پایان نامه اختلالات خواب در میان دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه اختلالات خواب در میان دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه اختلالات خواب در میان دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه : ۳

بیان مسئله : ۴

پیشینه‌ی پژوهش : ۶

تاریخچه‌‌ی موضوع پژوهش… ۶

اهداف تحقیق : ۸

اهداف ویژه : ۸

فرضیات پژوهش : ۸

اهمیت پژوهش : ۹

متغیرها : ۱۰

روش انجام پژوهش : ۱۰

محیط پژوهش : ۱۱

ابزار تحقیق : ۱۱

روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها : ۱۲

روش‌های آماری مورد استفاده : ۱۲

محدودیت‌های تحقیق : ۱۲

تعریف واژه‌ها : ۱۲

کیفیت خواب.. ۱۲

مراحل خواب طبیعی : NORMAL SLEEP STYLE.. 18

الگوی EEG در خواب NON REM.. 19

EEG در مرحله‌ی دوم (STAGE II). 19

مرحله‌ی چهارم خواب (STAGE IV). 20

الگوی EEG در خواب REM.. 20

اختلال خواب : ۲۵

طبقه بندی کلی اختلالات خواب.. ۲۶

بدخوابی یا دیس سومنیا: ۲۶

اختلالات داخلی – روانپزشکی و خواب : ۲۷

اختلالات فرضی یا طبقه بندی نشده‌ی خواب : ۲۸

انواع اختلالات خواب.. ۲۸

بی‌خوابی : ۲۸

حمله ی خواب ( نارکوپسی ). ۲۹

خر خر. ۳۱

سندرم پاهای بی‌قرار. ۳۲

وقفه‌ی تنفسی ( آپنه ). ۳۲

بررسی نظریات موجود ، پیرامون خواب : ۳۳

نظریات برخواسته از دیدگاه روان شناسی : ۳۳

نظریات برخواسته از دیدگاه زیست پزشکی و عصب شناسی : ۳۵

نظریات برخواسته از فلسفه و عرفان : ۳۶

۱- دانشمندان علم روانشناسی : ۳۶

A-1)فروید ( ۱۸۷۰ – ۱۹۳۷). ۳۶

تعبیر خواب از دیدگاه فروید ( روان کاوی ). ۳۹

A-2) یونگ ( ۱۸۷۵- ۱۹۶۱). ۴۳

۳)‌ آلفرد آدلر ( ۱۸۷۰ – ۱۹۳۷). ۴۵

B نظریات دانشمندان علوم عصب شناسی و زیست پزشکی.. ۴۷

B-1) جری زیگل.. ۴۷

صرفه جویی و ذخیره انرژی در زمان خواب : ۴۸

B-2) نظریه‌ی برانگیختگی سنتز ۴۹

B-3) نظریه‌ی کارکرد حافظه و یادگیری رویا ۵۰

C- نظریات دانشمندان علوم فلسفه و عرفان : ۵۱

بررسی آیات و احادیث ،‌پیرامون خواب: ۵۳

پیشینه‌ی پژوهش : ۵۵

مطالعات مشابه داخلی : ۵۷

پراکندگی اختلال : ۵۸

آپنه‌ی خواب : ۵۸

سندرم پای بی‌قرار : ۵۸

کابوس شبانه : ۵۹

راه رفتن در خواب : ۵۹

افراد فاقد اختلال : ۵۹

نتایج حاصل از مقایسه‌ی دموگرافیک : ۵۹

مطالعات مشابه خارجی : ۶۳

زمینه یابی : ۶۷

محیط پژوهش : ۶۹

تعریف : ۶۹

نمونه‌گیری در دسترس… ۷۰

تعریف نمونه‌ی در دسترس : ۷۰

متغیر : ۷۱

ابـزار تحقیق.. ۷۳

پرسشنامه : ۷۳

روش‌های آماری مورد استفاده : ۷۵

آمار توصیفی ،‌تحلیلی : ۷۵

تحلیل فرضیات پژوهش : ۸۵

تحلیل نتایج پژوهشی : ۹۱

پیشنهادات و انتقادات : ۹۲

فهرست منابع : ۹۴

منابع لاتین : ۹۶

فهرست منابع :

۱-    شفیع آبادی ، عبدا… ،۱۳۸۶ ، نظریه‌های مشاوره و روان درمانی ، تهران مرکز ، نشر دانشگاهی .

۲-    ساعتچی ،‌دکتر محمود،۱۳۸۰، مشاوره روان درمانی ، ( نظریه‌ها و راهبرد) ، نشر ویرایش .

۳-  کری ، جرالد ، ۱۳۸۶، نظریه‌های مشاوره روان درمانی ، (‌نظریه و کاربست ) ، ترجمه: سید محمدی، یحیی ، ارسباران .

۴-    فروید ، ۱۳۸۵، نظریه‌های روان درمانی ، ترجمه : شجاع تقی ، سعید ، چاپ شمشاد .

۵-  پاول و لیندزی ، ۱۳۷۹، تشخیص و درمان اختلالات روانی بزرگسال در روانشناسی بالینی ، ترجمه ، نیک خو محمد رضا ، آواریس یاسن ، هامایاک ، انتشارات مانی .

۶-    اتکینسون و همکاران ، ۱۳۸۴، زمینه‌ی روانشناسی بالینی هیلگارد ، انتشارات رشد .

۷-    مورین ، چارلز ، ۱۳۷۹، روانشناسی بی‌خوابی ، ترجمه : بخشایش ، علیرضا ، انتشارات دانشگاه یزد .

۸-    معنوی ، عزالدین ، ۱۳۷۹، خواب و رویا از دیدگاه پزشکی ، نشر ، عطار .

۹-    خلیلی ، مهدی ، ۱۳۸۴، اختلالات خواب ، انتشارات پگاه .

۱۰-           یونگ ، ۱۳۸۰، روانشناسی دین ،ترجمه : روحانی ،‌دکتر فؤاد ، انتشارات پگاه

۱۱-           یونگ ، ضمیر ناخودآگاه ، ۱۳۸۳، ترجمه ، امیری ، محمدعلی ، انتشارات : سمیعی.

۱۲-            فرزام ، پرواز ، ۱۳۸۴، رویاهای فروید ، انتشارات سیمرغ .

۱۳-            والیس ، لیلی ، ۱۳۷۹، تحلیل علمی و گام به گام رویا ، انتشارات هنگام .

۱۴-            علیخواه ، محمد مهدی ، ۱۳۷۱، خواب و رویا ، انتشارات جمال الحق .

۱۵-           سیف بهزاد ، دکتر فرخ ، خوابیدن و خواب دیدن ، ویراستار ، احمد ، کسیدا، انتشارات پیشگام .

۱۶-           داوود ، رجبی، ۱۳۸۲، خواب و رویا ، انتشارات کمال الملک .

۱۷-           نجفی ، محمد رضا ، ۱۳۷۹، اختلالات خواب ، اصفهان ،‌دانشگاه علوم پزشکی .

۱۸-      کیانی ، کاظم ، مخبری ، هادی ، ۱۳۸۴، روانشناسی خواب ، درمان بی‌خوابی و سایر اختلالات خواب ، لوح دانش .

۱۹-           ماس ، جیمز پ ، ۱۳۷۹، نیروی خواب ،ترجمه : بهارک ، جهانگیر ، عطار

۲۰-           خوی نژاد ، دکتر غلامرضا ، ۱۳۸۶ ، روش‌های پژوهش در علوم تربیتی ، انتشارات سمت .

۲۱-           دلاور،‌دکتر علی ، ۱۳۸۴، روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ، نشر ویرایش .


منابع لاتین :

۱-     buysse DJ ,Clinical diagnosis in 216 insomnia paticnts sleep 1994 ; 17:630 .

2-     Jacob EA , Reynolds CF III, Kiupfer DJ: therole of polysomnography nin the diff . diag . Of Ch . Insomnia AMJ Psychiatry 1988; 145:346.

3-     Hauri PJ:Wrist actigraphy in Insomnia . Sleep 1992 ; 15 : 293.

4-     Mendelson WB.Effects of flurazepam and zolpidem on the perception of sleep in Insomnias . Sleep 1995;18:92.

5-     Antonio Culebras : Clinical Handbook of sleep disorders ; Bottrworth Heinemann; pp: 13- 27 ; 1996.

6-     Carpenter M.B ;sutin J.Muman Neuroanatomy . Williams and Wikins Eighth Edition . pp :700-701; 1983.

7-     Jouvet, M.Neurophsiology of the states of sleep , physiol .Rev.47:117-177;1967.

8-     Marhand OHN , Dyken ML:Sleep abnormalities in patients with brainstem lesions: Neurology 26:769.1976.

9-     Raymond D.Adams ; principles of Neurology McGraw Hill; 1997 ; pp : 380 .

10- M.S.Aldrich; Neurologic clinics; sleep Dis. I.W.B Saunders co.1996 pp:545-566.

11- Mcrritt , Textbook of Neurology . Williams and Wikins; Ninth edition ; 1995 pp:875-884.

12- Culeras A . Clinical handbook of sleep disorders.Butterworth- Heinemann1996;pp:159-173.

13- Yoss RE;Criteria for the diagnosis of the narcoleptic syndrome . Pro staffmayo clin 1957;32:320.

14- Aldrich Ms,;Dopamin-receptor autoradiography of human narcoleptic brain . Neurology 42:410-413, 1992.

15- Mullington J,: Scheduled naps in the management of daytime sleepiness in narcolepsy- cataplexy . Sleep 16:444-456,1993.

16- Schmidt HS.Protriptyline:An effective agent in the Treat , of nar . and hyper. AMJ psych.134:183-185,1979.

17- Aldrich MS:The clinical spectrum of narcolepsy and idiopathic hypersomnia. Neurology 46:393-401, 1996.

18- Billard M:A menstruation – Linked periodic hopersomnia neurology 1975;25:436.

 

خواب، بخش عادی از زندگی‌ ما بحساب می آید که به ندرت به ماهیت آن توجه می‌کنیم .

 هنگامی که خوب به این مسأله بیاندیشیم ، در می‌یابیم که خوابیدن عملی واقعاً شگفت‌انگیز است . در طول خواب ماهشیاری و کنترل اعمال و افکارمان را از دست می دهیم و این اتفاقی است که اگر در بیداری برای ما رخ دهد بسیار وحشتناک خواهد بود . با این وجود هر شب این اتفاق روی می‌دهد و مامی‌خوابیم . (خواب در حفظ سلامت جسم و روان نقش حیاتی دارد تقویت سیستم ایمنی بدن ،‌ترمیم نورون‌ها و حفظ کارآمدی سیستم عصبی ، سازماندهی یادگیری و حافظه، رشد کودکان و نوجوانان %۸۰ هورمون رشد حین خواب ترشح می‌شود ) از نقش‌های عمده خواب هستند( اتکینسون و همکاران ۱۳۸۴،۷۰-۳۶۶)

خواب یکی از نیازهای فیزیولوژیکی انسان است در صورتی که رفع این نیاز در فردی با مشکل مواجه شود ممکن است دچار انواع اختلالات جسمی ،‌روانی گردد . ماهیت خواب و کیفیت آن در قرون و اعصار مختلف با توجه به پیشرفت‌های هر زمان خاص به انحاء گوناگون مورد بررسی واقع شده است .

 یکی ازمسائلی که در ارتباط با خواب و خوابیدن ،‌ همواره مطرح بوده است اختلالاتی است که در آن رخ می‌دهد روانشناسان همواره در پی کشف علل ،ماهیت و درمان این اختلالات بوده‌اند و روش‌های گوناگونی برای غلبه بر این اختلالات طراحی کرده‌اند . بی‌خوابی ، پرخوابی ، راه رفتن در خواب ، حرف زدن در خواب ، حمله‌های خواب ،خوابزدگی ، وحشت‌های شبانه ، کابوس‌ها و غیره انواع اختلالات رایجی هستند که درخواب طبیعی ایجاد مشکل می‌کنند (‌بخشایش : نوشته‌ی مورین  ۱۳۷۹، ۹۰-۸۱ )

مقدمه :

 خواب ، فرایندی است که مغز برای کارایی بهتر به آن نیاز دارد . اهمیت اختلالات خواب از نظر عموم به خوبی درک نشده است. گر چه اشخاص مبتلا به مشکلات و اختلالات خواب ناامیدانه درجستجوی کمک بر می آیند .

 خواب در واقع دوره‌ای از استراحت است و جزء نیازهای روزانه‌ی بشر می‌باشد . یونانیان باستان نیاز به خواب را خدای خواب : هیپنوز[۱]، فرزند تیرگی و شب ، و برادر مرگ که نیروی او در کل بشریت ادامه دارد ، می‌‌نامیدند .

 آنان معتقدند بودند که این نیرو چنان زیاد است که حتی خدایان تسلیم آن می‌شوند .

 از زمانی که بشر به یاد دارد همواره خواب و ماهیت رمزآلود آن مورد توجه بوده است .

 در قدیم بعضی خواب را حد واسط مرگ و بیداری می دانستند برخی معتقد بودند که فعالیت‌های مغزی درخواب متوقف می‌شود .

امروزه نیز سوالاتی چون ، چرا می‌خوابیم ؟ – آیا خواب به خاطر استراحت و به منظور تجدید قوای بدنی است یاخیر ؟ و یا اینکه کمبود خواب و کاهش مدت زمان آن و همچنین بروز اختلالات خواب ، چگونه بر زندگی بشر تاثیر دارد ذهن دانشمندان را به خود مشغول داشته است .

در این امر ،‌که بیخوابی و بروز مشکلات خواب ، بر روی آدمی بی‌تاثیر نیست ، شکی وجود ندارد .

 ولی آنچه دانشمندان حیطه‌ی روانشناسی را درگیر این موضوع نموده آن است که این اختلالات بر کارکرد بهینه‌ی آدمی ، چه تاثیراتی دارند.

بیان مسئله :

 خواب یکی از نیازهای اساسی انسان است و طبق نظر اکثر پژوهشگران خواب دارای کارکرد تعادلی و ترمیمی می ‌باشد . و در تقسیم درجه‌ی حرارت و حفظ انرژی بدن اهمیت اساسی دارد .

 خواب طبیعی جهت عملکرد مناسب لازم می‌باشد ، به نحوی که اختلالات خواب می تواند تاثیر مستقیمی بر عملکرد روانی شغلی و تحصیلی فرد داشته باشند .

به نظر می رسد تغییر و اختلال در سیکل خواب شبانه‌ی افراد ، باعث ایجاد تداخل در فعالیت‌های درسی و سطح بهینه‌ی کارکرد آموزشی آنان می‌گردد .

 این امر بخصوص در میان دانشجویان رشته‌های پزشکی به دلیل فعالیت‌های عملی مانند گذراندن واحدهای درسی بیمارستانی می تواند ، تاثیر بیشتری داشته باشد .

 آنچه باعث شد که پژوهشگر به بررسی اختلال خواب به عنوان ، پایان نامه بپردازد وجود ملاک‌های زیر است :

۱- مطالعه و دانش قبلی پژوهشگر پیرامون تاثیر اختلال خواب برعملکرد تحصیلی دانشجویان

۲- وجود پیش فرض‌های اولیه پیرامون شیوع اختلالات خواب در بین دانشجویان

۳- نبود اطلاعات و آمار دقیق پیرامون چگونگی شیوع این اختلال در بین دانشجویان دانشگاه

۴- ارتباط مشخص خواب با سلامت روانی افراد و بروز اختلالات روانی

باتوجه به اینکه ، انتظار می رود که اختلالات خواب در میان دانشجویان شیوع داشته باشد ،

 پژوهشگر قصد بررسی این اختلالات در میان آنان و نیز مقایسه‌ی پراکندگی شیوع اختلالات خواب در میان دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی ،‌دارد .

 این امر به منظور آن است که انتظار می رود شیوع اختلالات خواب در بین دانشجویان پزشکی بیشتر باشد .

به این منظور ، دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی نمونه‌های تحقیق هستند که در محیط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی مورد تحقیق قرار می گیرند .

 این تحقیق توسط گردآورنده‌ی پایان نامه (‌زهرا نصیری ) در سال تحصیلی ۸۷-۸۶ انجام می گیرد .

 روش گردآوری اطلاعات بصورت تصادفی و ابزار آن پرسشنامه می باشد .

پیشینه‌ی پژوهش :

تاریخچه‌‌ی موضوع پژوهش

 خواب و رویا ، این دو پدیده‌ی شگفت‌انگیز چون رازی ناگشودنی از آغاز آفرینش و پیدایش انسان‌ اندیشمند[۲]اندیشه‌ی او رامشغول داشته است . با این وجود از چند دهه‌ی پیش ، کوششی شایسته برای گشودن این راز به کار نرفته بود .

 گذشته از معمای خواب طبیعی گروه بی‌شمار گرفتاران به بیخوابی و دیگر اختلالات ، خواب نیز به درمان درست نیاز داشتند و این بررسی علمی و تجربی را در این باره ایجاب می کرد .

 با کشف دیمنت[۳] در سال ۱۹۵۷ و ژوده [۴] در سال ۱۹۵۹ از ۲ مرحله‌ی مهم پولیگرافیک خواب ، REM[5] و NONREM و همچنین توصیف دیمنت از بخش زمانی این ۲ مرحله ، انقلابی در مورد شناخت از خواب و شرح واقعی تری از دوره‌های ۲۴ ساعته زندگی به عمل آمد ( معنوی فدایی ۶۵) بررسی پدیده‌ی خواب در جانوران ، پژوهش دقیق آزمایشگاهی درباره‌ی اختلالات خواب ، ساخت داروهای موثر برخواب و دانستن پیوستگی خواب REM با دیدن رویا ، هر یک گامی به جلو در راه شناخت این پدیده‌های شگرف شد . در واقع انگیزه‌ی اساسی برای گسترش پژوهش در مورد خواب در سه دهه‌ی اخیر ،‌کشف ارتباط بین دیدن رویا و مرحله ‌ی حرکات سریع چشم (REM) بوده است .

 پیش کسوتان پژوهش خواب ،‌نخست با سایکوفیزیولوژی‌ رویا آغاز کردند و سپس به کل خواب علاقه‌مند شدند. در سال ۱۹۸۲ فعالیت الکتریکی مغز انسان برای اولین بار توسط HANSBERGER روانپزشک آلمانی به ثبت رسید .

 در سال‌های ۳۹-۱۹۳۷ در دانشگاه‌ هاروارد پایه‌های شناخت امواج مغزی درخواب توضیح داده شد.

 حال دیگر تصور بر این نبود که در موقع خواب فعالیت‌های مغزی بطور کامل خاموش می‌شود . بلکه برعکس در موقع خواب امواج مغزی به امواج آهسته و هماهنگی تبدیل می‌گردد .

 در دهه‌ی ۵۰ میلادی برای اولین بار دانشمندان به ثبت امواج خواب در تمام طول شب پرداختند. و متوجه شدند که تغییرات نوار مغز انسان درخواب از یک روند ثابتی پیروی می‌کند.

در دهه‌ی ۶۰ ثبت خواب شبانه ، در انسان در سطح تحقیقی آغاز شد و این تحقیقات را می‌توان پدر تست‌های پلی سمنوگرافی[۶] یا تست خواب امروز نامید .

 در همین زمان بود که بیماری (‌نارکو پسی )[۷]و اختلالات امواج مغز شناخته و نیز اولین کلینیک نارکوپسی در دانشگاه استنفورد[۸] توسط دیمنت تاسیس گردید . (‌خلیلی ۱۳۸۴، ۲۱-۱۵)

اهداف تحقیق :

 اهداف کلی : بررسی میزان اختلالات خواب در دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی . در سال تحصیلی ۸۷-۸۶

اهداف ویژه :

۱- تعیین میزان اختلال خواب در دانشجویان پزشکی

۲- تعیین میزان اختلالات خواب دردانشجویان غیر پزشکی

فرضیات پژوهش :

 ۱- میزان اختلال خواب در بین دانشجویان دختر و پسر متفاوت است .

۲- میزان اختلال خواب بین دانشجویان غیر پزشکی بیشتر است .

۳- میزان اختلال خواب بین دانشجویانی که معدل بالای ۱۵ دارند کمتر است .

 ۴- میزان اختلال خواب دانشجویان پزشکی انترن و استارژ بیشتر از دانشجویان علوم پایه است .

اهمیت پژوهش :

 نظر به اینکه کیفیت و الگوی خواب دانشجویان بر کیفیت تحصیلی و آموزشی و نیز عملکرد آنان در حیطه‌های حرفه‌ای تاثیر بسزایی دارد ، تحقیق در حیطه‌ی اختلالات خواب ، ساعات و کیفیت آن در بین این قشر ، اهمیت می‌یابد .

 در طول دوران دانشجویی ، ماهمواره شاهد گزارشاتی از دانشجویان مبنی بر کمبود ساعات خواب آنان وتاثیرات آن بر روی شادابی و سرزندگی صبحگاهی آن هستیم .

 این بیخوابی در کاهش یادگیری دانشجویان و افت عملکرد آنها ، از طریق خواب آلودگی حین حضور در کلاس درس تاثیر مستقیم دارد .

 این شکایت که دانشجویان گاهی درساعات اولیه‌ی صبح از کسلی و خمودگی رنج می‌برند و حتی گاهی به چرت‌های کوتاه مدت فرو می روند از سوی اساتید نیز شنیده می‌شود .

 توجه به موارد بالا ، ما را بر آن داشت که بر روی شیوع این اختلال و تاثیر آن بر عملکرد دانشجویان تحقیقاتی صورت دهیم. لازم به ذکر است که به بررسی‌هانشان می‌دهد که دراین زمینه تحقیقات و مطالعات کاربردی صورت نگرفته و از نتایج آن‌ها آمار دقیقی در دسترس نیست . لذا نتیجه‌ی این تحقیق می‌تواند به صورت آماری مدون و کاربردی در خدمت مسئولین و اساتید محترم قرار گرفته تا از شیوع اختلالات خواب و چگونگی آن در بین دانشجویان آگاهی کسب کنند.

 متغیرها :

مستقل : رشته‌ی تحصیلی

وابسته : اختلالات خواب

ناخواسته : ۱) وجود بیماری‌های جسمانی     ۲) مصرف داروها یا مواد روان‌گردان

۳) وجود استرس یا تنش درمحیط کار         ۴) وجود اختلالات خانوادگی

۵) مصرف سیگار                                    ۶)‌ اعتیاد به مواد مخدر


[۱] .hypnose

[2] Homo sapiens

[3] .Dement

[4] .Jouvet

[5] .ReM= Rapid eye Movement

[6] .poly somnography

[7] .narcholapsia

بیماری که فرد دچار خواب آلودگی شدید است و دچار حملات غیر قابل مقاومت خواب می‌شود .

[۸] Stanford

 

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه اختلالات خواب
 • مقاله خواب و مرگ و مقایسه‌ی آن دو
 • مقاله روان‌ شناسی خواب
 • مقاله خوب خوابیدن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.