پایان نامه امنیت اجتماعی و تأثیر آن در پیشگیری از انحرافات اخلاقی و اجتماعی نوجوانان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه امنیت اجتماعی و تأثیر آن درپیشگیری از انحرافات اخلاقی و اجتماعی نوجوانان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه امنیت اجتماعی و تأثیر آن درپیشگیری از انحرافات اخلاقی و اجتماعی نوجوانان  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده    ۵
مقدمه    ۷
بیان مسئله    ۸
اهمیت و ضرورت پژوهش     ۹
اهداف پژوهش    ۱۰
سؤالات پژوهش    ۱۱
تعاریف اصطلاحاتی و عملیاتی    ۱۲
امنیت اجتماعی    ۱۷
انحرافات اخلاقی     ۱۹
تعریف انحراف از نظر روان شناسان     ۱۹
تعریف انحراف از نظر جامعه شناسان     ۲۰
انحراف از نظر حقوق دانان     ۲۰
انحراف از نظر علمای اخلاق     ۲۰
انحراف از نظر مذهب     ۲۱
انحرافات اجتماعی     ۲۱
تأثیر محیط اجتماعی بر انحرافات     ۲۵
نقش خانواده در تأمین امنیت اجتماعی     ۲۷
جامعه شناسی انحرافات و آسیب شناسی اجتماعی    ۳۰
نقش والدین در هدایت نوجوانان     ۳۰
بررسی عوامل تأثیر گذار در برقراری امنیت اجتماعی     ۳۴
۱-تقوا    ۳۴
تقوا نگهبان درون     ۳۶
تقوا نیروی بازدارنده     ۳۹
۲) نماز     ۴۰
نقش نماز و تعالیم دینی در شخصیت جوانان     ۴۴
نماز و تأثیرات فردی و اجتماعی آن     ۴۴
۳)   عزت نفس    ۴۷
عزت نفس بالا و پایین     ۵۰
عزت نفس سالم و بالا     ۵۱
خود پنداره و عزت نفس    ۵۲
روش های تربیتی مؤثر بر عزت نفس    ۵۳
نکات مهم در تقویت بیشتر اعتماد به نفس     ۵۴
عزت نفس از دیدگاه اسلام     ۵۶
۴- معاشرت    ۵۷
معاشرت و نوجوان    ۶۰
معاشرت در روایات    ۶۱
۵- عفو و بخشش    ۶۲
آثار و برکات اجتماعی عفو و گذشت    ۶۴
۶- انتخاب دوست    ۶۶
اهمیت انتخاب دوست     ۶۹
ملاک و معیار انتخاب دوست    ۷۰
انتخاب دوست از دیدگاه اسلام    ۷۲
۷- ورزش    ۷۴
اثرات ورزش    ۷۶
اهمیت ورزش    ۷۷
۸- سوء ظن    ۷۹
حیطه کاربردی ظن    ۸۱
سوء ظن به خدا    ۸۲
سوء ظن به مؤمنان    ۸۲
سوء ظن به افراد لاابالی    ۸۳
سوء ظن دشمن    ۸۴
پیامدهای سوء ظن    ۸۴
چند تذکر لازم درباره سوءظن    ۸۵
منابع پژوهش    ۱۱۷

فهرست منابع

۱- آقامیری – اعظم السادات – توانا – حمیده – نشریه دانشگاه علوم انتظامی دو ماهنامه – سال ۱۳۸۲ – شماره ۲۰ چاپ و صحافی چاپ سازمان عقیدتی سیاسی ناجا.

۲- اعتصامی – دکتر محمد مهدی – جوارشکیان – دکتر عباس – دین و زندگی – چاپ ۱۳۸۳- انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی

۳- بهشتی- دکتر احمد – نیرونشاط ( مبانی تربیت بدنی در اسلام ) چاپ اول خرداد ماه ۱۳۶۲ – چاپخانه ارشاد اسلامی نشریه پژوهشی و تحقیقی اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش.

۴- بیابانگرد – اسماعیل – روش های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان – چاپ اول ۱۳۷۲ – انتشارات انجمن اولیا و مربیان.

۵- تقوی – سید حسین – اصطلاحات درونی – ناشر : مؤسسه انتشارات امیر – چاپ اول ۱۳۷۹

۶- تقوی – سید حسین – از ملک تا ملوک – ناشر : میراث ماندگار – چاپ سوم – ۱۳۸۴

۷- جعفر کرمانی-  دکتر ابراهیم – نوجوانی .

۸- حسین زاده – یعقوب – آقازاده – محرم – فضل خانی – منوچهر – دوست و دوست یابی

ناشر مؤسسه فرهنگی مناری تربیت – چاپ دوم ۱۳۸۰ – چاپ و صحافی – دفتر انتشارات اسلامی-

۹- دهخدا – علی اکبر – لغت نامه دهخدا – جلد اول – چاپ اول دوره جدید پاییز ۱۳۷۲ – ناشر : مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

۱۰- – دهخدا – علی اکبر – لغت نامه دهخدا – جلد دوم   – چاپ اول دوره جدید پاییز  ۱۳۷۲ ناشر : مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

۱۱- – دهخدا – علی اکبر – لغت نامه دهخدا – جلد چهارم   – چاپ اول دوره جدید بهار ۱۳۷۳ ناشر : مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

۱۲- – دهخدا – علی اکبر – لغت نامه دهخدا – جلد هفتم   – چاپ اول دوره جدید بهار ۱۳۷۳ ناشر : مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

۱۳- – دهخدا – علی اکبر – لغت نامه دهخدا – جلد هشتم   – چاپ اول دوره جدید بهار ۱۳۷۳ ناشر : مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

۱۴- – دهخدا – علی اکبر – لغت نامه دهخدا – جلد دهم  – چاپ اول دوره جدید بهار ۱۳۷۳ ناشر : مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

۱۵- – دهخدا – علی اکبر – لغت نامه دهخدا – جلد سیزدهم  – چاپ اول دوره جدیدپاییز ۱۳۷۳ ناشر : مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

۱۶- – دهخدا – علی اکبر – لغت نامه دهخدا – جلد چهاردهم   – چاپ اول دوره جدید پاییز۱۳۷۳ – ناشر : مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

۱۷- راشدی – حسن – نماز شناسی – جلد دوم – ناشر : ستاد اقامه نماز – چاپ چهارم آبان ۸۰

۱۸- سلطانی – غلامرضا – تکامل در پرتو اخلاق – ناشر : دفتر انتشارات اسلامی – چاپ ۱۴ – پاییز ۱۳۷۲

۱۹- سادات – محمد علی – اخلاق اسلامی – ناشر : سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها – چاپ ششم – اسفند ۱۳۸۶

۲۰- شریفی – احمد حسین – آیین زندگی ( اخلاق کاربردی ) – ناشر : دفتر نشر معارف – چاپ چهارم – پاییز ۱۳۸۴

۲۱- طبیبی – منصور – سیمای امنیت در نهج البلاغه – ناشر : سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی – دفتر سیاسی – زمستان ۱۳۷۹

۲۲- عزیزی – عباس – پرورش روح ( نماز و عبادت در تفسیرالنمیران ) – ناشر : انتشارات نبوغ – چاپ چهارم – زمستان ۱۳۷۷٫

۲۳- فلسفی – محمد تقی – جوان از نظر عقل و احساسات – جلد اول – انتشارات هیئت نشر معارف اسلامی – ۱۳۴۴

۲۴- فلسفی – محمد تقی – جوان از نظر عقل و احساسات – جلد دوم – انتشارات هیئت نشر معارف اسلامی – ۱۳۴۸

۲۵- فرجاد – محمد حسین – آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات – چاپ کامران – چاپ ششم – بهار ۱۳۷۴ – دفتر تحقیقات و انتشارات بدر

۲۶- قاشمی – علی – دنیای نوجوانی دختران – انتشارات ایران – چاپ اول – ۱۳۷۵

۲۷- – قاشمی – علی – دنیای نوجوانی دختران – انتشارات ایران – چاپ اول – ۱۳۷۰

۲۸- – قاشمی – علی – خانواده و مسایل جنسی کودکان  – انتشارات انجمن اولیا و مربیان  – چاپ نهم  – ۱۳۷۳

۲۹- کالیا – لیدا – نگرش نوبه تربیت نوجوان – انتشارات تک – چاپ اول – سال ۱۳۸۰

۳۰- کلینی ( ره ) – اصول کافی – مترجم : کهره ای – محمد باقر – ناشر : انتشارات اسوه . چاپ دوم  ۱۳۷۲ – چاپ اعتماد .

۳۱- کلینی ( ره ) – اصول کافی – مترجم : کهره ای – محمد باقر – ناشر : انتشارات اسوه.چاپ دوم  ۱۳۷۲

۳۲- منظمی تبار – جواد – مجله نگهبان انقلاب اسلامی – سال دهم – شماره ۶۹ اردیبهشت ۱۳۸۱- ناشر: معاونت روابط عمومی و تبلیغات ساعس ناجا.

۳۳- مضلومی – رجب علی – نیرو نشاط ( تربیت ورزشی ) – چاپ اول اسفند ماه ۱۳۶۲ – چاپ خانه ارشاد اسلامی-  نشریه پژوهشی و تحقیقی اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش

۳۴- معتمدی – زهرا – رفتار با نوجوان – چاپ اول زمستان ۱۳۷۲

۳۵- منفرد – غلامرضا – راهنمایی مربیان تربیتی – ویژه ی سال دوم راهنمایی – ناشر: معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش چاپ اول ۱۳۷۲

۳۶- مطهری – مرتضی – انسان و جامعه

۳۷- ماهنامه بینه – شماره ۲۶ سال سوم انتشارات دارالقرآن اردیبهشت ۱۳۷۹

۳۸- نشریه ماهنامه آموزشی – تربیتی پیوند  – شماره ۲۱۸ – آذرماه ۱۳۷۶ – انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران

۳۹- نشریه ماهنامه آموزشی – تربیتی پیوند  – شماره ۲۱۹ -دی ماه ۱۳۷۶ – انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران

۴۰- نشریه ماهنامه آموزشی – تربیتی پیوند  – شماره ۲۲۰ – بهمن ۱۳۷۶ – انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران

۴۱-  نشریه ماهنامه آموزشی – تربیتی پیوند  – شماره ۲۲۲ – فروردین ۱۳۷۷ – انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران

۴۲- نشریه ماهنامه آموزشی – تربیتی پیوند  – شماره ۲۶۳ – ۲۶۲ – ۲۶۱ تابستان۱۳۸۰ – انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران

۴۳- نشریه دانشگاه فصلنامه دانش انتظامی – سال سوم – شماره یک – بهار ۱۳۸۰ – چاپ و طراح – صبا سپهر.

پایان نامه

۴۴- خادم علی زاده – حسین – بررسی جاذبه ها و دافعه های اقامه نماز جماعت در دبیرستانهای پسرانه شهرستان دزفول ۷۸-۷۷

۴۵- سلیم گندمی – غلام علی – مسائل و مشکلات غریزه جنسی و عوامل کنترل آن از دیدگاه قرآن و روایات ۸۰-۷۹

۴۶- حسینی فرد – رویا – مقایسه عزت نفس در دانش آموزان عادی با دانش آموزان در معرض خطر در مقطع دبیرستان ۸۲-۸۱

۴۷- زادکویتانی – اعظم – آموزش خودباوری و تأثیر آن بر نه گفتن دختران در مقابل انحرافات اجتماعی و اخلاقی ۸۲-۸۳

۴۸- براندن – ناتایل – روان شناسی عزت نفس – مترجم – اعظمی – مینا – چاپ دوم ۱۳۸۰

۴۹- براندن – ناتاثیل – قدرت عزت نفس – مترجم – اعظمی – مینا – چاپ اول ۱۳۷۵

۵۰- مزلو – آبراهام – انگیزش و شخصیت – مترجم – رضوانی – احمد – ناشر: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی چاپ دهم ۱۳۶۹

۵۱- کلمز – هریس – روشهای تقویت عزت نفس در نوجوانان – مترجم : علی پور – پروین – ناشر : مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی ۱۳۸۱

چکیده

باتوجه به اهمیت وضرورت بحث امنیت فرهنگی واجتماعی به ویژه در جوامع اسلامی برآن شدیم که عوامل تأثیر گزاردربرقراری وتحکیم امنیت فرهنگی و اجتماعی راشناخته .موضوعیت داده و تأثیر هریک ازاین عوامل رابررسی و تحلیل نمائیم .جوامع انسانی به منظور داشتن نظام اجتماعی خلاق ، سازنده و پویا به نوجوانان وجوانانی نیاز دارند که ازضریب امنیت فرهنگی واجتماعی بالایی برخوردار گردند .لذا دراین پژوهش سعی شده است که امنیت اجتماعی و تأثیر آن رادرپیشگیری از انحرافات اخلاقی واجتماعی نوجوانان بررسی کرده و عوامل موردنظر را بشناسیم و جوانان و نوجوانان را از ارتکاب به هر گونه عملی که امنیت اجتماعی را دچار اختلال می کند ،بازداریم و پرهیز دهیم . همچنین در این پژوهش از روش توصیفی از نوع کتابخانه ای مدد گرفته و به بیان مسأله پرداختیم .

مجموعه حاضر مشتمل به هشت مورد از عوامل مؤثر و تأثیرگذار بر امنیت اجتماعی و فرهنگی است. در این پژوهش سعی گردید که نقش خانواده را دربروزا نحرافات اخلاقی واجتماعی به تفسیرکشیدکه خانواده به عنوان اولین و ضروری ترین عامل معرفی گردیده هم چنین بدیهی است که ایمان و تقوا ونماز به عنوان عوامل بازدارنده در ارتکاب به خطاها و زشتی ها می تواند مارا به خوبی،کمال وتعالی سوق دهد. و زمینه بروز انحرافات اخلاقی و اجتماعی به طور کلی ناکام و مأیوس گرداند. در این راستا ،داشتن دوستان ومباشران نیز نقش تعیین کننده ای می تواند داشته باشد. زیرا همه ما اعتقاد داریم که دوستان بر جان و دل اثر می گذارند. ومی توا نند ما را به اهداف عالی رتبه نزدیک سازند یا اینکه مارا از رسیدن به اهداف انسانی وارزش بازدارند. هم چنین از عوامل بسیارضروری درخودسازی و عدم بروز انحرافات اخلاقی و نهایتاً ظهور و بروز امنیت اجتماعی داشتن عزت نفس و اعتماد به نفس بالاست زیرا به فرموده امام معصوم: هرکس که درخود احساس شخصیت اخلاقی نکند ازشر او ایمن مباش. فردی بادا شتن روحیه عزت نفس، هرگز به همنوعان واطرافیانش گمان بد نمی ورزد !زیرا بی اعتمادی ، رابطه اطرافیان را سردتر می کند، و در نهایت از بین می برد. چنین فردی با داشتن ایمان و تقوای الهی، با داشتن روحیه اعتماد به نفس قوی ، همواره ازشخصیت اخلاقی و ارزش بی نظیری برخوردار است. و بدون چشم داشتی از منافع خود به خاطر دیگران به راحتی گذشت می کند و این نشانه ترس نیست بلکه از عزت نفس بالای او سرچشمه  می گیرد. در نهایت چنین جوانانی هرگز اوقات خود را به بطالت و بیهودگی نمی گذرانند زیرا با الهام از تعالیم انبیاء وعلمای علم به این امر واقف شده اند که عقل سالم دربدن سالم است و باورزش و تخلیه هیجانات روحی وجسمی می توان آینده درخشان تری را برای خود و اطرافیان رقم زد !

امید است با ارزش گذاشتن به اهداف بلند مرتبه ای انسانی و اسلامی برای داشتن نظام اجتماعی سازنده و سالم و پویا کوشا باشیم .

مقدمه

از مهمترین کشش ها و تمایلات انسانی جستجوی امنیت است .این کشش با جوهره هستی انسان پیوندی ناگسستنی دارد . حفظ ذات و صیانت نفس از اساسی ترین میلهای انسان است .

(منصور طبیعی۱۳۷۹ )

امنیت مفهومی توسعه نیافته است و درهرکجا برداشت و تلقی خاصی ازامنیت وجود دارد . امنیت یکی از اساسی ترین نیاز های جامعه است . و هیچ پیشرفت و توسعه ای درجامعه اتفاق نمی افتد مگردر سایه امنیت با توجه به آنچه گفته شد مهمترین نیازهرجامعه تأمین امنیت جامعه وافراد آن است . البته هر جامعه با توجه به حد و مرزهای همان جامعه تعریف می شود. ( آقامیری ، حمیده ، آقامیری ، توانا- ۱۳۸۲ )

لازم به توضیح است دربرخی موارد ممکن است جای امنیت فردی در مقابل امنیت جامعه مورد سؤال قرار گیرد . امنیت فردی ، آرامش و آسایش است که فرد بدون در نظرگرفتن امکانات جامعه و دولت برای خود فراهم می کند . اما امنیت اجتماعی عبارت است از آرامش و آسودگی خاطری که جامعه و نظام سیا سی برای اعضای خود ایجاد می کند .

بیان مسئله

امنیت از جمله مفاهیم پیچیده ای است که ارائه تعریف واحدی ازآن به سادگی میسر نیست. امنیت پیش ازآنکه مقوله ای قابل تعریف باشد . پدیده ای ادراکی واحساسی است و تعریف لغوی امنیت عبارت است از محافظت در مقابل خطراحساس ایمنی و رهائی از تردید است .

نظر به اینکه امنیت مفهومی توسعه نیافته می باشد  ودر هر کجا برداشت وتلقی خاصی ازامنیت وجود دارد و اینکه امنیت یکی از اساسی ترین نیاز های جامعه است . امنیت را در ابعاد مختلفی به مواردی مانند : امنیت اجتماعی ، فرهنگی ، اخلاقی و … تقسیم می نمایند .

امنیت اجتماعی برای انسانها مهمتر از آزادی است. امنیت خیر عام است در صورتی که محقق شود، فراگیر می شود وکلیه اهداف دیگر اعم از مادی و معنوی را در بر
می گیرد. و همچنان که در مقدمه از نظرگذشت امنیت اجتماعی عبارت است ازآرامش وآسودگی خاطری که جامعه ونظام سیاسی برای اعضای خودایجاد می کند . بنابراین یکی از نعمتهای مهم وبا ارزشی که انسانها همواره ، در دستیابی به آن تلاش می کند و یکی از مسائل مهم  زندگی انسان به شمار می رود ، برخورداری از امنیت اجتماعی است . . این پژوهش درنظرداردامنیت اجتماعی وتأثیرآن درپیشگیری از انحرافات اخلاقی و اجتماعی نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله را مورد نقد و بررسی قرار دهد .

 اهمیت و ضرورت پژوهش :

باتوجه به آنچه که درمقدمه ازنظرگذشت،امنیت یکی از مهمترین واساسی ترین مسایل زندگی انسان است . وبحث امنیت اجتماعی ونقش وجایگاه آن درپیشگیری از انحرافات اخلاقی واجتماعی نوجوانان لازم به نظرمی رسد.

انسان همواره جهت دستیابی به آن تلاش می کند و آن را برای زندگی شخصی واجتماعی خود ضروری واساسی می داند. بدین منظور بر آنیم تا لزوم امنیت اجتماعی رادرک کرده و راههای دستیابی به آن را جهت پیشگیری از انحرافات اخلاقی و اجتماعی نوجوانان بشناسیم. تا بدین طریق از هرج و مرج و نا امنی جلوگیری کرده و موجب بقای نسل بشر و برآوردن نیازها و احتیاجات ضروری انسان گردد.

امنیت اجتماعی را درپیشگیری از انحرافات اخلاقی و اجتماعی نوجوانان و وجوب و ضرورت بررسی و تحقیق این مسأله را در نظرداریم.

اهداف پژوهش:

هدف کلی : دراین پژوهش امنیت اجتماعی و تأثیر آن در پیشگیری از انحرافات اخلاقی و اجتماعی نوجوانان ۱۵تا ۱۸ساله می باشد.

هدف جزیی :

دراین پژوهش اهداف جزیی شامل بررسی رابطه عوامل زیر با انحرافات اخلاقی  و اجتماعی نوجوانان می باشد.

توجه به نگهبان درونی همچون تقوا

توجه به ارزشهایی همچون نماز

برخورداری از عزت نفس

مباشرت با دوستان همگن و شناخت مباشرین و دوستان راستین

عفووبخشش وگذشت که نشانه بزرگ منشی و استحکام شخصیت است.

انتخاب دوستان شایسته و پرهیز ازدوستان ناباب

ورزش به عنوان را ه تخلیه هیجانات

سوءظن و گمان بد

 

سؤالات پژوهش

۱-تقویت تقوا در دوره نوجوانی چه تأثیری در پیشگیری از انحرافات اخلاقی و اجتماعی نوجوانان می تواند داشته باشد؟

۲- آیا روی آوردن نوجوانان به نماز و سایر عبارات می تواند عاملی برای پیشگیری از انحرافات اخلاقی و اجتماعی نوجوانان باشد؟

۳-آیا با اتکاء به عزت نفس می توان بر پیشگیری از انحرافات اخلاقی و اجتماعی فائق آمد؟

۴- آیا مباشرت و مراوده نوجوانان با دوستان همگن وشناختن واقعی مباشرین ودوستان به ظاهرصمیمی می توان درپیشگیری نوجوانان ازانحرافات اخلاقی واجتماعی جلوگیری نمود؟

۵- آیاتقویت روحیه عفووبخشش واغماض درمباشرتهای روزمره می تواند در پیشگیری ازانحرافات اخلاقی و اجتماعی نوجوانان مؤثر واقع شود؟

۶- آیاگزینش دوستان شایسته وپرهیز ازمباشرت بادوستان ناباب می توان گامی مؤثردرپیشگیری ازانحرافات اخلاقی واجتماعی نوجوان برداشت؟

۷- نقش ورزش رادرپیشگیری ازانحرافات اخلاقی واجتماعی نوجوانان بیان نمایید؟

۸- آیاباغلبه بررذایل اخلاقی مانندسؤظن وگمان بدمی توان روابط اجتماعی خانواده را بهبودبخشیدوراهی برای پیشگیری ازانحرافات اخلاقی واجتماعی نوجوانان بازکرد؟

تعاریف اصطلاحاتی و عملیاتی

امنیت : تعریف اصطلاحاتی این واژه : بی خوفی و امن ، بی بیمی ، ایمنی ، درامان بودن (دهخدا- علی اکبر. ج ۲- ۱۳۷۲) تعریف عملیاتی نیز یعنی فراهم کردن ایمنی و آرامش لازم ودورکردن اضطراب و نگرانی برای نوجوانان .

امنیت اجتماعی : تعریف اصطلاحاتی این واژه به معنی امنیت دادن ، راحت و آسوده و بی بیم گردانیدن ( دهخدا ، علی اکبر ، ج ۲- ۱۳۷۲ ) و تعریف عملیاتی نیز به معنی که منسوب به اجتماع است . کاری که به اجتماع و به همگان بستگی داشته باشد.

اخلاق : تعریف اصطلاحاتی به معنی جمع خلق ، خویها می باشد (دهخدا ، علی اکبر .ج ۱- ۱۳۷۲) و تعریف عملیاتی این واژه : افکارپسندیده برای سلوک وسازش اجتماعی که موجب رفاه اجتماعی گردد ومردم را به یکدیگر نزدیکتر و صمیمی تر سازد .

اجتماع : تعریف اصطلاحاتی این واژه به معنی گرد آمدن ، تجمع ، خادم آمدن . انجمن (دهخدا ، علی اکبر ج۱-۱۳۷۲) وتعریف عملیاتی این واژه به شرح ذیل است : گرد آمدن عده ای از انسانها که هدف مشترکی دارند وبرای رفع نیازهای زیستی یکدیگر جمع شده اند .

انحراف : تعریف اصطلاحاتی این واژه به معنی میل کردن وبرگشتن ، برگشتن و بی طرفی مایل شدن ( دهخدا ، علی اکبر ج ۲- ۱۳۷۲ ) وتعریف عملیاتی این واژه به معنی : انجام عملی که به صورت قانون شکنی و سرپیچی از آن می باشد و یا به عبارت ساده تر عمل کسی را که مرتکب جرمی شود ، انحراف گویند .  سرپیچی از معیارهای ارزشمند موجود به هر شکل که باشد .

انحراف اخلاقی : تعریف اصطلاحاتی این واژه به معنی از اصول اخلاقی دست کشیدن و کارهای ناشایست کردن ( دهخدا ، علی اکبر ج۲- ۱۳۷۲ ) و تعریف عملیاتی این واژه به معنی سرپیچی کردن و نادیده گرفتن ارزشهای اخلاقی موجود در جامعه است .

انحراف اجتماعی : تعریف اصطلاحاتی این واژه به معنی به فراهم آمدن ، اتفاق کردن بر چیزی به صورت نادرست . (دهخدا ، علی اکبر ، ج ۲- ۱۳۷۲) و تعریف عملیاتی این واژه به معنی انجام کارهای ضد اخلاق و ضد اجتماع و ناهنجار جامعه .

تقوا : تعریف اخلاقی این واژه به معنی پر هیزگاری و ترس ، پرهیز و ترس از خدا و احتراز ( دهخدا . علی اکبر ج۴- ۱۳۷۳ ) و تعریف به کار گرفته شده در این پژوهش به معنی نگهبان درونی می باشد که انسان را به خاطر ترس از خدا از خطا وگناه باز می دارد .

 نماز : تعریف اصطلاحاتی این واژه به معنی خدمت وبندگی ، خدمتکاری ، بندگی ، اطاعت ، فرمانبرداری ، تکریم ، تعظیم ( دهخدا . علی اکبر. ج ۱۳ – ۱۳۷۳ ) و تعریف عملیاتی این واژه به این ترتیب است که عبادت واجب ومخصوص هرفرد مسلمان که در شبانه روز پنج نوبت در اوقات معین ومشخص انجام میدهد و با خداوند به راز ونیاز می پردازد .

110,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله نقش امر به معروف و نهی از منکر در تامین امنیت اجتماعی
 • مقاله صله ی رحم و نقش آن در امنیت اجتماعی
 • مقاله ارزش های دینی و امنیت اجتماعی
 • مقاله دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی ایران
 • مقاله انحرافات اجتماعی جوانان
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.