پایان نامه بررسی اجرای موضوعات HSE در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانکاری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه بررسی اجرای موضوعات HSE در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانکاری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۴۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه بررسی اجرای موضوعات HSE در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانکاری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه   ۰
فصل اول   ۳
۱-۱)سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران   ۳
۲-۱) چرا یک سازمان و پیمانکاران آن به استراتژى مدیریت HSE نیازمند هستند؟   ۴
۳-۱)دو معیار سنجش ساده براى ارزیابى عملکرد جارى سیستم وجود دارد:   ۶
۱-۳-۱)تعداد حوادث یا رویدادهاى مرتبط با:HSE   ۶
شکل(۱-۱)هزینه هاى مستقیم و غیر مستقیم   ۷
شکل(۳-۱)هزینه در قبال تلاش   ۸
۴-۱) عملکرد سازمان یا پیمانکار در مقایسه با دیگران چگونه است؟   ۹
۵-۱) سازمان یا پیمانکار کدام سطح مدیریتHSE را باید در حرفه خویش بکار گیرد؟   ۱۰
شکل(۴-۱)گروه هاى ذینفع در HSE:   ۱۰
۶-۱) این شبکه بکمک دو پارامتر تعریف مى شود:   ۱۱
۱-۶-۱)  رویکرد سازمان و پیمانکار نسبت به مدیریت HSE چگونه است؟   ۱۲
۲-۶-۱) میزان اتکاى سازمان بر سیستم هاى رسمى چقدر است؟   ۱۲
جدول(۱-۱)روند تکامل و تحول مدیریت HSE   ۱۲
شکل(۵-۱)رویکرد به مدیریت HSE   ۱۳
فصل دوم   ۱۵
شکل(۱-۲)سیستم مدیریت  HSE:   ۱۵
بخش۱-۲)   ۱۶
خط مشی   ۱۶
۱-۱-۲)ایجاد یک خط مشی:   ۱۶
چرا سازمان یا پیمانکار به یک خط مشی HSE  نیاز دارد ؟   ۱۷
ایزو ۱۴۰۰۱و۱۸۰۰۱ OHSAS الزامات خاصی را برای خط مشی ها ایجاب می کنند.   ۱۷
شکل(۳-۲)مراحل ساخت خط مشی   ۱۹
شکل(۴-۲)بهترین عملکرد   ۲۰
شکل(۵-۲)پیش نویس خط مشی   ۲۰
۳-۱-۲) ابلاغ و اجرای خط مشی   ۲۰
شکل(۶-۲)  سطوح خط مشی واجرایی   ۲۱
شکل(۷-۲)شیوه اجرای سیستم مدیریت HSE   ۲۲
جدول(۲-۱)ماتریس مسئولیت، روش مفیدی برای تعیین مسئولیت ها ست   ۲۳
منابع شامل موارد زیر است:   ۲۴
شکل(۸-۲) ارتباطات داخلی و خارجی   ۲۵
ارتباطا ت موثر داخلی:   ۲۶
ارتباطات موثر خارجی   ۲۶
کنترل مستندا ت   ۲۷
عناصر کنترل مستندات   ۲۸
شکل (۹-۲)سیستم مدیریت HSE   ۲۸
روش های اجرایی عملیات چه فرقی با دستورالعمل دارند ؟   ۲۹
۶-۲-۲)برنامه ریزی اضطراری   ۳۰
تدوین یک برنامه اضطراری دارای مزایای متعددی است :   ۳۰
هدف کلا ن برنامه اضطراری چیست؟   ۳۱
تدوین برنامه شامل درک موارد زیر است :   ۳۱
عناصر یک برنامه واکنش اضطراری چیست ؟   ۳۱
بخش۳-۲)   ۳۲
برنامه ریزی   ۳۲
۱-۳-۲)ارزیابی ریسک   ۳۲
شکل(۱۱-۲)اجزاء ارزیابی ریسک   ۳۲
شناسایی و ارزیابی جنبه ها و اثرات بارز زیست محیطی   ۳۲
شکل (۱۲-۲) فرآیند تعیین اهمیت براساس معیارهاو الزامات   ۳۳
نحوه ارزیابی جنبه های زیست محیطی و اثر ات بارز آنها:   ۳۴
ارزیابی ریسک های مربوط به ایمنی   ۳۴
کنترل یا کاستن از هزینه های  مربوط به بیمه   ۳۴
بهبود اثر بخش تلاش ها  مدیریتی HSE   ۳۵
۲-۳-۲) الزامات قانونی   ۳۵
۳-۳-۲) اهداف کلان،اهداف خرد و برنامه ریزی بهبود   ۳۵
شکل(۱۴-۲) ایجاد اهداف کلان و اهداف خرد   ۳۵
بخش(۴-۲)   ۳۸
اندازه گیری عملکرد   ۳۸
۱-۴-۲) شاخص های عملکرد:   ۳۸
شکل(۱۵-۲)فرآیند انتخاب شاخص   ۳۸
شکل(۱۶-۲)انواع مختلفی از شاخص ها   ۳۹
۲-۴-۲)تعیین عدم انطباق ها   ۳۹
بخش(۵-۲)   ۴۱
پایش   ۴۱
۱-۵-۲) ممیزی HSE چیست   ۴۱
بخش(۶-۲)   ۴۲
بازنگری مدیریت   ۴۲
برای افزایش اثر بخشی بازنگری مدیریت سازمان باید موارد ذیل را در نظر بگیرد:   ۴۳
فصل سوم   ۴۴
۱-۳)چگونه باید تغییراتی را که تمایل به انجام دادن آنها در سازمان وجود دارد ، به مرحله اجرا در آورد؟   ۴۴
تهیه گزینه هاى اجرائى   ۴۴
۲-۳)چگونه باید بهترین گزینه را انتخاب کرد؟   ۴۴
آنالیزهزینه در مقابل منافع   ۴۵
۳-۳)چگونه می توان با موفقیت تغییرات را انجام داد؟   ۴۵
مرحلۀ ۱: تعریف تغییرات مورد نظر در حوزه عملکرد   ۴۶
مرحلة ٢: تشکیل کمیته بازنگرى که بعنوان ارباب رجوع نقش بازى کند   ۴۶
مرحلة ٣: تشکیل گروه ویژه عملیاتى   ۴۶
مرحلة ۴: آموزش گروه ویژه عملیاتى و کمیته بازنگرى   ۴۶
مرحلة ۵: اجراى برنامه کارى توسط گروه ویژه و بازنگرى کار آنها و هدایت آن توسط کمیته بازنگرى   ۴۷
مرحلة ۶: تدوین برنامه تفصیلى آنچه بایستى انجام شود، زمان اجزا و شخص مسئول اجرا در درون گروه ویژه   ۴۷
مرحلة ٨: اجراى برنامه کارى توسط گروه ویژه و بازنگرى کار آنها و هدایت آن توسط کمیته بازنگرى   ۴۷
مرحلة ٩: تهیه توصیه هاى لازم، بازنگرى آنها، اعمال تغییرات لازم و نهایى کردن آنها   ۴۸
مرحلة ١٠ : تدوین برنامه اجرایى به شکل یک پروژه شامل فهرست فعالیتها، برنامه زمان بندى، توزیع مسئولیتها، منابع موردنیاز و …   ۴۸
مرحلة ١١ : گزینش و آموزش گروه هاى اجرایى   ۴۸
مرحلة ١٢ : اجرا، کنترل، نظارت و بررسى دقیق تغییرات   ۴۸
مرحلة ١٣ : گرامیداشت حصول موفقیت   ۴۸
فصل چهارم   ۴۹
چگونه مى توان فرهنگ مثبت HSE را درک نموده و آن را ترویج کرد؟   ۴۹
۱-۴) فرهنگHSE چیست؟   ۴۹
خلاصه گزارش حادثه هسته اى چرنوبیل   ۴۹
۱-۱-۴)تعریف فرهنگ ایمنی   ۴۹
-رفتار ها و نگرش های مشترک، باورهای ارزشی و اقدامات مربوط به اهمیت بهداشت و ایمنی و لزوم کنترل مؤثر   ۴۹
۲-۴)چرا فرهنگHSE مهم است؟   ۵۰
شکل ۲-۴) مثلث کنترل خسارت هنریش   ۵۱
شکل ۳-۴) دلایل توجه به فرهنگ HSEبه عنوان یک راهکار   ۵۲
۳-۴) چگونه فرهنگ HSEرا باید ایجاد و حفظ نمود؟   ۵۲
چگونه رفتار، برداشت هاى مختلف از فرهنگ را تحکیم مى کند؟   ۵۳
شکل ۴-۴) نحوه تحکیم برداشتها از فرهنگ         تحکیم   ۵۳
عرف فرهنگى   ۵۳
عرف فرهنگى   ۵۳
۴-۴) فرهنگ مطلوب HSE از چه مؤلفه هایى تشکیل مى شود؟   ۵۴
شکل۵-۴) مدل فرهنگ جاافتادهHSE   ۵۴
۵-۴) مدل جا افتاده فرهنگ HSE   ۵۵
مرحله ١: شروع   ۵۵
مرحله ٢: مدیریت   ۵۵
مرحله ٣: مشارکت   ۵۶
مرحله ۴ : همکارى   ۵۶
مرحله ۵: بهبود مستمر   ۵۷
۶-۴) مدل پوست پیاز   ۵۷
۷-۴) بهترین شیوه عملى در سطح فردى   ۵۸
بهترین شیوه عملى در سطوح محل کار، سازمان و خارج از آن   ۵۹
لایه محل کار   ۵۹
لایه سازمان   ۶۰
لایه خارجى/جامعه   ۶۰
۸-۴)چطور مى توان فرهنگ HSE سازمان را ارزیابى کرد؟   ۶۱
۹-۴) شناخت قوانین نانوشته در سطوح مدیریت   ۶۲
اقدامات غیر عمد- اشتباهات انسانى   ۶۳
سه نوع خطاى انسانى رایج و پذیرفته شده وجود دارد که عبارتند از لغزش، سهل انگارى و اشتباه. ۱۰-۴)محرک ها   ۶۳
۱-۱۰-۴)روال عرفى (روتین)   ۶۳
۲-۱۰-۴)موقعیتى   ۶۴
۳-۱۰-۴) استثنائى   ۶۵
۴-۱۰-۴) منفعت شخصى   ۶۵
۵-۱۰-۴) خرابکارى   ۶۶
۱۱-۴) چگونه مى توان ارتقاى فرهنگHSE را برنامه ریزى و اجرا نمود؟   ۶۸
شکل۹-۴)رویکرد چهارP   ۶۹
۱۲-۴)رویکرد چهارP   ۶۹
فلسفه   ۶۹
خط مشى   ۶۹
دستورالعمل ها   ۷۰
روش های کاربردی   ۷۰
موارد زیر براى اداره و کنترل مقاومت در مقابل تغییر پیشنهاد مى شود:   ۷۰
فصل پنجم   ۷۲
۱-۵) چگونه می توان مدیریت HSE را به صورت یک استراتژی سازماندهی کرد؟   ۷۲
۲-۵)چرا باید مسئولیت هاى خاص در درون HSE ایجاد کرد؟   ۷۲
۳-۵)چه کسى باید مسئول امور HSEباشد؟   ۷۳
۴-۵) چگونه باید مسئولیت HSEرا بین افراد مختلف سازمان توزیع کرد؟   ۷۴
١ – تعیین مسئولیت هاى مشخص   ۷۴
٢-  مدیران سازمان به هرمحدوده مسئولیتى نقش هاى خاصى تخصیص دهند.   ۷۴
۵-۵) تعریف مسئولیت هاى مختلف در HSE:   ۷۵
شرح مسئولیت HSE   ۷۵
۶-۵) کدام ساختار سازمانى، مؤثرترین عملکرد  HSE را ارائه خواهد کرد؟   ۷۷
هدف از ایجاد سازمان HSE چیست؟   ۷۷
کدام نوع سازمان HSE با ساختار سازمان هماهنگ خواهد بود؟   ۷۷
دستاوردهاى کوتاه و بلند مدت یک سازمان HSE چه خواهد بود؟   ۷۷
چند نفر باید مشارکت داشته باشند؟   ۷۸
سازمان کدام کار را انجام خواهد داد؟   ۷۸
از سوى دیگر، ایجاد کمیته داخلى HSE مى تواند سودمند باشد چرا که:   ۷۹
۷-۵) چگونه مى توان کارکنان را هم به لزوم پیروى از اصول HSEمجاب نمود؟   ۷۹
آگاه ساختن دیگران از اهداف خود   ۷۹
۲٫ ابلاغ مسئولیت ها و ترتیبات گزارش دهى   ۸۰
۳٫ بیان خط مشى مشخصHSE   ۸۱
۴٫ تعیین اهداف و مقاصد HSE   ۸۱
شکل۱-۵) دلایل تهیه بیانیه اهداف HSE   ۸۱
۵٫آشکار بودن نحوه رهبرى و میزان تعهدات مدیریت ارشد سازمان   ۸۲
۶٫ اجرای مسئولیتها   ۸۲
فعالیت هاى مبتنى بر آموزش و آگاهى بخشى باید جامع و متنوع باشد، براى مثال:   ۸۳
۷٫ پاسخگو دانستن کارکنان   ۸۳
اهداف باید داراى ویژگى هاى زیر باشند:   ۸۴
فصل ششم   ۸۵
۱-۶) چگونه میتوان نحوه اجراى استراتژىHSE را مانیتور کرد؟   ۸۵
چرا باید عملکرد HSE را مانیتور کرد؟   ۸۵
شکل۱-۶) بازخورد سیستم مدیریتى   ۸۵
مشکلات بالقوه ناشى از مانیتورینگ غیر مؤثر و بى فایده(وجود نداشتن مانیتورینگ)   ۸۶
۲-۶) چه مواردى را باید مانیتور کرد؟   ۸۶
۱-۲-۶) مانیتورینگ انفعالى   ۸۶
۲-۲-۶) مانیتورینگ از پیش برنامه ریزى شده   ۸۶
مثالهایى از مانیتورینگ از پیش برنامه ریزى شده:بررسى اینکه آیا مدیران واحدها قبل از اینکه اقدام به پیاده کردن برنامه بازرسى مخاطرات نمایند آشنایى عملى با نحوه بازرسى مخاطرات دارند یا خیر؟   ۸۷
۳-۲-۶) دلایل انتخاب مانیتورینگ انفعالى توسط اغلب مدیران   ۸۸
۳-۶) چگونه باید معیارهاى عملکرد را تعیین و اولویت بندى کرد؟   ۸۸
۴-۶) چگونه مى توان مطمئن شد که مانیتورینگ صورت گرفته، نتایج گزارش شده و اقدامات عملى شده اند؟   ۹۰
شکل ۳-۶) کنترل فرآیند آمارى   ۹۱
۶-۶) انواع سیستم کنترلی   ۹۲
سیستم کنترل  تعاملى   ۹۳
سیستم مرزبندی شده   ۹۳
سیستم هاى باور مدار   ۹۴
سیستم کنترل بر مبناى تشخیص   ۹۴
فصل هفتم   ۹۵
۱-۷) چگونه مى توان راهى را که براى اداره HSE بصورت استراتژى برگزیده شده، بهبود بخشید؟   ۹۵
۱-۱-۷) چرا مدیران باید در رویکرد خود به مدیریت HSE نوآورى داشته باشند؟   ۹۵
۲-۷) چرا باید ممیزى کرد؟   ۹۵
شکل ۱-۷) نقش ممیزىHSE   ۹۶
۳-۷) بهترین روش براى اجراى برنامه ممیزى چیست؟   ۹۶
۱-۳-۷) شش جزء یک برنامه مؤثر ممیزى   ۹۶
۴-۷) چه تکنیکهایى براى تشویق و ترغیب به ارائه ایده هاى نو وجود دارد؟   ۹۷
بارش افکار( brainstorming)   ۹۷
تفکر جانبى(lateral)   ۹۷
۵-۷) ایده هاى نو و بدیع را چگونه مى توان ارزیابى کرد؟   ۹۸
آیا ایده با ساختار مالى سازمان همخوانى دارد؟   ۹۸
عوامل سازگارى   ۹۸
چگونه ایده جدید مى تواند با سیستم جارى مدیریتى هماهنگى پیدا کند؟   ۹۸
پیامدهاى قانونى   ۹۹
ایده جدید تا چه حد با الزامات قانونى هماهنگى دارد؟   ۹۹
پیامدهاى ایده براى استانداردها و آیین نامه هاى شرکت   ۹۹
آیا ایده مورد نظر بر استانداردهاى گروهى تأثیرى خواهد داشت؟   ۹۹
فصل هشتم   ۹۹
۱-۸) ارزیابی ریسک   ۹۹
۲-۸)چگونه سیستم هاى مدیریتى ریسک را کاهش مى دهند؟   ۱۰۰
جدول(۲-۸)مثالى از سطوح ریسک قابل قبول )از صنعت راه آهن بریتانیا)   ۱۰۱
شکل (۲-۸)آنالیز هزینه در مقابل منافع در محدودهALARP   ۱۰۲
۳-۸) سنجش چیست؟   ۱۰۳
۴-۸) چه عواملى در فرآیند سنجش مؤثرند؟   ۱۰۳
۱٫ تعیین اهداف و معیارهاى سنجش   ۱۰۳
٢- شناسایى سازمان هاى تراز اول جهانى   ۱۰۴
٣-  جمع آورى داده هاى مربوطه.   ۱۰۴
۴ – مقایسه با عملکرد سازمان هاى تراز اول جهانى   ۱۰۵
۵ – تعیین موارد نیازمند به بهبود یافتن   ۱۰۵
۶ – تهیه و اجراى برنامه کارى   ۱۰۵
تحلیل نیازهاى گروهها و افراد ذینفع   ۱۰۶
۵-۸) گروهاى ذینفع چه کسانى هستند؟   ۱۰۶
مزایاى پیشى گرفتن از سطح انتظارات گروههاى ذینفع   ۱۰۶
مزایاى قابل لمس:   ۱۰۶
مزایاى غیر قابل لمس:   ۱۰۶
فصل نهم   ۱۰۷
۱-۹) نگاه کلی بر مراحل مختلف پروژه :   ۱۰۷
۱-۱-۹) مرحله اول : از برگزاری مناقصات تا انعقاد قرارداد :   ۱۰۷
۲-۱-۹) مرحله دوم پروژه از انعقاد قرارداد تا تحویل پروژه می باشد که در چارت ذیل آورده شده است.   ۱۰۸
فصل دهم   ۱۱۰
نتیجه گیری  و پیشنهادات:   ۱۱۰
ضمیمهA) ارزیابی ماتریکس ریسک   ۱۲۵
ضمیمه B) تعریف عواقب شدت ریسک   ۱۲۶
منابع و ماخذ:   ۱۲۸
منابع فارسی:   ۱۲۸
منابع لاتین:   ۱۳۲

منابع فارسی:

 

آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران،بخشنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به دستگاه های اجرایی،مهندسان مشاور و پیمانکاران به شماره (۸۰۱۲F/ 23251، ۱۱ /۱۲/۱۳۸۱)
آئین نامه های حفاظت و بهداشت کار، وزارت کار و امور اجتماعی.
((آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۴)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی))مصوبه هیئت وزیران ۲/۸/۱۳۷۹
استیفن ،رابینز،مبانی رفتار سازمانی ،ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی،دفتر پژوهشهای فرهنگی۱۳۷۶
استانلی ،دیویس،مدیریت فرهنگ سازمان،ترجمه ناصر میر سپاسی و پریچهر معتمد گرجی،انتشارات مروارید۱۳۷۳
امامی زاده،بهرام،برنامه ریزی ابزار تشریح پروتکل رفتار سازمانی
تقی زاده،سید محمد، معاون کل اداره بازرسی کار،وظایف قانونی کارفرمایان–کارگران و مسئولین حفاظتی در قبال ایمنی،شهریور ۱۳۸۳
حاجی محمدی، محمدرضا. »نگرشی به استقرار یکپارچه سیستم های مدیریت کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای«، کیفیت پرداز، چاپ اول (مجموعه مقالات)، ۱۳۸۰٫
خط مشی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، ۸/۲/۱۳۸۶
خوش خلق دشتکی،عباسعلی، مقاله HSE پیمانکاران ،دومین همایش ایمنی و بهداشت حرفه ای در صنعت برق استان یزد،۱۳۸۵
خوش خلق دشتکی،عباسعلی، مقاله ایمنی پیمانکاران،سومین همایش ملی ایمنی در بنادر،تهران ۱۳۸۵
دایره المعارف ایمنی و بهداشت کار،سازمان بین المللی کار(ILO)
دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت توسط پیمانکار،بخشنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به دستگاه های اجرایی،مهندسان مشاور و پیمانکاران به شماره ( ۶۳۲۱۹/۱۰۰-۷/۵/۱۳۸۶)
دستورالعمل مطالعات مهندسی در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت ،بخشنامه سازمان مدیریت و     برنامه ریزی به دستگاه های اجرایی،مهندسان مشاور و پیمانکاران شماره(۲۱۵۹۱۹/۱۰۰-۱۴/۱۲/۱۳۸۴)
دستورالعمل بیمه پروژه ها در قراردادهای پیمانکاری، بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به      دستگاه های اجرایی،مهندسان مشاور و پیمانکاران به شماره(۱۳۹۶۰۲/۱۰۱-۲/۸/۱۳۸۳)
دستورالعمل اجرایی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور ،مصوبه هیئت وزیران ۵/۲/۱۳۸۵
داریانی،محمد علی، مدیرکل دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، (فرهنگ کار،باورها و ارزشها)
دکتر علوی ، فرشید ” سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی ” بهار۱۳۸۰
دکتر مقدمی پور، مرتضی ” روانشناسی کار ” چاپ سوم۱۳۸۳
راهنمای مناقصه،بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دستگاه های اجرایی،مهندسان مشاور و پیمانکاران شماره(۹۵۵۷۹/۱۰۱-۲۶/۵/۱۳۸۴)
رحمانپور،لقمان، فرایند تیم سازی در سازمانها،۱۳۸۲
رضایی، کامران – هوشمند آزاد، کاوه. راهنمای استاندارد ۲۰۰۰-ISO9001،«، انتشارات شرکت مشارکتی اروتوف ایران، چاپ اول – ۱۳۷۹٫
سایت اتحادیه کارگران آمریکا((CWA و سایت ایمنی و بهداشت اروپا(HSE)،شناسایی و ارزیابی خطرات محیط کار
سایت  اتحادیه کارگران آمریکا، پیشگیری و کنترل حوادث ناشی از کار
سایت مرکز ایمنی و بهداشت حرفه ای کانادا((CCOHS،بررسی حوادث
سایت مرکز ایمنی و بهداشت حرفه ای کانادا((CCOHS،رهنمودهایی جهت تدین خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه ای
سایت مرکز ایمنی و بهداشت حرفه ای کانادا((CCOHS،چک لیست های بازرسی
سایت مرکز ایمنی و بهداشت حرفه ای کانادا((CCOHS،بازرسی های مفید محیط های کاری
سایت مرکز ایمنی و بهداشت حرفه ای کانادا((CCOHS،کمیته های مشترک ایمنی و بهداشت حرفه ای
سازمان بین المللی کار،شانزدهمین کنفرانس بین المللی آماربیماریها و آسیب های  شغلی،آمار آسیب ها و جراحات شغلی
شادفــر، امیـررضا – ملک پور، ملک رضا. »سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی برگرفته از OHSAS 18001:1999 «روزنه کار، چاپ اول، ۱۳۸۰٫
شرکت صنایع پتروشیمی ،راهنمای مدیریت استراتژیکHSE
طرح ریزی  بهداشت ،ایمنی،محیط زیست و کیفیت،شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،پتروشیمی تبریز،اسفند ۱۳۸۵
طاهری بروجنی،علی رضا،:سازمان برتر
علی اکبر،فرهنگی،نگرش فلسفی اجتماعی برکار و مسائل آن،مجله مدیریت دانش،شماره۱۲ بهار ۱۳۷۰
عندلیب،سعیده،بازنگری در آموزش های HSE ،نشریه مشعل(نشریه کارکنان صنعت نفت ایران)شماره ۳۵۱،۱۰ تیر ۱۳۸۶
قانون برگزاری مناقصات، بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دستگاه های اجرایی،مهندسان مشاور و پیمانکاران به شماره(۸۴۱۲۶/۳۳۵۶۰-۱۶/۱۷/۱۳۸۵)
کتاب مجموعه مقالات اولین همایش ایمنی در بنادر
کتاب مجموعه مقالات دومین همایش ایمنی در بنادر
کتاب مجموعه مقالات سومین همایش ایمنی در بنادر
گزارش حادثه چرنوبیل،نسخه طلایی،گروه بین المللی ایمنی هسته ای(INSAG ) وابسته بهIAFA ،۱ (INSAG-7 1992, p24) INSAG-
گزارش محرمانه در مورد حادثه،Clapham Junction،۱۹۸۹
گزارش تحلیلی آمار و حوادث ناشی از کار ایران، در یک دوره ۶  ساله از۱۳۸۷ تا ۱۳۸۳ ،سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی ۱۳۸۳
ماهنامه علمی و آموزشی در زمینه مدیریت-تدبیر شماره ۱۲۷-۱۲۸-۱۳۴
مجموعه جزوات دوره های آموزشی HSEشرکت ملی ایران
مجموعه دستورالعمل های HSE شرکت ملی نفت ایران
مجموعه دستورالعمل های HSE در قراردادها-۱۹۹۴
مجموعه دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،معاونت امور فنی،دفتر امور پیمانکاران و مشاوران
مجموعه مقالات دومین همایش ایمنی و بهداشت در صنعت برق استان یزد
مجموعه مقالات اولین همایش مهندسی ایمنی و مدیریت،اسفند ۱۳۸۴
مجموعه مقالات چهارمین همایش کشوری بهداشت حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی همدان
مجموعه مقالات پنجمین همایش کشوری ایمنی وبهداشت حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مجموعه دستورالعمل های امور ایمنی و بهداشت و محیط زیست،شرکت ملی صنایع پتروشیمی شیراز
مجموعه دستورالعمل های امور ایمنی و بهداشت و محیط زیست، شرکت مبنا
مصوبات و تعاریف کمسیون برتلند ۱۹۸۷
محمدحسینی ناجی زاده، رامین – ادب، حسین : آشنایی با استانداردهای بین المللی و مدیریت زیست محیطی ISO14001 ، سازمان مدیریت صنعتی، چاپ دوم، ۱۳۷۸
وزارت کار و امور اجتماعی،معاونت تنظیم روابط کار،اداره کل بازرسی کار; دستورالعمل سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی،ILO-OSH 2001

منابع لاتین:

The Costs of Accidents at Work, HSE 1996
Successful Health and Safety Management’ HSG65
Heather Höpfl Bolton Business School, Bolton Institute, UK ; Safety Culture, Corporate Culture Organizational Transformation and the Commitment to Safety; Disaster Prevention and Management, Vol. 3 No. 3, 1994, pp. 49-58. © MCB University Press,0965-3562
Louis Avitabile and Brian H. Kleiner, Training Employees to Work in the Mid East Safely, Journal of European Industrial, Number 1 2002
Olga Tregaskis, Chris Brewster School of Management, Cranfield University, UK; Training and development in the UK context: an emerging polarisation? Journal of European Industrial ,Training;22/4/5 [1998] 180–۱۸۹
Lawrence Waterman, Health and safety riskassessments in the health sector Facilities,Volume 13 · Number 2 · February 1995 · pp. 22–۲۵,© MCB University Press · ISSN 0263-2772
Anne Marie Fray ESCEM, Tours, France :Ethical behavior and social responsibility in organizations:process and evaluation: Management Decision Vol. 45 No. 1, 2007 pp. 76-88 q Emerald Group Publishing Limited 0025-1747DOI 10
Pe´retti, J.M. (1999), “Performance et globalisation”, Personnel – ANDCP, Vol. 397, pp. 71-4.
Win Shih:Denison Memorial Library, University of Colorado at Denver and Health Sciences Center, Denver, Colorado, USA, and Martha Allen:Pius XII Memorial Library, St Louis University, St Louis, Missouri,USA( Working with Generation-D: adopting and adapting to culturallearning and change) 4 July 2006, www.emeraldinsight.com/0143-5124.htm
Heather Dilley andBrian H. Kleiner, Creating a culture of safety Work Study Volume 45 · Number 3 · ۱۹۹۶ · pp. 5–۸ © MCB University Press · ISSN 0043-8022
David Walters South Bank University, London, UK,(( Employee representation on health and safety in small enterprises A trade union initiative in agriculture)) February 1998, Employee Relations,Vol. 20 No. 2, 1998, pp. 164-179,© MCB University Press, 0142-5455
Health and Safety Commission (1992,) Agriculture Industry Advisory Committee, AIAC Project to Increase Worker Involvement in Health and Safety, Interim Report, Paper AIAC 92/10,January
Health and Safety Commission (1993), Agriculture Industry Advisory Committee, Worker Participation in Health and Safety in the Agricultural Sector, a report by HSE’s Agriculture Industry Advisory Committee, SC/93/149, 1993.
Billy Hare, Iain Cameron and A. Roy Duff School of the Built and Natural Environment,Glasgow Caledonian University, Glasgow, UK, Exploring the integration of health and safety with pre-construction planning, Engineering, Construction and Architectural Management Vol. 13 No. 5, 2006 pp. 438-450 q Emerald Group Publishing Limited 0969-9988 DOI 0.1108/09699980610690729
Mary T. Westbrook, Jeffrey Braithwaite, Joanne F. Travaglia,Debbi Long, Christine Jorm and Rick A. Iedema Centre for Clinical Governance Research, University of New South Wales,Sydney, Australia; Promoting safety Longer-term responses of three health professional groups to a safety improvement programme; March 2006; www.emeraldinsight.com/0952-6862.htm
Adekunle Sabitu Oyegoke Helsinki University of Technology, Construction Economics and Management,Espoo, Finland;Building competence to manage contractual claims in international construction environment The case of Finnish contractors; Engineering, Construction and Architectural Management Vol. 13 No. 1, 2006 pp. 96-113 q Emerald Group Publishing Limited 0969-9988 DOI 10.1108/09699980610646520
Lucie Thébault;Maritime Safety Culture in Europe Managerial Law; Number 1 2004

مقدمه

          تجربه سالیان دراز مدیران اجرایی کشور حکایت از آن دارد که در اجرای عملیات عظیم پیمانکاری  مهمترین عاملی که می تواند به انتقال و ارتقاء فن آوری ملی منجر شود ، حمایت از ایجاد و تقویت شرکتهای پیمانکار[۱] یا پیمانکار عمومی در کشور است . شرکتهایی که بتوانند اجرای یک طرح بزرگ را به طور کامل برعهده گیرند و همچنین در صورت لزوم به اجزای قابل تفکیک تقسیم کرده و با انتخاب پیمانکاران فرعی(پیمانکاران جزء[۲]) نسبت به خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی آنها همت گمارند ، در ضمن بتوانند هماهنگی لازم را بین پیمانکاران فرعی ایجاد کنند وبا نظارت مهندسی و کنترل پروژه ، مسئولیت کیفیت کار و عملکرد مناسب طرح و زمانبندی و هزینه نهایی آن را نیز بپذیرند .

          ایجاد تحول اساسی در ساختار استراتژیک مدیریت عالی تصمیم گیری کشور ، علاوه بر تاسیس شرکتهای پیمانکاری توانمند ، اثرات و مزایای دیگری نیز به همراه داشته که از آن جمله می توان به انتقال فنآوری مربوط به انجام پروژه ها اشاره کرد که این امر از جهات مختلف منشا کسب منافع ملی گردیده است . خوشبختانه طی چند سال اخیر تلاش مضاعفی در همین راستا و به منظور تقویت شرکتهای پیمانکار جامع درجهت ارتقاء فنآوری ملی صورت گرفته است .

          با رشد روز افزون تکنولوژی همواره خطرات و ریسک های ناشی از کار نیز افزایش پیدا می کند . کنترل این خطرات نیازمند نوعی سیستم مدیریتی است که منجر به کاهش این خطرات و حصول اطمینان از افزایش ایمنی ، رفاه کارکنان و همچنین حفاظت از محیط زیست می گردد .

          از آنجایی که مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE[3]، از موارد کلیدی و بسیار مهم در اجرای عملیات پیمانکاری  می باشد . لذا لازم است تا با رعایت سطوح مختلف HSE در سازمان ها و پیمانکاران تحت پوشش ایشان نقش مهمی در کاهش ریسکها و خطرات کاری و در نتیجه آن ارتقای سیستم مدیریتی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست کشور ایفا نمود . این در حالی است که امروزه شرکتهای پیمانکار عمومی بین المللی ، مدیریت اعمال شده HSE و چگونگی عملکرد در این زمینه را به عنوان یکی از مهمترین شاخص [۴]های بازاریابی جهانی می دانند و همواره برای بهبود وضعیت مدیریت  HSE موجود و ارتقای آن می کوشند تا آمار[۵] و اطلاعات مدیریت اعمال شده به مشتری (کارفرما) نشان دهد تا در بخش HSE ، سیستماتیک اندیشیدن و عمل کردن هدف نهایی است.

         دنیای امروز دنیای رقابت است . نرخ سریع تحولات تکنولوژیک، تغییر در الگوهای مصرف و نیازهای بازار، بالا رفتن انتظارات جامعه و مسؤولیتهای اجتماعی سازمانها،‌ عرصه رقابت را روز‏به‏روز تنگ‏تر می‏نماید. شرط بقاء در چنین محیطی برخورداری از مزیتهای رقابتی در سازمان است.

        توجه به منابع انسانی[۶] به عنوان اصلی‏ترین سرمایه سازمان،  بهبود فرآیندهای کاری در راستای تولید و عملیات بهره‏‏ور و توجه به موضوعات زیست‏محیطی برای تحقق توسعه پایدار از مهمترین معیارهای رقابت‏پذیری سازمانها به‏ شمار می‏روند. از این‏رو پرداختن به موضوعات ایمنی، بهداشت و محیط‏ زیست به یکی از اولویتهای کسب و کار در سازمانهای امروزی تبدیل شده است. در این میان بهره‏گیری از یک نگرش جامع و نظام‏مند به این موضوعات اهمیت بسیاری دارد.سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و                محیط ‏زیست پاسخی به این مهم است.کار در محیطهای پیمانکاری به لحاظ تنوع کار، حضور گروههای مختلف کاری و نیز عدم آشنایی کامل با محیط و شرایط کار، با پتانسیل بالای وقوع حوادث ایمنی، بهداشتی و زیست‏محیطی همراه است؛ از این‏رو پرداختن به موضوعات HSE در عملیات پیمانکاری اهمیتی دو‏چندان می‏یابد.

          کار در محیطهای صنعتی همواره با پتانسیل وقوع حوادث مختلف همراه است. خطرات ایمنی، بهداشتی و زیست ‏محیطی فراوانی در محیط کار وجود دارند که غفلت از وجود آنها و عدم  برنامه‏ریزی جهت مواجهه با آنها می‏تواند عواقب جبران ‏ناپذیری به ‏دنبال داشته باشد.

در این پروژه در ابتدا به معرفی سیستم و علت اهمیت موضوع پرداخته شده است،در فصل دوم قسمت های مختلف سیستم HSE توضیح داده شده ، در فصل سوم نحوه ایجاد تغییرات مورد دلخواه برطبق سیستم HSE آورده شده است ،در فصل چهارم تعاریف و مدلهای مختلف فرهنگ سازی HSE آورده شده، در فصل پنجم به نحوه سازماندهی و تعریف مسئولیت های HSE پرداخته شده است،در فصل ششم نحوه مانیتور کردن سیستم HSE آورده شده، در فصل هفتم به نحوه ایجاد بهبود در استراتژی آورده شده است، در فصل هشتم تعاریف و نحوه ارزیابی ریسک آورده شده است، در فصل نهم نحوه استقرار کاربردی نظام HSE در مناقصه و قراردادها و نحوه ارزیابی پیمانکاران آورده شده است.

فصل اول

 ۱-۱)سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران

هدف مدیریت HSE پیمانکاران مبتنی بر ارائه نگرشى برای مدیران سازمانها و پیمانکار در رابطه با ابزار و روش هایى مترکز است که بتوان  HSEرا در قالبى استراتژیک اداره کرد.فعالیتهایى که در عملیات پیمانکاری صورت مى پذیرند مخاطراتى را در بردارند که  مى توانند کارکنان و مردم عادى را در معرض صدمات[۷] ایمنی و بهداشتی قرار داده وهمچنین میتوانند صدمات محیطى را بهمراه داشته باشند . بکارگیرى مؤثر موارد مطرح در HSE از دغدغه هاى عمده کسانى است که مسئولیت[۸]  اداره قسمت هاى مختلف سازمانها و پیمانکاران را به عهده دارند.

در سال هاى اخیر تعداد بیشترى از مردم بر این امر واقف گردیده اند که سیاره ما و ساکنان آن به شدت آسیب پذیر بوده و صلح، رفاه و کیفیت بالاى زندگى را فقط  مى توان از طریق کاربرد مسئولانه منابع طبیعى و احترام به افراد و شیوه هاى زیستى آنها تأمین کرد. اکنون، مردم انتظار دارند که دولت ها و چهره هاى سرشناس امور، توسعه اقتصادى را به شیوة مسئولانه اى از دیدگاه  اجتماعى ، ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطى اداره کنند. کمیسیون برنتلند[۹] در سال ١٩٨٧ ، نیاز به توسعة پایدار اقتصادى را چنین تعریف کرد” : توسعه اى که نیازهاى عصر حاضر را بدون فدا کردن امکانات و تواناییهاى نسل هاى آینده در برآوردن نیازهایشان برآورده سازد  “.سیستم مدیریت HSE بخش کلیدى تعهدات هر پیمانکار و سازمان نسبت به توسعه پایدار مى باشد. علاوه بر جنبه اخلاقى تلاش در ایجاد آینده اى پایدار ، دلایل قوى اقتصادى براى تضمین مدیریت مؤثر HSE پیمانکاران وجود دارند . کاهش هزینه ها و پرهیز از ریسک ضمن ارتقاى بهره ورى عملیاتى، با متمایز ساختن پیمانکاران بر مبناى میزان مسئولیت پذیرى مدیریت HSE اعتبار بین المللى پیمانکاران را افزایش           مى دهد. این افزایش اعتبار ضمن جذب کارکنان مستعد و سرمایه گزارى مالى به ایجاد        همکارى هاى مؤثر بین سازمانها و پیمانکاران کمک میکند.

۲-۱) چرا یک سازمان و پیمانکاران آن به استراتژى مدیریت HSE نیازمند هستند؟

HSE  باید جزء تفکیک ناپذیر فعالیت هاى هر سازمان و پیمانکار باشد و بخشى از فعالیت هاى روزمره آنان باشد. اما این سؤال مطرح می شود که تا چه اندازه می بایست در پروژه هاى پیمانکاری بر روی HSE سرمایه گذاری کرد و چگونه مى توان در عین ادارة و مدیریت موفق اقتصادى یک پروژه پیمانکاری، حداکثر بهره بردارى را از HSE نمود؟ چگونه مى توان از اتلاف وقت و تلاش مدیریت پیمانکار در امورى که بازدهى قطعى ندارد پیشگیرى کرد؟

انتظارات مدیران و سازمانها و کارفرمایان به سرعت در حال تغییر است. مدیریت HSE پیمانکاران چارچوب یکپارچه اى را که براى تعادل بخشیدن میان عوامل مختلف به شیوه اى منطقى و حرفه اى را که لازم است، ارائه مى دهد.

چگونه باید آنچه را که لازمه مدیریتHSE پیمانکاران است ارزیابی و  برنامه ریزی کرد:

در حال حاضر، کیفیت مدیریت HSE پیمانکاران در سازمانها چگونه است؟پیمانکاران نمى توانند ریسک هایى را که متوجه فعالیت آنهاست، نادیده بگیرند چون اثرات این خطرات در معیار عملکردى پیمانکار مى تواند بسیار مهم بوده و ممکن است به تصور سازمان و جامعه نسبت به آن حرفه آسیب هاى جبران ناپذیرى وارد شود.چالشى که فرا روى مدیران سازمانها و پیمانکاران قرار دارد ، دانستن شیوة مدیریت ریسک[۱۰] کارى به نحوى که حالت بهینه را براى سازمان شان فراهم آورد،مى باشد.کلیه فعالیت ها از نظر ماهیت و حوزة عملکرد متفاوتند و لذا، هر یک با مجموعة متفاوتى از ریسک هاى مختلف روبرو هستند که باید آنها را مدیریت کنند. میزان سطح مدیریتى که توسط سازمان و یا پیمانکاران خاص انجام مى شود باید منعکس کننده سطح ریسک[۱۱] فعالیت آن سازمان و یا پیمانکاران باشد. اگر سازمان یا پیمانکاری کنترل هاى کافى را اعمال نکند، ممکن است بدون هیچ ضرورتى، خود را در معرض ریسک هاى مختلف قرار دهد و از سوى دیگر، اگر سازمان یا پیمانکاری کنترل هاى بیش از حد و پیچیده اعمال کند، منابع خود را اتلاف کرده است.

مدیریت کنترل ریسک بسیار پیچیده  ممکن است منجر به سردرگمى و گمراهى افراد شده و آنها را ترغیب به نادیده گر فتن عمدی و بى توجهى به مقررات سیستمHSE  نماید .با ساده نگهداشتن فرآیند مدیریت ریسک، و رعایت تناسب آن با درجه ریسک خطرات موجود، مى توان در اجرای سیستم  HSEموفق شد. بنابراین، مدیران ارشد سازمانها می بایست روش هاى موجود مدیریت ریسک را ارزیابى کرده و مناسبت آنها را براى کار خود ارزیابى کنند. در اینصورت مى توان تصمیمات لازم دربارة اقدامات بعدى را اتخاذ کرد.

۳-۱)دو معیار سنجش[۱۲] ساده براى ارزیابى عملکرد جارى سیستم وجود دارد:

۱٫        تعداد حوادث[۱۳] یا رویدادهاى مرتبط با   HSE
2.       هزینه   [۱۴]HSE

1-3-1)تعداد حوادث یا رویدادهاى مرتبط با:HSE

اندازه گیرى تعداد حوادث و رویداد هاى مرتبط با HSE که در طول سال گزارش  مى شود، شاخصى از عملکرد  HSE سازمان و پیمانکار می باشد .با انجام این اندازه گیرى ها  مى توان روند خاصى را بین آنها مشخص نمود.

لیکن، این روش کند بوده و بیشتر حالت انفعالى دارد و باید صبر کرد تا حوادث یا رویدادها رخ دهند. اغلب حوادث و یا رویدادها، وقایعى هستند که موجب بروز مشکل و چالشهایى براى مدیریت ریسک مى شوند. در نتیجه، سازمانها یا پیمانکارانی که تعداد حوادث و رویداد آنها کم است               مى توانند تصورکنند که سطح عملکرد خوبى دارند. هرچند این مطلب مى تواند ناشى از         خوش شانسى باشد تا مدیریت درست. داده هاى مربوط به حوادث و رویدادها که نقطه شروع ارزیابى[۱۵] چگونگى عملکرد HSE و بررسى احتمال وجود ارتباط سیستماتیک بین داده ها مى باشد، بایستى همیشه در دسترس باشد. هر چند در تفسیر داده هاى موجود بایستى مراقب بود.

به عنوان نقطه شروع ، هر سازمان یا پیمانکار باید روش اجرایی مدون و مناسبی را برقرار نماید تا اطمینان حاصل گردد کمیت و کیفیت حوادث گزارش شده پویایی سیستم را تضمین می نماید زیرا اطمینان کاذب به کفایت گزارشات ممکن است موجب کندی در پیشرفت عملکرد HSE گردیده و دایره اقدامات را بر مبنای اطلاعات ناکافی از حوادث محدود نماید.

HSE 2-3-1)هزینه

روش هاى مختلفى براى ارزیابى هزینه هاى واقعى مربوط به امور HSE وجود دارد . اغلب    سازمان ها و پیمانکاران از سنجش هزینة واقعى HSE  به نحو مؤثر غافلند. این غفلت منجر به استفاده غیر مؤثر از منابع شده و سازمان یا پیمانکار را در تشخیص مواردى که تمرکز تلاش هاى مدیریت باید بر روى آنها قرار گیرد دچار اشکال خواهد کرد.حوادث مى توانند هزینه هاى مستقیم و غیرمستقیمى را بر سازمان و پیمانکار تحمیل کنند بنحوى که هزینه هاى ایجاد شده توسط بعضى از آنها را نمى توان توسط بیمه جبران کرد.

 سازمان ها و پیمانکاران به طور عموم بر این باورند که اکثر هزینه ها تحت پوشش بیمه[۱۷] قرار گرفته یا مى گیرد، در حالیکه توسط بیمه پرداخت نگردیده و از سایر منبع بودجه هاى سازمان تأمین  مى گردد )مثل بودجه سرویس ونگهدارى، مرخصى استعلاجى، افزایش حق بیمه و ..)

بر اساس مطالعات انجام شده بر روى شرکت هاى انگلیسى آندسته از هزینه هاى حوادث که تحت پوشش شرکت هاى بیمه قرار نگرفته بودند بین ٨ تا ٣۶ برابر بیشتر ازهز ینه هاى ناشى از پرداخت حق بیمه در زمان انجام مطالعات بوده است در حالى که هزینه هاى غیر مستقیم حدود ۶ تا ١٠ بار بیش از هزینه هاى مستقیم بوده است.            

 پایین ترین حد هزینه، همیشه خیلى واضح نیست هرچند، عدم در نظر گرفتن مشکلات و  پیچیدگى هاى HSE مى تواند منجر به تحمیل بارهاى غیر قابل قبولى بر بار کارى سازمان و پیمانکار گردد.توجه به HSE فقط یک تلاش بشردوستانه نیست، بلکه در صورت مدیریت صحیح  مى تواند به بروز مزیتهاى پایدار و همیشگى بیانجامد.                                

هزینه حوادث مى تواند بارى سنگین و ناشناخته بر توان مالى سازمان تحمیل کرده بنحوى که سودآورى عملیات آن را تحت الشعاع قرار دهد .عدم درک مدیریت از رابطه مستقیم بین حوادث و سوانح مرتبط با HSE وسودآورى مى تواند به ابتکارات نادرست جهت کاهش هزینه ها واز دست دادن فرصت هاى بوجود آمده در جهت اجراى استراتژى HSE منجر شود.این استراتژى ها خود هزینه بر هستند)از جمله هزینه هاى مربوط به دستمزد، تخصیص نادرست منابع،آموزش و نظارت بیشتر (بنابراین، چالش عمده یافتن نقطه اى است که در آن زیان هاى سازمان با هزینه ناشى از بکار گرفتن برنامه نظارت و کنترل مناسب در تعادل قرار مى گیرد.

۴-۱) عملکرد سازمان یا پیمانکار در مقایسه با دیگران چگونه است؟

با تعیین میزان عملکرد سازمان یا پیمانکار در رابطه با HSE می توان موقعیت سازمان را نسبت به سایر سازمان ها ارزیابى کرد. آیا پیمانکار از پیشگامان[۲۰] حرفه خود بحساب مى آید یا اینکه از استانداردهاى حرفه مربوطه عقب مانده است؟

براى ارزیابى اینکه سازمان یا پیمانکار در حال حاضر چگونه عملکردى دارد و یا عملکرد آن را نسبت به دیگران مقایسه کنیم، مواردى هستند که باید مد نظر قرار گیرند، از جمله:

سازمان یا پیمانکار مورد نظر را با کدام سازمانها یا پیمانکاران مقایسه میکنیم؟
چه اقداماتى را براى مقایسه انجام مى دهیم؟
با نتایج چه مى خواهیم بکنیم؟

برخى سازمان ها مطالعات سنجش را انجام مى دهند . سنجش[۲۱] اصطلاحى است که براى تشریح بسیارى روش هاى مختلف بکار مى رود و بدلیل همین تنوع در انجام اینگونه مطالعات بایستى محتاط بود و دقت لازم را مبذول داشت.

۵-۱) سازمان یا پیمانکار کدام سطح مدیریتHSE را باید در حرفه خویش بکار گیرد؟

پیمانکار یا سازمان پس از برآورد عملکرد خویش و درجه بندى موقعیت نسبت به دیگران، بایستب به ارزیابى سطح مدیریت ریسکى که متناسب با فعالیت خویش پرداخته و بویژه مشخص کند که آیا روش و رویکرد جارى مدیریت در زمینه مدیریت ریسک با نوع فعالیتی که انجام می دهد تناسب دارد.

براى کمک به ارزیابى فوق، هر سازمان مى تواند نیازهاى گروه هاى ذینفع حرفه خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد . در هر حرفه اى گروه هاى متعدد با منافع ویژه و یا علائق مشخص در ارتباط با عملکرد سازمان وجود دارند که در بعنوان “گروه هاى ذینفع ” نام برده شده اند.در رابطه با موضوع HSE طیف وسیعى از گروههاى ذینفع وجود دارند.

عدم دستیابى به انتظارات گروه هاى ذینفع مى تواند به کاهش اعتبار یک سازمان بیانجامد. براى مثال، قانونگزاران و آنانکه مسئول اجراى قوانین و مقررات هستند در ارتباط با تبعیت از مقررات و قانون با سازمان داراى نقاط تعامل هستند .عدم تبعیت و پیروى از قوانین (عدم توانائى در برآورد و تأمین انتظارات آن) مى تواند منجر به پرداخت جریمه هاى مختلف و یا ملزم به پیاده کردن معیارهاى سنجشى هزینه آور مرتبط با توصیه هایى که در خصوص حادثه اى خاص بعمل آمده، میگردد.

تداوم تحمیل این گونه هزینه ها تأثیر منفى بر توان رقابتى سازمان و پیمانکاردرعرصه عملیاتى خواهد گذاشت .در مقابل با تأمین انتظارات گروه هاى ذینفع اعتبار و وجهه سازمان و پیمانکار حفظ گردیده و از اقدامات هزینه آور انفعالى جلوگیرى خواهد گردید .

 اما جایگاه سازمان کجاست؟ آیا از توقعات گروههاى ذینفع پیشى گرفته یا آنها را برآورده نکرده است؟ سازمان در ارتباط با مدیریت ریسک در چه سطح و جایگاهى قرار دارد ؟… سازمان و گروههاى ذینفع مرتبط با سازمان مایلند مدیریت ریسک در چه سطحى قرارداشته باشد؟

براى تعیین جایگاهى که یک سازمان در آن قرار دارد و یا بایستى قرار داشته باشد،  مى توان موقعیت سازمان را در شبکه سیستم مدیریتى ارزیابى کرد.

۶-۱) این شبکه بکمک دو پارامتر تعریف مى شود:

۱٫  رویکرد سازمان به مدیریت HSE چگونه است؟

۲٫ میزان اتکاى سازمان بر سیستم هاى رسمى چقدر است؟

 

۱-۶-۱)  رویکرد[۲۳] سازمان و پیمانکار نسبت به مدیریت HSE چگونه است؟

آیا باید براى مدیریت HSE رویکردى از پیش برنامه ریزى شده انتخاب نمود یا رویکردى انفعالى؟ براى مثال،آیا سازمان در مقابل مقررات و سوانح و حوادث پس از وقوع عکس العمل نشان دهد و یا اینکه رویکردى برمحورتلاش در پیش بینى آنها و اقدام پیش از وقوع سانحه برگزیند.

۲-۶-۱) میزان اتکاى سازمان بر سیستم هاى رسمى[۲۴] چقدر است؟

برخى سازمان ها فاقد روش مدیریت HSE هستند. کار آنان بدون قواعد و روال مشخص انجام  میگیرد. اما گروه دیگرى از آنان بمنظور اطمینان از پیروى و سازگارى عملیات با الزاماتHSE  به طور قابل توجهى به  مکاتبات رسمى روى آورده و بر اجراى رهنمودها و دستورالعمل هاى اجرائى اتکاء کرده اصرار مى ورزند.

در روند تکامل و تحول مدیریت HSE چهار مرحله متصور است . این مراحل عبارتند از آتش نشان[۲۵]، مرحله سازگارى[۲۶]، مدیریت ریسک[۲۷] و خوداتکایى[۲۸]. مشخصات این مراحل در جدول زیر نشان داده شده است.

اینچنین استراتژى[۲۹] را مى توان به عنوان پیوندى میان نیازهاى گروههاى ذینفع و سیستم هاى مدیریت سازمانها در نظر گرفت .بنابراین باید سیستم مدیریت براى ارائه استراتژى HSE  پیمانکاران طراحى شود.سازمانها و پیمانکاران غالباً فعالیت خود را روى اصلاح بخش هائى از سیستم مدیریت متمرکز مى کنند بدون اینکه در نظر بگیرند که چگونه این اصلاحات علائق و انتظارات گروههاى ذینفع را تأمین خواهند کرد.

۱-۱-۲)ایجاد یک خط مشی[۳۱]:

یک پیشرفت مستمر در ارتقاء و تعالی خط مشی های  HSE در سازمان های پیشرو مشاهده می شود.

چرا سازمان یا پیمانکار به یک خط مشی HSE  نیاز دارد ؟

۱٫        الزام توسط ایزو ۱۴۰۰۱وOHSAS 18001
2.       ابداع اصول و استانداردها
۳٫      انتقال موضع و مسئولیت رهبری
۴٫      اعلام اهداف خرد سازمان و پیمانکار
۵٫      بیان تعهد سازمان و پیمانکار
۶٫      تقویت روابط و تصویر سازمان

مدیریت HSE  سازمان باید طی بیان یک خط مشی اهداف دراز مدت مطلوب سازمان را به وضوح تشریح کند.

خط مشی سازمان باید چنین باشد :

توسط مدیریت ارشد[۳۲] مطرح، تدوین و پشتیبانی شود.
مستند و کتبی باشد.
با سایر خط مشی های سازمان هماهنگ باشد.
با فعالیت های سازمان و محصولات و خدمات آن و اثرات آن روی محیط زیست و خطرات ایمنی و بهداشتی مرتبط باشد.
چهارچوبی برای تعیین اهداف کلان و اهداف خرد فراهم آورد.
در دسترس عموم باشد.

ایزو ۱۴۰۰۱و۱۸۰۰۱ OHSAS الزامات خاصی را برای خط مشی ها ایجاب می کنند.[۳۳]

باید طوری طراحی شود که برای امور کار مناسب باشد.
تعهدی به بهبود مستمر[۳۴]، ممانعت از آلودگی وانطباق با مقررات ایجاد کند.
امکان دهد اهداف کلان و اهداف خرد تعیین گردند.
به طور عموم باشد داخلی ابلاغ شود.
در دسترس باشد.

خط مشی HSE سازمان باید بر اساس ارزیابی جنبه ها و اثرات زیست محیطی و ریسک های ایمنی ، طی هر مرحله از چرخه عمرسیستم شکل گیرد و باید هرگونه جنبه های بارز زیست محیطی و یا مخاطره ایمنی را منعکس کند و تعدادی از الزامات رسمی را بر آورده سازد .

خط مشی مستند رسمی الزامی است .
تعریف شده توسط مدیریت عالی[۳۵] .
باید ربط داشته باشد .
باید به عنوان داده های ورودی در تعیین اهداف کلان و اهداف خرد[۳۶] به کار رود.
باید به طور صریح تعهد به انطباق، پیشگیری از آلودگی و بهبود مستمر را بیان کند.
باید به کلیۀ گروه ها در کارگاه ابلاغ شود.
باید به طور ادواری بازنگری شده و به شکل مناسب به روزآوری شود.

باید در دسترس عموم باشد، نیازی نیست که خط مشی حتماً با برنامه از پیش تعیین شده توزیع و نشر شود ولی می تواند حین درخواست، در اختیار متقاضی قرار گیرد.

مدیریت و نیازهای گروه های ذینفع


[۱] -Contractor

[2] -Subcontractors

[3]- Health Safety Enviromenta

[4]- Index

[5]- Statistics

[6] -Human resources

[7] – Damage

[8] – Responsibility

[9]منبع – Commission, in 1987 Bruntland

[10] – Risk management

[11] – Risk level

[12] – simple measures

[13] – number of accidents

[14] – cost of HSE

[15] – assessment

[16] – cost of HSE

[17] – Insurance

[18] – منبع: The Costs of Accidents at Work, HSE 1996

[19] – منبع: The Costs of Accidents at Work, HSE 1996

[20] – early starter

[21] – Benchmarking

[22] – Stakeholders

[23] –  approach

[24]  – Formal Systems

[25] –  Fire-fighter

[26] –  Driven  Compliance

[27]  -Risk Management

[28]-  Self-Sustaining

[29] – Strategy

[30]-‘Successful Health and Safety Management’ HSG65منبع

[۳۱] – Establishing a policy

[32] – senior management

[33] -منبع: کتاب تشریحات و الزامات استاندارد ISO14001,OHSAS18001

[34] -continual mprovement

[35] – top management

[36] – and targets objectives

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • گزارش کارآموزی پیمانکاری
 • مقاله مدیریت HSE
 • پروژه پیمانکاری
 • مقاله طرح حسابداری پیمانکاری
 • پروژه مراحل حسابداری پیمانکاری
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.