پایان نامه ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی ( مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک)  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۲۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه ارتباط بین نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی ( مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک)  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

۱۱ مقدمه۲
۲۱ ضرورت و اهمیت تحقیق۳
۳۱ بیان مسئله۴
۴۱ هدف تحقیق۵
۵۱ سئوالات و فرضیات پژوهش۶
۶۱ قلمرو پژوهش۶
۷۱ روش انجام پژوهش۷
۸۱ تعریف عملیاتی متغیرها۸
۹۱ جمع بندی۹

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱۲ مقدمه۱۱
۲۲کلیاتی پیرامون تولید ناب۱۴
۱۲۲ ناب بودن۱۵
۲۲۲تعاریف تولید ناب۱۵
۳۲۲ تاریخچه تولید ناب۱۸
۴۲۲ نتایج بکارگیری تولید ناب۲۳
۵۲۲ تولید ناب و صنایع ایران۲۷
۶۲۲ تولید ناب و صنایع کاشی و سرامیک ۲۸
۷۲۲ مؤلفه های تولید ناب۳۰
۳۲ چابکی سازمانی۳۹
۱۳۲ مفهوم چابکی و تولید چابک۴۱
۲۳۲خصوصیات و ویژگی‌های سازمان چابک۴۴
۳۳۲ -قابلیت‌های کلیدی چابکی در سازمان۴۷
۴۳۲ مؤلفه‌های شکل گیری تولید چابک۴۹
۴۲ رقابت پذیری۵۳
۱۴۲ مفهوم رقابت‌پذیری۵۴
۲۴۲ مدل الماس‌ پورتر۵۴
۳۴۲  استراتژی رقابتی ۵۹
۱۳۴۲  تمرکز بر هزینه۶۱
۱۱۳۴۲ استفاده حد اکثر از ظرفیت تولید ۶۲
۲۱۳۴۲ صرفه جویی در مقیاس۶۲
۳۱۳۴۲  پیشرفت های تکنولوژیکی۶۳
۴۱۳۴۲  تأثیرات یادگیری/ تجربه۶۳
۲۳۴۲ استراتژی تمایز محصول۶۵
۴۴۲ استراتژی بهترین شیوه هزینه کردن۶۶
۵۴۲  استراتژی تمرکز۶۷
۶۴۲ جمع بندی مؤلفه های تعیین کننده رقابت پذیری سازمانی۶۸
۵۲  نتیجه گیری ۷۰

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۱۳  مقدمه۷۲
۲۳ معرفی متغیر های تعیین چابکی سازمانی۷۳
۳۳ معرفی مؤلفه های های تعیین نابی۷۵
۴۳ معرفی مؤلفه های تعیین رقابت پذیری۷۷
۵۳ سئوالات و فرضیات پژوهش۷۹
۶۳ روش تحقیق۷۹
۷۳ جامعه آماری۸۰
۸۳ حجم منطقی گروه نمونه۸۰
۹۳ ابزار گردآوری داده ها۸۲
۱۰۳ روش تجزیه و تحلیل۸۳
۱۱۰۳ تحلیل عاملی ۸۳
۲۱۰۳ آزمون KMO و کرویت بارتلت (Bartlett)85
3103 جدول اشتراکات (Communalities)86
4103 جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained)86
5103 ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه ۸۶
۶۱۰۳ چرخش دورانی و تفسیر۸۷
۷۱۰۳ جدول ماتریس چرخش یافته(Rotated Component Matrix)88
113 مدل یابی معادلات ساختاری۸۸
۱۲۳  نوع پژوهش۸۹
۱۳۳ روایی و پایایی ابزار پژوهش۹۰
۱۴۳ نتیجه گیری۹۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۱۴ مقدمه۹۹
۲۴ دسته بندی مؤلفه های مربوط به حوزه چابکی۹۹
۱۲۴ آزمون KMO و کرویت بارتلت (Bartlett)103
224 جدول اشتراکات(Communalities)104
324 جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained)104
424 ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه ۱۰۵
۵۲۴ جدول ماتریس چرخش یافته (Rotated Component Matrix)107
624 تحلیل عاملی تأییدی مؤلفه های مربوط به متغیر چابکی۱۱۱
۷۲۴ برونداد نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای چابکی۱۱۳
۸۲۴ تفسیر خروجی(برونداد) تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای چابکی۱۱۳
۳۴ دسته بندی مؤلفه های مربوط به حوزه نابی۱۱۷
۱۳۴ آزمون KMO و کرویت بارتلت (Bartlett)120
234 جدول اشتراکات (Communalities)120
334 جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained)121
434 ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه۱۲۲
۵۳۴ جدول ماتریس چرخش یافته (Rotated Component Matrix)124
634 تحلیل عاملی تأییدی مربوط به دسته بندی متغیر های نابی۱۲۸
۷۳۴ برونداد نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر های نابی۱۳۰
۸۳۴ تفسیر خروجی(برونداد) تحلیل عاملی تأییدی متغیر های نابی۱۳۰
۴۴  دسته بندی مؤلفه های مربوط به حوزه رقابت پذیری۱۳۴
۱۴۴  آزمون KMO و کرویت بارتلت (Bartlett)137
244 جدول اشتراکات (Communalities)138
344 جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained)138
444 ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه۱۳۹
۵۴۴ جدول ماتریس چرخش یافته (Rotated Component Matrix)141
644  تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای رقابت پذیری۱۴۵
۷۴۴  برونداد نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر های رقابت پذیری۱۴۷
۸۴۴  تفسیر خروجی(برونداد) تحلیل عاملی تأییدی متغیر های رقابت پذیری۱۴۷
۵۴ دسته بندی متغیر های تحقیق۱۵۱
۱۵۴ آزمون KMO و کرویت بارتلت (Bartlett)154
254 جدول اشتراکات (Communalities)154
354 جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained)155
454 جدول ماتریس چرخش یافته (Rotated Component Matrix)155
554 تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای اصلی و فرعی تحقیق  ۱۵۹
۶۵۴ برونداد نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر های تحقیق۱۶۱
۷۵۴ تفسیر خروجی(برونداد) تحلیل عاملی تأییدی متغیر های تحقیق۱۶۱
۶۴ تعیین نوع ارتباط بین نابی- چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی در صنعت کاشی۱۶۳
۱۶۴  برونداد نتایج تحلیل عاملی تأییدی تمامی متغیر های تحقیق۱۶۷
۲۶۴ تفسیر نتایج تحلیل عاملی تأییدی تمامی متغیر های تحقیق ۱۶۷
۳۶۴ تشریح و بررسی ارتباط نابی و چابکی بر رقابت پذیری سازمانی۱۷۰
۶۴ جمع بندی۱۷۴

فصل پنجم: نتیجه گیری
۱۵ مقدمه۱۷۷
۲۵ محدودیتهای پژوهش۱۷۷
۳۵ نتایج تحقیق۱۷۸
۱۳۵  معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه ناب بودن در صنعت کاشی ۱۷۹
۲۳۵ معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه چابک بودن در صنعت کاشی ۱۸۰
۳۳۵  معرفی شاخص های سنجش رقابت پذیری در صنعت کاشی ۱۸۱
۴۳۵ تعیین نوع ارتباط بین نابی- چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی در صنعت کاشی۱۸۲
۵۳۵ تعیین شدت رابطه تأثیر مؤلفه های نابی و چابکی سازمانی بر رقابت پذیری ۱۸۳
۴۵  پیشنهادات۱۸۴
۵۵ تحقیقات آینده۱۸۶
۶۵  جمع بندی۱۸۷
فهرست منابع و مآخذ۱۸۸
فهرست جداول
جدول ۱۲  برخی مزایا و منافع تولید ناب۲۵
جدول ۲۲ حوزه ها و برنامه های بهبود نابی در ۲۷ شرکت ناب۳۳
جدول ۳۲ ابزارها و اصول نظام تولید ناب به نقل از مک لاچلین۳۴
جدول ۴۲  طبقه بندی ابزارها و مؤلفه ها  اصلی و فرعی تولید ناب۳۶
جدول ۵۲ تعاریف و مفاهیم تولید چابک و چابکی۴۳
جدول ۶۲ معیارهای بیست گانه تولید چابک۵۰
جدول ۱۳  متغیر های تعیین چابکی۷۴
جدول۲۳ متغیر های تعیین نابی۷۶
جدول۳۳ متغیر های تعیین رقابت پذیری۷۸
جدول ۴۳ مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیر های نابی۹۴
جدول ۵۳ مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیر های چابکی۹۵
جدول ۶۳ مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیر های رقابت پذیری۹۶
جدول ۱۴ معرفی مؤلفه های چابکی۱۰۱
جدول ۲۴ جدول آزمون KMO و کرویت بارتلت متغیر های چابکی۱۰۳
جدول ۳۴ جدول ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه متغیر های چابکی۱۰۶
جدول ۴۴ جدول ماتریس چرخش یافته متغیر های چابکی۱۰۸
جدول۵۴ دسته بندی سؤالات چابکی۱۰۹
جدول ۶۴ برونداد تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیر های چابکی۱۱۳
جدول ۷۴ معرفی مؤلفه های نابی۱۱۷
جدول ۸۴ جدول آزمون KMO و کرویت بارتلت متغیرهای نابی۱۲۰
جدول ۹۴ جدول ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه متغیرهای نابی۱۲۳
جدول ۱۰۴جدول ماتریس چرخش یافته متغیرهای نابی۱۲۵
جدول۱۱۴ دسته بندی مؤلفه های نابی۱۲۶
جدول ۱۲۴ برونداد تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیر های نابی۱۳۰
جدول ۱۳۴ معرفی مؤلفه های رقابت پذیری۱۳۵
جدول ۱۴۴ جدول آزمون KMO و کرویت بارتلت متغیرهای رقابت پذیری۱۳۷
جدول ۱۵۴ جدول ماتریس اجزاء (ابعاد) اولیه متغیرهای رقابت پذیری۱۴۰
جدول ۱۶۴ جدول ماتریس چرخش یافته متغیرهای رقابت پذیری۱۴۲
جدول۱۷۴ دسته بندی مؤلفه های رقابت پذیری۱۴۳
جدول ۱۸۴ برونداد تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیر های رقابت پذیری۱۴۷
جدول ۱۹۴ معرفی متغیر های فرعی۱۵۲
جدول ۲۰۴ جدول آزمون KMO و کرویت بارتلت متغیرهای فرعی۱۵۴
جدول ۲۱۴ جدول ماتریس چرخش یافته متغیرهای فرعی۱۵۶
جدول۲۲۴  دسته بندی متغیر های فرعی۱۵۷
جدول ۲۳۴ برونداد تحلیل عاملی تأییدی مربوط به تمامی متغیر های تحقیق۱۶۱
جدول ۲۴۴ برونداد تحلیل عاملی تأییدی تمامی متغیر های تحقیق۱۶۷
جدول ۱۵ معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه ناب بودن در صنعت کاشی۱۷۹
جدول ۲۵ معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه چابک بودن در صنعت کاشی۱۸۱
جدول ۳۵ معرفی شاخص های سنجش رقابت پذیری در صنعت کاشی۱۸۲
فهرست اشکال و نمودارها

شکل ۱۲مدل الماس پورتر ۵۵
شکل ۱۳ نمودار متغیر های تعیین چابکی۷۴
شکل۲۳ نمودار متغیر های تعیین نابی۷۶
شکل۳۳ نمودار متغیر های تعیین رقابت پذیری۷۸
نمودار ۱۴  نمودار متغیر ها و مؤلفه های تعیین چابکی۱۱۰
نمودار۲۴ نمودار تحلیل عاملی تأییدی مؤلفه های مربوط به متغیر چابکی۱۱۲
نمودار ۳۴ نمودار متغیر ها و مؤلفه های تعیین نابی۱۲۷
نمودار۴۴ نمودار تحلیل عاملی تأییدی مربوط به دسته بندی متغیر های نابی۱۲۹
نمودار ۵۴ نمودار متغیر ها و مؤلفه های تعیین رقابت پذیری۱۴۴
نمودار ۶۴ نمودار تحلیل عاملی تأییدی متغیر های رقابت پذیری۱۴۶
نمودار ۷۴ نمودار متغیر های تحقیق۱۵۸
نمودار ۸۴ نمودار تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای فرعی تحقیق۱۶۰
نمودار ۹۴ نمودار تحلیل عاملی تأییدی تمامی متغیر های تحقیق۱۶۶
نمودار ۱۰۴ نمودار T-value مربوط به تمامی متغیرهای تحقیق۱۷۷

فهرست منابع و مآخذ

فارسی

برفروشان سهراب و عطالله نصرتی. تفکر ناب؛ دروازه ورود به سرزمین سیگماها، (فروردین ۱۳۸۴) ،مجله الکترونیکی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران(نما)، دوره ۴، شماره ۲٫
بندریان رضا، چابکی؛ چرا و چگونه، (۱۳۸۵)
جعفرنژاد، احمد.، شهایی، بهنام، مقدمه ای بر چابکی سازمانی و تولید چابک ۱۳۸۶ ,مؤسسه کتاب مهربان نشر.
جعفر نژاد احمد و محمد فاریابی باسمنج، مفاهیم اساسی تولید،(۱۳۸۱)، انتشارات صفار، چاپ دوم.
سید حسینی، سید محمد و امیر  بیات ترک. ارزیابی عوامل تولید ناب در سازمان­های تولیدی غیر پیوسته(سفارشی) (مطالعه موردی، گروه صنعتی سدید). (تابستان ۱۳۸۴) مدرس علوم انسانی، دوره ۹، شماره ۲٫
عباس زاده شهانقی، لیلا، بررسی عوامل مؤثر در وضعیت رقابتی و نحوه ی ارزیابی آن در صنعت تولید الیاف مصنوعی در ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، پاییز ۱۳۸۲
فتحیان، محمد و همکاران، “نقش فناوری اطلاعات در چابکی بنگاههای کوچک و متوسط ایران.، ۱۳۸۴  ،سومین کنفرانی بین المللی مدیریت، تهران
کویین، جیمز براین. میتنزبرگ، هندی و جیمز، رابرت ام. برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک، و مدیریت استراتژی (فرایند استراتژی ) ترجمه دکتر صائبی، ۱۳۷۶، مرکز آمورش مدیریت.
ووماک، جیمز و جونز، دانیل و روس، دانیل و رادنژاد، آزاده،  تولید ناب انقلاب کیفیت و بهره وری،۱۳۷۹ ،(چاپ پنجم) نشر آموزه، اصفهان.
ویلن، جی دیوید هنگر توماس. مبانی استراتژیک، ترجمه محمد اعرابی و داوود ایزدی، دفتر پژوهش های فرهنگی، ۱۳۸۱

 


 

فهرست منابع لاتین

 

Ahlstrom, p. & Karlsson, C. ” Change processes towards lean production The role of the management accounting system”  International Journal of Operations & Production Management” . (۱۹۹۶), ۴۲-۵۶
Alan Waing and Alan Glendo, Management Risk, International Thomas Bussiness Press, 1998. 45-47
Arbós , Lluís Cuatrecasas .”Design of a rapid response and high efficiency service by lean production principles: Methodology and evaluation of variability of performance”  International Journal of Production Economics, 2002, Pages 169-183
Baskerville , Richard . Pries-Heje , Jan  & Madsen, Sabine. “ Post-agility: What follows a decade of agility? “ Information and Software Technology, 2010. Pages 321-340
Bent Dreyer, Kjell Granhaung, Uncertainly, Felexibility and sustained competitive advantage, Journal of Business Reaserch, 2004, pages 543-564
Bonavia, T. & Marin, J.A. (2006). An empirical study of lean production in the ceramic tile industry in Spain.  International Journal of Operations & Production Management, 26(5), 505-531
Bottani , Eleonora.  “The impact of lean practices on inventory turnover “ International Journal of Production Economics, 2010. Pages 342-348
Bottani , Eleonora . “A fuzzy QFD approach to achieve agility”  International Journal of Production Economics, 2009, Pages 380-391
Bruun, P. & Mefford, R.N, Lean production and the Internet, Production Economics, 2004,  ۲۴۷–۲۶۰٫
Callen, J., Fader, C. and Kirnksky, I “Just-in-time: a cross-sectional plant analysis”, International Journal of Production Economics, 2000, pages 277-301.
Cox, Andrew. Chicksand, Dan .”The Limits of Lean Management Thinking:: Multiple Retailers and Food and Farming Supply Chains “ European Management Journal, 2005, Pages 648-662,
Doolen , Toni L. Hacker, Marla E. “A review of lean assessment in organizations: An exploratory study of lean practices by electronics manufacturers”  Journal of Manufacturing Systems, 2005, Pages 55-67
Feld, W.M., lean manufacturing, tools, techniques, and how to use them, the st. lucie press & apices services Resource management. (2001). Pages 674-687

چکیده

فرایند جهانی شدن، به وجود آمدن سازمان‌تجارت جهانی و یکپارچگی بازارهای جهانی، پیشرفتهای سریع و بنیادین تکنولوژیک، پیشرفت های جدید در زمینه‌فناوری اطلاعات، افزایش تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، تبیین کنترل های آلودگی محیط زیست و حفظ منابع انرژی، کمبود منابع و هزینه‌های بالای آنها، چالشهایی هستند که بنگاه‌ها و صنایع مختلف در عرصة تجارت و فعالیتهای اقتصادی با ان روبرو هستند و ادامة حیات آنها، منوط به تصمیم گیری درست و به موقع در برابر این تغییرات است. در این میان، فرایند جهانی شدن و گسترش بازارهای مصرف و نیز افزایش تعداد رقبا و شدت رقابت، باعث اهمیت بخشیدن به مفاهیمی مانند رقابت‌پذیری و از سوی دیگر، پررنگ شدن مفهوم چابکی شده است.این امر موجب گردیده تا بنگاه‌ها، صنایع و کشورهای مختلف در جهت ارتقای رقابت‌پذیری خود به شناسایی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری و چابکی به منظور هماهنگی با تغییرات محیطی و با هدف تقویت آنها تلاش کنند.

از سوی دیگر، از انجایی که طی تولید ناب زواید و اتلاف های تولید انبوه حذف می گردد، در دهه ۸۰، بسیاری از شرکتهای مشهور در سرتاسر دنیا شروع به بکارگیری برنامه هایی کردند که به وسیله ان ها بتوانند بهره وری و کیفیت خود را بهبود بخشند.

امروزه نیز عواملی همچون افزایش رقابت در بین شرکت ها، بهبود سرعت تغییرات و متلاطم بودن وضعیت تقاضای مشتریان باعث شده است سطوح و نوع تقاضاها به سرعت در حال تغییر باشند و همگام با جهانی شدن شرکت ها، رقابت جهانی نیز در حال تقویت شود. این مسئله به خوبی نشان می دهد بازارهای محصولات به بلوغ کافی رسیده و مشتریان کالاهایی را تقاضا می کنند که نیازهای مشخص آنها را ارضا نماید. دانشمندان بسیار زیادی بر این باور هستند که برای پوشش چنین بازارهایی ناب شدن [۱]یکی از الزامات اجتناب ناپذیر و ضروری شرکت ها می باشد.

 همچنین، یکی از صنایع برجسته و رو به رشد کشور ایران، صنعت کاشی است و ایران در صنعت کاشی رو به رشد می باشد به طوری که تاکنون در رده بزرگترین تولیدکنندگان کاشی و سرامیک جهان جای داشته و روز بروز، این صنعت در میزان تولید و افزایش ظرفیت تولید رشد بسزایی دارد. از این رو، در این مطالعه این صنعت در زمینه های مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.

در این تحقیق به بررسی ارتباط این متغیرهای موثر بر رقابت پذیری سازمانی پرداخته شده است و ارتباط نابی و چابکی بر رقابت پذیری در صنعت کاشی و سرامیک مورد بررسی قرار می گیرد و شدت تأثیر این مؤلفه ها بر رقابت پذیری بدست خواهد آمد و به منظور دستیابی به این اهداف از تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS  و تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار LISREL بهره گرفته می شود.۱٫Leanness

1.1.             مقدمه

فرایند جهانی شدن، به وجود آمدن سازمان‌تجارت جهانی و یکپارچگی بازارهای جهانی، پیشرفتهای سریع و بنیادین تکنولوژیک، پیشرفت های جدید در زمینه‌فناوری اطلاعات، افزایش تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، تبیین کنترل های آلودگی محیط زیست و حفظ منابع انرژی، کمبود منابع و هزینه‌های بالای آنها، چالشهایی هستند که بنگاه‌ها و صنایع مختلف در عرصة تجارت و فعالیتهای اقتصادی با آن روبرو هستند و ادامة حیات آنها، منوط به تصمیم گیری درست و به موقع در برابر این تغییرات است. در این میان، فرایند جهانی شدن و گسترش بازارهای مصرف و نیز افزایش تعداد رقبا و شدت رقابت، باعث اهمیت بخشیدن به مفاهیمی مانند رقابت‌پذیری و از سوی دیگر، پررنگ شدن مفهوم چابکی شده است.این امر موجب گردیده تا بنگاه‌ها، صنایع و کشورهای مختلف در جهت ارتقای رقابت‌پذیری خود به شناسایی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری و چابکی به منظور هماهنگی با تغییرات محیطی و با هدف تقویت آنها تلاش کنند.

از سوی دیگر، از انجایی که طی تولید ناب زواید و اتلاف های تولید انبوه حذف می گردد، در دهه ۸۰، بسیاری از شرکتهای مشهور در سرتاسر دنیا شروع به بکارگیری برنامه هایی کردند که به وسیله آن ها بتوانند بهره وری و کیفیت خود را بهبود بخشند((Cua & Colleagues, 2001)(White & Prybutok, 2001) (Mieir & Forrester, 2002). در سال ۱۹۹۰ ووماک[۱] و همکارانش از دانشگاه MIT با چاپ کتابی با عنوان« تولید ناب؛ ماشینی که جهان را تغییر داد» تولید ناب را به عنوان ترکیبی از مدل تولید سنتی فورد و مدل کنترل اجتماعی در محیط تولید ژاپنی، به جامعه جهانی معرفی کردند(فرخ،۱۳۸۳) (Mieir & Forrester, 2002).

امروزه نیز عواملی همچون افزایش رقابت در بین شرکت ها، بهبود سرعت تغییرات و متلاطم بودن وضعیت تقاضای مشتریان باعث شده است سطوح و نوع تقاضاها به سرعت در حال تغییر باشند و همگام با جهانی شدن شرکت ها، رقابت جهانی نیز در حال تقویت شود. این مسئله به خوبی نشان می دهد بازارهای محصولات به بلوغ کافی رسیده و مشتریان کالاهایی را تقاضا می کنند که نیازهای مشخص آنها را ارضا نماید(Suzaki,  ۲۰۰۰)(Marin & Delgado, 2000)(Porter, 1990) (Bonavia & Marin, 2006). دانشمندان بسیار زیادی بر این باور هستند که برای پوشش چنین بازارهایی ناب شدن [۲]یکی از الزامات اجتناب ناپذیر و ضروری شرکت ها می باشد (Mieir & Forrester, 2002)(Womack & Colleagues,1990)،(Womack & Jones,1996)، (Krafcik, 1988)(Lee, 1996)(Macduffie, 1995)(Sohal & Egglestone, 1994)(Bonavia & Marin, 2006).

همچنین، از انجایی که یکی از صنایع برجسته و رو به رشد کشور ایران، صنعت کاشی است و ایران در صنعت کاشی رو به رشد می باشد به طوری که تاکنون در رده بزرگترین تولیدکنندگان کاشی و سرامیک جهان جای داشته و با توجه به رشد روز بروز این صنعت در میزان تولید و افزایش ظرفیت تولید، در این مطالعه این صنعت در زمینه های مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.

 

۲٫۱٫ ضرورت و اهمیت تحقیق

     هر شرکتی که در یک صنعت رقابت می‌کند دارای استراتژی رقابتی خواه آشکار یا ضمنی است. اهمیت خاصی که امروزه شرکت‌های مختلف برای تدوین استراتژی قائل هستند، مبین این عقیده است که در فرآیند آگاهانه تدوین استراتژی فواید ارزشمندی نهفته است. از جمله فواید این است که انتخاب استراتژی (اگر نتواند فعالیتهای بخشهای اجرایی را تضمین کند) حداقل به مدیران شرکت این اطمینان را می‌دهد که سیاستهای این بخشها دارای هماهنگی بوده و در راستای اهداف معینی باشند. توجه زیاد به امر برنامه‌ریزی استراتژیک سؤالاتی را که مدتها ذهن مدیران را به خود مشغول داشته بیش از پیش برجسته نموده است: چه عاملی رقابت را در صنعت مورد فعالیت ما و یا صنایعی که قصد ورود به آنها را داریم، پیش می‌برد؟ فعالیت احتمالی رقبا به چه صورت خواهد بود و بهترین راه برای واکنش در برابر اقدامات احتمالی آنها چیست؟ سیر پیشرفت صنعت مورد فعالیت ما به چه صورت خواهد بود؟ چگونه می‌توان شرکت را در بهترین موقعیت برای رقابت دراز مدت قرار داد؟

با این حال در فرایندهای برنامه‌ریزی استراتژیک رسمی بیشتر تأکید بر این است که سؤالات به‌صورت منظم و سازماندهی شده ارائه شوند، نه اینکه صرفاً به آنها جوابی داده شود. تکنیکهایی که اغلب توسط شرکتهای مشاور برای جوابگویی به این سؤالات ارائه شده است، به جای چشم‌انداز صنعت، یا بیشتر بر روی یک شرکت با تولیدات متنوع تمرکز دارند و یا صرفاً یک جنبه از ساختار آن صنعت نظیر رفتار هزینه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند. در اینصورت نمی‌توان انتظار داشت از طریق آن به تمام جنبه‌ها و پیچیدگی‌های رقابت در آن صنعت دست یافت. یکی از صنایع برجسته و رو به رشد کشور ایران، صنعت کاشی است که با توجه به مسائل مطرح شده در بالا، نیاز به بررسی و کارشناسی بیشتری در زمینه رقابت پذیری در محیط پویای خود و رشد بیشتر و حفظ بازارهای فعلی و بدست گیری بازارهای جدید را دارد.

 

۳٫۱٫  بیان مسئله

با توجه به موارد مذکور در زمینه اهمیت تحقیق و به دلیل توسعه تولید صنعت کاشی و افزایش رقابت در بازارهای داخلی، و پویایی محیط، سازمآنهایی توانایی بدست گیری بازارهای جدید و افزایش تولید و در نهایت حفظ بقای طولانی مدت سازمان را دارند که در زمینه رقابت پذیری و استفاده درست و به موقع استراتژی های رقابت پذیری موفق تر باشند و همچنین همگام با تعییرات محیطی(چابکی) و در جهت حذف زواید و اتلاف های تولید انبوه (تولید ناب)، گامی موثر بردارند. در این تحقیق میزان رقابت پذیری صنعت مورد نظر با توجه به ابعاد استخراج شده در تحقیقات مشابه مورد سنجش قرار خواهد گرفت و ارتباط آن با چابکی و نابی مورد بررسی قرار می گیرد.

۴٫۱٫ هدف تحقیق

با توجه به انچه در راستای اهمیت رقابت پذیری سازمانی به عنوان ابزاری برای غلبه بر فرایند جهانی شدن، به وجود آمدن سازمان‌تجارت جهانی و یکپارچگی بازارهای جهانی، پیشرفتهای سریع و بنیادین تکنولوژیک، پیشرفت های جدید در زمینه‌فناوری اطلاعات، افزایش تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، تبیین کنترل های آلودگی محیط زیست و حفظ منابع انرژی، کمبود منابع و هزینه‌های بالای آنها، بیان شده است بررسی و کنکاش در زمینه رقابت پذیری همواره می تواند نتایج جدیدی به همراه داشته باشد.  همچنین، چابکی سازمانی به عنوان ابزاری برای غلبه برچالشهایی ناشی ازعدم انعطاف پذیری، زمان تدارک طولانی و تنوع کم محصولات و خدمات و همچنین لزوم یکپارچگی و همگام شدن سازمآنها با تغییرات سریع در عرصه جهانی شدن، بیان شده است(Sharif & Zhang, 1999; Arteta & Giachetti, 2004; Ramesh & Devadasan, 2007; Vazquez-Bustelo, Avella, & Fernandez, 2007; Prince & Kay, 2003; Ren, ،Yusuf, & Burns, 2003)

و همچنین، با توجه به اهمیت حذف زواید و اتلاف های تولید انبوه و به کارگیری تولید ناب با توجه به کمبود منابع و هزینه‌های بالای آنها و مسایل مربوط به حفظ منابع انرژی، اهداف انجام این پژوهش را می توان در قالب موراد زیر بیان نمود:

معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه ناب بودن در صنعت کاشی

معرفی شاخص های مورد نیاز از حوزه چابک بودن در صنعت کاشی

معرفی شاخص های سنجش رقابت پذیری در صنعت کاشی

تعیین نوع ارتباط بین نابی- چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی در صنعت کاشی

تعیین شدت رابطه تأثیر مؤلفه های نابی و چابکی سازمانی بر رقابت پذیری


 

۵٫۱٫  سئوالات و فرضیات پژوهش

۱- شاخص های مورد نیاز از هر حوزه( ناب بودن و چابک بودن ) برای صنعت کاشی کدامند؟

۲- شاخص های سنجش رقابت پذیری کدامند؟

۳- نوع ارتباط بین نابی- چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی در صنعت کاشی چگونه است؟

۴- شدت رابطه تأثیر مؤلفه های نابی و چابکی سازمانی بر رقابت پذیری چگونه است؟

۶٫۱٫  قلمرو پژوهش

از نظر موضوعی، این پژوهش در حوزه پژوهشهای کاربردی حوزه کاشی و سرامیک استان یزد قرار می گیرد. از نظر زمانی، نمونه مورد مطالعه شامل کلیه شرکتهای خوشه کاشی استان یزد می باشد که در فاصله زمانی بهمن ماه ۱۳۸۸ الی مهر ۱۳۸۹ به صورت فعال مشغول به کار می باشند. از نظر مکانی، این پژوهش در محدوده استان یزد و بر روی کلیه شرکتهای فعال خوشه کاشی و سرامیک استان یزد (اعم از شرکتهای حاضر در شهرک صنعتی یزد و شرکتهای مستقر در سطح استان یزد) انجام شده است.

۷٫۱٫ روش انجام پژوهش

روش تحقیق، تحلیل توصیفی و  از لحاظ استراتژی اجرا پیمایشی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات و روش به کار گرفته شده در این پژوهش، آمیزه ای از روش های کتابخانه ای، میدانی و پیمایشی می باشد.  عمدتاً به منظور مطالعه ادبیات موضوع و بررسی سابقه تحقیق و آشنایی با تجربیات صورت گرفته و شناخت نابی و چابکی سازمانی و ابعاد سنجش رقابت پذیری از از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

روش میدانی، به منظور شناخت عملکرد فعلی صنعت از لحاظ نابی و چابکی و تأثیر بکارگیری آن در رقابت پذیری به کار گرفته خواهد شد. بدین منظور متخصصین و مشاورین خبره با استفاده از مصاحبه­های نیمه‌هدایت شده به کمک طلبیده خواهند شد. در نهایت به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، پیمایشی بر روی تحقیق انجام خواهد شد.

روش میدانی با واقع‌گرایی بالا، دقت را برای نتایج تحقیق به ارمغان خواهد آورد و در نهایت روش پیمایشی، جمع بندی و نتیجه گیری آیتم ها به منظور پاسخ گویی به سؤالات مطرح شده را امکان‌پذیر خواهد نمود.

برای این منظور از تمامی شرکت‌های فعال کاشی در استان یزد در تحقیق استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان فعال در تمامی شرکت ها که دارای مدرک حد اقل لیسانس و سابقه کاری بالای ۳ سال هستند، می‌باشد.

۱- آیتم های چابکی، نابی و رقابت پذیری با استفاده مطالعه کتابخانه ای تعیین شد.

۲-  پرسشنامه ای در سه بخش نابی سازمانی، چابکی سازمانی و ابعاد رقابت پذیری طراحی و

۳- بعد از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه، در میان مدیران و کارشناسان فعال در صنعت کاشی وسرامیک استان یزد توزیع شد.

۴- با استفاده از داده های گرد آوری شده ارتباط بین نابی و چابکی سازمانی و میزان رقابت پذیری این صنعت بدست آمده و در مرحله آخر،

۵- عوامل رقابت پذیری را با استفاده از دیدگاه نابی و چابکی استخراج می گردد.

 

 

 

۸٫۱٫           تعریف عملیاتی متغیرها

چابکی سازمانی: توانایی هر سازمانی برای حسگری، ادراک و پیشبینی تغییرات موجود در محیط کاری میباشد(Zhang, & Sharif .1999) همچنین چابکی را، توانایی رونق و شکوفایی . در محیط دارای تغییر مداوم و غیرقابل پیشبینی تعریف میکنند)۰۱٫(Maskell 20

ناب بودن: واژه ناب یا Lean در لغت به معنی لخم و بی چربی می باشد. این اصطلاح بیانگر بدون زائده و بدون حشو بودن است. در ادبیات کشورهای مختلف برای هر شی یا چیزی که بدون بیهودگی و اضافات باشد، این واژه به کار گرفته می شود. در فرهنگ تخصصی ناب بودن عبارتست از تولید بیشترین محصولات یا خدمات قابل فروش تحت کمترین هزینه های عملیاتی در حالی که سطح موجودی در حد بهینه باشد.

رقابت پذیری سازمانی: “رقابت‌پذیری درجه‌ای است که بر اساس آن توانمندی یک کشور در تولید کالاها و خدمات در شرایط اقتصاد آزاد، سنجیده می‌شود به گونه‌ای که این تولیدات بتواند در بازارهای بین‌المللی حضور پیدا کنند و به صورت پیوسته به تثبیت و ارتقای درآمد واقعی مردم آن کشور در درازمدت منجر گردد”.

۹٫۱٫            جمع بندی

در این فصل به کلیات تحقیق به این شرح پرداخته شد، در ابتدا دلیل انتخاب متغیرها ( نابی، چابکی و رقابت پذیری) و پیاده سازی و بررسی ارتباط آنها در صنعت کاشی و سرامیک مطرح شد و ضرورت بررسی آنها در قالب موضوع انتخابی بیان گردید. سپس ضرورت و اهمیت این متغیر ها در صنعت و سازمان های تولیدی بیان شد. در بخش «بیان مسئله» موضوع و چالش موجود جهت بررسی و تحلیل آن د رتحقیق حاضر مورد بحث قرار گرفت و در بخش«اهداف تحقیق» ، اهداف اصلی که در طی تحقیق به آنها پرداخته شده است بیان و  سپس اهداف، در قالب سؤالاتی که تحقیق جهت پاسخ گویی به آنها صورت گرفته بیان گردید. سپس قلمرو پژوهش ذکر گردید و در ادامه مراحل انجام پژوهش در قالب پنج مرحله بخش بندی شد و در بخش نهایی متغیر های تحقیق در قالب تعریف عملیاتی معرفی گردید.


۱٫Womack

1. Leanness

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.