پایان نامه اثرهای استفاده از سطوح مختلف روغن بازیافتی رستورانها و سولفات مس بر عملکرد و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی سرم جوجه های گوشتی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه اثرهای استفاده از سطوح مختلف روغن بازیافتی رستورانها و سولفات مس بر عملکرد و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی سرم جوجه های گوشتی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه اثرهای استفاده از سطوح مختلف روغن بازیافتی رستورانها و سولفات مس بر عملکرد و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی سرم جوجه های گوشتی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

خلاصه   ۱
مقدمه :   ۲
بررسی منابع   ۴
۱ – ۱-  چربی‌ها   ۴
۱-۲ – اسیدهای چرب ضروری در تغذیه طیور   ۴
۱-۳- چربی‌ها در تغذیه طیور   ۴
۱-۴ – نقش چربی ها و میزان استفاده از آن در تغذیه طیور   ۵
۱-۵- معایب استفاده از چربی در تغذیه طیور   ۶
۱-۶- هضم، جذب و متابولیسم چربی‌ها   ۷
۱-۷- متابولیسم چربی‌ها   ۹
۱-۸- رابطه نوع چربی مصرفی با چربی‌های خون   ۱۰
۱-۹- منابع معمول چربی مورد استفاده در خوراک طیور و انرژی تولید شده توسط هر یک از آنها   ۱۱
۱-۱۰ – متابولیسم کلسترول   ۱۲
۱- ۱۱- لیپوپروتئین ها   ۱۲
۱-۱۲- استفاده از چربی در تغذیه جوجه های گوشتی   ۱۵
۱۳- تاثیرفرآیند سرخ کردن مواد غذایی در کیفیت روغن   ۱۷
۱-۱۴- انواع فساد چربی‌ها   ۱۸
۱- ۱۵ – معیار‌های سنجش فساد جیره‌های غذایی   ۲۱
۱۶- عنصر مس   ۲۲
فصل دوم   ۴۲
مواد و روش ها   ۴۲
۲-۱- محل انجام آزمایش   ۴۳
۲-۲- آماده سازی سالن و وسایل لازم   ۴۳
۲- ۳- نحوه تهیه مواد آزمایشی و اقلام جیره   ۴۴
۲- ۴- تغذیه و بهداشت در دوره پرورش   ۴۵
۲-۵ – واکسیناسیون   ۴۶
۲-۶ – جیره های مورد استفاده   ۴۷
۲- ۷- تیمارهای آزمایشی   ۴۹
۲- ۸- صفات مربوط به عملکرد   ۴۹
۲- ۹- جمع آوری نمونه های خون   ۵۰
۲- ۱۰- کشتار و تجزیه لاشه   ۵۱
۲-۱۱- روش تجزیه آماری داده ها   ۵۱
۲-۱۲- روش های اندازه گیری فراسنجه های مربوط به سرم   ۵۲
فصل سوم   ۵۴
نتایج و بحث   ۵۴
۳-۱-  بررسی نتایج صفات عملکردی   ۵۶
۳-۲ – نتایج مربوط به صفات تفکیک لاشه   ۶۹
۳- ۳- بررسی صفات مربوط به فراسنجه های خونی   ۷۸
-۴-۳  سلولهای سفیدخون   ۸۹
نتیجه گیری کلی:   ۹۱
پیشنهادات   ۹۲
منابع :   ۹۳

منابع :

 فارسی

۱- افشار مازندرانی، ن. ۱۳۸۱٫ راهنمای عملی تغذیه و نهاده های غذایی و دارویی آبزیان در ایران، انتشارات نوربخش صفحات ۹۹ –۱۰۳٫

 ۲- امانلو، ح. ۱۳۷۲٫ خوراک دادن و تغذیه گاوهای شیری. انتشارات دانشگاه زنجان.

 ۳-پاکنهاد، ز.، ر. مهدوی، ص. عسگری. ۱۳۸۲٫ مقایسه اثرات رژیم غذایی  غنی از روغن زیتون و روغن هیدروژنه بر لیپوپروتئین سرم، پراکسیداسیون چربی و ایجاد آترواسکلروز درخرگوش. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان،  سال دوازدهم، شماره ۴۶، صفحات ۱۸-۲۶٫

۴- پناهی دهقان، م. ۱۳۷۵٫ فیزیولوژی پرندگان (ترجمه)، چاپ اول، انتشارات سازمان اقتصادی کوثر.

۵- پوررضا، ج. ۱۳۷۴٫ اصول علمی و عملی پرورش طیور، چاپ دوم، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان، صفحات ۷۸-۴۱٫

۶- پوررضا، ج. ۱۳۷۹٫ تغذیه مرغ (ترجمه)، چاپ دوم، انتشارات ارکان اصفهان.

۷- تبعیدیان، س. ۱۳۷۵٫ ارزیابی سطوح مختلف پیه و پروتیین در جیره غذایی جوجه های گوشتی، مجله چکاوک، دوره دهم، شماره چهارم، صفحه ۲۳۴٫

۸- توسلی، ن. ۱۳۷۵٫ افزودن چربی به جیره های طیور، مجله چکاوک، دوره پنجم، شماره سوم، صفحات ۱۳۳-۱۲۷٫

۹- جامعی، پ. ۱۳۷۳٫ تغذیه تجربی دام و طیور. انتشارات دانشگاه تهران. صفحات ۹۰-۱۷٫

۱۰- جعفری آهنگری، ی و ر. هاشمی. ۱۳۸۴٫ فراسنجه های خونی در طیور. انتشارات هم میهن. صفحات ۹۹-۹۰٫

۱۱- جعفری صیادی، ع. ۱۳۷۲٫ بررسی اثرات سطوح و منابع چربی بر شاخص های تولید و ترکیبات لاشه در جوجه های گوشتی، مجله پژوهش و سازندگی، شماره ۴۹، صفحات ۲۰-۱۶ و ۱۰۰-۹۹٫

۱۲- حاجی محمدی، م و ب. کشاورز. ۱۳۷۴٫ کاربرد روغن ها و چربی ها در تغذیه طیور، مجله تغذیه دام و طیور، شماره چهاردهم، صفحات ۱۷-۱۵٫

۱۳- دانش مسگران، م. ۱۳۷۰٫ تاثیر سطوح مختلف چربی حیوانی بر روی مصرف و بازدهی انرژی قابل متابولیسم و شاخص های تولید در جوجه های گوشتی، مجله چکاوک، دوره دهم، شماره چهارم، صفحات ۲۳۲-۲۳۱٫

۱۴ – رضایی، ا. ۱۳۸۶٫ بررسی جایگزینی روغن کلزا و چربی طیور با منابع انرژی جیره و تاثیرات آن بر عملکرد صفات تولیدی نیمچه های گوشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر.

۱۵- رودی، و.، س. رحمان پور و ف. جاویدفر. ۱۳۸۲٫ زراعت کلزا (نشریه ترویجی)، شماره ۵۲، صفحات ۲-۱٫

۱۶ – سعادت نوری، م. ۱۳۷۰٫ اصول نوین تغذیه در سلامتی وبیماری، انتشارات اشرفی صفحات، ۲۸ -۴۲٫

۱۷- سلطان علی، م.،  و م. نوری. ۱۳۸۱٫ بیوشیمی ( ترجمه )، جلد ۱، ۲ و ۳، انتشارات احرار تبریز، صفحات۶۷-۴۷۰٫

۱۸- شادان، ف. ۱۳۸۴٫ فیزیولوژی پزشکی گایتون (ترجمه)، انتشارات چهر، صفحات ۱۳۱۲-۱۳۹۲٫

۱۹- شیوازاد، م.،  و ع. صیداوی. ۱۳۸۵٫ تغذیه طیور (ترجمه )،  جلد دوم، چاپ اول،  انتشارات دانشگاه تهران، صفحات ۹۱-۹۶، ۱۸۴-۱۸۵ و۲۵۴

۲۰- صوفی سیاوش، ر.،  و ع. جان محمدی. ۱۳۷۹٫  تغذیه دام ( ترجمه )،  انتشارات عمیدی، صفحات۳۸، ۳۹، ۴۰، ۸۰  و ۵۳٫

۲۱- عطایی اسکویی، ک. ۱۳۸۱٫ مقایسه تاثیر استفاده از منابع و سطوح متفاوت چربی بر میزان فاکتورهای بیوشیمیایی خون و ارتباط آنها با رسوب چربی در بطن نیمچه های گوشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر.

۲۲- غلام نژاد، س. ۱۳۸۲٫ بررسی منابع مختلف چربی بر عملکرد دو سویه تجاری جوجه گوشتی، مجله دانش کشاورزی، دوره پانزدهم، شماره دوم، صفحه ۱۰۷٫

۲۳- فرخوی، م. ۱۳۷۸ . راهنمای کامل پرورش طیور ( ترجمه )، چاپ چهارم، انتشارات سازمان اقتصادی کوثر، صفحات ۱۱۵- ۷۵۰

۲۴- فرخوی، م.، ت. خلیقی سیگارودی و ف. نیک نفس. ۱۳۷۸٫ راهنمای کامل پرورش طیور. چاپ چهارم. انتشارات سازمان اقتصادی بنیاد شهید انقلاب اسلامی.

۲۵- فروزانی، م. ۱۳۸۶٫ مبانی تغذیه و اهمیت تغذیه در سلامت. انتشارات چهر. صفحات ۱۳۰-۹۸ و ۵۱۹-۵۱۴٫

۲۶- فرهومند، پ. ۱۳۸۱٫ غذاهای دام و طیور و روشهای فراوری و نگهداری آنها. انتشارات جهاد دانشگاهی استان آذربایجان غربی. صفحات ۹۴-۹۰٫

۲۷- فولادی، پ. ۱۳۸۶٫ بررسی استفاده از ترکیب کولین کلراید و روغن منداب روی عملکرد و غلظت تری گلسیرید کبد در جوجه های گوشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر.

۲۸-  قاضی جهانی، ب. ۱۳۷۳٫ بیوشیمی هارپر (ترجمه )، جلد ۱ و ۲،  چاپ اول مرکز نشر اشارت، صفحات  ۲۹۵-۲۳۵

۲۹- کارآموز، ح. ۱۳۸۶٫ تاثیر سطوح مختلف اکسید روی بر عملکرد و محتوای مالون دی آلدیید سرم جوجه های گوشتی تغذیه شده با روغن حاوی پراکسید بالا، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر.

۳۰- گلیان، ا و م. سالارمعینی. ۱۳۷۵٫ احتیاجات غذایی طیور (ترجمه). انتشارات سازمان اقتصادی کوثر.

۳۱- گلیان، ا و م. سالارمعینی. ۱۳۷۸٫ تغذیه طیور (ترجمه). انتشارات سازمان اقتصادی کوثر. صفحات ۳۷۵-۳۰۷٫

۳۲- ماهری سیس، ن. ۱۳۷۶٫ استفاده از منابع مختلف چربی در دوره رشد بلدرچین های نر و ماده و رابطه آنها با سرعت رشد و کیفیت لاشه، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، صفحات ۳۰-

۳۳- ملک نیا، ن و پ. شهبازی. ۱۳۷۸٫ بیوشیمی عمومی. جلد ۱و۲٫ انتشارات دانشگاه تهران. صفحات ۹۸-۷۸و۱۴۲٫

۳۴- میرنظامی ضیابری، ح. ۱۳۷۴٫ چربی ها و روغن های خوراکی. نشر مشهد. صفحات ۵۳-۳۸٫

۳۵- نصیری مقدم، ح و س. دهقانیان. ۱۳۷۰٫ تغذیه دام. انتشارات جاوید. صفحات ۲۵-۷٫

۳۶- نویدشاد، ب و ع. جعفری صیادی. ۱۳۷۹٫ تغذیه دام (ترجمه). انتشارات فرهنگ جامع. صفحات ۱۰۶-۱۰۳٫

۳۷- نیکخواه، ع و ح. امانلو. ۱۳۷۱٫ اصول تغذیه و خوراک دادن دام. انتشارات جهاد دانشگاهی زنجان. صفحات ۱۳۸-۶۸٫

۳۸- نیکخواه، ع و ح. امانلو. ۱۳۸۱٫ مواد مغذی مورد نیاز گاوهای شیری (ترجمه). انتشارات دانشگاه زنجان ۲۲۰-۲۱۵٫

۳۹- هاشمی، م. ۱۳۷۰٫  تغذیه دام و طیور آبزیان،  انتشارات  فرهنگ جامع،  صفحات ۶۵ – ۱۲۰ .

انگلیسی:

 ۴۰- Aldinger, S. 1967. Feeding high level copper improves growth rate. Poult. Meat, Jan., pp: 51-52.

41- Allen, J. D and J. M. Gawthorne. 1987. Involvement of the solid phase of rumen digesta in the interochan between copper, molybdenum and sulfur in sheep. Br. J. Nutr. 58: 265.

42- Ammerman, C. B and S. M. Miller. 1972. Biological availability of minor mineral ions: A review. 35: 681-694.

43- Aoyagi, S and D. H. Baker. 1993. Bioavailability of copper in analytical-grade and feed-grade inorganic copper sources when fed to provide copper at levels below the chicks requirement. Poult. Sci., 72: 1075-1083.

44- Aoyagi, S., K. M. Hiney and D. H. Baker. 1995. Copper bioavailability in pork liver and in various animal by-products as determined by chick bioassay. J. Anim. Sci., 73: 799-804.

.

45- Ascherio, A and W.C. Willett. 1997. Health affects of trans fatty acids. J. Nutr., 66: 1006-1010.

46- Awed, A. B and L. J. C. Lara. 2005. Oil and fat in broiler nutrition. Poult. Sci., 7(3): 129-141.

47- Baiao, N. C and L. J. C. Lara. 2005. Oil and fat in broiler nutrition. Poult. Sci., 29: 12-13.

48- Bakalli, R. I., G. M. Pesti, W. L. Ragland and V. H. Konjufca. 1995. Dietary copper in exess of nutritional requirements reduces plasma and breast muscle cholesterol of chickens. Poult. Sci., 74: 360-365.

49- Baker, D. H., J. Odle, M. A. Funk and T. M. Wieland. 1991. Research note: Bioavailability of copper in cupric oxide, cuprous oxide and in a copper-lysine complex. Poult. Sci., 70: 177-179.

50- Balevi, T and B. Coskun. 2004. Effects of some oils used in broiler rations on performance and fatty acid compositions in abdominal fat. Sci. Tech. Res Turk. 1114/DPT.

51- Bang, H.O., J. Dyerberg and A.Nielsen. 1971. Plasma lipid and lipoprotein pattern in Greenlandic west-coast Eskimos. Lancet; June 5: 1143-1145.

52- Bartov, L. 1987. Effect of early nutrition on fattening and growth of  broiler chicks at 7 weeks of age. Br. Poult. Sci., 28(40): 507-518.

53- Becker, R. B., J. R. Henderson and R. B. Leighty. 1965. Mineral malnutrition in cattle. Bull. 699-Fla. Agr. Exp. Stn.

54 –Berkhoudt,  H. 1983. Special sense organs. Structure and function of  avian taste receptors. In “front and function in brids”. Academic

       press:New York, in press. V (3): 206-297.

 ۵۵- Bhatnagar, S. and  B. N. Gohari. 1987. Microbial enzymes in the   processing of oilseeds. Poult Sci., 96:77 5 -77 6. . Mutat Res., 424: 83-95

 ۵۶-Billek, G. 1978. Quality assessment of used frying fats. A comparison of four methods. J. American oil chemists society, 55: 728-732.

57- Bremner, I and A. C. 1973. Iron metabolism in the veal calf. The availability of different iron compounds. Br. J. Nutr., 29: 229-243.

58- Bowen, T. E. and T. W. S. Sullivan. 1971. Influence of dietary cupric sulfate on the response of young turkeys to penicillin-streptomycin (1:3). Poult. Sci., 50: 273-278.

59- Bowen, T. E., T. W. Sullivan and O. D. Grace. 1971a. Effect of cupric sulfate on the prophylactic efficacy of three arsenic compounds against histomoniasis in young turkeys. Poult. Sci., 50: 861-866.

60- Bowen, T. E., T. W. Sullivan and O. D. Grace. 1971b. Effect of cupric sulfate on the prophylactic efficacy of 2-acetylamino-5-nitrothiazole, nifursol and ipronidazole against histomoniasis in turkeys. Poult. Sci., 50: 1668-1672.

61- Constantinides, P and M. Kiser. 1981. Arterial effects of palmitic, linoleic and acetoacetic acid. Atheros clerosis, 38: 308-319.

62- Cuesta, C.,  F. J. Sanchez-Muniz., C. Garrido-Polonio., S. Lopez – Varela. and  R. Arroya. 1993. Thermoxidative and hydrolytic changes in sunflower oil used in frying with a fast turnover of fresh oil. J American oil chemists Society., vol 70. P:  ۱۰۶۹-۱۰۷۳٫

۶۳- Davis, G. K and W. Mertz. 1987. In trace elements in human and animal nutrition (W. Merts, ed), P. 301-364. Academic Press, New York.

64- Doerr, J. A., J. L. Nicholson and E. Johnson. 1980. Influence of dietary copper on litter quality and broiler performance. Pages 61-65 in: Proc. Maryland. Nutr. Copnf., College Park, MD.

65- Dunning, J. C and R. E. Marquis. 1998. Anaerobic killing of oral streptococci by reduced, transition metal cations. Appl. Environ. Microbial. 64: 27-33.

66- Ewing, H. P., G. M. Pesti, R. I. Bakalli and J. F. M. Menten. 1998. Studies on the feeding of cupric sulfate pentahydrate, cupric citrate, and copper oxychloride to broiler chickens. Poult., Sci., 77: 445-448.

67-Farrel, D. J. 1995. The enrichment of poultry products with the omega (n)-3         polyunsaturated fatty acids: a selected review. Proceedings of Australia’s Poultry Science Symposium., 7: 16-21.

68- Farrier, K. L., S. Lesson, B. J. Holub, L. Caston, E. J. Squires, J. S. Sim and S. Nakai. 1994. High linolenic acid eggs and their in fluence on blood lipids in humans. Egg uses and processing technologies. PP: 362-373.

69 – Ferket, P. R., E. Van Heugten, T. A. T. G. Van Kempen and P. Angel. 2002. Nutritional strategies to reduce environmental emissions from nonruminants. J. Anim. Sci., 80 (E. Suppl. 2): E168-E182.

70- Fisher, C.1973. Use of copper sulfate as a growth promoter for broilers. Feedstuffs, July 16, pp: 24-25.

71- Fisher, C., A. P. Laursen-Jones, K. J. Hill and W. S. Hardy. 1973. The effect of copper sulphate on performance and the structure of the gizzard in broilers. Br. Poult. Sci., 14: 55-68.

72- Gentry, R. P., W. J. Miller, D. G. Pugh, M. W. Neathery and J. B. Bynoum. 1978. Effects of feeding high magnesium to young dairy calves. J. Dairy. Sci., 61: 1750-1754.

73- Gibson, R. S. 1994. Contents and bioavailability of trace elements in vegetarian diets. Am. J. Clin. Nutr., 59: 1223-1232.

74- Giffiths, L., S. Lesson and J. D. Summers. 1977. Influence of  energy system and level of various fat source on performance and carcass composition of broilers. Poult. Sci., 56: 1018-1026.

75- Hamilton, C. R and D. Kristein. 2003. Does rancidity, as measured by peroxide value, affect animal performance. Darling international., 85: 256.

76- Hulan, H. W., R. G. Ackman, W. M. N. Ratnayake and F. G. Proudfoot. 1988. Omega-3 fatty acid levels and performance of  broiler chickens fed redfish meal or redfish oil. Canadian Journal of Animal Science, 68: 543-547.

77- Hwang, D. H., P. S. Chanmugam, D. H. Ryan, M. D. Boudreau, M. M. Windhauser, R. T. Tulley, E. R. Brooks and G. A. Bray. 1997. Does vegetable oil attenuate the beneficial effects of fish oil in reducing risk factors for cardiovascular

Disease. Am. J. Clin. Nutr., 66(1): 89-96.

68- Jackson, N. 1976. The effect of dietary copper sulphate on laying performance, nutrient intake and tissue copper and iron levels of the mature, laying, domestic fowl. Br. J. Nutr., 38: 93-100.

79- Jakobsen, K. 1995. Possibilities of enriching mat with n-3 fatty acids. In: K. Ender (Ed). Proc. 2nd Dummerstorf muscle-workshop, May 17-19, Rostock. pp 141-148.

80- Javadi, M.,  M.J.H.Geelen, H. Evertts,  and R. Hovenier. 2007. Body compositio and heat expenditure in broiler chickens fed diets with or

      without trans fatty acids. Anim Nut.,  ۱۴۳۹-۰۳۹۶٫

۸۱- Jenkis, N. K., T. R. Morris and D. Valamotis. 1970. The effect of diet and copper supplementation on chick growth. Br. Poult. Sci., 11: 241- 248.

82- Jenkins, K. S and M. Hidiroglou. 1989. Tolerance of the calf for excess copper in milk replacer. J. Dairy. Sci., 72: 150-156.

83- Jensen, B. B. 1998. The impact of feed additives on the microbial ecology of the gut in young pigs. J. Anim. Feed. Sci., 7: 45-64.

84-Jetawattana, S. 2005. Malondialdehyde (MDA), a lipid oxidation produc  Department of radiation onclology free radical and radiation biology., 77:222.

85- Jilg, T., B. Eckstein and W. Unglaub. 1997. Kupfergehalte in kälberlebern b’i untersciedlischer kupfersupplementierung über Milchaustausher. Verband Deutscher Landwirtschaftlicher untersuchung- und forschungsanstalten. Kongressband 1997. Leipzig 187-190.

86- Jondreville, C., P. S. Revy and J. Y. Dourmad. 2002. Le cuivre dans lalimentation du Porc: Oligoelement essential, facteur de croissance et risqué potential pour lhomme et lenvironnement. INRA Prod. Anim. 15, In press.

87- Kagan, V. E., T. D. Churatkova, V. P. Karagodin, Y. V. Arkhipenko, M. V.        Bilenko and Y. P. Kozlov. 1986. Disturbances of the ca++ transport enzyme system in membranes of the sarcoplasmic reticulum caused by hydroperoxides of phospholipids and of fatty acids. Bull. Exp. Biol. Med., 87: 124-128.

88 -Katan, M.B. 1995. Commentary on the supplement trans fatty acids and coronary heart disease risk. Am.  J. clin Nutr., 62: 518-519

89 – Kerr, L. A and H. D. McGavin. 1991. Chronic copper poisoning in sheep grazing pastures fertilized with swine manure. J. Am. Vet. Med. Assoc., 198: 99-101.

90 – Keren, Z. S., I. Nir, Z. Nitsan and A. Cahaner. 1990. Effect of dietary concentrations of fat and energy on fat deposition in broilers divergently selected for high or low abdominal adipose. Br. Poult. Sci., 31(3): 507-516

91- Keshavars, K. 1995. Further in vestigation on the effect of dietary manipulation on nutrients on early egg weight. Poult. Sci., 74: 62-64.

92- Kirkpatrick, D. C and D. E. 1975. Trace metal content of chicken eggs. J. Sci. Food Agr., 26: 99-103.

93- Konjufca, V. H., G. M. Pesti and R. I. Bakalli. 1997. Modulation of cholesterol levels in broiler meat by dietary garlic and copper. Poult. Sci., 76: 1264-1271.

94- Ledoux, D. R., P. R. Henry, C. B. Ammerman, P. V. Rao and R. D. Miles. 1991. Estimation of the relative bioavailability of inorganic copper sources for chicks using tissue uptake of copper. J. Anim. Sci., 69: 215-222.

95- Lewis, A. G. 1989. “The biological importance of copper”. Inca Project no. 223. A literature review.

96- Lichtenstein, A. H. 2003. Dietary fat and cardiovascular disease risk: quantity or quality? J. Womens Health (Larchmt)., 12(2): 109-114.

97 -Lichtenstein, A. H. 1998. Dietary fat consumption and health. Nut. Rev., 56: 53-528

98- Liu, Z., M. M. Bryant and D. A. Roland. 2005. Layer performance and phytase retention as influenced by copper sulfate pentahydrate and tribasic copper chloride. Poult. Res., 14: 499-505.

99- Lopez-Ferrer, S., M. D. Baucells, A. C. Barroeta and M. A. Grashorn. 1999. Influence of vegetable oil sources on quality parameters of broiler meat. Archiu fur Geflugelkunde, 63: 29-35.

100 – Lopez-Ferrer, S., M. D. Baucells, A. C. Barroeta, J. Galobart and M. A. Grashorn. 2001. n-3 Enrichment of chicken meat. 2. Use of precursors of long-chain polyunsaturated fatty acids: Linseed oil. Poult. Sci., 80: 753-761

101- Madsen, F. C and T. P. Lyons. 1988. Essential mineral nutrition: a role for coordination chemistry. Pages 151-161 in: Biotechnology in the feed Industry. Porc. Alltech 4th Annual Symposium, Nicholasville KY.

102 -Mahan, D.C.1999. Organic selenium: using nature’s model to redefine selenium supplementation for animals, in: Lyons, T.P. and K.A. Jacques. (Eds) Proceedings of Alltech’s 15th Annual Symposium, pp. 523-535 (Nottingham, UK, Nottingham University Press).

103- Makarshi, B and A. Polonis. 2001. Effect of bioplex-cu on the level of biochemical indices of turkey blood. Polish. J. Food. Nutr. Sci., 10: 49-51

104 -Marnette , L.J. 1994. Lpid peroxidation – DNA damage by malondialdehyde. Mutat Res., 424: 83-95.

105- Mateos, G. C and J. L. Sell. 1980. Influence of carbohydrate and supplemental fat source on the metabolizable energy of diet. Poult. Sci., 59: 2129-2135.

106- Mateos, G. C and J. L. Sell. 1981. Nature of the extra metabolic effect of supplemental fat used in semipuri fied diets for laying hens. Poult. Sci., 60: 1925-1930..

107- McDonald, B. F and  J. M. Gerrard. 1989. Comparison of the effect of canola oil and sunflower oil on plasma lipids and lipoproteins and on in vivo thromboxane A2 and prostacyclin. Production in health young men. American. J. Nutr., 50: 1382-1388.

108- McDowell, L. R. 1992. Minerals in Animal and Human nutrition. Academic Press. Inc., San Diego, New York, Boston, London, Sydney, Tokyo, Torento, 524 p.

109- Miller, W. J and P. E. Stake. 1974. “In proceeding Georgia nutrition conference for feed industry”, P. 25. Univ. of Georgia, Athens, Georgia.

110- Naber, E. C. 1979. The effect of nutrition on the composition of eggs. Poult. Sci., 58: 518-528.

111- Nam, K. T., H. A. Lee, B. S. Min and C. W. Kang. 1997. Influence of dietary supplementation with linseed and vitamin E on fatty acids, α-tocopherol and lipid peroxidation in muscles of broiler chicks. Animal Feed Science and Technology, 66: 149-158.

112- Nelson, C.  at al. 2005. Oil and fat in broiler nutrition., J. Poult. Sci, 31:270-901

113- Newman, R. E., J. A. Downing, W. L. Bryden, E. Fleck, W. A. Buttemer and L. H. Storlien. 1998. Dietary polyunsaturated fatty acids of the n-3 and the n-6 series reduce abdominal fat in the chicken (Gallus domesticus). Nutr., 22: 54-57

114- Nitsan, Z., A. Dvorin, Z. Zaref and S. Mokady. 1997. Effect of added soybean oil dietary energy on metabolizable and net energy of broiler diets. Br. Poult. Sci., 38(1): 101-106.

115- Nwoche, G., et al. 2003. Effects of dietary palm oil on the performance of    broiler chicks. Cap publishes., 3(4):213-221

116- Paik, I. K., S. H. Seo, J. S. Um, M. B. Chang and B. H. Lee. 1999. Effects of  supplementary copper-chelate on the performance and cholesterol level in plasma and breast muscle of broiler chicks. Asian-Aust. J. Anim. Sci., 12: 794-798..

117- Pang, Y and T. J. Applegate. 2001. Effects of dietary copper complex size in the gastrointestinal tract of the broiler chicken. Poult. Sci., 86: 531-537

118- PARC Institute. 1997. Evaluation of TBCC impact on vitamin loss during pelleting. PARC Institute, Easton, MD..

119- Pearce, J., N. Jackson and M. H. Stevenson. 1983. The effect of dietary intake and of dietary concentration of copper sulfate on the laying domestic fowl: Effect of some aspects of lipid, carbohydrate and amino acid metabolism. Br. Poult. Sci., 24: 337-34

120- Pesti, G. M and R. I. Bakalli. 1996. Studies on the feeding of cupric sulfate pentahydrate and cupric citrate to broiler chickens. Poult. Sci., 75: 1086- 1091.

121- Pesti, G. M and R. I. Bakalli. 1998. Studies on the effect of feeding cupric sulfate pentahydrate to laying hens on egg cholesterol content. Poult. Sci., 77: 1540-1545.

122- Pesti, G. M., R. I. Bakalli and  W. L. Ragland. 1994. Reduction of turkey plasma cholesterol by dietary copper supplementation. Reprod. Nutr. Devel., 34: 624-625.

123- Pfeffer, E and G. Flachowsky. 2002. Mineralstoffe. Chapter 26 in W. V. Engelhardt. G. Breves (Hrsg). Physiologie der Haustier. Enke Verlag Stuttgart, 606-620.

124- Pond, W. G., D. C. Church and K. R. Pond. 1995. Basic animal nutrition and feeding. 4th ed. John Wiley and Sons, New York.

 ۱۲۵- Poupoulis, C and L. S. Jensen. 1976. Effect of high dietary copper on gizzard integrity of the chick. Poult. Sci., 55: 113-121

126- Rother, B., W. Guenter and Br. Boycott. 1985. Sudden death syndromein broilers, dietary fat supplementation and its effect on tissue composition. Poult. Sci., 64: 1128-1136.

127- Sadeghi, Gh., A. Tabeidian and J. Pourreza. 2005. Effect of dietary protein levels and soybean oil supplementation on broiler performance. Inter. J. poult. Sci., 4: 799-803.

128- Sahin, k., Smith,  M.O. Onderci, M. 2005.Supplementation of zinc from organic or inorganic source improves performance and antioxidant

        status of heat –  distressed quail. J. Poultry Sci., 84:882 -887

129- Salajpal, K., D. Grbesa, M. Kaps, G. Kis and D. Karolyi. 2006. Effect of added copper and full fat soybean meal on growth performance and carcass properties in broiler chickens. J. Anim. Sci., 10(2): 207-213.

130- Seiqurer, i. 1995. The influence of dietary fat source (Sunflower oil or   olive oil) on LDL composition and serum lipid levels in miniature

          swine, comp. Biochem. Physiol, Vol: 111 B. No. 2, PP: 163-196.

131- Shephard, J. 1989. Effects of saturated and  polyunsaturated fat diets on the chemical composition and metabolism of low density lipoproteins in men. J. Lipid

132-Sheehy, P.J.A.,  P.A. Morrissey  and  A. Flynn.1994. Consumption of     thermally – oxidized sunflower oil chicks reduces α – tocopherol status    and increases susceptibility of tissues to lipid oxidation.Br. J. Nutr.71,    ۵۳-۶۵

۱۳۳- Shurson, G. C., P. K. Ku, G. L. Waxler, M. T. Yokoyama and E. R. Miller. 1990. Physiological relationships between microbiological status and dietary copper in the pig. J. Anim. Sci., 68: 1061-1071.

134- Skrivan, M., V. Skrivanova, M. Marounek, E. Tumova and J. Wolf. 2000. Influence of dietary fat source and copper supplementation on broiler performance, fatty acid profile of meat and depot fat, and on cholesterol content in meat. Poult. Sci., 41: 608-614.

135- Smith, M. S. 1969. Responses of chicks to dietary supplements with copper sulfate. Br. Poult. Sci., 10: 97-108.

136- Solaiman, S. G., C. E. Shoemaker, W. R. Jones and C. R. Kerth. 2006. The effects of high levels of supplemental copper on the serum lipid profile, carcass traits and carcass composition of goat kids. J. Anim. Sci., 84: 171-177.

137- Spears, J. W., E. B. Kegley, L. A. Mullis and T. A. Wise. 1997. Bioavailability of copper chloride in cattle. J. Anim. Sci., 75 (Suppl. 1): 256. (Abstr).

138- Stevenson, M. H and N. Jackson. 1981. An attempt to distinguish between the direct and indirect effects, in the laying domestic fowl, of added dietary copper sulphate. Br. J. Nutr., 20: 135-148.

139- Strain, J. J. 1984. Newer aspects of micronutrients in chronic disease: Copper. Proc. Nutr. Soc., 53: 583-598.

140-Takeoka, G. R., G.H.  Full.  and L.T. Dao. 1997. Effect of heating on the      characteristics and chemical composition of selected frying oils and fats.  J. Agric Food Chem., 45: 3244-3249.

141- Talebali, H and A. Farzinpour. 2005. Effect of different levels of full fat canola seed as a replacement for soybean meal on the performance of broiler chickens. Int. Poult. Sci., 3: 982-998.

142- Tokarnia, C. H., J. Dobereiner, P. V. Peixoto and S. S. Moraes. 2000. Outbreak of copper poisoing in cattle fed poultry litter. Vet. Hum. Toxicol, 42: 92-95.

143- Underwood, E. J. 1966. The mineral nutrition of livestock. Centrd Press, Ltd., Aberdeen.

144-   Underwood, E. J. 1977b. Trace Elements in human and animal nutrition. 4th  ed. Academic Press, New York.

145- Underwood, E. J. 1977. “Trace elements in human and animal nutrition”. Academic Press. New York..

146- Underwood, E. J and N. F. Suttle. 1999. Copper. In: The mineral nutrition of livestock. Ed. 3, CABI Publishing, Wallingford, UK, 283-342.

147- United States Environmental Protection on Agency (U.S.EPA). 1987.

148- Venugopal, B and T. D. Lucky. 1978. Metal toxicity in mammals, 2. New York: Plenum Press.

149- Verma,  D. N. 1975. The effect of age and sex on the serum proteins of

  the white leghorn birds. Indian Vet. J., 52: 544-546.

150- Waldroup, P. W., C. A. Fritts and F. Yan. 2003. Utilization of Bio-Mos mannan oligosaccharide and Bioplex copper in broiler diets. Poult. Sci., 2(1): 44-52.

151- Wang, Z., S. Cerrate, C. Coto, F. Yan and P. W. Waldroup. 2007. Evalution of mintrex copper as source of copper in broiler diets. Poult. Sci., 6(5): 308-313.

152 -Wanpen, M. 2001. Effect of age on serum cholesterol and triglyceride levels in  the expereimental rats. J. Nat. Sci., 35 144-148.

153- Watts, G. F., P. Jackson, V. Burke and B. Lewis. 1996. Dietary fatty acids and progression of coronary artery disease in men. Am. J. Clin. Nutr., 64: 202-209.

.

154- WHO (World Health Organisation). 1982. Evaluation of certain food additives and contaminants. Twenty-sixth report of the joint FAO/WHO expert committee on food additives. Geneva, World Health Organisation, p 31-32 (WHO Technical Report Series, N˚ ۶۸۳).

۱۵۵ -WHO and FAO Joint consultation.1995. Fats and oils in human nutrition, Nut. Rev., 53: 202-205.

156 -Zumbado, M.E., C.W. Scheele and C. Kwakernaak. 1999. Chemical composition, digestibility, and metabolizable energy content of different fat and oil by-products. J. Appl. Poultry Res. 8:263-271.

   خلاصه

    این تحقیق به منظور بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف روغن باز یافتی رستورانی ( ۰،۲،۴درصد) و سولفات مس  (۰ و۳۰۰ میلی گرم در کیلوگرم) در قالب آزمایش فاکتوریل ۲ × ۳  بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و در هر تکرار ۱۲ قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس ۲۱۶   در یک دوره کامل پرورشی (۴۲ روزگی) به اجرا درآمد. و جیره های آزمایشی دردو دوره آغازین(۲۱ – ۰ روزگی) و دوره رشد ( ۴۲-۲۲ )  به  گروه‌های آزمایشی داده شد. در طول این آزمایش صفات عملکردی شامل مصرف خوراک ، افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی، مورد اندازه گیری و ارزیابی قرار گرفت  و صفات لاشه  که پس از کشتار مورد بررسی قرار گرفت شامل درصدهای لاشه ناخالص، لاشه خالص، سینه، ران، قلب،  کبد، چربی شکمی ودستگاه گوارش ،سنگدان بود. مقادیر کلسترول، تری‌گلیسیرید ،گلوکز، آلبومین،پروتئین کل ،اسید اوریک گروه‌های آزمایشی در آزمایشگاه تعیین شد و داده‌های آزمایشی بعد از تست نرمال با استفاده از نرم افزار SAS  مورد آنالیز و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 نتایج بدست آمده نشان داد اثرات متقابل سطوح روغن باز یافتی رستورانی ومکمل مس (۳۰۰ میلی گرم در کیلوگرم) درصد) بر افزایش وزن بدن معنی‌دار نبود،  سطح ۲ درصد روغن باز یافتی رستورانی ، مصرف خوراک را افزایش ولی سولفات مس مصرف خوراک را کاهش وضریب تبدیل غذایی را بهبود بخشید،همچنین سولفات مس توانست وزن سینه را افزایش ولی وزن کبدراکاهش داد.

نتایج تجزیه بیوشیمیایی سرم نشان داد  اثرات متقابل سطوح روغن باز یافتی رستورانی و مکمل مس بر مقادیر کلسترول، تری گلیسیرید، تاثیر معنی‌دار‌ی ندارد.همچنین اثر سطوح مستقل مکمل مس روی صفات فوق اثرمعنی داری نداشت ،لازم به ذکر می باشد که اثرات روغن بازیافتی رستورانی و سولفات مس بر روی سلول های سفید خون شامل هتروفیل ، لنفوسیت و نسبت این دو نشان داد که لنفوسیت معنی دار ولی هتروفیل و نسبت هتروفیل به لنفوسیت معنی دارنبود.

  نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که استفاده از روغن باز یافتی رستورانی در سطح ۲ درصد همراه با ۳۰۰ میلی گرم سولفات مس علاوه بر کاهش هزینه جیره می تواند باعث بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی و بالطبع بهبود کیفیت لاشه جوجه های گوشتی گردد.


مقدمه :

شرایط امروز جهان از نظر تولید محصولات کشاورزی و تغذیه جمعیت انسانی از هر زمانی در گذشته پیچیده تر و بغرنج تر شده است. این شرایط پیچیده در جهان سوم به مراتب سخت تر و بحرانی تر می باشد. از یک طرف به علت فقر حاکم بر جامعه و تولید ناخالص داخلی کم و بدتر از آن توزیع بسیار ناهمگون و غیر متعارف تولید سرانه، قدرت مصرف حداقل ها را نیز از اقشار آسیب پذیر جامعه خلع نموده، گرسنگی و سوء تغذیه را به شدت به حالت فزآینده ای رسانیده و از سوی دیگر باز به دلیل فقر حاکم بر جامعه و سیاستهای ضد و نقیض اقتصادی در کشورها از جمله کشور ایران سبب گردیده سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از رشد مثبتی برخوردار نشود.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی از مجموع ۱/۲۳۷ میلیون تن گوشت تولیدی در سراسر جهان در سال ۲۰۰۱ میلادی ۴/۶۹ میلیون تن متعلق به گوشت مرغ بوده است و این محصول همچنان اصلی ترین نوع گوشت در تجارت جهانی می باشد (۶۷). یکی از موارد حایز اهمیت در امر پرورش طیور گوشتی، توجه به بازده و کیفیت لاشه است. بطور کلی هدف از مرغداری استفاده از گوشت و تخم مرغ تولیدی جهت تغذیه جوامع انسانی است و بنابراین واضح است که این صنعت هنگامی به بالندگی می رسد که توجه به نیاز مصرف کننده و به منظور تامین سلامت افراد باشد. به همین دلیل پرورش طیور گوشتی به دلیل ویژگیهای آن از حساسیت خاصی برخوردار است (۵۱،۳۷و۱۱).

از مهمترین روش های بهبود بهره وری در صنعت پرورش طیور استفاده از مواد و منابع خوراکی است که نخست تامین کننده نیازهای ضروری حیوان بوده و در ثانی از جنبه های اقتصادی برای تولید کننده مقرون به صرفه باشد. افزودن چربی به مقدار کم در جیره غذایی طیور منجر به افزایش خوش خوراکی، کاهش گرد و غبار، افزایش سطح انرژی جیره و همچنین تحریک رشد حیوان می شود (۲۲و۲۷).

امروزه از چربی های گیاهی و حیوانی در تغذیه طیور به عنوان منبع انرژی استفاده می شود ولی لازم است که شرایط فیزیولوژیکی، سازگاری دستگاه گوارش، سلامتی طیور و اقتصادی بودن و نوع چربی ذخیره شده در حفره شکمی و کبد بررسی شود.

امروزه برای رعایت یک رژیم غذایی سالم توصیه می شود استفاده از چربی ها و روغن های حیوانی کمتر صورت گیرد. چرا که به دلیل داشتن میزان بالای اسدهای چرب اشباع به مرور زمان موجب انسداد عروق شده و زمینه ابتلا به بیماریهای قلبی و عروقی را فراهم می آورند. روغنهای گیاهی چنین ویژگی نداشته و به علت داشتن انرژی زیاد و ترکیب مناسبی از اسیدهای چرب، در سطح گسترده استفاده می شوند (۶۸).

با تکیه بر این موضوع استفاده از روغن پس مانده رستوران‌ها، می تواند  به عنوان منبع انرژی ارزان قیمت در جیره های غذایی جوجه‌های گوشتی مورد استفاده قرار گیرد، اما به علت داشتن درجه پراکسید زیاد در این روغن ها، احتمال می رود به سلامتی حیوان و در نتیجه به سلامتی انسان آسیب وارد کنند. همچنین به دلیل نقش عنصر مس در سیستم دفاع آنتی اکسیدانی، افزودن مکمل  سولفات مس بعنوان منبع معدنی عنصر مس  به جیره‌های غذایی طیور تغذیه شده با روغن حاوی درجه پراکسیداسیون بالا احتمال دارد محتوی  مالون دی آلدیید سرم

(شاخص پراکسیداسیون در بدن) را کاهش دهد، لذا اثر روغن پس مانده رستوران و سولفات مس نیاز به بررسی‌های زیادی دارد.

بررسی منابع

۱ – ۱-  چربی‌ها

 چربی‌ها گروهی از مواد موجود در بافت ‌های گیاهی و حیوانی هستند که در آب نامحلول بوده اما در حلال‌های آلی معمولی مانند بنزن، اتروکلروفرم محلول هستند.آنها معمولا استر اسیدهای چرب با گلیسرول هستند که تری گلیسیرید نامیده می شود. این ترکیب به عنوان حامل الکترون و مواد اولیه در واکنش‌های آنزیمی به عنوان بخشی ازغشاهای زیستی وبه شکل منابع و ذخایری از انرژی عمل می‌کند. در حیوانات، چربی‌ها شکل اصلی ذخیره انرژی است. انرژی حاصل ازاکسیداسیون کامل چربی در حدود ۳۹ مگاژول برای کیلوگرم ماده خشک، در مقایسه با رقم حدودا ۱۷ مگاژول در کیلوگرم ماده خشک برای گلیکوژن است (۲۰و ۳۹).

۱-۲ – اسیدهای چرب ضروری در تغذیه طیور

تحقیقات برای تعیین نیاز طیور به اسیدهای چرب ضروری (EFA)[1] در سال ۱۹۵۰ انجام شده است و در سال ۱۹۶۰ نیاز اسید لینولئیک مشخص شد. مقدار اسید لینولئیک جیره برای رشد کافی جوجه ها، بوقلمون و بلدرچین ۱درصد کل جیره توصیه شده است (۱۹۸۴  NRC). اگرچه احتیاجات EFA شناخته شده است اما در مورد متابولیک و اهمیت فیزیولوژیکی اسیدهای چرب ضروری طیور اطلاعات کمی وجود دارد. بعضی اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه (PUFA) که مشتقی از EFA هستند فعالیت بیولوژیکی دارند. بعلاوه ایکوسانوئیدها که شامل پروستاگلاندین ها، لئوکوترینها و لیپوکسین ها می باشند، از اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه مخصوصی بیوسنتز می شوند. ایکوسانوئیدها در واکنش های شیمیایی و فیزیولوژیکی، رشد و توسعه اندام ها و متابولیسم نقش دارند. اطلاع از این فعالیت زیستی لیپیدها در طیور بدلیل نقش آنها در توسعه و رشد جنین، تولید مثل و رشد استخوان ها گسترش یافته است. 
۱-۳- چربی‌ها در تغذیه طیور

 بدن قادر است علاوه بر ساخت اسیدهای چرب اشباع، در صورت لزوم بعضی اسیدهای اشباع را به اسیدهای چرب غیر اشباع با یک پیوند دوگانه تبدیل کند. اما با وجود این بدن قادر به ساخت اسیدهای چرب غیر اشباع از جمله اسید لینولئیک و اسید لینولنیک نیست. این دو اسید چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه از لحاظ تغذیه‌ای ضروری هستند و حتما باید در جیره غذایی وجود داشته باشند. از این جهت به اسیدهای چرب ضروری شهرت یافته‌اند (۳، ۱۳ و ۱۷).

۱-۴ – نقش چربی ها و میزان استفاده از آن در تغذیه طیور

چربی ها باعث :

۱) افزایش انرژی جیره : چربی ها ۲۵/۲ برابر انرژی بیشتری نسبت به کربوهیدرات ها و پروتیین ها داشته و از
غنی ترین منابع انرژی برای طیور محسوب می شوند (۱۳و۳۰).

۲) تامین اسیدهای چرب ضروری : روغن های گیاهی منبع بسیار عالی برای تامین اسیدهای چرب ضروری به شمار می روند (۳۱،۳۴،۱۱۴).

۳) شرکت در هضم، جذب و جابجایی ویتامین های محلول در چربی (۱۳،۲۰،۳۱).

۴) جبران کم اشتهایی طیور در فصول گرما (۵،۹و۳۵).

۵) افزایش خوش خوراکی جیره غذایی و ایجاد بوی مطبوع که باعث افزایش مصرف دان می گردد (۶و۱۳).

۶) جلوگیری از بروز گردوغبار در غذا و بهبود کیفیت پلت (۱۲و۳۲).

مطالعات اولیه در مورد افزودن چربی به جیره طیور نشان داد که جوجه ها تحمل افزودن بیش از ۱۰ درصد چربی در جیره را ندارند (۶). با این حال تحقیقات دیگر نشان داد که افزودن مقادیر بالای چربی به جیره های غذایی، هیچ اثر زیان آوری روی رشد نداشته است (۴).

از آنجایی که استفاده از چربی بیشتر به منظور تامین اسیدهای چرب ضروری می باشد، لذا حداقل مقدار اسید لینولنیک + لینولییک در چربی مورد استفاده طیور نبایستی از ۲۰ درصد کمتر باشد و اسیدهای چرب اشباع بایستی کمتر از ۳۵ درصد باشد (۴۷).

وجود بیش از ۳ درصد روغن تخم پنبه در جیره غذایی باعث کاهش معنی دار مصرف غذا و اضافه وزن بدن
جوجه های گوشتی می شود (۲۶). افزودن چربی های گیاهی و حیوانی یا مخلوط آنها به جیره های طیور گوشتی و تخم گذار اثرات مثبتی در تولید گوشت و تخم مرغ دارد (۷۴،۱۰۵و۱۰۶).

با تمام مزایایی که برای استفاده از چربی ذکر شد ممکن است معایب و مشکلاتی نیز وجود داشته باشد. یکی اینکه اگر مواد آنتی اکسیدانی در چربی کم باشد سبب فاسد شدن آن می شود و نگهداری جیره های حاوی چربی به همین دلیل شرایط خاصی می طلبد. از طرفی چون چربی ها تمایل به جذب بو را دارند، در اثر جذب بوهای نامطبوع مصرفشان ناخوش آیند می گردد (۲۵).

مسئله بعدی، احتمال وجود برخی از مواد ضد مغذی در جریان روغن کشی و ورود این مواد از دانه ها به روغن
می باشد (۶و۴۷).

۱-۵- معایب استفاده از چربی در تغذیه طیور

       چربی‌ها با وجود مزایای بسیار زیادی که در تغذیه طیور دارند معایب و مشکلاتی را نیز دارا هستند که اگر به دقت مورد بررسی و توجه قرار نگیرند خسارت های جبران ناپذیری بر جای خواهند گذاشت. به طور کلی معایب و مشکلات استفاده از چربی در تغذیه طیور به صورت زیر خلاصه می‌شود:

۱- مشکلات نگهداری جیره‌های حاوی چربی: در صورت وجود سطوح بالای چربی در جیره غذایی به دلیل امکان بروز فساد چربی‌ها، نگهداری آنها شرایط خاصی می‌طلبد. لذا جهت جلوگیری از فساد چربی‌ها و نگهداری این جیره‌های غذایی بایستی درصد رطوبت و درجه حرارت محل نگهداری کاهش یابد و نیز به جیره غذایی حاوی چربی مواد آنتی‌اکسیدان اضافه شود تا از فساد چربی‌ها جلوگیری گردد.

۲- احتمال وجود برخی از مواد ضد مغذی:  ممکن است در برخی مراحل روغن‌کشی به دلیل نقص در مرحله روغن‌کشی برخی مواد ضد مغذی از دانه‌ها وارد روغن شود که اثرات زیان‌باری بر جای می‌گذارد (۶و ۶۷).

۱-۶- هضم، جذب و متابولیسم چربی‌ها

۱-۶-۱- هضم چربی‌ها

      هضم چربی‌ها بعد از مصرف تحت عمل مکانیکی سنگدان[۲] و با امولسیفیه شدن آنها شروع می‌شود که با حضور فرآورده‌های هضم پروتیین جیره این کار تسهیل می‌شود. هضم تری‌گلیسیریدهایی که نسبت به درجه حرارت بدن پرنده نقطه ذوب بالاتری داشته باشند نسبت به سایر تری گلیسیریدها با نقطه ذوب کمتر مشکل‌تر است (۱۳۰). قابلیت هضم چربی‌ها بالا بوده و معمولا بیش از ۸۰ درصد است. فعالیت آنزیم لیپاز در روده کوچک و به مقدار کمتر در معده، تری‌گلیسیریدها را هیدرولیز کرده و به دی‌گلیسیریدها، مونوگلیسیریدها و اسیدهای چرب تبدیل می‌کند. آنزیم لیپاز برای اسیدهای چربی که در موقعیت‌های ۱ و ۳ به گلیسرول متصل شده‌اند به طور اختصاصی عمل کرده و ابتدا باعث تولید ۲ و ۱ دی‌گلیسرید و سپس ۲ مونوگلیسرید می‌شود. در هر صورت آنچه از هیدرولیز چربی‌ها حاصل می‌شود در نهایت اسید چرب و گلیسرول است. نمک‌های صفراوی در روده باعث امولسیفیه کردن چربی‌ها شده و سطح اثر آنزیم لیپاز را افزایش می‌دهند. از اختلاط نمک‌های صفراوی و مونوگلیسریدها و اسیدهای چرب غیر اشباع، میسل‌های مخلوط به وجود می‌آیند که قادر به حمل مقدار قابل توجهی از اسیدهای چرب غیر قطبی و ویتامینهای محلول در چربی هستند. ترکیب موجود در میسل‌ها طوری مرتب شده‌اند که گروه‌های قطبی آنها به طرف سطح میسل قرار گرفته است. قطر میسل‌ها حدود ۳۰ تا ۱۰۰ آنگستروم است. میسل صفرا- چربی قادر به حمل مقادیر زیادی از ترکیب غیر قطبی در قسمت درونی غیر قطبی خود است بنابراین اسید پالمیتیک و اسید استئاریک که غیر محلول در آب و نیز غیر قطبی هستند و دارای نقطه ذوب بالایی می‌باشند، تنها به مقدار جزیی در نمک‌های صفراوی به صورت امولسیون حل می‌شوند اما در مجاورت یک میسل مخلوط بسیار قابل حل می باشند (۴، ۱۶ و ۳۹).

۱-۶-۲- جذب چربی‌ها

       در پستانداران و طیور اسیدهای چرب با کمتر از ۱۲-۱۰ اتم کربن و گلیسرول آزاد وارد سلول‌های مخاطی شده و از طریق ورید باب کبدی وارد کبد می‌شوند. اسیدهای چرب با زنجیر طولانی و مونوگلیسریدها در سلول‌های مخاطی به تری‌گلیسریدها تبدیل می‌گردند. این تری‌گلیسریدهای جدید به صورت قطراتی در می‌آیند که اطراف آنها را فسفولیپید (فسفاتیدیل کولین)، مقدار کمی پروتیین و کلسترول آزاد و مرکب فرا گرفته و شیلومیکرون‌ها را به وجود می‌آوردند، این مواد در پستانداران وارد جریان لنف شده و به تدریج به جریان خون وارد می‌شوند. در حالی که در طیور مستقیما جذب ورید کبدی شده و وارد جریان خون می‌شود. به طور کلی اسیدهای چرب و مونوگلیسریدهای حاصل از هضم چربی‌ها با پرزهای روده‌ای تماس پیدا می‌کنند و پس از عبور از غشاء وارد سلول های مخاطی می‌گردند. مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهد سلول های روده مرغ دارای پروتیینی است که می‌تواند به اسیدهای چرب متصل شود و باعث تسهیل در عمل جذب چربی‌ها گردد. مقدار این پروتیین در دوازده بیشترین مقدار بوده و در طول روده کاهش می‌یابد. چون اسیدهای چرب از طریق ادرار دفع نمی‌شوند انرژی قابل متابولیسم آنها مستقیما به قابلیت جذب آنها بستگی دارد. روغن‌های گیاهی قابلیت جذب بیشتری نسبت به چربی‌های حیوانی دارند (۶، ۶۷ و ۱۴۹).

۱-۷- متابولیسم چربی‌ها

       پس از هضم و جذب، چربی‌ها وارد سیستم گردش خون شده و با عمل کنترلی کبد جهت تولید انرژی و یا رسوب در بافت‌ها و اعمال ساختاری دیگر به مصرف می رسند. اگر چه مرغ مقدار ناچیزی گلیکوژن در کبد و ماهیچه‌ها ذخیره می‌کند ولی منبع اصلی ذخیره انرژی بدن، چربی‌های طبیعی هستند که در بافت‌های چربی و سایر قسمتهای بدن ذخیره می گردند. چربی موجود در بدن از چربی جیره و چربی‌های حاصل از متابولیسم کربوهیدرات‌ها، استیل‌کوآنزیم A  در جریان لیپیدسازی و برخی اسیدهای آمینه تشکیل می‌شود. در بدن زمانی چربی اضافه ذخیره می‌شود که نیازی به این منبع جهت سوختن و ایجاد انرژی نباشد و یا مقدار چربی دریافتی از طریق خوراک بیشتر از مقدار مورد نیاز حیوان باشد. در صورت نیاز حیوان به تولید انرژی از چربی‌ها، اسیدهای چرب از طریق مسیر بتا اکسیداسیون سوخته و تولید انرژی می‌نمایند. گلیسرول موجود در چربی‌ها می‌تواند یا به فروکتوز یا به اسید پیروویک تبدیل ‌گردد که فروکتوز بعدا به گلوکز تبدیل می‌شود. گلیسرول‌ها تنها بخشی از چربی‌ها است که می‌تواند به گلوکز تبدیل شود و در مسیر چرخه کربس (TCA) تولید انرژی کند. انرژی حاصل از اسیدهای چرب در مقایسه با تری‌گلیسیریدها اندکی بیشتر است زیرا نسبت کربن و هیدروژن به اکسیژن در اسیدهای چرب، بیشتر از تری‌گلیسیریدها است (۴، ۶، ۱۸، ۲۳، ۳۳، ۵۴، ۵۵).

       ساخت اسیدهای چرب در بافت کبدی صورت می‌گیرد. دو مسیر آنزیمی مهم در ارتباط با ساخت اسیدهای چرب شامل استیل کوآنزیم- آکربوکسیلاز و سیستم چند آنزیمی سازنده اسید چرب است. ماده آغاز کننده ابتدایی استیل کوآنزیمA می‌باشد که از واکنش گلیکولیز یا تجزیه اسیدهای چرب خوراک یا اسیدهای چرب حاصل از کاتابولیسم برخی اسید آمینه حاصل می‌شود. استیل کوآنزیم A  که از پیرووات و همچنین از کاتالیز اسیدهای چرب و اسیدهای آمینه به وجود می‌آید پیش‌ساز کلسترول، استیل کولین، سیترات و اسیدهای چرب می‌باشد (۴، ۶، ۲۰، ۲۸ و۳۲).

ساخت تری‌آسیل گلیسرول‌ها (تری گلیسیریدها) نیز مستقیما از مونوآسیل گلسیرول امکانپذیر است و در مخاط روده حیوانات عالی صورت می‌گیرد(۲۰ و۳۲).

۱-۸- رابطه نوع چربی مصرفی با چربی‌های خون

مهم ترین فراسنجه تاثیرگذار بر چربی مصرفی و چربی‌های خون، نوع اسیدهای چرب است. اسیدهای چرب اشباع مانند لائوریک )۱۲:۰( C ، میریستیک )۱۴:۰( C و پالمیتیک  باعث افزایش سطح کلسترول خون می‌شوند. اسید چرب اشباع استئاریک  به دلیل احیای سریع به اسید اولیییک  در سیستم بدنی تاثیر کمتری بر روی سطح کلسترول دارد (۹۷، ۱۵۲).

اسیدهای چرب ترانس که بیشتر در روغن‌های هیدروژنه شده گیاهی و مارگارین وجود دارد، با افزایش سطوح چربی‌های خون و کاهش لیپوپروتئین های با تراکم بالا[۳] باعث افزایش آترواسکلروزیس می‌شوند. در برخی تحقیقات اسیدهای چرب با یک پیوند دوگانه و چند پیوند دوگانه به طور مشابهی سطوح کلسترول و LDL  را کاهش می‌دهند. در حالی که در برخی مطالعات دیگر اسیدهای چرب با یک پیوند دوگانه تاثیر کمتری نسبت به اسیدهای چرب با چند پیوند  دوگانه داشته است. همچنین اسیدهای چرب با یک پیوند دوگانه همانند اسیدهای چرب اشباع باعث افزایش HDL می‌گردند و نسبت به اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه دارای این مزیت هستند که به آسانی اکسیده نمی‌شوند و پایدارتر هستند (۴۵ و ۸۸).

 ۱-۱۰ – متابولیسم کلسترول

کلسترول، در تمام سلول های حیوانی وجود دارد. افزون بر کلسترول پیش ساخته موجود در غذاهای حیوانی، کلسترول در تمام سلول های بدن، به ویژه کبد و روده کوچک، از پیش ساز آن (استیل کوآنزیم آ) که از طریق لیپید و کربوهیدرات و پروتیین در اختیار بدن قرار می گیرد ساخته می شود.

کلسترول در غذا به صورت کلسترول آزاد یا متصل به اسیدهای چرب با زنجیر طولانی (که می تواند توسط آنزیم های موجود در مخاط روده رها شود) وجود دارد. برحسب مقدار کلسترول موجود در رژیم غذایی از ۳۰ تا ۵۰ درصد کلسترول دریافتی جذب شده و همراه با شیلومیکرون ها به سیستم لنفاوی وارد می شود. سپس وارد جریان خون گشته و به کبد می رود. افزون بر آن مقداری از کلسترول موجود در صفرا و روده نیز مجددا جذب می شوند. جذب کلسترول مانند جذب اسیدهای چرب از طریق میسل ها صورت می گیرد، ولی مقدار جذب به وسیله مخاط روده کنترل می شود. بدین معنی که هر چه قدر مقدار دریافت کلسترول زیاد شود، درصد جذب کاهش ولی مقدار کل کلسترول جذب شده افزایش می یابد.

بطور کلی مقدار کلسترول در جریان خون تحت تاثیر سه عامل : مقدار ساخته شده در کبد، مقدار جذب شده از روده و مقدار کلسترول مترشحه از صفرا (که جذب مجدد نشده و از مدفوع خارج شده) قرار دارد (۲۵).

۱- ۱۱- لیپوپروتئین ها

در کبد مقداری از گلیسرول و اسیدهای چرب مجددا تبدیل به تری گلیسرید  می شوند. تری گلیسرید  حاصله همراه با کلسترول آزاد، کلسترول استریفیه، فسفولیپیدها و پروتئین های خاصی تشکیل نوعی لیپوپروتئین به نام لیپوپروتئین هایی با چگالی خیلی پایین۱ () را می دهند که سرشار از تری گلیسرید  می باشد.  از سلولهای کبدی وارد جریان خون می شوند و در حین عبور از عروق خونی تحت تاثیر آنزیم لیپوپروتئین لیپاز قرار می گیرند و بخشی از تری گلیسرید های آن هیدرولیز می شوند. سپس  تبدیل به لیپوپروتئینی به نام لیپوپروتئین هایی با چگالی متوسط۲ () می گردد. با هیدرولیز بیشتر تری گلیسریدهای موجود در ، این لیپوپروتئین به لیپوپروتیین دیگری به نام لیپوپروتئین با چگالی پایین۳ () تبدیل می شود، که سرشار از کلسترول است.

لیپوپروتئین ، کلسترول را به بافت های مختلف، از جمله جدار عروق خونی انتقال می دهد و رفته رفته باعث مسدود شدن رگ ها شده و در نتیجه باعث کاهش جریان خون در بخشی از ماهیچه قلب و نهایتاً حمله های قلبی می شود و در مغز باعث پارگی رگ های مغزی و حمله شدید (سکته مغزی) و در مواقع خطرناک مرگ را به دنبال دارد (۲۵،۷۷و۹۶).

در خون نوع دیگر لیپوپروتئین به نام لیپوپروتئین هایی با چگالی بالا۱ () نیز وجود دارد که در کبد و روده سنتز و وارد جریان خون می گردد.  در انتقال کلسترول از بافت های مختلف به کبد جهت دفع، نقش دارد، لذا در پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی موثر می باشد (۲۵و۴۵).

شیلومیکرون ها که سبک ترین لیپوپروتئین ها بوده و منشا آنها چربی ها و به ویژه تری اسیل گلیسرول هایی هستند که در روده جذب شده اند (۳۳).

۱- ۱۱- ۱- برخی عوامل رژیمی موثر بر لیپوپروتیین های پلاسما

عوامل غذایی برروی میزان لیپوپروتیین و متابولیسم، و در نتیجه تغییر در آسیب پذیر بودن فرد به آترواسکلروز موثر می باشد. نوع چربی رژیم، کلسترول، فیبر، پروتیین، نوشابه های الکلی، قهوه، کلسیم و تعادل انرژی تاثیر عمده دارند.

نوع چربی رژیم : مطالعات نشان می دهد که دریافت چربی های اشباع سبب افزایش میزان کلسترول و  کلسترول خون در انسان می گردد. افزایش کلسترول پلاسما با دریافت اسیدهای چرب اشباع، به ویژه میرسیتیک () و اسید پالمتیک () در ارتباط است. مقدار بالای اسیدهای چرب اشباع و مصرف کلسترول در بروز بیماری های قلبی مطرح هستند، بنابراین تلاشهای زیادی جهت تغییر در ترکیب چربی گوشت و تخم مرغ انجام گرفته است. در طیور و دیگر حیوانات تک معده ای ترکیب اسید چرب در بافت چربی متاثر از چربی جیره می باشد (۱۳۴).

استفاده از روغن های گیاهی در جیره طیور باعث تغلیظ گوشت طیور از اسیدهای چرب غیر اشباع می شود (۹۹).

جایگزینی چربی خوک با روغن کلزا در جیره جوجه های گوشتی باعث افزایش کلسترول گوشت سینه به میزان ۲/۱۳ درصد شده است (۱۳۴).

اسید پالمتیک اثر مضری روی لایه درون سرخرگی دارد، که می تواند با توسعه بیماری های عروقی در انسان مرتبط باشد (۶۱و۱۵۳).

تحقیقات انجام گرفته توسط بونانوم و همکاران (۱۹۹۲) نشان می دهد که وجود مقدار بالای اسیدهای چرب غیر اشباع با یک پیوند دوگانه () در تولیدات دامی می تواند برای سلامتی انسان مفید واقع شود. برای اینکه جیره های غنی از  حاوی آنتی اکسیدان بوده و مقاومت  کلسترول را در برابر تغییرات اکسیداسیون افزایش می دهند.

نقش کلسترول : افزایش ۲۵ میلی گرم در کلسترول رژیم سبب بالا رفتن ۱ میلی گرم کلسترول در ۱۰۰ سی سی خون می شود. اسیدهای چرب اشباع رژیم و کلسترول یک اثر با هم عمل کننده بر روی میزان  کلسترول دارند. این دو با هم سبب کاهش اندازه سنتز گیرنده  و هم چنین کاهش فعالیت آن، افزایش ، افزایش همه لیپوپروتئین ها، و کاهش اندازه شیلومیکرون (که همراه با مخاطره بیماری قلبی است) می گردد. دریافت کلسترول به طور کلی، و با در نظر گرفتن عوامل مخاطره (از قبیل سن، فشارخون، کلسترول سرم و سیگار کشیدن) سبب افزایش بیماری قلبی می گردد (۲۵).

نقش فیبر : فیبر نیز بر روی میزان کلسترول اثر دارد. به طور کلی فیبرهای نامحلول مانند سلولز و لیگنین، دانه ها و سبزی ها برروی میزان کلسترول سرم تاثیر ندارند و یا اثر محدودی دارند. فیبرهای محلول مانند پکتین ها، صمغ ها، موسیلاژها (مواد چسبناک و لزج مانند)، پلی ساکاریدهای جلبکی و برخی از سلولزها در حبوبات، جوی دوسر و میوه ها سبب کاهش کلسترول سرم و  کلسترول می گردند.

حداقل سه مکانیسم کاهش دهنده کلسترول خون توسط فیبر دخالت دارد :

 ۱) فیبر با اسید صفراوی متصل و این سبب کاهش سرم جهت پرسازی محفظه اسید صفراوی می گردد.

۲) باکتری ها در کولون سبب تخمیر فیبر و تولید استات، پروپیونات و بوتیرات می گردند که این ها توسط ورید باب جذب و مانع سنتز کلسترول می شوند.

 ۳) فیبر با آهسته کردن جذب کربوهیدرات از میزان افزایش انسولین می کاهد و لذا سنتز کلسترول را آهسته می کند (۲۵).

۱-۱۲- استفاده از چربی در تغذیه جوجه های گوشتی


[۱] – Essencial Fatty Acids

[2] – Gizzard

[3] – High density Lipoprotein Cholesterol

 

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 


مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه تاثیر پروستاگلندین ها و داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی روی عارضه سندرم آسیت در جوجه های گوشتی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.