌، م. و مهدوی، م. ۱۳۷۴٫ کاربرد و ارزیابی مدل جدید پسیاک برای تهیه نقشه فرسایش در حوزه آبخیز جاجرود و لوارک با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور و GIS. مجموعه مقالات کنفرانس منطقه‌ای مدیریت منابع آب. دانشگاه اصفهان. ص ۱۷۳-۱۶۱٫

۱۱- عرب خدری، م. ۱۳۷۴٫ معادله جهانی اصلاح شده تلفات خاک. مجله پژوهش و سازندگی، شماره ۲۵٫ ص ۲۹-۲۶٫

۱۲- غفوری، م. و حافظی، ا. ۱۳۸۰٫ گزارش مطالعات زمین‌‌شناسی حوضه آبخیز تنگ کنشت. ۵۰‌صفحه.

۱۳- نجفی‌نژاد، ع. ۱۳۷۳٫ بررسی کارایی مدل تجربی EPM در برآورد فرسایش و رسوب حوزه آبخیز سد لتیان، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران. ص ۹۶-۶۰٫

۱۴- نوروزی، غ. ۱۳۷۶٫ فرسایش آبی در حوضه‌های آبخیز ایران. مجله جنگل و مرتع. شماره ۳۲٫ ص۴۹-۴۷٫

۱۵- Bewket, W. and Stroosniyder, L. 2003. Effect of agroecological land succession on soil properties in change watershed, Blue Nile basin, Ethiopia. Geoderma. 111 : 85-98

16- Lopez Bermodez, F . Romezo, A. Diaz, J. and Martinez, F. 1996. The E1 Ardel field site : soil and vegetation cover in : Brandt, y and y Tornez (Eds), Mediterannian desertification and Landuse. Wiley. 169-188.

17- Lu, H., J. Geollant Prosser, L. Moran and G. Priestly. 2001. Prediction if sheet and rill erosion over the Australian continent. Incorporating monthly soil loss distribution. National land & Water Resource  Audit. Technical Report. 1-31.

چکیده

فرسایش خاک از جمله فرآیند‌هایی است که منابع آب و خاک و در نهایت تمدن کشاورزی و فرهنگی یک کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد. فرآیند فرسایش بسیار پیچیده است و عوامل زیادی در آن دخیل هستند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها عوامل اقلیمی، شیب زمین، پوشش گیاهی، مدیریت و نحوه کاربری اراضی را می‌توان نام برد.

به دلیل عدم وجود اطلاعات در منطقه مورد مطالعه از بین روش‌های تجربی، چهار روش MPSIAC ، EPM ، FAO و BLM انتخاب گردیدند.

ارزیابی این چهار مدل در یکی از حوضه های استان کرمانشاه با نام تنگ‌کنشت صورت پذیرفت. از بین چهار مدل مذکور، دو مدل اولیه، فرسایش و رسوب را به صورت کمی برآورد می‌کنند و دو مدل دیگر، فرسایش را به صورت کیفی بیان می‌کنند. ویژگی‌های ظاهری حوضه مذکور نشان از میزان متوسط فرسایش دارد که بر اساس روش MPSIAC میزان فرسایش سالانه حوضه Km2/ m3 7/1002  و بر اساس روش EPM این مقدار  Km2/ m3 2/1739 به دست آمد.

هم‌چنین میزان رسوب سالانه در روش MPSIAC و EPM به ترتیب برابر با Km2/ m3 8/307 و Km2/ m3 7/512 محاسبه شد. در روش‌های FAO و BLM امتیازات نهایی مربوط به فرسایش به ترتیب برابر با ۳/۴۷ و ۱/۲۹ محاسبه گردیدند. لذا در روش FAO میزان فرسایش در کلاس چهارم قرار گرفت که نیاز به تغییرات وسیع و همه‌جانبه در اداره اراضی و محدود کردن عملیات ساختمانی دارد. در روش BLM نیز کلاس فرسایش در گروه کم ارزیابی شد

و تفاوت‌های مشاهده شده بین مدل‌های EPM و MPSIAC ناشی از اختلاف ذاتی در برآورد فرسایش در روش‌های مذکور می‌باشد.

اما اختلاف مشاهده شده در مدل‌های FAO و BLM به دلیل کیفی بودن پارامتر‌های آن‌ها و سلیقه‌ای بودن نظرات کارشناسی می‌باشد. بررسی‌ها و تحقیقات صورت گرفته حاکی از آن است که مدل MPSIAC  نتایج بهتری را ارائه می‌کند و می‌توان از آن برای حوضه‌های فاقد آمار استفاده نمود.

مقدمه

در طول دهه‌های اخیر، بشر همواره با تلاش گسترده به دنبال توسعه و فن آوری جدید بوده و در این راه از هیچ کوششی در تغییر شکل طبیعت فروگذار نبوده است. ارتکاب هر‌گونه اشتباهی در بهره‌برداری از خاک موجب وارد آوردن خسارات جبران‌ناپذیری می‌گردد و خاکی که برای تشکیل آن سال‌های زیادی وقت لازم است، در مدت بسیار کوتاهی از بین می‌رود (رفاهی ، ۱۳۷۹).

به عنوان مثال، سالانه بیش از ۷ میلیارد تن از خاک‌های حاصل‌خیز کشورهای آسیایی به صورت رسوب به دریا می‌ریزد و اگر هر سال به طور متوسط بین ۰۲/۰ تا ۸/۰ میلی‌متر خاک در سطح جهانی تولید شود، با روند فرسایش موجود سالانه معادل ۳ تا ۱۰ برابر خاک، تولید شده دنیا از دست می‌رود (نوروزی ، ۱۳۷۶). شور شدن تدریجی اراضی، از بین رفتن پوشش گیاهی، کاهش حاصل‌خیزی خاک، افزایش فرسایش و سوب‌گذاری، آلودگی شیمیایی خاک‌ها، رسوب معلق در جریان آب و در نتیجه کدورت آب و کاهش تنفس و تغذیه موجودات آبز‌ی و در نهایت آلودگی آب شرب، امروزه زنگ خطر را در کشورهایی که در این زمینه تلاشی نکرده‌اند، به صدا در آورده است

طبق برآوردهای FAOپیش از ۷۰ درصد از سطح اراضی کشور، در معرض فرسایش قرار دارد و متأسفانه از این حیث مقام اول را در منطقه دارا می‌باشیم. لذا لزوم مطالعات جامع و کامل منطقه‌ای در مناطقی که دارای پتانسیل فرسایش‌پذیری و رسوب‌گذاری می‌باشند، امری اجتباب‌نا‌پذیر تلقی می‌شود. اما مشکل واقعی در این مناطق عدم وجود آمار و اطلاعات کافی در سطح حوضه می‌باشد. زیرا اکثر حوضه‌های کشور فاقد ایستگاه اندازه‌گیری بوده و به این ترتیب دستیابی به مدل‌های مبتنی بر شرایط ویژه در حوضه‌های کشور آبخیز‌ضروری می‌باشد (عرب خدری ،۱۳۷۴).

در این میان مدل‌های تجربی زیادی ارائه شده‌اند و در این بین بر روی مدل‌هایی نظیر MPSIAC و EPM در حوضه‌های آبخیز‌کشور بیشتر کار شده است و مدل FAO نیز برای کشورهایی که آمار و اطلاعات کافی ندارند توسط فائو ارائه شده است که یک مدل کیفی می‌باشد. هم چنین مدل BLM که توسط اداره عمران آمریکا ارائه شده و نقش ویژه‌ای در مدل PSIAC دارد به عنوان یک مدل کیفی در این تحقیق مورد برسی قرار خواهد گرفت.

بنابراین در این تحقیق از چهار مدل تجربی MPSIAC ، EPM ، FAO و BLM برای برآورد رسوب حوضه تنگ‌کنشت استفاده می‌شود و مقایسه موردی بین مدل‌ها و مزایا و معایب هر کدام مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

۱) مواد و روش‌ها

 

50,000 ریال – خرید

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.