پایان نامه استفاده از اشکال دارویی پیوسته رهش جهت جلب رضایت بیمار


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه استفاده از اشکال دارویی پیوسته رهش جهت جلب رضایت بیمار مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۹۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه استفاده از اشکال دارویی پیوسته رهش جهت جلب رضایت بیمار نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

پیشگفتار   ۱
مراحل کار به طور خلاصه شامل :   ۴
رسم نمودار LOG-PROBABILITY   ۴
شرح کارهای عملی :   ۴
فصل اول   ۸
۱-۱ دیکلوفناک سدیم به عنوان ماده مؤثره   ۸
۲-۱ خصوصیات کلی دیکلوفناک سدیم (۲۲۹۲۱)   ۹
۱-۲-۱ مشخصات ظاهری   ۹
۲-۲-۱ ساختمان شیمیایی و نام آن   ۹
۳-۲-۱ حلالیت دارو در روغن (P.C)   ۱۰
۳-۱ فارماکوکینتیک   ۱۱
۴-۱ موارد مصرف (۱۳)   ۱۲
۵-۱ * موارد منع مصرف (۳و۲)   ۱۳
۶-۱ عوارض جانبی :‌(۱۸)   ۱۳
۷-۱ تداخلات دارویی مهم (۱۲)   ۱۴
۸-۱ فارماکوکنیتیک و متابولیسم (۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹)   ۱۵
۹-۱ پایداری دیکلوفناک سدیم   ۱۷
۱۰-۱ رابطه ساختمان و اثر (۱۶)   ۱۷
۱۱-۱ اشکال دارویی   ۱۷
۱۲-۱ روشهای شناسایی دیکلوفناک (۱۹ و ۲۰)   ۱۹
۱۳-۱ منحنی جذب دیکلوفناک سدیم   ۲۰
تهیه منحنی استاندارد دیکلوفناک سدیم در محیط بافر فسفات   ۲۱
۱۴-۱ کپسولهای حاوی پلت های آهسته رهش دیکلوفناک سدیم   ۲۳
۱-۲-۱۴-۱ مرحلة‌اسیدی   ۲۳
فصل دوم   ۲۵
۱-۲ مقدمه   ۲۶
۱-۱-۲ تاریخچه ساخت پلت   ۲۶
شمای کلی فرآیند پلتایزیشن   ۲۸
۲-۲ کلیات   ۲۹
۱-۲-۲ تعریف بعضی اصطلاحات   ۲۹
۱-۱-۲-۲ پلت (Pellet)   ۲۹
۱-۱-۱-۲-۲ مکانیسم تشکیل پلت   ۳۰
۲-۱-۲-۲ اصطلاحات   ۳۲
۱-۲-۱-۲-۲ اصطلاحات بکار رفته برای پلتهای آهسته رهش   ۳۲
۲-۲-۱-۲-۲ اصطلاحات بکار رفته برای هسته های خنثی   ۳۶
۳-۱-۲-۲ هسته های خنثی   ۳۷
۱-۳-۱-۲-۲ تعریف هسته خنثی یا (NON-PAREIL SEEDS)  (Sugar sphere, NF)   ۳۷
۲-۳-۱-۲-۲ موارد کاربرد هسته های خنثی:   ۳۸
ویژگیهای میکروبی   ۳۹
۳-۲ اصول کلی ساخت داروهای پیوسته رهش   ۳۹
۴-۳-۲ عوامل درونی موثر بر کارآیی فرمولاسیون های پیوسته رهش   ۴۳
فارماکوکینتیک – بیوشیمیایی   ۴۳
فارماکولوژی   ۴۴
خصوصایت ماده موثره   ۴۶
خصوصیات فیزیکوشیمیایی   ۴۶
ضریب توزیع   ۴۸
پایداری دارو   ۴۸
خصوصیات بیولوژیکی   ۴۸
توزیع :   ۴۹
متابولیسم:   ۴۹
طول اثر:   ۴۹
درمانی :   ۴۹
۷-۳-۲ استراتژی طراحی   ۵۲
طراحی داروهای خوراکی آهسته یا پیوسته رهش:   ۵۲
۸-۳-۲ معایب داروهای پیوسته رهش خوراکی:   ۵۴
۹-۳-۲ شکل دارویی پیوسته رهش   ۵۶
۱۰-۳-۲ تکنولوژی ساخت داروی پیوسته رهش   ۵۷
۱-۱۰-۳-۲ روش های مختلف روکش دادن   ۵۷
۲-۱۰-۳-۲ دیگ های روکش قدیمی و نوین   ۵۸
۳-۱۰-۳-۲ فرآیند فلویدایزدبد و روکش دادن ذرات   ۶۱
بخش هواساز   ۶۴
کنترل جریان هوا   ۶۴
بخش‌های ویژه فرآینده تولید   ۶۵
فلویدبد درایر   ۶۵
فلویدبد گرانولاتور   ۶۵
عواملی که در گرانولاسیون دخالت دارد   ۶۶
عواملی که روی اندازه ذرات مؤثر است   ۶۷
۴-۱۰-۳-۲ فرآیند وورستر    ۶۸
عوامل مؤثر در روش وورستر   ۷۱
۵-۱۰-۳-۲ هوتلین کوگل کوتر    ۷۱
۶-۱۰-۳-۲ اکستروژن ـ اسفرونایزیشن    ۷۲
ماتریکس‌های پلاستیکی   ۷۴
بررسی پژوهشهای آزمایشگاهی   ۷۶
۱۲-۳-۲ کاربرد مواد روتارد کننده در تهیه فرآورده‌های پیوسته رهش خوراکی   ۷۸
۱-۱۲-۳-۲ ترکیبات آبدوست   ۷۸
۲-۱۲-۳-۲ مواد غیر محلول درآب و بی‌اثر   ۷۸
۴-۱۲-۳-۲ رزین‌های روده‌ای   ۷۹
ساختمان شیمیایی پولیمرها   ۸۵
۳-۱۳-۳-۲ کوپولیمرهای متاکریلیک استر   ۸۷
۱۴-۳-۲ مکانیسم تشکیل غشاء   ۸۸
۱۵-۳-۲ پلاستی سایزرها (نرم کننده‌ها)   ۸۹
۱-۱۵-۳-۲ انواع پلاستی سایزرها   ۹۱
۲-۱۵-۳-۲ خواص عمومی پلاستی سایزرها (نرم کننده‌ها)   ۹۳
۱۶-۳-۲ خواص و سلامت پلیمرها   ۹۵
۱۷-۳-۲ اختصاصات فیزیکی فرآورده‌های پیوسته رهش   ۹۸
۱-۱۷-۳-۲ انحلال   ۹۸
۲-۱۷-۳-۲ سرعت انحلال   ۹۸
۳-۱۷-۳-۲ نظریه‌های انحلال   ۱۰۰
مقدمه   ۱۰۰
۱- مدل لایه انتشار   ۱۰۰
۲- مدل لایه بینابینی   ۱۰۱
۳- مدل دنک‌ورت (نظریه تجدید سطح)   ۱۰۱
۱۸-۳-۲ دستگاههای اندازه‌گیری سرعت انحلال   ۱۰۲
دستگاه شماره یک فارماکوپه آمریکا روش زنبیل گردان    ۱۰۲
دستگاه نماره دو فارماکوپه آمریکا (روش پاروی چرخان)   ۱۰۳
نواقص روش‌های رسمی و پیشنهادی   ۱۰۳
۱۹-۳-۲ نتیجه   ۱۰۴
۱- مواد جانبی   ۱۰۶
۲- اندازه ذرات   ۱۰۶
۳- چسباننده‌ها   ۱۰۶
بازکننده‌ها   ۱۰۷
لوبریفیان‌ها   ۱۰۷
کشش بینابینی بین دارو و محیط انحلال   ۱۰۷
سورفکتانت‌ها   ۱۰۸
عوامل وابسته به شکل دارویی   ۱۰۸
اثر نگهداری شکل دارویی   ۱۰۸
انحلال اشکال دارویی آهسته رهش   ۱۰۹
انحلال و آزادسازی از ماتریکس‌ها   ۱۰۹
عوامل فیزیولوژیک ‌ـ گوارشی موثربر کارآیی اشکال آهسته رهش خوراکی   ۱۱۰
اثرات فارماکودینامیک سیتسم‌های پیوسته رهش   ۱۱۵
فصل سوم   ۱۱۸
میکرومرتیکس   ۱۱۸
۱-۳ اندازه ذره‌ای و پراکندگی ذره‌ای   ۱۱۹
۱-۱-۳ مقدمه   ۱۱۹
۲-۱-۳ اهمیت اندازه ذره‌ای و پراکندگی ذره‌ای   ۱۲۰
۳-۱-۳ پراکندگی اندازه ذره‌ای    ۱۲۰
۴-۱-۳ پراکندگی لگاریتمی نرمال    ۱۲۱
۲-۳ روشهای محاسبه اندازه ذرات   ۱۲۱
فصل چهارم   ۱۲۴
بخش تجربی   ۱۲۴
۱-۴ میکرومرتیکس تجربی   ۱۲۵
۲-۴ تهیه هسته‌های خنثی   ۱۲۵
۳-۴ بارگیری دارو روی هسته‌های خنثی   ۱۲۵
۴-۴ پوشش دادن پلتهای دیکلوفناک با پلیمرهای اودراجیت و کربومر۹۳۴   ۱۲۶
۵-۴ تستهای آزادسازی دارو   ۱۲۶
۶-۴ آزمایشات پایداری   ۱۲۶
۱-۴ میکرومرتیکس تجربی   ۱۲۷
۲-۴ تهیه هسته‌های خنثی (Sugar Spheres)   ۱۳۳
مقدمه   ۱۳۳
مواد به کار رفته و وسایل کار:   ۱۳۴
بررسی مواد بکار رفته از نظر فیزیکی   ۱۳۴
روش‌ کار   ۱۳۴
آزمایشات بررسی هسته‌های خنثی طبق مونوگراف (Sugar sphere , USP)   ۱۳۷
Sugar spheres usp24 2000 NF19 Page 2529   ۱۳۷
۳-۴ بارگیری دارو روی هسته‌های خنثی   ۱۳۹
جذب استاندارد دیکلوفناک سدیم   ۱۴۲
استاندارد   ۱۴۳
مشکلات حین کار:   ۱۴۶
۵-۴ آزمایشات آزادسازی دارو   ۱۴۸
۶-۴ آزمایشات پایداری   ۱۵۱
۱-۶-۴ کلیات   ۱۵۱
مقدمه   ۱۵۱
تعریف بعضی ازاصطلاحات   ۱۵۱
۲-۶-۴ آزمایش‌های تسریع شده پایداری(۲)   ۱۵۲
۳-۶-۴ تاریخ انقضاء   ۱۵۲
۴-۶-۴ دمای متوسط کینتیک(۴) (MKT)   ۱۵۲
۵-۶-۴ مطالعات پایداری به روش زمان حقیقی   ۱۵۳
۶-۶-۴ پایداری از نگاهی دیگر   ۱۵۳
۷-۶-۴ اصطلاحات آماری(۵و۶)   ۱۵۴
میانگین   ۱۵۴
۸-۶-۴ اصول کلی درآزمایشهای پایداری(۲)   ۱۵۵
اهداف آزمایش پایداری   ۱۵۶
روند و چگونگی انجام این آزمایش‌ها   ۱۵۶
۹-۶-۴ طراحی و برنامه‌ریزی آزمایش‌های پایداری(۲)   ۱۵۶
انتخاب نمونه‌ها   ۱۵۶
۱۰-۶-۴ چگونگی و شرایط آزمایش‌های پایداری   ۱۵۷
مطالعات پایداری به روش تسریع یافته   ۱۵۷
۱۲-۶-۴ آزمایش‌های تعیین پایداری به روش غیر حرارتی   ۱۵۸
آزمایشهای تسریع شده پایداری نگاهی دیگر   ۱۵۹
۱۳-۶-۴ گزارش‌های پایداری   ۱۶۰
۱۴-۶-۴ کاربرد کنیتیک در مطالعه پایداری فرآورده‌های دارویی   ۱۶۰
روش‌های تجزیه   ۱۶۱
۱۵-۶-۴ مطالعات پایداری به روش زمان واقعی   ۱۶۱
قابلیت تکرار آزمایش‌ها و ارزیابی نتیجه آنها   ۱۶۲
نمونه‌‌ای از آزمایش‌های تسریع شده پایداری   ۱۶۳
۱۶-۶-۴ بخش تجربی آزمایشات پایداری   ۱۶۳
آزمایشات پایداری زمان واقعی   ۱۶۴
۱۷-۶-۴ تفسیر نتایج پایداری   ۱۶۵
۷-۴ تهیه عکس‌های میکروسکوپ الکترونی (SEM)   ۱۶۷
۱-۷-۴ تفسیر عکس‌های میکروسکوپ الکترونی   ۱۶۸
فصل ششم   ۱۷۰
نتیجه‌گیری و تفسیر   ۱۷۰
نتیجه بررسی‌های آماری پایداری فرمولاسیون‌ها   ۱۷۶
نتایج   ۱۷۷
خلاصه و نتیجه   ۱۷۹
REFERENCES   ۱۸۲

REFERENCES

1- H.S.Hall and R.E pondell,the wurster process, in controlled release Technologies: Methods, theory and Application s, Vol II (A.F.Ky donieul, ed.), CRC press, Boca raton, florida, PP.137 (1986)

2- Issac Ghebre- Sellassie, Pharmaceutical, pelletiztion technology, Marcel Dekker, Inc. New York Basel, 1989: 224

3- دکتر مرتضی رفیعی تهران، مبادی فرمولاسیون اشکال دارویی پیوسته رهش خوراکی صفحات مختلف.(۳ و ۱۷ و ۵۳ و ۶۳ و ۱۳۷ و ۱۸۵ و ۲۷۳ و ۲۸۱ و ۳۱۳).

۴- MENDELL APENWEST COMPANY 1996.

5- The United State pharmacopeia. Twenty- third revision. United States pharmacopeial convention Inc., Rocville, MD, 1995: 1580, <724>; 1577, <701>.

6- Ghebre- sellasie I.In I. Ghebre-sellasie (ed.), Multiparticulate oral delivery, marcel Dekker, New York, 1994.

7- Rohm pharma polymers aplication of EUDRAGIT X4.1.9.2 Diclofenac, do c/1/Fe.02/page 1,2,3.

8- “practical course in Lacquer coation”, Lehman et al.

10- The MERCK INDEX, THIRTEENTH EDITION, 2001, pp.345, 1359,1362,1613.

11- فرمولاسیون و تکنولوژی تولید فرآورده‌های  آرایشی و بهداشتی و حفاظت میکروبی آنها ترجمه و تألیف مهندس سید اسداله عمرانی، صفحه ۴۹۱، ۵۲۱٫

۱۲- Professor JEAN- MAURICE VERGNAUD, Drug- Carbopol. Sheet, COTROLLED DRUG RELEASE OF ORAL DOSAGE FORMS, First published in 1993 by Ellis Horwood limited pp.225 (1993).

13- Gennaro, A.R. “Remington’s pharmaceutical sciences” ۱۸ Th ed. Mack publishing company, Easton, Ponsylvania, pp. 1504-1508, 1126, 36,37 (1996).

14- Mechkovski, A. “who Guidelines on stability testion of pharmaceutical products (1991) wt/o Geneva, Switzerland (1991).

15- Goodman and Gilman’s the pharmacological basis of theraputics 669, 1991.

16- Todd, peter A., Diclofenac sodium, Drugs, Vol: 35, 244-285, 1988.

17- Drug Facts and comparision, 1991.

18- Ullman’s Encyclopedia of Industerial chemistry Vol: 9,509-529.

19- Maysinger, D.prepartion and invitro effect of micro encapsulation cholinotoxin int.y. Pharm (63) 149- 153, 1990.

20- Torres, D.g Garcia- Encina, G.etal. ‘Formulation and invitro evaluation of HPMCP- micro encapsulated drug-resion complexes for SR of diclofencac’ , int. J. pharm, 121: 239- 243, 1995.

21- Liu, C.H., Kao, Yott, et al. “in vitro and invivo studies of the diclofenac sodiom controlled release matrix tablests”, J. Pharm. Phama col. 47: 260- 364, 1995.

22- Therapeutic drugs. 2nd. Ed. Churchill Livingston, USA, Vol. 1,pp, D96- D100, 1991.

23- Physical pharmacy Martin, Micromeritics, part 18, pp 493.

24- Hosny EA, EI- Mahrouk GM, Gouda MW. Formulation and invitro and invivo availability of diclofenac sodium enteric- coated beads.

Drug. Dev. Ind. Pharm. 1998; 24: 661-666.

25- Claudio Nastruzzi, Rita cortesi, Elisabetta Esposito, Alberto Genovesi, Alessandro spadoni, carlo ve cchi, Enea Menegatti. Influence of formulation process parameters on pellet production by powder layering Technique, AAPS. Pharm. Sci. Tech, 2000 ; ۱(۲) article 9/)

26- C.T. Rhodes and S.C. porter. Coations for controlled – Release Drug delivery systems, Drug. Dev. Ind. Pharm, 1998; 24 (12): 1139-1154.

27- United States patent, patent number 4,948, 581.

28- A. Bodea and S.E. Leucuta. Optimization of propranolol Hydrochloride sustained- Release pellets using Box- Behnken Design and Desirability function, Drug. Dev. Ind. Pharm. 1998; 24 (2): 145-155.

29- Shrutiu. Bhat and J.K, Lalla, Alook AT PROCESS COSTING AND COST–EFFECTIVENESS OF A PHARMACEUTICAL FORMULATION

. India DRUGS, 1995; 32(1): 551-559.

30- Bhat S.U. and Lalla J.K. “۲! Factorial approcach to optimiztion of coating for pellet preparation: coating pan VS dish pelletiser”; Indian grugs; 1992; 29: 527.

31- F. Fabiani and C.Vechio, fluidized- bed rotogranulation to prepare extended drug release multiple unit dosage. Forms, acta technol. Legis Med., 1993; 1,57.

32- C.Vecchio, F. Fabiani, M.E. Sangalli, L. Zema and A. Gazzaniga. Rotary tangential spray technique for Aqueous film coating of Indobufen pellets. Drug Dev. Ind. Pharm. 1998; 24 (3): 262- 274.

33- Rohm Pharma polymers, Rohm GMBH and co. KG, Dormstadt, Germany,. Sustained-Release formulations for oral dosage forms. ; 2001.

35- 2000 The United States pharmacopeial convention, Inc. Rockville, MD. 2000; USP 24-NF 19 Through supplement two, sugar spheres, syrup, … page No. 547.

36- MORTEZA RAFIEE- TEHRANI. AND N. SADEGH- SHOBEIRI. Drug. Dev. Ind. Pharm. 1995; 21 (10): 1193- 1202. EFFECT OF VARIOUS POLYMERS IN FORMULATION OF CONTROLLED RELEASE (CR) IBUPROFEN PELLETS BY FLUID BED TECHNIQUE.

37- MORTEZA RAFIEE- TEHRANI, ZAHRA JAFARI- AZAR formulation of theophylline controlled- Release Tablets : invitro/ invivo and stability studies. Acta. Pharma. 48 , 1998; 155-166.

پیشگفتار

وجود غلظت خونی معین و ثابت دارو در طول دورة درمان در بسیاری از بیماریها ضروی به نظر می رسد. برای دستیابی به سطح خونی مؤثر یک دارو ،‌بیمار ناگزیر به مصرف دوزهای مکرر دارو می باشد و این مسأله در مورد بیماریهایی که دورة درمانی آنها طولانی و یا مادام العمر می باشد باعث عدم پذیرش بیمار و سرپیچی وی از مصرف صحیح و به موقع دارو همچنین بروز عوارض جانبی می شود.

استفاده از اشکال دارویی پیوسته رهش می تواند کمک قابل توجهی به رفع این مشکلات نماید همچنین شکل دارویی پلت آهسته رهش خوراکی قابلیت های ویژه ای مانند عدم وجود مشکلات پرس شدن ، بکارگیری چند نوع دارو و یا ماده جانبی دیگر در یک دوز دارویی بدون اثرات نامطلوب و فیزیکو شیمیایی بر روی یکدیگر و ایجاد تقویت اثر دارویی و یا کاهش عوارض جانبی را نیز دارا می باشد همچنانکه ترکیباتی Multi – Ingredient Preparation همچون Dolo – Neurobin Merck که شامل دیکلوفناک سدیم ، ویتامین B  و یا Ger Combaren Ciba Cancer, که شامل دیکلوفناک سدیم و کدئین فسفات هیدرات و یا B-Voltaren , Ger که شامل دیکلوفناک سدیم مشتقات ویتامین B و یا  همراه  نمودن  دیکلوفناک سدیم با میزوپروستول COMBINATION WITH MISOPROSTOL در مورد بیمارانی که در خطر ابتلای به اولسرای پپتیک ناشی از NSAIDs می باشند [۱] را می توان برشمرد.

همچنین کینتیک خروج دارو از معده نیز به دلیل اندازه ذره ای قابل پیش بینی تر ، همچنین عوارض جانبی موضعی آن کمتر و نیز آزادسازی دارو کنترل شده تر و مناسبتر می باشد و خطرات ناشی از آزاد سازی یکباره دارو از دوزدارویی به دلیل مناسب نبودن فرمولاسیون و شکست پوشش پلیمری نیز کمتر می باشد (به دلیل کوچک بودن واحدهای تشکیل دهنده پلت در مقایسه با قرص و شکلهای دیگر دارویی پیوسته رهش. موضوع این پایان نامه تهیه و فرمولاسیون پلت های آهسته رهش خوراکی دیکلوفناک سدیم ۱۰۰mg پوشش داده شده بوسیله اکریلیک رزین ها بالاخص ادوراجیت RSPO و کربومر ۹۳۴ و به دو روش دیگ سنتی [۲] و فلوید بد و بررسی آزادسازی و پایداری فرمولاسیون های تهیه شده می باشد.

دیکلوفناک سدیم ، یک داروی ضد درد غیر استروئیدی [۳] می باشد که به نظر می رسد با مهار سیکلو اکسیژنازها که در بیوسنتز پروستاگلندین ها نقش دارند اثر خود را اعمال می نماید ( پروستاگلندین ها نقش مهمی در ایجاد درد، التهاب و تب دارند).

دیکلوفناک سدیم مانند سایر [۴] برای گونه های مختلف ناراحتی های التهابی و دردناک بکار می رود و مهمترین عارضه جانی آن صدمات گوارشی [۵] می باشد که شامل Diarrhoea , Vomiting , Nausea , Epigastric Pain  می باشند.

کینتیک این دارو به این صورت است که دیکلوفناک سدیم هنگام تجویز محلولهای خوراکی ،‌شیاف های مقعدی و یا آمپول های تزریقی عضلانی به سرعت جذب
می گردد اما جذب آن هنگامی که به صورت اشکال دارویی پیوسته رهش و یا همراه غذا داده می شود آهسته تر می گردد هر چند تقریباً کل دارو در نهایت از دستگاه گوارش جذب گردیده اما به دلیل First-Pass Metabolism آن ، تقریباً ۵۰% دارو به گردش سیستمیک می رسد. نیمه عمر پلاسمایی آن یک تا دو ساعت می باشد.[۶] این دارو در فرم آهسته رهش بیشتر برای کاهش دردهای مزمن بکار می رود و برای دردهای حاد و آنجایی که نیاز به اثرات سریع ضد درد و ضد التهابی داریم مناسب نمی باشد.

با تجویز شکل آهسته رهش این دارو ، ضمن کاهش عوارض جانبی ،‌غلظت خونی مناسبی از دارو نیز می توان ایجاد نمود.

با توجه به مزایای شکل دارویی پلت آهسته رهش خوراکی همچنین با توجه به امکانات موجود بر آن شدیم تا این شکل دارویی را با توجه به بررسیهای انجام شده به روشهای دیگ سنتی (Pan Coating) اسپری درای و فلوید بد تهیه نماییم.

مراحل کار به طور خلاصه شامل :

۱-             تهیه هسته ای خنثی [۷]

۲-              آزمایشات میکرومرتیکس روی هسته ای خنثی و محاسبهdg و s

رسم نمودار LOG-PROBABILITY

3-بارگیری داروی دیکلوفناک سدیم روی هسته های خنثی و تهیه پلت های دارویی

۴- آهسته رهش نمودن پلت ها با استفاده از اکریلیک رزین ها

۵- بررسی آزادسازی دارو از پلت تهیه شده و مقایسه با استانداردهای بین المللی مطابق با فارماکوپه

۶-بررسی پایداری فرمولاسیون تهیه شده و اصلاح فرمولاسیون ها

۷- تهیه عکس های میکروسکوپ الکترونی و تأیید یکنواختی پوشش ها و بارگیری دارو

شرح کارهای عملی :

ابتدا کریسهالهای شکراز نظر اندازه ذره ای همچنین پراکندگی اندازه ذره ای[۸] بررسی گردید و نمودارهای Log-Probability و همچنین مقادیر dg و g s محاسبه گردید سپس کریستالهای با مش بندی مناسب و یکنواختی پراکندگی اندازه ذره ای مناسب ،‌جدا سازی شد سپس این کریستالها به روش پن کوتینگ اسپری درای بوسیله شوگرکوتینگ به صورت هسته های خنثی تهیه گردید آنگاه این هسته های خنثی برای آزمایشات میکرومرتیکس و بررسی های اندازه ذره ای و یـکنواختی مـورد سنجش قرار گرفتند . بعد از آزمایـشات میـکرومرتیکس روی

هسته های تهیه شده ، آزمایشات کنترل فیزیکوشیمیایی و میکروبی مطابق با منوگراف (USP) Sugar Sphere انجام گرفت و فرمولاسیون اصلاح گردید و مطابق استانداردها از نظر نوع مواد بکار رفته و مقادیر مجاز آنها مورد تأیید قرار گرفت سپس بارگیری دارو به روش Dusting Powder روی هسته های تهیه شده صورت گرفت و مقدار داروی بارگیری شده مطابق با استانداردها محاسبه گردید و پلت های حاوی دارو ۱۰۰mg دیکلوفناک سدیم تهیه شد در مرحله بعد پلت های حاوی دیکلوفناک سدیم برای آزمایشات میکرومرتیکس و کنترل فیزیکوشیمیایی و میکروبی مورد بررسی قرار گرفت و پلت های تهیه شده از نظر وزن ، سختی، ‌فرسایش ،‌میزان ماده موثره و یکنواختی ماده موثره ، میزان رطوبت و سرعت آزاد سازی و  بررسی شدند. لازم به ذکر است بر روی نمونه های تجارتی خارجی نیز آزمایشات تعیین مقدار ماده موثره ، تعیین یکنواختی و آزادسازی ماده موثره انجام شد سپس پلت های حاوی دارو بوسیله پلیمرهای اکریلیک پوشش داده شد . لازم به ذکر است پلیمر به دو صورت ماتریکسی (به همراه دارو)، همچنین بعد از بارگیری دارو بصورت مخزنی روی پلت های بارگیری شده بوسیله دیکلوفناک سدیم پوشش داده شد. به عبارت دیگر پلت های آهسته رهش دیکلوفناک سدیم به دو شکل ماتریکسی و مخزنی تهیه گردید و برای آزمایشات آزادسازی دارو مورد بررسی قرار گرفت.

بعد از بررسی آزادسازی ۲۲ و ۲۴ ساعته ،‌بهترین درصد پلیمر و دارو همچنین بهترین فرمولاسیون ها تعیین گردیده وفرمولاسیون ها اصلاح گردید.سپس پلتهایی که از نظر آزادسازی دارو مناسب و مطابق استانداردها بودند برای بررسی آزمایشات پایداری تسریع شدة سه ماهه مورد بررسی قرار گرفت به این ترتیب که هر ماه از نمونه ها آزمایشات آزادسازی ۲۴ ساعته گرفته می شد و نمودارهای آزادسازی ۲۴ بوسیله برنامه Microsoft Windows Spss 10 مورد تجزیه تحلیل و آنالیز قرار گرفت بدین ترتیب که فرمولاسیون های مختلف بوسیله آنالیز واریانس یک طرفه One Way Anowa مورد بررسی قرار گرفت همچنین تستهای Descripive و Homogenicity of Variance برای داده ها مورد استفاده قرار گرفت آنگاه در مورد فرمولاسیون ها تست (Scheffe) POST HOC TEST نیز انجام گرفت و در پایان نتایج به صورت جدول تنظیم و تفسیر گردید.

در پایان فرمولاسیون های پوشش داده شده بوسیله اودراجیت آر.اس.پی.او. و کربومر ۹۳۴ با پلاستی سایزرمناسب مورد تأیید قرار گرفته و مطابق بااستانداردها تشخیص داده شد. بدلیل قدرت آهسته رهش نمودن مناسب پلیمرادوراجیت آر.اس.پی.او. (در غلظت های مناسب و پلاستی سایزر مناسب) همچنین آزادسازی مناسب دارو از این پلیمر به دو صورت مخزنی وماتریکسی،‌این پلیمربه هردو صورت برای تهیه شکل آهسته رهش دیکلوفناک سدیم [۹] پیشنهاد می گردد. همچنین پلیمرهای کربومر ۹۳۴ به صورت ماتریکسی آزادسازی قابل قبول از خود نشان می دهد اما پایدار نمودن فرمولاسیون از نظر آزادسازی مشکل به نظر میرسد.

در پایان پیشنهاد می گردد (به دلیل مناسب بودن نمودارهای آزادسازی پس از آزمایشات تسریع شده پایداری ) به بکارگیری دو پلیمر ادوراجیت آر.اس.پی.او. و. و کربومر ۹۳۴ به همراه هم برای افزایش طول اثر همچنین مناسب نمودن آزادسازی مناسب می باشد. و عکس های (Scanning Electron Micrograph) یکنواختی و مناسب بودن پوششهای تهیه شده با این دو پلیمر را مورد تأیید قرار میدهد.

فصل اول

۱-۱ دیکلوفناک سدیم به عنوان ماده مؤثره

دیکلوفناک سدیم از دسته داروهای ضد التهاب غیر استروییدی می باشد . این دسته دارویی از گروه داروهای در حال تکامل هستند که به دلیل اثرات ضد درد و ضد التهاب به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. داروهای ضد التهاب غیر استروییدی دارای ساختمان های مختلفی بوده که مهمترین آنها شامل پروپیونیک اسیدها ،‌ایندول ها ، فتالات ها ،‌اوکسیک ها و فنیل استیک اسیدها می باشد.

۲-۱ خصوصیات کلی دیکلوفناک سدیم (۲۲۹۲۱)

۱-۲-۱ مشخصات ظاهری

دیکلوفناک سدیم از نظر شکل ظاهری دارای کریستالهای تقریباً سفید وبی بو میباشد . پودرآن به میزان کمی جاذب رطوبت است وزن مولکول آن ۳۱۸/۱۳ گرم است نقطه ذوب آن ۲۸۳ تا ۲۸۵ درجه سلسیوس است حلال کریستالیزاسیون دیکلوفناک سدیم آب و دیکلوفناک مخلوطی از اتردوپترول و اتر می باشد.

۲-۲-۱ ساختمان شیمیایی و نام آن

دیکلوفناک سدیم دارای ساختمان صفحه بعد می باشد.

دیکلوفناک سدیم یک داروی خنثی (نوترال) و تا حدی قلیایی (آلکالین) می باشد که در اسید دارای حلالیت کمی می باشد دیکلوفناک سدیم دارویی با نیمه عمر کوتاه میباشد. همچنین تحریک دستگاه گوارش با این دارو گزارش شده است. بنابراین اشکال روده ای و آهسته رهش این دارو برای جلوگیری از افزایش غلظت این دارو در معده ضروری به نظر می رسد.(۷)

دیکلوفناک در متانل در محیط قلیایی به خوبی حل شده در اتانول محلول است. در اسیدو کلروفرم عملاً حل نمی شود اما در آب محلول می باشد.

فرمول بسته آن C14H10CL2NO2Na بوده و جرم مولکولی این ترکیب ۱۳/۳۱۸ می باشد این ترکیب با نامهای شیمیایی زیر شناخته می شود.

۱)۲- [(۲,۶)- Dichlorophenyl) Amino] benzene acetic Acid

2)[ O-(2,6- Dichloroanilino ) phenyl] acetic acid sodium salt.

3) Sodium [o-[2,6-dichlorophenyl) amino ] phenyl ] acetate

نمودار جذب U.V

در متانول

باز فسفات با پ هاش ۲/۷ میزان حلالیت دیکلوفناک سدیم و ضریب

۳-۲-۱ حلالیت دارو در روغن (P.C)

میزان حلالیت دارو در حلالهای متفاوت در جدول زیر نشان داده شده است.

نوع حلال

آب دیونیزه (۲/۵ (pH =

متانول

استن

استونیتریل

سیکلوهگزان

اسید کلریدریک (ph= 1/1)

با فر فسفات (ph= 7/2)

میزان حلالیت mg/ml

>9

> 24

6

<1

<1

<1

جدول(۱):  میزان حلالیتدیکلوفناک‌سدیم درحلال‌های مختلف

Pkaدیکلوفناک‌سدیم در آب ۴ می‌باشد وضریب حلالیت دارو در (۸- اکتانول وآب) حدود ۴/۱۳ گزارش شده است.

۳-۱ فارماکوکینتیک

۱-۳-۱ مکانیسم عمل (۱۳)

اثرضد دردوضد التهاب این دارو ناشی ازمهار ساخت وآزادسازی پروستاگلندین ها
می باشد به نظر می رسد که پروستاگلندین ها گیرنده های درد را نسبت به تحریک های مکانیکی یا واسطه های شیمیایی دیگر حساس می سازند. این داروها ساخت پروستاگلندین ها را از طریق محیطی و احتمالاً مرکزی مهار می کنند.

۴-۱ موارد مصرف (۱۳)

این دارو در بیماریهای زیر به کار می رود:

استئوآرتریت :

از راه خوراکی مقدار ۱۵۰-۱۰۰ میلی گرم در دوز در مقادیر منقسم مصرف میشود.

اسپوندیلیت آنکیلوزان:

با مقدار ۲۵ میلی گرم چهار بار در دوز مصرف می شود به هنگام خواب نیز ممکن است مقدار ۲۵ میلی گرم دیگر ضروری باشد.

آرتریت روماتوئید:

از راه خوراکی مقدار ۲۰۰-۱۵۰ میلیگرم در مقادیر منقسم مصرف می شود.

*بیمارهای چشمی : قبل جراحی چشم ، در میوزهای مقاوم بر میدریاتیک های روتین. در طی آزادسازی پروستاگلندین ها در اثر تروما و ضربه به چشم. همچنین در التهاب های چشمی به عنوان جایگزین کورتیکواستروئیدهای چشمی در التهاب های بعد جراحی بکار می رود. همچنین درادم ماکولار سیستوئید بکار میرود.

* تب : به مقدار ۵/۰ تا ۲۵/۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در کودکان و ۵۰ تا ۱۵۰ میلی گرم در بزرگسالان.

* نقرس:

استئوپدوز:

درد: دردهای دندانی ، دردهای بعد جراحی کوچک ، دردهای بعد زایمان و سردردها بسیار مؤثر است.

۵-۱ * موارد منع مصرف (۳و۲)

وجود زخم یا خونریزی گوارشی فعال یا مشکوک

بیماران آسمی که به دنبال مصرف ضد التهابهای غیر استروئیدی دچار علامت آسم ، کهیر و یا آبریزش بینی حاد می شوند.

۶-۱ عوارض جانبی :‌(۱۸)

مهمترین عوارض جانبی این دسته دارویی عوارض گوارشی می باشد. در جدول (۲) عوارض جانبی کلیه داروهای این گروه آورده شده است.

همچنین روی خون ،‌الکترولیتها ،‌چشمها، کلیه ها ،‌کبد و پوست دارای اثرات سوء میباشد.

مانند سایر داروها ممکن است حساسیت به این دارو مشاهده شود. در بیماران پورفیری داروی بی خطری نمی باشد.

عوارض جانبی دیکلوفناک عموماً در ۶ ماهه اول دورة درمانی رخ می دهد. از جمله عوارض گوارشی آن می توان به خونریزی ، زخمهای گوارشی ، پرفوره شدن دیوارة روده اشاره نمود. در ۱۵ درصد بیماران افزایش ترانس آمیناز کبدی در پلاسما مشاهده شده است که البته قابل برگشت می باشد. در صورت بروز عوارض ناخواسته باید مصرف دارو متوقف گردد مصرف این دارو برای کودکان و زنان باردار توصیه نمیشود

Common  NSAID  GI  ADVERSe  REACTIONS(%)

‏Tolmetin

Piroxicam

Naproxen

Mefenmic Acid

Indomethacin

Ibuprofen

Diclofenac

GI

11

3-9

3-9

Å

۳-۹

۳-۹

۳-۹

Nausea With or

Witout Vominting

3-9

<1

<1

<1

Vomiting

3-9

1-3

<3

5

<3

<3

3-9

Diarrhea

<3

1-3

3-9

Å

<3

<3

3-9

Constipation

3-9

1-3

3-9

Å

<3

<3

3-9

Abdominal Distress Cramp /pain

3-9

3-9

3-9

Å

۳-۹

۳-۹

۳-۹

Dyspepsia

3-9

1-3

Å

<1

<3

1-3

Flatuation

1-3

Å

<1

<1

Anorexia

<1

1-3

<3

<1

Stomatitis

 

7-1 تداخلات دارویی مهم (۱۲)


[۱] – NSAID-INDUCED PEPTIC ULCERATION

[2] – PAN COATING

[3] – NSAIDs

[4] – NSAIDs

[5] – GASTRO INTE STINAL DISTURBNCES

[6] – The Terminal Plasma Half-Life

[7] – SUGAR SPHERE

[8] – Particle Size Uniformity.

[9] – EXTENDED –RELEASE

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله داروها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.