پاورپوینت پپتيد هاي زيست فعال


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پاورپوینت پپتيد هاي زيست فعال مربوطه  به صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد و دارای 54  اسلاید است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پاورپوینت پپتيد هاي زيست فعال نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پاورپوینت مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

توليد پپتيدهاي زيست فعال به روش هيدروليز آنزيمي
توليد پپتيدهاي زيست فعال به روش تخمير ميكروبي
جداسازي يا تغليظ پپتيدهاي زيست فعال
پپتيدهاي زيست فعال موجود در فرآورده هاي لبني
كاربرد هاي تجاري پپتيد هاي زيست فعال
بتا لاكتوگلوبولين
فعاليت ممانعت كنندگي از ACE
اثرات ضد ميكروبي
اثرات كاهش دهندگي كلسترول
اثرات آرام بخشي
آلفا لاكتالبومين
فعاليت ضد ميكروبي
نتيجه گيري
اثر روی سیستم ایمنی:
اثر روی سیستم عصبی:
اثر روی سیستم قلب و عروق خونی:
اثر روی سیستم تغذیه ای و سلامتی دندانها:
پپتیدهای فسفوریلات مشتق شده از کازئین(CPP) :
REFRENCES

REFRENCES

1-KORHONEN,H.,MILK-DERIVED BIOACTIVEPEPTIDES:FROM SCIENCE TO APPLICATION,GOURNAL OF FUNCTIONAL FOODS(2009),DOI:10.1016J.JFF.2009.01.007

2- BLANCA HERNANDEZ,L.,AND QUIROS,A,.AND ANDRECIO.I ,.INDENTIFICATION OF BIOACTIVE PEPTIDES AFTER DIGESTION OF HUMAN MILK AND INFANT FORMULA WITH PEPSIN AND  PANCERATIN.INTER NATIONAL DAIRY JOURNAL 17 (2007) 42-49

3-Tsai.j,chen.tai-jung,sun pan.b,chung mei-yuh .antihypertensive effect of bioactive peptides produced by protease-facilitated lactic acid fermentation of milk.food chemestiry 106 (2008).552-558

4-OTTE,J.AND SHALABY,S.ZAKORA,M.AND NIELSEN,M FRACTIONATION AND IDENTIFICATION OF ACE-INHIBITORY PEPTIDES FROM LACTALBOMIN AND CASEIN PRODUCED BY THERMOLYSIN –CATLYSED HYDROLYSIS.INTERNATIONAL DAIRY JOURNAL 17(2007)1460-1472

ِ5- D.A Clare and H.E.swaisgoodt bioactive peptides :a prospectus invited review  (2000)

6-karina.R., and caciano.,N and florencia.C and adriano.B casein peptids with inhibitory activity on lipid oxidation in beef homogenates And mecanically debond poultry meat food and thechnology 42(2009)862-867

7- Seppo, leena.jauhiainen,tina. Pousssa,tuija.korpela,riitta.(2003).American journal of clinical nutrition . volume 77.No2, pp326-330

اجزاء خاص پروتئيني هستند كه اثرات مثبتي بر شرايط يا عملكردهاي بدن مصرف كننده داشته و نهايتاً خواص سلامت بخشي را اعمال مي نمايند .
خوردن چنين پپتيدهايي بر عملكرد دستگاه گوارش ، سيستم ايمني ، دستگاه عصبي و قلب اثرات مثبتي را بجاي مي گذارند
اين اثرات سلامت بخش به نوع و ترتيب قرار گيري اسيدهاي آمينه پپتيدهاي مختلف بستگي دارد . بطوريكه برخي از اين پپتيدها خواص ضد ميكروبي ، آنتي اكسيداني ، ضد فشار خون ، ممانعت از ايجاد لخته در عروق خوني و يا فعاليت متعادل سازي سيستم ايمني را دارند و البته برخي از آنها نيز خواص چند گانه اي را از خود نشان داده اند.

اندازه و طول اين پپتيدها زيست فعال از 2 تا 20 اسيد آمينه مي باشد

پروتيئن هاي شير در ابتدابه شكل غير فعال در زنجيره مولكولي پروتئين مادر وجود دارند . ولي ممكن است به 3 روش از مولكول اوليه آزاد شده و نقش زيست فعالي يا فيزيولوژيكي و عملكردي خاص خود را اعمال مي نمايند . اين سه روش عبا رتند از:

1-  هيدروليزآنزيمي توسط آنزيم هاي گوارشي

2-   تخمير شير با استارتر هاي پروتئوليتيك

3-  پروتئوليز با آنزيم هاي مشتق شده از m.oها يا گياهان

امروزه پروتئين هاي شير مهمترين منبع غني از اين پپتيدها بشمار مي روند . بطوريكه تا كنون تعداد بسيار زيادي از اين پپتيدهاي زيست فعال دراثر هيدروليز پروتئين هاي شير و فرآورده هاي تخميري شيري شناسايي شده اند.

يا حتيامروزه در برخي كشورها فرآورده هاي لبني اي توليد مي شوند كه به آنها برخي از اين پپتيدها ريست فعال بعنوان مكمل اضافه مي شود كه خواص سلامت بخشي و عملكردي چند گانه و فيزيولوژيك دارند.

جداي از تشكيل پپتيدهاي زيست فعال در طي فرآيند رسيدن ، دسته اي از آنها نيز پس از خوردن پنير و اثر آنزيم هاي گوارشي بروي آن در طي عبور از دستگاه گوارش مشكل مي گيرند بطوريكه در يك تحقيق در شرايط آزمايشگاهي مشخص گرديد كه با اثر آنزيم پپسين بر پنير امنتال مقدار پپتيدهاي زيست فعال مهم و شاخص افزايش قابل ملاحظه اي يافته است . در پي چنين نتايجي مي توان اظهار داشت كه كه هضم فيزيولوژيك احتمالاً تشكيل پپتيدهاي زيست فعال را از پروتئين ها يا اليگوپپتيدهاي موجود در فرآورده هاي لبني افزايش داده و نيز اينكه دسته اي از پپتيدهاي زيست فعال در طي فرآيند هضم حفظ مي گردند .
در ماست هاي پروبيوتيكي كه در آنها از سويه ميكروبي لاكتوباسيلوس كازئي استفاده گرديده بود نيز انواع مهمي از پپتيدهاي زيست فعال شناسايي شده اند .
امروزه در ژاپن فرآورده تخميري لبني بنام هاي calips ، Evalus توليد مي گردد كه به ترتيب در تخمير آنها از استارتر كالچرهايي حاوي لاكتوباسيلوس هلوتيكوس ، ساكاروماسيس سدوزيه و باسيلوس هلوتيكوس سويه LBK-16H استفاده گرديده است . اين دو فرآورده لبني حاوي مقادير زيادي پپتيدهايي زيست فعال مي باشند كه جديداً براي مشخص نمودن خواص فيزيولوژيك و عملكردي اين پپتيدهاي زيست فعال ( در شرايط آزمايشگاهي ) از اين فرآورده ها به مدل هاي حيواني مورد بررسي خورانده مي شود كه نتايج حاصله بسياري از نتايج و اثرات سلامت بخش عنوان شده در بخش هاي قبلي را تأييد نموده اند

نوعي شير ترش

محصولcalpis .,co., )ژاپن)

حاوي پپتيد هاي زيست فعال

(Val-Pro-Pro)و(Ile-Pro-Pro)

مشتق شده از كاپا كازئين و بتا كازئين

كاهش فشار خون

نوشيدني تخميري شيري غني از كلسيم

محصول كمپاني valio oy .,(فنلاند)

حاوي پپتيد هاي زيست فعال

(Val-Pro-Pro)   و(Ile-Pro-Pro)

مشتق شده از بتا كازئين و كاپا كازئين

كاهش دهنده فشار خون

وي پروتئن هيدرولز شده

محصول كمپاني davisco(USA)

اجزاء پروتئيني بتالاكتوگلوبولين

كاهش فشار خون

نوعي پنير سخت تخميري كم چربي

محصول كمپاني agrifood research(فنلاند)

حاوي پپتيد هاي زيست فعال آلفا  اس

كازئينf(91-100),(1-7),(1-9)

بدون اثر سلامت بخشي

اجزاء پروتئيني هيدروليز شده

كمپاني DMS Food spicialtilties

از پپتيد هاي مشتق شده كازئيني

بهبود عضله – بدنسازي

نوعي آدامس

كمپاني cabury adams(USA)

كازئين كلسيم فسفات

ضد سرطان

اجزاء هيدروليزي

كمپاني ARLA FOOD INGEDEINT

كازئينو فسفو پپتيد

كمك به جذب مواد معدني

توليد پپتيدهاي زيست فعال به روش هيدروليز آنزيمي

متداولترين روش توليد پپتيدهاي زيست فعال هيدروليز آنزيمي مولكول كامل پروتئيني است . بسياري از پپتيدهاي زيست فعال شناخته شده با استفاده از آنزيم هاي گوارشي همچون پپسين و تريپسين توليد مي شوند .

البته از ديگر آنزيم هاي هضم كننده و گاهي از تركيبي از چند پروتئيناز مختلف ( مثل آلكالاز ، كيموتريپسين ، پانكراتين و ترموليزين و نيز آنزيم هايي از منابع باكتريايي يا قارچي ) نيز براي توليد پپتيدهاي زيست فعال استفاده مي گردد .
اخيراً از تكنيك DNA نو تركيب نيز براي توليد پپتيدهاي زيست فعال استفاده شده است به اين ترتيب كه ژن توليد كازئين αs1 را وارد سيستم وراثتي E.coli نموده و سپس با اثر دادن آنزيم تريپسين به پروتئين توليد شده توسط ميكروارگانيسم مذكور ، پپتيد زيست فعال توليد مي نمايند .

توليد پپتيدهاي زيست فعال به روش تخمير ميكروبي

بسياري از استارتركالچرهاي مورد استفاده در صنعت شير قابليت پروتئولتيكي بالايي دارند . پپتيدهاي زيست فعال با فعاليت باكتري هاي استارتري يا غير استاري مورد استفاده در توليد فرآورده هاي تخميري شيري توليد مي گردند

. باكتري هاي خانواده لاكتيك مثل لاكتوكوكوس لاكتيس ، لاكتوباسيلوس هلويتيكوس و لاكتوباسيلوس بولگاريكوس سيستم پروئينازي پيچيده و كاملي دارند اين سيستم پروتئولتيكي شامل پروئينازهاي باند شده به ديواره سلولي و پپتيدازهاي داخل سلولي مي باشد .

در طي برخي مطالعات و تحقيقات مشخص گرديده كه لاكتوباسيلوس هلويتيكوس كه بطور وسيعي در استارترهاي لبني مورد استفاده براي توليد فرآورده هايي همچون پنير امنتال بكار مي رود قادر به توليد پپتيدهاي زيست فعال بسيار مهمي مي باشد . ولي همان پپتيدهاي زيست فعال مذكور در فرآورده هايي مثل ماست ، شير ترش يا آب پنير تخمير شده شناسايي نشده

است .

اما جالب است كه با هيدروليز اين فرآورده ها با پپسين و تريپسين ( درشرايط آزمايشگاهي ) پپتيدهاي زيست فعال مورد نظر توليد و در فرآورده هاي مذكور شناسايي شدند .

اين موضوع روشن مي كند كه خوردن فرآورده هاي تخميري همچون ماست ، آزاد شدن پپتيدهاي زيست فعال مهم را در دستگاه گوارش ( ناشي از هضم گوارشي ) تسهيل مي نمايد .

جداسازي يا تغليظ پپتيدهاي زيست فعال

 

45,000 ریال – خرید

پاورپوینت مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی