پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود بر اساس سود تعدیل شده


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود بر اساس سود تعدیل شده مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۵۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود بر اساس سود تعدیل شده نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه   ۱
۲-۱- اهمیت موضوع   ۳
۳-۱- بیان مسئله تحقیق   ۵
۴-۱- هدف تحقیق   ۶
۵-۱- فرضیات تحقیق   ۶
۶-۱- قلمرو تحقیق   ۷
۷-۱- روش تحقیق   ۷
۸-۱- محدودیتهای تحقیق   ۸
۹-۱- پیشینه ی تحقیق و منابع علمی   ۹
۱۰-۱- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق   ۹
۱۱-۱- ساختار تحقیق   ۱۰
فصل دوم: مبانی و مفاهیم اساسی
۱-۲- مقدمه   ۱۲
۲-۲- نیاز به واحد اندازه گیری ثابت   ۱۴
۳-۲- فرض واحد اندازه گیری   ۱۵
۴-۲- ماهیت تغییر در قیمتها   ۱۷
۱-۴-۲ تغییرات عمومی در قیمتها   ۱۷
۲-۴-۲- تغییرات خاص در قیمتها   ۱۸
۳-۴-۲ تغییرات نسبی در قیمتها   ۲۰
۵-۲- تأثیر تغییر سطح قیمت بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری   ۲۱
۶-۲- تورم   ۲۳
۷-۲- سود   ۲۴
۸-۲- سطح عمومی قیمتها   ۲۵
۹-۲- حساب سود – واقعی یا صوری   ۲۷
۱۰-۲- دو شیوه برای حسابداری تورمی   ۲۹
۱۱-۲- شاخص قیمتها   ۳۰
۱-۱۱-۲- تعریف پارامترها   ۳۴
۱۲-۲- روند قیمتها در ایران   ۳۴
۱۳-۲- شاخص قیمتها در ایران   ۳۶
۱۴-۲- تاثیر تغییر قیمتها بر صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای بهای تمام شده تاریخی   ۳۹
۱-۱۴-۲- تأثیر بر جریان نقدینگی واحد اقتصادی   ۳۹
۲-۱۴-۲- قابلیت مقایسه   ۴۰
۱۵-۲- اقلام پولی و غیر پولی   ۴۱
۱۶-۲- تأثیر تغییر قیمتها بر اقلام خاص   ۴۵
۱-۱۶-۲ تأثیر تغییر قیمتها بر اقلام پولی   ۴۵
۲-۱۶-۲ تأثیر تغییر قیمتها بر اقلام غیر پولی و حقوق صاحبان سهام   ۴۶
۱۷-۲- تغییرات ارزش پول و مفهوم حفظ سرمایه   ۴۷
۱-۱۷-۲ حفظ سرمایه مالی   ۴۸
۲-۱۷-۲  حفظ سرمایه بر حسب قدت خرید عمومی پول   ۴۸
۳-۱۷-۲ حفظ فیزیک سرمایه   ۴۹
۱۹-۲- بهای تمام شده در مقابل ارزشهای متعارف جاری   ۵۰
۲۰-۲- مدل گزارشگری بهای تمام شده تاریخی تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمتها   ۵۱
۲۱-۲- ارزیابی بهای تاریخی تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمتها   ۵۲
۲۲-۲- رهنمودهای مجامع حرفه ای   ۶۲
۱-۲۲-۲ انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز   ۶۲
۲-۲۲-۲ حسابداری و تغییر قیمتها در آمریکا   ۶۷
۳-۲۲-۲ حسابداری تورمی در کانادا   ۷۱
۴-۲۲-۲ حسابداری تورمی در استرالیا   ۷۵
۵-۲۲-۲ سابقه ی تاریخی در ایران   ۷۶
۶-۲۲-۲ مقررات گزارشگری FASB شماره ۳۳   ۸۳
۲۳-۲- اهداف بیانیه شماره ۳۳   ۸۷
۲۴-۲ FADB پس از تصویب استاندارد شماره ۳۳   ۸۹
۲۵-۲- مقررات گزارشگری SSAP شماره ۱۶   ۹۲
۲۶-۲ مقایسه استاندارد FASB -33 با SSAP – ۱۶   ۹۵
۲۷-۲- استانداردهای بین‌المللی حسابداری در مورد گزارشگری تغییرات قیمت   ۹۷
۲۸-۲- نظریات موافق و مخالف در مورد حسابداری بهای تمام شده تاریخی بر اساس واحد پول ثابت   ۱۰۱
۱-۲۸-۲ نظرات موافقین روش بهای تمام شده تاریخی / واحد پول ثابت   ۱۰۲
۲-۲۸-۲ نظرات مخالفین روش بهای تمام شده تاریخی بر اساس واحد پول ثابت   ۱۰۳
فصل سوم: متدولوژی تحقیق
۱-۳- مقدمه   ۱۰۵
۲-۳- گردآوری اطلاعات   ۱۰۵
۱-۲-۳- جامعه آماری تحقیق   ۱۰۶
۲-۲-۳- نمونه های تحقیق   ۱۰۷
۳-۲-۳- دوره های مالی مورد آزمون   ۱۰۸
۳-۳- روشهای آمار   ۱۰۸
۱-۳-۳- آزمون تی – استودنت   ۱۰۸
۴-۳- روش آزمون فرضیه دوم و سوم   ۱۱۰
۵-۳- نرم افزار آماری   ۱۱۰
۶-۳- محدودیتهای تحقیق   ۱۱۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
۱-۴- مقدمه   ۱۱۳
۲-۴- تنظیم فرضیه ها   ۱۱۳
۳-۴- روشهای جمع آوری اطلاعات   ۱۱۵
۱-۳-۴ تعیین شاخص ها برای تغییرات سطح عمومی قیمتها   ۱۱۵
۲-۳-۴ تعدیل صورتحساب سود و زیان بر اساس تغییرات سطح عمومی قیمتها   ۱۱۶
۱-۲-۳-۴ فروش   ۱۱۷
۲-۲-۳-۴ بهای تمام شده کالاهای فروش رفته   ۱۱۷
۳-۲-۳-۴ هزینه های عمومی و اداری   ۱۱۹
۴-۲-۳-۴ هزینه های توزیع و فروش   ۱۱۹
۵-۲-۳-۴ هزینه های مالی   ۱۱۹
۶-۲-۳-۴ هزینه های جذب نشده   ۱۱۹
۷-۲-۳-۴ سایر درآمدها و هزینه ها   ۱۲۰
۸-۲-۳-۴ هزینه مالیات   ۱۲۰
۴-۴- آزمون فرضیه اصلی در سال ۱۳۷۲   ۱۲۰
۵-۴- آزمون فرضی اصلی در سال ۱۳۷۳   ۱۲۱
۶-۴- آزمون فرضیه اصلی در سال ۱۳۷۴   ۱۲۲
۷-۴- آزمون فرضیه اصلی برای سه سال   ۱۲۳
۸-۴- آزمون فرضیه دوم و نتایج آن   ۱۲۴
۹-۴- آزمون فرضیه سوم و نتایج آن   ۱۲۴
۱۰-۴- علت کاهش سود تعدیل شده در مقایسه با سود تاریخی چیست؟   ۱۲۵
فصل پنجم: نتایج تحقیق
۱-۵- مقدمه   ۱۲۷
۲-۵- هدف از تحقیق   ۱۲۸
۳-۵- خلاصه نتایج   ۱۲۸
۴-۵- پیشنهادات   ۱۳۰
۵-۵- پیشنهاد جهت تحقیقات آتی   ۱۳۱
منابع و مأخذ   ۱۳۳
منابع فارسی   ۱۳۳
منابع انگلیسی   ۱۳۵
ضمایم   ۱۳۶
چکیده انگلیسی   ۱۵۱

منابع و مأخذ

منابع فارسی

۱-           از مالیات چه می دانیم ، شماره ۱ ، آذر ۶۵ ، دفتر روابط عمومی و ارشاد وزارت اقتصاد و دارائی .

۲-           بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بررسی تحولات اقتصادی کشور بعد از انقلاب ، تهران : بانک مرکزی ، ۱۳۶۲

۳-           پتراتسلندر ، روشهای تجربی تحقیق اجتماعی ، ترجمه بیژن کاظم زاده ، چاپ اول تهران : انتشارات آستان قدس رضوی ۱۳۷۱٫

۴-           ثقفی ، علی – تئوری حسابداری ، تهران : دانشگاه تربیت مدرس ، ۱۳۶۵ .

۵-           حیدرعلی، هومن ، پایه های پژوهش در علوم رفتاری ، چاپ سوم ، تهران : مرکز پخش پیک فرهنگ

۶-           دستگیر ، محسن ، حسابداری تورمی ، ماهنامه حسابدار ، شماره ۳۰ ، اردیبهشت ۱۳۶۶٫

۷-           رویائی ، رمضانعلی ، حسابداری تورمی و توسعه حسابداری در ایران ، مقاله سومین سمینار حسابداری ایران.

۸-           سازمان حسابرسی ، استاندردهای بین المللی حسابداری ، تهران ، سازمان حسابرسی ۱۳۷۱٫

۹-           سالنامه آماری ، مرکز آمار ایران ، تهران : مرکز آمار ایران ۱۳۶۵ .

۱۰-       شباهنگ ، رضا ، تئوری حسابداری ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات کتابخانه فروردین ۱۳۶۳٫

۱۱-       علی مدد، مصطفی ، ملک آرایی ، نظام الدین ، اصول حسابداری جلد ۱ ، تهران : سازمان حسابرسی ۱۳۶۷ .

۱۲-       کتابی ، احمد ،تورم ، تهران : اقبال ۱۳۷۱ .

۱۳-       کرباسی یزدی ، حسین ، مباحث جاری در حسابداری ، تهران : انتشارات دانشگاه پیام نور، ۱۳۷۶٫

۱۴-       کیقبادی ، پرویز ، ستاری ، حسن ، آمار و کاربرد آن در مدیریت ، دانشگاه تهران

۱۵-       مشیرزاده ، همایون ، نظری بر استاندارد حسابداری بین المللی شماره ۲۹، حسابدار شماره ۷۴-۷۳ ، بهمن ۱۳۶۹ .

۱۶-       ملکیان ، اسفندیار ، حسابداری میانه ۲ ، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۶۵٫

۱۷-       نبوی ، بهروز ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی ، چاپ ششم ، تهران : انتشارات فروردین ۱۳۵۸٫


منابع انگلیسی

۱-             Cldons. Hendrickson, Accounting Theory Richard D.Irwin ‘1982

2-             Wclsch And Zlatkovich and Harrison Inter- Mediate Accounting Richard D. Irwin inc , 1982.

3-             Ahmad Belkoui. Accounting Theory harcort  Avanovich ,Ine 1985.

4-             Don,W. Wickrcy , Gencral Price Level Adjustcd historical cost statcmcnts and Ratio View, The Accounting reviw,Jan 1976.

5-             Yuji Ijiri, The Price level restated and ils Dual Interprctation. The Accounting Review ,ApR 1976.

6-             P.R.A. Kirkman, Inflation Accounting In Major English Speaking Countries University Or Exter 1985.

7-             E.Kelly , How inflation Was reported in 1980, The Chartcrd Accountant in Australia April 1981.

8-             FASB, SFAS # 39, Financial Reporting and Changing Priccs: Specialized Assets Mining and Oil and ags , 1980.

9-             FASB , SFAS # 82 , Financial Reporting and Changing Prices: Elimination Or Certain Disclosures 1982.

10-         FASB , SFAS # 89 , Financial Reporting and Changing Prices ,1986

11-         Jan.R .Willims. ctal. Intermediate Accounting ” 3rd.Ed.(H.B.J.Pub.(989).

12-         Ramesh gupta Inflation Accounting ,Megraw – hill, new Delni 1983.

چکیده

با بررسی‌ها و تحقیقات انجام شده در زمینه علوم مختلف مثل مدیریت، اقتصاد، روابط انسانی و مخصوصاً حسابداری پس از جنگ جهانی دوم روشن گردید با توجه به پیشرفت‌های عمده در زمینه‌های مختلف، مدیریت جدید نیاز به تکنیک‌های کمی و مدلهای حسابداری جدید جهت اتخاذ تصمیمات مناسب اقتصادی را می‌طلبد.

استفاده از پول ب عنوان واحد اندازه‌گیری با فرض ثابت بودن ارزش آن صورت می‌گرفت در حالی که معیار پول در طول زمان متغیر است و لزوم تجدید نظر در اصل واحد پول به عنوان واحد اندازه‌گیری در حسابداری به دنبال تغییر قیمت‌ها مطرح می‌گردید. چرا که این امر با توجه به تغییرات عمده قیمت موجب واهی نشان دادن صورت‌های مالی و غیر‌واقعی شدن این صورت‌ها می‌شود.

تورم بیش از هر عامل دیگری در زیر سوال رفتن مدلهای حسابداری موثر است. تورم امروزه در تمام کشورهای جهان مشهود است اما با نرخهایی متفاوت که در ایران این نرخ ۲ رقمی بوده و طی دهه‌های اخیر موجب کاهش قدرت خرید تزلزل اندازه‌گیری‌های حسابداری شده است.

تلاش برای حذف محدودیت‌های ناشی از تورم منجر به ارائه پیشنهاداتی جهت اصلاح روشهای اندازه‌گیری و مدلهای گزارشگری شده است. اما اصلاحات در چه زمینه‌هایی بوده و تأثیر آن بر وجوه یا نقدینگی و تصمیمات مدیران به چه شکل است؟ سود اعلامی توسط شرکت‌ها بدون در نظر گرفتن تغییر قیمت‌ها یا بر اساس بهای تمام شده تاریخی در زمان تقسیم سود مشکل‌آفرین است. بدین صورت که شرکت‌هایی که تقسیم سود می‌کنند سود واقعی را تقسیم نمی‌نمایند. در واقع قسمتی از سرمایه را تقسیم می‌کنند.

لذا لازم است که تقسیم سود در شرکت‌ها با توجه به تغییر قیمت‌ها و تورم غیر‌قابل پیش‌بینی روشهای تقسیم سود را براساس سود اعلامی اصلاح نمود و بر مبنای سود واقعی قرار داد، سود واقعی همان سود تعدیل شده براساس تورم است که باید مبنا قرار گیرد.

لذا سرمایه‌گذاران و مدیران جهت اتخاذ تصمیمات باید دو مورد را در نظر بگیرند.

۱)           نحوه استفاده مدیران از صورت‌های مالی باید به گونه‌ای باشد که صورت‌های مالی تاریخی را مبنا تقسیم سود قرار نداده و صورت‌های مالی واقعی که شامل سود واقعی است مبنا قرار دهند.

۲)           نارسایی صورت‌های مالی تهیه شده براساس بهای تمام شده تاریخی موضوعی اثبات شده است و مدیران و سرمایه‌گذاران باید تصمیمات را براساس صورت‌های تعدیل شده اتخاذ نمایند.

در تحقیق حاضر ماهیت تغییرات قیمت، چگونگی محاسبه شاخص‌ها، تغییرات ارزش پول، مفاهیم سرمایه و اطلاعات داده‌های مربوط به صورتهای مالی تاریخی و صورت‌های مالی تعدیل شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با یکدیگر مقایسه نمودیم تا تأثیرات و تعدیلات بر نقدینگی و تصمیمات اتخاذی مدیران روشن گردد.

 

1-1- مقدمه

تحولات اقتصادی و صنعتی دنیا در قرن اخیر، مخصوصاً در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، بررسیها و تحقیقات دامنه داری را در زمینه علوم مدیریت، اقتصاد، روابط انسانی و بخصوص حسابداری ایجاد کرده است. مدیریت جدید، همگام با سایر پیشرفتها، امکانات تازه تری را در نظر تکنیکهای کمی و مدلهای ریاضی، بمنظور اتخاذ تصمیمات متناسب اقتصادی، در اختیار مدیران می گذارد.

در مؤسسات پیشرفته با کارایی در سطح بالا، سیستمهای اطلاعاتی مدیریت ایجاد شده است، که ارقام و اطلاعات گوناگون را بطور متمرکز نگهداری می کند. مرکز اصلی این سیستمها، سیستم اطلاعاتی حسابداری است که اطلاعات مالی را پردازش می کند و پس از شناسایی رویدار های مؤثر بر سازمان، اثرات آنها را به استفاده کنندگان گزارش می کند. سیستم حسابداری یک سیستم باز است که با عوامل موجود در محیط خود مرتبط می باشد. در طرح سیستم حسابداری و همچنین در تدوین استاندارهای حسابداری کلیه عوامل محیطی مانند سهامداران، اعتبار دهندگان، دولت و جامعه باید در نظر گرفته شوند و نظریات، احتیاجات و عکس العملهای آنان مورد توجه قرار گیرد. هدفهای حسابداری، یا در نظر گرفتن این مطلب که سیستم حسابداری یک نوع سیستم باز است، به وضوح  روشن گردد. بطور کلی یکی از هدفهای حسابداری و گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات لازم و مفیدی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده کنندگان صورتهای مالی است. در گزارشگری مالی، رویدادها و فعالیتهای مالی واحد تجاری بر حسب واحد پول اندازه گیری و بیان میشوند. پول مقیاس مشترکی را برای اندازه گیری واقعیات نامتناجس فراهم می کند. تصور ترازنامه ای که در آن موجودی نقد بر حسب پول، موجودی کالا، بر حسب مقدار و ساختمان بر حسب متر مربع و ماشین آلات بر حسب تعداد دستگاه گزارش شده باشد، بسیار دور از ذهن است.

استفاده از پول بعنوان واحد اندازه گیری با این فرض صورت میگیرد که پول یک واحد اندازه گیری ثابت مانند کیلومتر برای فاصله است. اما معیار پول در طول زمان دارای ارزش ثابت نیست. اندیشه لزوم تجدید نظر در اصل واحد پول بعنوان واحد اندازه گیری در حسابداری، بدنبال تغییر عمومی قیمتها مطرح شد. با افزایش سطح عمومی قیمتها، بهای تمام شده تاریخی یک دارایی، گاه به مراتب کمتر از ارزش جاری آن دارایی است یعنی بهای بخشی از دارایی که بر مبنای بهای تمام شده تاریخی مستهلک می شود کمتر از ارزش جاری آن است. در نتیجه ارقام دارائیهای خالص یک مؤسسه، ممکن است در روش حسابداری بهای تمام شده تاریخی کمتر از آنچه که هست مشخص و رقم سود ویژه بیشتر از آنچه که هست، گزارش شود. تورم بیش از هر عامل دیگر، موجب زیر سوال رفتن مدل حسابداری بهای تمام شده تایخی جهت گزارش عملکرد واحدهای اقتصادی از یک سو و معطوف شدن توجه به سایر روشهای حسابداری، از سوی دیگر شده است. حسابداری بهای تمام شده تاریخ در زمان ثبات قیمتها، سودی ارائه می کند که هم معیار خوبی جهت ارزیابی عملکرد مؤسسه است، هم مبنایی مناسب برای محاسبه مالیات بر درآمد و پرداخت سود سهام است، لیکن در زمان افزایش سطح عمومی قیمتها با سه سوال زیر مواجه می شویم:

۱- آیا سود گزارش شده دوره مالی موسسه سود واقعی مؤسسه است؟

۲- آیا سود گزارش شده دوره مالی، مبنایی مناسب جهت محاسبه مالیات بر درآمد است؟

۳- آیا سود گزارش شده دوره مالی، مبنایی مناسب جهت پرداخت سود سهام به سهامداران است؟

از این رو در این تحقیق آثار مربوط به تورم(افزایش سطح عمومی قیمت) را بر روی سه متغیر سود، مالیات و سود سهام بررسی می کنیم.

۲-۱- اهمیت موضوع

تورم بیش از هر عامل دیگر، موجب به زیر سوال رفتن مدل حسابداری بهای تمام شده تاریخی جهت گزارش عملکرد واحدهای اقتصادی از یک سو ومعطوف شدن توجه به سایر روشهای حسابداری از سوی دیگر شده است. اکنون تورم بصورت یک واقعیت مهم و تقریباً در تمامی کشورهای جهان مشهود است، نرخ تورم ۲ رقمی در ایران طی دهه های اخیر گویای این حقیقت است که تورم و افزایش قیمتها، یعنی کاهش قدرت خرید پول، تزلزل اندازه گیری‌های حسابداری، بر طبق قیمت تمام شده تاریخی را به همراه دارد. تلاشهای انجام شده در رابطه با حذف این محدودیت به پیشنهاداتی مبنی بر اصلاح و یا تجدید نظر در روشهای اندازه گیری سنتی منتج شده است و مدلهای گزارشگری دیگری ارائه شده است، از جمله مدل گزارشگری بهای تمام شده تاریخی تعدیل شده بر اساس شاخص عمومی قیمتهاست که بر عکس مدل بهاری تمام شده تاریخی به کاهش و افزایش قدرت خرید پول توجه دارد و تأثیر تورم اقتصادی را به مفهوم تغییرات قدرت خرید پول، در صورتهای مالی منعکس می نماید. مشکل این است که در شرایط تورمی و روند صعودی قیمتها، بعضی از اطلاعات مندرج در گزارشات مالی که بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده اند، با گذشت زمان، “مربوط بودن” خود را از دست می دهند.

پس از دهه ۶۰ میلادی و خصوصاً در دهه ۷۰ میلادی که اغلب کشورهای صنعتی جهان با مسئله افزایش سطح عمومی قیمتها مواجه شدند، این بحث بصورت جدی تری درآمد و ضرورت دستیابی به یک راه حل منطقی بیش از پیش احساس شد. تحقیقات زیادی در کشورهای انگلستان، ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند انجام گرفت که سرانجام منجر به تدوین استانداردهایی در زمینه حسابداری تورمی در آمریکا و انگلستان شده لیکن با وجود عمر طولانی مبحث حسابداری تغییر سطح عمومی قیمت در عرصه ی جهانی و علیرغم تورم بالا و فزاینده در کشور ما توجه بسیار ناچیزی به این مبحث معطوف شده و در زمینه برخورد با موضوع تغییر سطوح قیمت عملاً اقدامی صورت نگرفته است. همچنین با توجه به مفاد مواد ۹۰ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه سال ۱۳۴۷ مبنی بر تقسیم حداقل ۱۰% سود بین صاحبان سهام حداکثر ظرف مدت هشت ماه پس از تصویب مجمع عادی، شرکتها اغلب جهت پرداخت سود و مالیات با کمبود نقدینگی لازم مواجه می شوند. از آنجائی که مبنای تهیه صورتحساب سود و زیان بهای تمام شده تاریخی می باشد. سودی که توسط شرکتها اعلام می‌شود (در اثر استفاده از مبنای فوق الذکر) جنبه ی تاریخی دارد. لذا هنگامیکه اقدام به تقسیم سود می نمایند. سود واقعی را تقسیم ننموده و عملاً قسمتی از سرمایه را تقسیم می نمایند، زیر بر اساس مفهوم نگهداشت سرمایه شرکتها زمانی می توانند سود نشان دهند که سرمایه پایان دوره آنها (با توجه به ارزش زمانی پول یا توان تولید) نسبت به سرمایه اول دوره مازاد داشته باشد.

۳-۱- بیان مسئله تحقیق

با توجه به روند تغییر قیمتها در ایران به نظر می رسد سود گزارش شده بر مبنای بهای تمام شده تاریخی برابر سود واقعی شرکت نیست و پرداخت سود سهام بصورت نقدی و مالیات بر مبنای سود تاریخی منجر به توزیع سرمایه می شود. همچنین به علت اینکه صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی حداقل به سه دلیل زیر نارساست:

۱- عدم انعکاس شرایط واقعی

۲- تأثیر منفی بر جریانات واحدهای اقتصادی

۳- عدم قابلیت مقایسه صورتهای مذکور دردوره های مالی مختلف

مسئله تحقیق به این شکل بیان می شود: آیا تغییرات سطح عمومی قیمتها بر سود شرکتهای مؤثر است یا خیر؟

۴-۱- هدف تحقیق

هدف از انتخاب موضوع این است که برای تقسیم سود بجای اتکا به اطلاعات تاریخی حسابداری، با استفاده از اطلاعات مالی تعدیل شده(تورمی) این عمل انجام شود. به عبارت دیگر هدف اصلی پژوهش، بررسی آثار تغییرات سطح عمومی قیمتها بر برخی از متغیرهای صورتهای مالی (سود، سود نقدی و مالیات) از طریق انعکاس این آثار بر اقلام حسابداری است. و در نتیجه یاری رساندن به تصمیم گیری شرکتها جهت اتخاذ تصمیم نسبت به توزیع سود و سایر تصمیمات است.

۵-۱- فرضیات تحقیق

به منظور اندازه گیری و تعیین سود واقعی شرکتها (سود توزیع شده و مالیات)، فرضیاتی به شرح زیر طرح شده است:

فرضیه اول: بین سودهای محاسبه شده بر مبنای بهای تمام شده ی تاریخی و ارزشهای تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمتهای تفاوت معنی دار وجود دارد.

فرضیه دوم: در دوران تورم تقسیم سود بر اساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمتها باعث جلوگیری از خروج نقدینگی شرکتها می گردد.

فرضیه سوم: در دوران تورم پرداخت مالیات بر اساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمتها باعث جلوگیری از خروج نقدینگی شرکتها می گردد.

۶-۱- قلمرو تحقیق

بطور کلی دامنه هر تحقیق باید مشخص و محدود باشد. قلمرو این تحقیق نیز به شرح ذیل است:

۱- قلمرو موضوعی: قلمرو موضعی این تحقیق محدود می شود به تقسیم سود بر اساس سود تعدیل شده مطابق سطح عمومی قیمتها و مباحث مالیاتی و تأثیر آن بر وضعیت نقدینگی

۲- قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق محدود می شود به سالهای ۷۴-۱۳۷۲

۳- قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق محدود می شود به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۷-۱- روش تحقیق

با توجه به ماهیت تحقیق، روش تحقیق ما میدانی و کتابخانه ای می باشد. منظور از روش کتابخانه ای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز در راستای موضوع تحقیق بوسیله منابع و مأخذ موجود جهت نگارش مبانی تئوری تحقیق می باشد. با توجه به گستردگی موضوع از روش میدانی یا به عبارتی نمونه گیری آماری استفاده می نماییم. جهت بررسی فرضیه های عنوان شده در این تحقیق و تائید یا رد هر یک از آنها از آزمونهای آماری به شرح زیر استفاده خواهد شد. به منظور بررسی اینکه آیا سود اندازه گیری شده بر مبنای بهای تمام شده تاریخی با سود اندازه گیری شده بر مبنای قیمتهای تعدیل شده بر اساس تغییرات سطح عمومی قیمتها تفاوت معنی داری دارند از آرمون تفاضل دو میانگین استفاده می نمائیم.

ابتدا میانگین سودهای اندازه گیری شده بر مبنای بهای تمام شده تاریخی را برای شرکتهای مورد مطالعه بدست می آوریم و سپس میانگین سودهای تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمتها را نیز بدست می آوریم و از مقایسه میانگین سودها در مورد تائید یا رد فرضیه ها اظهار نظر می نمائیم.

۸-۱- محدودیتهای تحقیق

یکی از جنبه های مهم هر مطالعه وجود داده ها و اطلاعات مورد نیاز و سرعت و سهولت دسترسی به آن می باشد و بی شک هر تحقیق بدون این مهم با مشکلات مضاعفی روبرو خواهد بود. این تحقیق نیز به واسطه مشکل مشترک همه کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما در زمینه ی اطلاعات، عدم وجود پایگاههای اطلاعاتی جامع و سایر تنگناهای ساختاری در دسترسی و استخراج اطلاعات به میزان قابل توجهی با دشواری روبرو بودیم. با این وجود سعی شده است با اهتمام بیشتر و صرف وقت اضافی اطلاعات مورد نیاز استخراج و جمع آوری شوند.

۹-۱- پیشینه ی تحقیق و منابع علمی

در رابطه با حسابداری تورمی می توان به تحقیقات ذیل اشاره کرد:

۱- تحقیق آقای رمضانعلی رویایی تحت عنوان حسابداری تورمی و توسعه حسابداری در ایران. نتیجه ی بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که تفاوت آماری زیاد بین تصمیم های گرفته شده بر اساس دو نوع صورتهای مالی تاریخی و تعدیل شده وجود ندارد.

۲- تحقیق آقای فرهاد پدیدار فارغ التحصیل رشته حسابداری دانشگاه تهران با موضوع کاربرد حسابداری تورمی در ایران، که در آن تکنیک تعدیل صورتهای مالی بر مبنای سطح عمومی قیمتها بر روی صورتهای مالی یک شرکت نمونه اجرا شده است.

۳- به موضوع بررسی تحلیلی تأثیر حسابداری تورمی در ارزیابی شرکتها که توسط آقای بیژن جوهری فارغ التحصیل رشته حسابداری دانشگاه شهید بهشتی انجام گردیده است می توان اشاره نمود.

۱۰-۱- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق

واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق بشرح ذیل تعریف می گردد:

ـ تورم : تورم را به عنوان افزایشی در سطح عمومی قیمتها یا کاهش قدرت خرید پول تعریف نموده اند.

ـ سود : اصطلاح سود یکی از غیر ثابت ترین مفاهیم در دنیای تجارت است. سود عبارت از مازادی است که پس از تثبیت وضعیت رفاه قبلی اما پیش از مصرف آن باقی می ماند.

ـ سطح عمومی قیمتها : عبارت از متوسط وزنی قیمت کل کالاها و خدمات در اقتصاد است.

ـ شاخص قیمت : وسیله ای است برای تعیین ارتباط بین وضع موجود و یک وضع یا قیمت پایه.

ـ نگهداشت سرمایه : منظور از مفهوم نگهداشت سرمایه این است که درآمد زمانی شناسایی شود که سرمایه محفوظ بوده و یا هزینه ها پوشانده شده باشند.

واژه های فوق و سایر واژه های کلیدی مورد استفاده در تحقیق در جای خود تعریف و تشریح می گردند.

۱۱-۱- ساختار تحقیق

تحقیق حاضر شامل ۵ فصل است. در مقدمه فصل اول سعی شده است بطور خیلی خلاصه نحوه استفاده سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان مالی از صورتهای مالی بیان شود و اینکه آیا سود بدست آمده از صورتهای مالی تاریخی، سود واقعی است، بیان شود. در بخش اهمیت موضوع سعی شده است که نارسای صورتهای مالی تاریخی و ضرورت تهیه صورتهای مالی تعدیل شده بر اساس تورم، بیان شود. در ادامه این فصل مساله تحقیق، اهداف تحقیق و فرضیات تحقیق بیان شده است. در انتهای فصل تعریف مختصر از واژه های خاص تحقیق به عمل آمده است. در فصل دوم ابتدا سعی شده نیاز به یک واحد اندازه گیری با ثبات مطرح شود، در ادامه ضمن بیان ماهیت تغییرات قیمت چگونگی محاسبه شاخصها، تغییرات ارزش پول و مفاهیم حفظ سرمایه بیان شود و بطور کلی مبانی نظری تحقیق بیان شده است. فصل شوم به تشریح متدولوژی تحقیق اختصاص یافته است. ابتدا طی مقدمه ای روش تحقیق علمی بیان می شود، سپس مسأله و فرضیه های تحقیق تدوین می گردد. همچنین چگونگی گردآوری داده ها، طبقه بندی، تشخیص متغیرها و چگونگی محاسبه متغیرها، نحوه برآورد معادلات و روشهای بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق تشریح می شود. در فصل چهارم، نتایج پردازش داده های مربوط به شرکتهای مورد مطالعه بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده و فرضیه های مطرح شده مورد آزمون قرار گرفته است. در فصل پنجم طی مقدمه ای روند تحقیقات انجام شده درباره تفاوت بین سود تاریخی و تعدیل شده بیان شده است سپس با توجه به شواهد بدست آمده از تجزیه و تحلیل دادها، اثرات تغییر قیمتها بر سود و نحوه ی تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی مورد بررسی قرار می گیرد. در انتها به معرفی منابع و مأخذ پژوهش پرداخته ایم.


۱-۲- مقدمه

سه مورد اساسی جهت تهیه اطلاعات، انتخاب موضوع، فعالیتها یا حوادث و محاسبه تأثیر فعالیتها در مؤسسه می باشد و بدین ترتیب اطلاعات تهیه شده می تواند جهت رفع نیاز کلیه استفاده کنندگان ارائه شود. بمنظور درک بهتر مطلب، مثالهایی در مورد موضوعات، فعالیتها یا حوادث می آوریم.

موضوعات مورد انتخاب می تواند دریافتنی ها، دارائیهای ثابت و … باشند و فعالیتها می تواند فروش کالا یا خدمات، تقسیم سود و … باشند. ولی اندازه گیری کمی موضوعات و تأثیرات فعالیتها(سومین مورد در تهیه ی اطلاعات) در واحد های اقتصادی امری مشکل است وموضوعی مورد بحث است، قبل از اینکه هر گونه اندازه گیری به عمل آید، باید مختصات موضوعی که مورد اندازه گیری قرار می گیرد انتخاب شود. فرضاً در مورد بدهکاران مختصات مورد نظر ممکن است شامل مبالغ دریافتنی درآینده و تاریخ وصول این مبلغ باشد و یا در مورد دارائیهای ثابت، مختصات مربوطه را می توان ظرفیت تولیدی دارایی ثابت، منابع اقتصادی بکار رفته در زمان تحصیل دارایی و با منابع اقتصادی که برای جایگزین نمودن دارایی درحال حاضر مورد نیاز است تعیین کرد. در مجموع باید آن  دسته از مختصاتی که به استفاده کننده در پیش بینی ها و تصمیماتش کمک بیشتری را می نماید انتخاب کرد و مورد اندازه گیری قرار داد. حال که با مختصات آشنا شدیم، ببینیم اندازه گیری چیست و بر حسب چه واحدی صورت می گیرد؟ اندازه گیری در حسابداری به تعریف سنتی عبارت است از: بیان موضوعات یا فعالیتهای مربوط به یک واحد اقتصادی بر حسب ارقام پولی.

اندازه گیری پروسه طبقه بندی و تشخیص را هم شامل شده و حسابداران سالهاست که ضرورت ارائه اطلاعاتی که به صورت اعداد و ارقام قابل بیان نیست را تشخیص داده اند. در تحقیقاتی که اشخاص و کمیته ها و انجمنهای حسابداری جهت حصول به چارچوب  تئوری حسابداری به عمل آورده اند، در نقش و اهمیت سیستم بازار در مبادلات اقتصادی به عنوان منبع ارزشمندی برای کمی کردن اطلاعات مالی تأکید شده است. از آنجا که کالاها و خدمات معمولاً به وسیله ی پول قابل مبادله هستند فرض شده است که اندازه گیر داده های اقتصادی بر حسب پول برای تصمیم گیری قابل استفاده می باشد. این موضوع به خصوص برای تصمیماتی که مربوط به ثروت و تغییرات آن و یا برای محصول یا خدمات است، ملموس تر است. با توجه به فرض مبادله اقتصادی به نظر می رسد ارزش مبادله یا بازار منطقاً برای گزارش دهی مرتبط با تصمیم گیری بوده و چون تصمیمات اقتصادی فقط برای حال و آینده مؤثرند بنابراین ارزش مبادله جاری و آینده نسبت به ارزشهای مبادله گذشته با تصمیم گیری بیشتر مرتبط می باشند. ولی به علت محدودیتهایی که وجود دارد، به خصوص عدم وجود اطمینان و ضرورت بیان واقعیت و قابلیت رسیدگی آنچه که گزارش می شود، قیمتهای جاری بازار بیش از قیمتهای آینده قابلیت اعتماد و اطمینان دارند و در بسیاری از موارد حتی قیمتهای گذشته دارای قابلیت اعتماد بیشتری نسبت به قیمتهای جاری هستند. از آنجا که حسابداران قادر به برطرف کردن این محدودیتها نمی باشند(به دلیل عوامل محیطی که ماهیتاً به وجود آمده اند و دیگری به علت عدم وجود ابزار دقیق جهت اندازه گیری) بایستی در انتخاب روشهای اندازه گیری، این محدودیتهای مستقیماً مورد نظر قرار گیرند. مسلم است در مواردی که بتوان محدودیتها را از بین برد نباید آنها را به عنوان عامل محدود کننده در حسابداری قلمداد کرد. به بیان دیگر محدودیت در اندازه گیری به علل عدم اطمینان، فقدان واقعیت و قابلیت رسیدگی در اندازه گیری و فقدان یکسانی ارزش پول ایجاد می شود.

۲-۲- نیاز به واحد اندازه گیری ثابت

واحد اندازه گیری در تهیه صورتهای مالی مورد استفاده می باشد. ریال یا هر پول دیگری، نماینده یک واحد ارزش است، که مقدار قدرت خرید آن را در تحصیل کالاها و خدمات اندازه گیری می نمایند. استفاده از پول بعنوان یک واحد اندازه گیری تلویحاً همراه با این فرض است که ریال یک واحد با ثبات از ارزش، همانند کیلومتر که واحد با ثباتی از فاصله است و هکتار که واحد با ثباتی از اندازه گیری محیط است، می باشد. در طی سالیان متمادی در پهنه اقتصاد جهانی و از جمله کشور ما، قیمت کالاها و خدمات در حال افزایش می باشد. هنگامی که سطح عمومی قیمتها افزایش می یابد. ارزش پولی کاهش می یابد، یعنی با هر واحد آن میزان کمتری کالا و خدمات قابل تحصیل خواهند بود. علیرغم کاهش مستمر قدرت خرید ریال از سنوات قبل، عموماً «در تهیه صورتهای مالی از فرض ثابت بودن ارزش پول استفاه می شود، این فرض غیر واقعی یکی از دلایل توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی به این که صورتهای مالی سنتی بالقوه اشتباه آمیز است»، می باشد.

مسئله مهم این است که چگونه می توان واحد با ثباتی را بجای ریال بکار گرفت و اگر این غیر ممکن است، به چه نحوی می توان آن را تعدیل نمود تا بیانگر ارزشهای با ثباتی باشد.

۳-۲- فرض واحد اندازه گیری

 

90,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.